Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Frigidaire Fgb24t3esf

Frigidaire Fgb24t3esf to wielokrotnego użytku, samoczynnego zamrażarki z lodówką. To urządzenie doskonale nadaje się do przechowywania żywności i pomaga w utrzymaniu jej świeżości. Aby uzyskać jak najwięcej korzyści ze stosowania Frigidaire Fgb24t3esf, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, aby wyłączyć zamrażarkę i lodówkę na minimum 8 godzin, zanim zostaną one użyte. Następnie należy upewnić się, że wszystkie produkty spożywcze są dokładnie zapakowane w szczelne opakowania, aby zapobiec przedostawaniu się zapachów. Ponadto należy stosować się do instrukcji dotyczących temperatury, aby zapewnić optymalne warunki przechowywania żywności. Jeśli będziesz przestrzegać tych przepisów i wskazówek, Frigidaire Fgb24t3esf będzie Ci służyło przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Frigidaire Fgb24t3esf

ZAWIADOMIENIE KOMISJI

Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania przepisów UE w zakresie kontroli przywozu produktów z państw trzecich przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w UE jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji

(2022/C 362/03)

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument zawierający pytania i odpowiedzi ma charakter wyłącznie informacyjny, a ich treść nie ma na celu zastąpienia konsultacji z wszelkimi mającymi zastosowanie źródłami prawnymi lub, w stosownych przypadkach, niezbędnej porady eksperta prawnego.

Ani Komisja, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie może ponosić odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszego dokumentu zawierającego pytania i odpowiedzi, ani też nie mogą być one traktowane jako wiążąca wykładnia prawodawstwa.

Niniejszy dokument stanowi wsparcie dla podmiotów i właściwych organów państw członkowskich. Do dokonywania wykładni przepisów UE upoważniony jest jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Spis treści

1. Wstęp

2. Wspólne przepisy

2. 1 Przekazanie zadań w zakresie kontroli urzędowych jednostkom certyfikującym

2. 2 Wyznaczenie więcej niż jednego właściwego organu do kontroli przywozu produktów ekologicznych

2. 3 Wysyłki składające się z towarów objętych kilkoma kodami CN

2. 4 Zawartość przesyłek

2. 5 Wstępne powiadomienie o przybyciu przesyłki

2. 6 Organ odpowiedzialny za zatwierdzenie świadectwa kontroli. Organy celne

2. 7 Obowiązujące procedury celne. Zakres przepisów dotyczących specjalnych procedur celnych

2. 8 Miejsce drugiego sprawdzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306

2. 9 Przyjęcie przesyłki przez pierwszego odbiorcę

2. 10 Zakres wymagań certyfikacji wynikających z przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Magazyny i obiekty wykorzystywane do specjalnych procedur celnych

2. 11 Zastosowanie tytułu II rozdziału IV "Pobieranie próbek, analizy, badania i diagnostyka" rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych do kontroli przywozu produktów ekologicznych

2. 12 Odniesienie do świadectwa kontroli w zgłoszeniu celnym

2. 13 W jaki sposób służby celne mogą zautomatyzować kontrole świadectw kontroli i wyciągów ze świadectw kontroli?

3. Produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji podlegające kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej

3. 1 Kategorie produktów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej, określonych za pomocą ich kodów CN (wykazy pozytywne)

3. 2 Wyznaczanie i wykaz punktów kontroli granicznej i punktów kontroli do celów kontroli urzędowych produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji

3. 2. 1 Wyznaczanie punktów kontroli granicznej i rejestracja w systemie TRACES

3. 2 Wyznaczanie punktów kontroli innych niż punkty kontroli granicznej i rejestracja w systemie TRACES.

