Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw

Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw jest nową serią książek, które zostały opracowane z myślą o pomocy w tworzeniu profesjonalnych portfolio. Podręcznik staje się coraz bardziej popularny, gdyż ułatwia tworzenie portfolio, które jest w stanie przyciągnąć uwagę potencjalnych pracodawców. Książka zawiera wiele wskazówek, przykładów i wytycznych, które pomagają w tworzeniu portfolio, a także w zrozumieniu zasad tworzenia i zarządzania portfolio. Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw jest szczególnie przydatny dla osób, które dopiero zaczynają pracę nad swoim portfolio. Zawarte w nim informacje pomogą w rozwijaniu portfolio i przygotowaniu go do wysyłki do potencjalnych pracodawców.

Ostatnia aktualizacja: Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw

Lodówka

/

Instrukcja obsługi

Refrigerator

User manual

Külmik

Kasutusjuhend

Šaldytuvas

Naudotojo vadovas

Ledusskapis

Lietošanas instrukcija

CNK321EC0A

PL EN EE LT LV

Document Number: 4579963152

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska / 5

Ogólne bezpieczeństwo / 5

Ostrzeżenie HC / Przeznaczenie / Bezpieczeństwo dzieci / 6

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadowego

produktu / 6

Zgodność z dyrektywą RoHS / Informacje o opakowaniu / 6

2 Twoja lodówka / 7

3 Instalacja / 8

Odpowiednie miejsce instalacji / 8

Podkładanie plastikowych klinów / 8

Regulacja nóżek / Podłączanie do prądu / 8

Przekładanie drzwi na drugą stronę / 10

4 Przygotowanie / 11

Co robić, aby zaoszczędzić energię / Pierwsze użycie / 11

5 Korzystanie z produktu / 12

Panel wskaźników / 12

Pojemnik na jajka / Wentylator / 14

Pojemnik na warzywa / 14

Pojemnik na warzywa z kontrolą wilgotności / 14

Zamrażanie świeżej żywności / 14

Zalecenia dotyczące przechowywania mrożonej żywności / 15

Informacje o głębokim zamrażaniu / 15

Rozmieszczanie żywności / 15

Alarm otwarcia drzwi / 16

Zmiana kierunku otwierania drzwi / 16

Oświetlenie wnętrza / 16

6 Konserwacja i czyszczenie / 17

Unikanie nieprzyjemnych zapachów / 17

Ochrona powierzchni plastikowych / Szyba drzwiczek / 17

7 Rozwiązywanie problemów / 18

8 Dane techniczne / 21

PL

Spis treści

5 Toote kasutamine / 52

Kontrollpaneel / 54

Jääanum / Munaalus / Ventilaator / Juurviljakorv / 54

Niiskuskontrolliga juurviljakorv / 54

Värske toidu külmutamine / 54

Soovitusi külmutatud toidu säilitamiseks / 55

Sügavkülmiku detailid / Toidu paigutamine / 55

Avatud ukse märguanne / 56

Ukse avamissuuna muutmine / Sisevalgus / 56

6 Hooldus ja puhastamine / 57

Halva lõhna vältimine / 57

Plastikpindade kaitsmine / Ukseklaas / 57

7 Tõrkeotsing / 58

8 Tehnilised andmed / 61

LT

Rodyklė

1 Saugumas ir aplinkosaugos instrukcijos/ 65

Bendroji sauga / HC įspėjimas / Numatytoji paskirtis / 65

Vaikų saugumas / 66

Elektros ir elektronikos atliekų (WEE) ir panaudotų produktų

utilizavimo direktyvų atitiktis / 66

RoHS direktyvos atitiktis / Informacija apie pakuotę / 66

2 Šaldytuvas / 67

3 Įrengimas / 68

Tinkama įrengimui vieta / 68

Plastikinių kaiščių pritvirtinimas / 68

Atramų reguliavimas / Maitinimo prijungimas / 68

Durų perstatymas / 70

4 Paruošimas / 71

Kaip taupyti energiją / Pirmasis įjungimas / 71

5 Prietaiso naudojimas / 72

Indikatorių skydelis / 74

Ledo kibirėlis / Indelis kiaušiniams laikyti / Ventiliatorius / 74

Dėžės daržovėms / 74

Kontroliuojamos drėgmės dėžė daržovėms / 74

Šviežių produktų užšaldymas / 74

Užšaldytų produktų laikymo rekomendacijos / 75

Giluminis užšaldymas / Produktų sudėjimas / 75

Atidarytų durelių signalas / 76

Kaip pakeisti durelių atidarymo kryptį / Vidinė lemputė / 76

6 Priežiūra ir valymas / 77

Kaip išvengti blogų kvapų / 77

Plastikinių paviršių apsauga / Durelių stiklas / 77

7 Trikčių diagnostika / 78

8 Techninės specifikacijos / 81

EN

Index

1 Safety and environment instructions/ 25

General safety / HC warning / 25