3. 3 Wykaz punktów kontroli granicznej i innych punktów kontroli

3. 3 Miejsce urzędowych kontroli produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej

3. 3. 1 Kontrole urzędowe przeprowadzane z dala od punktu kontroli granicznej

3. 2 Miejsce dodatkowych kontroli produktów pochodzących z konkretnych państw trzecich

3. 3 Stosowanie zasad dotyczących dalszego transportu do ekologicznej żywności i paszy niepochodzącej od zwierząt

3. 4 Procedura przemieszczania do punktu kontroli w celu przeprowadzenia kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich, w tym kontroli ekologicznych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich

3. 5 Procedura dalszego transportu do miejsca ostatecznego przeznaczenia w oczekiwaniu na wyniki analiz laboratoryjnych

3. 4 Link łączący świadectwo kontroli z dokumentem CHED

3. 4. 1 Wyznaczenie różnych właściwych organów odpowiedzialnych za urzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarne oraz kontrole ekologiczne

3. 2 Personel właściwy do pobierania próbek do analizy i zatwierdzania świadectwa kontroli

3. 3 Możliwość niezależnego działania organów w punktach kontroli granicznej odpowiedzialnych za urzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarne oraz kontrole ekologiczne, również w systemie TRACES... 4 Przebieg czynności prowadzących do ostatecznego wypełnienia dokumentu CHED połączonego linkiem ze świadectwem kontroli

3. 5 Przebieg wypełniania dokumentu CHED, jeśli w rubryce 30 świadectwa kontroli odnotowano, że "Część przesyłki można dopuścić do obrotu"

3. 6 Link łączący dokument CHED z wyciągami ze świadectw kontroli

3. 7 Możliwość odnotowania w rubryce 30 świadectwa kontroli, że "Przesyłki nie można dopuścić do obrotu"

3. 8 Możliwość wnioskowania o dopuszczenie do obrotu przesyłki, która została uznana za niezgodną z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, jako produktu nieekologicznego

3. 9 Zakaz wprowadzania przesyłki do obrotu przed zatwierdzeniem świadectwa kontroli

3. 10 Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości stwierdzone podczas urzędowych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych, które nie uniemożliwia wprowadzenia produktów do obrotu jako produktów konwencjonalnych, oraz wpływ na status ekologiczny

3. 11 Wpływ niezgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej odnotowanej w świadectwie kontroli na skoordynowane wzmożone kontrole

3. 5 Specjalne procedury celne zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306

3. 5. 1 Ostateczne wypełnienie dokumentu CHED wymagane w celu objęcia specjalnymi procedurami celnymi

3. 2 Odesłanie w dokumencie CHED do informacji zapisanych w rubryce 23 świadectwa kontroli za pomocą linku do świadectwa kontroli

3. 6 Dopuszczenie do obrotu

3. 6. 1 Miejsce dopuszczenia do obrotu produktów podlegających kontrolom ekologicznym dotyczącym przywozu w punktach kontroli granicznej

3. 2 Przesyłki dzielone podczas objęcia czasowym składowaniem

4. Produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

4. 1 Kategorie produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej

4. 2 Rejestracja punktów dopuszczenia do obrotu w systemie TRACES

4. 3 Możliwość rejestracji punktu kontroli granicznej jako punktu dopuszczenia do obrotu w systemie TRACES

4. 4 Wpływ przepisów krajowych na kontrole zdrowia roślin na podstawie art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/66

4. 5 Kontrole urzędowe przeprowadzane w pewnej odległości od punktów dopuszczenia do obrotu

4. 6 Informowanie właściwego organu odpowiedzialnego za urzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarne o odrzuceniu przesyłek zwolnionych z kontroli ekologicznych w punkcie kontroli granicznej

5. Wykaz aktów prawnych UE, o których mowa w dokumencie

6. Załączniki

6. 1 Pkt 3. Ostateczne wypełnienie dokumentu CHED połączonego linkiem ze świadectwem kontroli

6. 2 Pkt 3. 4 Zezwolenie na przemieszczenie do punktu kontroli w celu przeprowadzenia kontroli sanitarnych i fitosanitarnych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich z wykorzystaniem dokumentu CHED

6. 3 Pkt 3. Zezwolenie na przemieszczenie do punktu kontroli w celu przeprowadzenia kontroli ekologicznych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich z wykorzystaniem świadectwa kontroli...

Słowniczek

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. L 256 z 7. 9. 1987, s. 1).

2 Zob. art. 40 ust. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2019/1715.

3 Zob. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2019/1715.

4 Zob. 3 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG.

5 Zob. 5 pkt 23 rozporządzenia (UE) 952/2013.

6 Zob. 5 pkt 24 rozporządzenia (UE) 952/2013.

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. L 95 z 7. 2017, s.

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. L 150 z 14. 2018, s.

9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przepisami określającymi, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, i dotyczącymi miejsca kontroli urzędowych takich produktów oraz w sprawie zmiany rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 (Dz. L 461 z 27. 12. 2021, s. 5).

10 Art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

11 Zob. pkt 3. 1 i 3. 2 niniejszego dokumentu.

12 Zob. pkt 4.

13 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz. 13).

14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii (Dz. 30).

15 W tym względzie zob. definicję "przesyłki" do celów rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 ustanowioną w art. 2 pkt 1 tego rozporządzenia na podstawie definicji zawartej w art. 3 pkt 37 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

16 W tym względzie zob. definicję "przesyłki" do celów rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, która oznacza "ilość produktów oznaczonych co najmniej jednym kodem Nomenklatury scalonej (CN), objętą jednym świadectwem kontroli, przewożoną tym samym środkiem transportu i przywożoną z tego samego państwa trzeciego" (zob. 2 pkt 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306).

17 Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę oznacza importera albo osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która przedstawia przesyłkę w punkcie kontroli granicznej w imieniu importera.

18 Zob. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307, w którym ustanowiono ogólne obowiązki dotyczące wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłki.

19 Zob. 56 ust. 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

20 Zob. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

21 Zob. noty wyjaśniające do rubryki I. 10 dokumentu CHED w części I załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715.

22 Wprawdzie ten rodzaj produktu nie występuje we wzorach dokumentów CHED określonych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715, ale jest on aktywowany w systemie TRACES.

23 Zob. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307 i art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1013.

24 Przemieszczanie ma nastąpić zgodnie z rozdziałem I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2123. Zob. 4 niniejszego dokumentu.

25 Zob. 6 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

26 Zob.

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. L 269 z 10. 10. 2013, s.

28 Zob. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

29 Część II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

30 Zob. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

31 Zob. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307.

33 COM(2020) 673.

35 Zob. 59 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

36 Zob.

37 Zob. 64 ust. h) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

38 Zob. również art. 66 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

39 Zgodnie z art. 3-5 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

40 Zob. 3 niniejszego dokumentu.

41 Obszary kompetencji organów są konfigurowane i zarządzane w systemie TRACES i są przypisywane organom (np. punktom kontroli granicznej, organom centralnym/regionalnym/lokalnym) w celu określenia ich obszaru kompetencji (tj. rodzajów dokumentów/kon- troli urzędowych, którymi każdy organ będzie zarządzać w systemie TRACES).

42 O których mowa w art. a) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych i w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/2123.

43 Zob. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych w związku z art.

44 Zob.

45 Zob.

46 Zob. rozdział II rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123.

48 Zob. motyw 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

49 Art. 2a ust. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

50 Art. 1a rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123 definiuje "kontrole bezpieczeństwa żywności i pasz" jako "kontrole urzędowe przeprowadzane w celu weryfikacji przestrzegania przepisów, o których mowa w art. a) i c) rozporządzenia (UE) 2017/625".

51 Art. 1a rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123 definiuje "kontrole fitosanitarne" jako "kontrole urzędowe przeprowadzane w celu weryfikacji przestrzegania przepisów, o których mowa w art. g) rozporządzenia (UE) 2017/625".