Intended use / Child safety / 26

Compliance with WEEE Directive and Disposing of the Waste

Product / 26

Compliance with RoHS Directive / Package information / 26

2 Your Refrigerator / 27

3 Installation / 28

Right place for installation / Attaching the plastic wedges / 28

Adjusting the stands / Power connection / 28

Reversing the doors / 30

4 Preparation / 31

What to do for energy saving / First Use / 31

5 Using the product / 32

Indicator panel / Ice bucket / Eggholder / 34

Fan / Vegetable bin / 34

Moisture controlled vegetable bin / Freezing fresh food / 34

Recommendations for storing frozen foods / 35

Deep freezer details / Placing the food / 35

Door open alert / 36

Changing the opening direction of the door / 36

Interior light / 36

6 Maintenance and cleaning / 37

Preventing malodour / 37

Protecting plastic surfaces / Door glass / 37

7 Troubleshooting / 38

8 Technical specifications / 41

EE

Register

1 Ohutus- ja keskkonnaalased juhised/ 45

Üldine ohutus / HC hoiatus / 45

Kasutamine / Laste ohutus / 46

Vastavus WEEE direktiiviga ja jäätmete kõrvaldamine / 46

Vastavus RoHS direktiiviga / Pakkeinfo / 46

2 Teie külmik / 47

3 Paigaldamine / 48

Õige koht paigaldamiseks / Plastikkiilude paigaldamine / 48

Jalgade reguleerimine / Voolu ühendamine / 48

Uste avamise suuna muutmine / 50

4 Ettevalmistamine / 51

Mida teha energiasäästmiseks / 51

Esmakordne kasutamine / 51

1 Drošības un vides norādījumi / 85

Vispārējā drošība / 85

HC brīdinājums / Paredzētā lietošana / Bērnu drošība / 86

Atbilstība WEEE direktīvai un atkritumu likvidēšana / 86

Atbilstība RoHS direktīvai / Iepakojuma informācija / 86

2 Jūsu ledusskapis / 87

3 Uzstādīšana / 88

Pareizā uzstādīšanas vieta / 88

Plastmasas malu pievienošana / 88

Kājiņu pievienošana / Barošanas pievienošana / 88

Durvju vēršanās virziena maiņa / 90

4 Sagatavošana / 91

Enerģijas taupīšanas pasākumi / Pirmā lietošanas reize / 91

5 Ierīces izmantošana / 92

Ledus spainis / 94

Olu turētājs / Ventilators / Dārzeņu tvertne / 94

Dārzeņu tvertne ar mitruma kontroli / 94

Svaigu pārtikas produktu saldēšana / 94

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšanas ieteikumi / 94

Informācija par dziļo saldēšanu / 95

Pārtikas produktu ievietošana / 95

Atvērtu durvju brīdinājuma signāls / 95

Durvju atvēršanas virziena maiņa / 96

Iekšējais apgaismojums / 96

6 Apkope un tīrīšana / 97

Smaku veidošanās novēršana / 97

Plastmasas virsmu aizsardzība / Durvju stikls / 97

7 Problēmu novēršana / 98

8 Tehniskie dati / 101

LV

Saturus

3 / PL

Lodówka / Instrukcja obsługi

Proszę najpierw przeczytać ten przewodnik!

Drogi kliencie,

Chcemy, abyś mógł uzyskać optymalną efektywność naszego produktu,

który został wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i przy drobiazgowej

kontroli jakości.

W tym celu prosimy przeczytać całą instrukcję obsługi przed użyciem

produktu i przechowywać ją do ewentualnego użycia w przyszłości. Jeśli ten

produkt zostanie przekazany innej osobie, prosimy przekazać tę instrukcję

wraz z produktem.

Instrukcja obsługi zapewnia szybkie i bezpieczne korzystanie z

produktu.

• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z produktu należy

przeczytać instrukcję obsługi.

• Należy zawsze przestrzegać mających zastosowanie instrukcji dotyczących

bezpieczeństwa.

• Instrukcję obsługi należy mieć pod ręką, aby móc łatwo z niej korzystać.

• Prosimy przeczytać wszelkie inne dokumenty dostarczane wraz z

produktem.

Należy pamiętać, że ta instrukcja obsługi może się odnosić do kilku modeli

produktu. W instrukcji zostały wyraźnie określone różnice między modelami.

Symbole i uwagi

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

C

A

B

Ważne informacje i przydatne wskazówki.

Zagrożenie dla życia i majątku.

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów

umożlwiających recykling zgodnie z krajowymi przepisami

środowiskowymi.