52 Art. b) oraz art. 4 lit.

53 Zob. e) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

54 Art.

55 Art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2305.

56 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny). W związku z tym wymaga się, aby właściwe organy podały istotne informacje w punkcie "Informacje dodatkowe" w rubryce 30 świadectwa kontroli, jeżeli wybrano opcję "Część przesyłki można dopuścić do obrotu" (zob. uwagi dotyczące wypełniania rubryki 30 świadectwa kontroli w części II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306).

57 Zob. pkt 2. 8.

58 Art. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123.

59 Zob. specjalne drzewo decyzyjne w załączniku do niniejszego dokumentu dotyczące ostatecznego wypełnienia dokumentu CHED z zaznaczeniem rubryki "zatwierdzone na rynek wewnętrzny" - link do świadectwa kontroli.

60 Zob. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307 oraz uwagi dotyczące wypełniania wzoru świadectwa kontroli w części II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

61 Zob. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123 oraz uwagi dotyczące wypełniania dokumentu CHED w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

62 Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123, gdy państwo członkowskie wykorzystuje istniejący system krajowy zamiast systemu TRACES do rejestrowania wyników kontroli urzędowych. W tym przypadku przemieszczenie może nastąpić wyłącznie w tym samym państwie członkowskim.

63 Art.

64 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

65 Zob. 8 niniejszego dokumentu.

66 Art. 9 ust. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.

67 "Pierwszy odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii i podlegającą systemowi kontroli, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/848, której importer dostarcza przesyłkę po dopuszczeniu do obrotu i która otrzymuje ją w celu dalszego przygotowania lub wprowadzenia do obrotu (art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2307).

68 Zob. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.

69 Zob. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2124.

70 Zob. 8 ust.

71 Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2305; rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306; rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2307.

72 Zob. również pkt 3.

73 Zob. 1 niniejszego dokumentu dotyczący podziału obowiązków oraz pkt 3. 4 niniejszego dokumentu dotyczący linku łączącego świadectwo kontroli z dokumentem CHED.

74 Zob. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

75 Zob. 1 niniejszego dokumentu.

76 Zgodnie z art. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2123.

77 Zgodnie z art. 5 lit.

78 Ma to miejsce w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli przesyłka nie może zostać dopuszczona do obrotu. Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

79 Czynność tę wykonuje się w systemie TRACES NT, brak zmian w formatach dokumentu CHED w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

80 Zgodnie z art.

81 Należy ostatecznie wypełnić dokument CHED, zaznaczając rubrykę "niezatwierdzone" w odniesieniu do rynku wewnętrznego, we wszystkich przypadkach, w których wyniki urzędowych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych nie są zadowalające, niezależnie od decyzji zapisanej w rubryce 30 świadectwa kontroli.

82 Zob. 5 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

83 Zob. 5 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

84 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

85 Zob. przebieg wypełniania dokumentu CHED w pkt 3. 5 niniejszego dokumentu, jeśli w rubryce 30 świadectwa kontroli odnotowano, że "Część przesyłki można dopuścić do obrotu".

86 Zob. 6 niniejszego dokumentu.

87 Zob. 5 ust. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

88 Zob. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

89 Art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

90 Zob.

91 Art.

92 Ma to miejsce również w przypadku, gdy zgodnie z decyzją odnotowaną w rubryce 30 świadectwa kontroli część przesyłki można dopuścić do obrotu, a właściwy organ odpowiedzialny za kontrole ekologiczne wskazał w "Informacjach dodatkowych" w rubryce 30, że pozostałej części przesyłki nie można dopuścić do obrotu (ani jako produkt ekologiczny, ani jako produkt konwencjonalny).

93 Zob. 6 niniejszego dokumentu w odniesieniu do linku łączącego dokument CHED z wyciągami ze świadectw kontroli w przypadku przesyłek częściowo odrzuconych.

94 Przez słowo "link" należy rozumieć link internetowy (URL), który odsyła do danego świadectwa kontroli/dokumentu CHED. Link ten ma charakter wzajemny. W związku z tym jeżeli podmiot wstawi w dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do dokumentu CHED pojawi się w świadectwie kontroli.

95 Jeżeli podmiot wstawi w dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do dokumentu CHED pojawi się w świadectwie kontroli.

96 Jeżeli podmiot wstawi link do świadectwa kontroli w wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do wyciągu ze świadectwa kontroli pojawi się w świadectwie kontroli.

97 Jeżeli podmiot wstawi w dokumencie CHED link do wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do dokumentu CHED pojawi się w wyciągu ze świadectwa kontroli.

98 W związku z wydawaniem w tym przypadku odrębnych dokumentów CHED (tzw. "podporządkowanych" dokumentów CHED) w odniesieniu do każdej części podzielonej przesyłki, zob. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

99 Jeżeli podmiot wstawi w pierwszym dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do pierwszego dokumentu CHED pojawi się również w świadectwie kontroli.

100 Jeżeli podmiot wstawi w odrębnym dokumencie CHED link do wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do odrębnego dokumentu CHED pojawi się w wyciągu ze świadectwa kontroli.

101 Zob. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/1602.

102 Jeżeli podmiot wstawi w pierwszym dokumencie CHED link do świadectwa kontroli, odpowiedni link do pierwszego dokumentu CHED pojawi się również w świadectwie kontroli.

103 W przypadku gdy podmiot wstawi w odrębnym dokumencie CHED link do wyciągu ze świadectwa kontroli, odpowiedni link do odrębnego dokumentu CHED pojawi się w wyciągu ze świadectwa kontroli.

104 Zob. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

105 Zob. 45 ust. 5 rozporządzenia w sprawie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej oraz art. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

106 Zob.

107 Zob. 5 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, które stanowi: "Jeżeli decyzja podjęta w dokumencie CHED zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) 2017/625 wskazuje, że przesyłka nie jest zgodna z przepisami, o których mowa w art. 2 tego rozporządzenia, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej informuje w systemie TRACES właściwy organ, który podjął decyzję zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, w celu aktualizacji świadectwa kontroli".

108 Zob. 5 akapit drugi zdanie ostatnie rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, które stanowi: "(... ) Ponadto każdy właściwy organ przeprowadzający kontrole urzędowe w celu zweryfikowania zgodności z przepisami, o których mowa w art. a)-h) oraz j) rozporządzenia (UE) 2017/625, przekazuje w systemie TRACES wszelkie odpowiednie informacje, takie jak wyniki analiz laboratoryjnych, właściwemu organowi, który podjął decyzję zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, w celu ewentualnej aktualizacji świadectwa kontroli".

109 Zob. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1873.

110 Zob.

111 Zob.

112 Zob. 57 ust.

113 Zob.

114 Zob. 50 ust.

115 Zob.

116 Art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

117 Art.

118 Zob. 56 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

119 Art.

120 Art.

121 Art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

122 Motyw 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

123 Zob. definicję "punktu dopuszczenia do obrotu" w art. 2 pkt 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306.

124 Art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2305.

125 Art.

126 Więcej informacji na temat rejestracji punktów dopuszczenia do obrotu w systemie TRACES można znaleźć w pkt 4.

127 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. L 095 z 7.

128 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.

129 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r.

130 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r.

131 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r.

132 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia (Dz. L 250 z 30. 2019, s. 6).

133 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2123 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących przypadków, w których kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie niektórych towarów mogą być przeprowadzane w punktach kontroli, a kontrole dokumentacji mogą być przeprowadzane w pewnej odległości od punktów kontroli granicznej, oraz warunków, na jakich może się to odbywać (Dz. L 321 z 12. 64).

134 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2124 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE (Dz. 73).

135 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów (Dz. L 15 z 17. 1.

136 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE (Dz. L 132 z 19. 24).

137 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG. ) (Dz. L 165 z 21. 8).

138 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli (Dz. 10).

139 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1533 z dnia 17 września 2021 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 (Dz. L 330 z 20. 72).

140 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych ("rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC") (Dz. L 261 z 14. 37).

141 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1873 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obowiązujących w punktach kontroli granicznej procedur skoordynowanego przeprowadzania przez właściwe organy wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych (Dz. L 289 z 8. 11. 50).

142 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2130 z dnia 25 listopada 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące działań przeprowadzanych podczas kontroli dokumentacji, kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich oraz po tych kontrolach w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (Dz. 128).

143 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. L 319 z 10.

144 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (Dz. L 277 z 29. 89).

145 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1158 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków regulujących przywóz żywności i pasz pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. L 257 z 6. 2020, s.

146 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1698 z dnia 13 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów i grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także o zasady nadzoru nad nimi i ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te organy kontrolne i jednostki certyfikujące (Dz. L 336 z 23. 7).

147 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE) (Dz. L 343 z 23. 2011, s. 140).

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

Użytkownik powszechny:

• Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnychdołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.

• Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).

• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałościżywności).

• Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowaniezwierząt i spożycie przynęty.

• Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywnośćgryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp. ).

• Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.

• Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.

• Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząthodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.

• Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych ipowierzchni mających z nimi kontakt.

• Nie umieszczać stacji deratyzacyjnych w pobliżu miejsc, w których mogą mieć one kontakt z wodami powierzchniowymi.

• Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

• Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.

• Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znalezioną poza stacjami.

Użytkownik profesjonalny:

• Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celuwłaściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.

• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości

• Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochronyprzed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.

• W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosowaćodpowiednie środki zapobiegawcze

• Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolnoprzy nich manipulować (patrz sekcja 5. 3 - informacje, które należy zamieszczać na etykietach).

• Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożeniaprzynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia orazinformacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.

• Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.

• Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyćprzeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu.

• Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadalsię utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności nabrodifakum, należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanieniechemicznych metod kontroli (np. pułapek).

• W celu zmniejszenia pylenia produktu, wykładać przynętę za pomocą miarki. (Należy podać metody ograniczające pylenieproduktu (np. wycieranie na mokro).

Przeszkolony użytkownik profesjonalny:

• Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywnośćgryzoni (np. )przy nich manipulować

(patrz sekcja 5. 3 - informacje, które należy zamieszczać na etykietach).powierzchni mających kontakt z produktem.

• Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.

• Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc, w których wyłożono przynętę zgodnie

z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Jednocześnieczęstotliwość inspekcji należy do decyzji użytkownika, na podstawie oceny terenu objętego zabiegiem deratyzacji przeprowadzonejprzed rozpoczęciem zwalczania gryzoni.

5. 2. Środki zmniejszające ryzyko

(np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).

• Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lubwykrycia ich aktywności).

• Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że:

o dozwolone jest stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem stacjach deratyzacyjnych;

o stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować, poprzez umieszczenie informacji, o których mowa w sekcji 5. 3 charakterystykiproduktu biobójczego (np. „stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu”).

• W przypadku stosowania produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty, gryzonie powinny zostać zwalczone wciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę/sprzedawcę produktu lubskonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją.

• W trakcie zabiegu deratyzacji (przynajmniej podczas każdej inspekcji) należy wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie.

• Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwianiaodpadów niebezpiecznych

(np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treścioznakowania opakowania).

• O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np.

użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi wwytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).

• Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okresderatyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).

• Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni.

o produkt nie powinien być udostępniany użytkownikom powszechnym (np. „jedynie dla użytkowników profesjonalnych”),

o dozwolone jest stosowanie produktu wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (np. „stosować wyłączniew odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych”),

• Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonie w ciągu 35 dni.

• Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, żeby w przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu podkoniec okresu zwalczania gryzoni

(np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) użytkownik skonsultował się z dostawcą/sprzedawcą lub skontaktował się zespecjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją.

• W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych.odpadów niebezpiecznych (np. (Taka sama informacja powinnaznajdować się w treści oznakowania opakowania).

• Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że produkt powinien być udostępniany wyłącznie użytkownikomprofesjonalnym przeszkolonym w zakresie wymienionym w sekcjach 4. 7-4. 9 (np. „jedynie dla użytkowników profesjonalnychprzeszkolonych w zakresie zwalczania myszy, szczurów i/lub norników wokół budynków”).

• Nie stosować produktu jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na brodifakum.

• Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia lub mieszania z innymi produktami zawierającymi antykoagulanty o podobnejlub większej zdolności do wytworzenia oporności. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wspólnego użycia lub mieszania z innymiproduktami gryzoniobójczymi należy rozważyć zastosowanie rodentycydu, który nie zawiera substancji czynnej z grupy

antykoagulantów lub zawiera antykoagulant o mniejszej zdolności do wytworzenia oporności.

• W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych ani innych materiałów mających kontakt z przynętą.

5. 3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań

niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska

w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane:

Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem iobejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi wkale i moczu.

Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

Pierwsza pomoc:

W przypadku:

• kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.

• kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10minut.

• kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Niewywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lubetykietę.

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje: „Nie przenosić ani nie otwierać”; „Zawierasubstancję gryzoniobójczą”; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia”; „Substancja(-e) czynna(-e)” i „W razie wypadku skontaktować się zośrodkiem kontroli zatruć (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatrućproduktami biobójczymi)”.

Środki ochrony środowiska:

• W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniegokontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. wspalarni).

• Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.

5. 4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

• Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tymprzynętę znalezioną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny

i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. Nie mieszaćze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

5. 5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrzewentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać zdala od światła słonecznego.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej

Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Frigidaire Fgb24t3esf

Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Frigidaire Fgb24t3esf

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Frigidaire Fgb24t3esf

BCPPunkt kontroli granicznej
CPICSkoordynowane przeprowadzenie wzmożonych kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1873CNNomenklatura scalona (CN) określona w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 1 CPPunkt kontroli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowychDokument CHEDWspólny zdrowotny dokument wejścia, o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) 2017/625CHED-DDokument CHED sporządzony zgodnie z formularzem w części 2 sekcja D załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 w przypadku przesyłek pasz i żywności niepochodzącejod zwierząt, które to przesyłki podczas wprowadzania do Unii podlegają dowolnemu ze środków lub warunków określonych w art. 47 ust. d), e) lub f) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych 2. CHED-PPDokument CHED sporządzony zgodnie z formularzem w części 2 sekcja C załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715 w przypadku przesyłek zawierających: rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, o których mowa w art. c) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych; rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które podczas wprowadzania do Unii podlegają dowolnemu ze środków lub warunków określonych w art. d), e) lub f) rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych; lub konkretne rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty z określonego źródła lub miejsca pochodzenia, w przypadku których minimalny poziom kontroli urzędowych jest niezbędny, by zareagować na znane jednolite zagrożenia i ryzyko dla zdrowia roślin, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/66 3. COIŚwiadectwo kontroliMLPMaksymalny limit pozostałości pestycydów 4 Towary unijneTowary należące do jednej z następujących kategorii:

a) towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii;

b) towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu;

c) towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, o których mowa w lit. b), lub z towarów, o których mowa w lit. a) i b) 5.

Towary nieunijneTowary inne niż "towary unijne" lub towary, które utraciły swój status celny jako towary unijne 6. OCRRozporządzenie (UE) 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 7 ORRRozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologiczneji znakowania produktów ekologicznych 8. Kontrole ekologiczneKontrole urzędowe przesyłek w celu sprawdzenia zgodności z rozporządzeniem w sprawie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, o których to kontrolach mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306. Kontrole zdrowia roślinKontrole urzędowe roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów. SPSSanitarne i fitosanitarneUrzędowe kontrole sanitarne i fitosanitarneKontrole urzędowe przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności z przepisami sanitarnymi i fitosanitarnymi, o których to kontrolach mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.