4 / PL

1

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące

spowodować porażenie elektryczne.

bezpieczeństwasłużąceunikaniuobrażeńiszkód

Przed wykonaniem jakichkolwiek

materialnych. Nieprzestrzeganietychinstrukcji

czynności należy skontaktować się a

spowoduje unieważnienie wszelkich typów

autoryzowanym serwisem.

gwarancji produktu.

• Produkt należy podłączyć do

uziemionego gniazdka. Uziemienie musi

1. 1. Ogólne bezpieczeństwo

być wykonane przez wykwalifikowanego

• Produkt nie może być używany przez

elektryka.

osoby z niepełnosprawnością fizyczną,

• Jeśli produkt ma oświetlenie typu

czuciową i umysłową, bez wystarczającej

LED, w celu wymiany lub usunięcia

wiedzy i doświadczenia ani przez dzieci.

problemu należy się skontaktować z

Urządzenie może być używane przez

takie osoby pod nadzorem i z użyciem

• Nie wolno dotykać zamrożonej żywności

wskazówek osoby odpowiedzialnej za ich

mokrymi rękami! Może ona przymarznąć

bezpieczeństwo. Dzieciom nie wolno się

do rąk!

bawić urządzeniem.

• Do komory zamrażarki nie wolno wkładać

• W przypadku awarii urządzenie należy

płynów w butelkach ani w puszkach.

odłączyć od zasilania.

Mogą one wybuchnąć!

• Nieużywane urządzenie należy odłączyć

• Płyny należy stawiać pionowo po

od zasilania.

dokładnym zamknięciu pokrywki.

• Nie wolno ciągnąć za kabel, aby odłączyć

• W pobliżu produktu nie wolno

zasilanie, zawsze należy trzymać za wtyk.

rozpryskiwać substancji łatwopalnych,

• Przed podłączeniem należy wytrzeć wtyk

ponieważ mogą się one zapalić lub

zasilania suchą szmatką.

wybuchnąć.

• Lodówki nie wolno podłączać do luźnego

• W lodówce nie wolno przechowywać

gniazda.

materiałów łatwopalnych ani produktów z

• Podczas instalacji, konserwacji,

gazem łatwopalnym (aerozoli itp. ).

czyszczenia i naprawy produkt powinien

• Na produkcie nie wolno kłaść

być odłączony.

pojemników z płynem. Zalanie wodą

• Jeśli produkt nie będzie używany przez

części elektrycznej może spowodować

dłuższy czas, odłącz zasilanie i usuń całą

porażenie elektryczne i pożar.

żywność ze środka.

• Narażenie produktu na deszcz, śnieg,

• Nie używać produktu, gdy przedział

bezpośrednie promienie słoneczne i

z obwodami elektronicznymi,

wiatr spowoduje zagrożenie elektryczne.

umiejscowiony w górnej tylnej części

Podczas przemieszczania produktu nie

produktu (pokrywie skrzynki elektrycznej)

wolno ciągnąć za uchwyt drzwiowy.

(1) jest otwarty.

Uchwyt może nie wytrzymać.

• Należy uważać, aby uniknąć pochwycenia

ręki lub innej części ciała przez ruchome

części wewnątrz produktu.

• Nie wolno stawać ani opierać się o drzwi,

szuflady ani podobne części lodówki.

Spowoduje to przewrócenie produktu i

uszkodzenie części.

• Należy uważać, aby nie przytrzasnąć

kabla zasilania.

• Do czyszczenia lodówki i topienia lodu

we wnętrzu nie wolno używać pary ani

parowanych materiałów czyszczących.

Para może trafić na powierzchnie

elektryczne i spowodować zwarcie lub

porażenie elektryczne!

• Nie wolno myć produktu, spryskując

go lub polewając wodą! Zagrożenie

porażeniem elektrycznym!

• W przypadku awarii nie wolno

używać produktu, ponieważ może to

5 / PL

opinie o produkcie(0)

Pokrywa zamrażalnika lodówki Beko 70cm z 194mm

zamknij (x)

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

  Pełny opis Pokrywa zamrażalnika lodówki Beko 70cm z 194mm

  Wieko szuflady zamrażalnika lodówki Beko.

  Front kosza chłodziarki Beko

  Wymiary

  szerokość 70cm

  wysokość 19, 4 cm

  Pokrywa jako część zamienna występuje między innymi w modelach:


  Front szuflady zamrażalnika lodówki Beko RCNE520E30ZX
  Front szuflady zamrażalnika lodówki Beko CNE520E23ZDX
  Front szuflady zamrażalnika lodówki Beko CNE520EE0ZGB
  Front szuflady zamrażalnika lodówki Beko CNE520E30ZG
  Front szuflady zamrażalnika lodówki Beko CNE520EE0ZGW

  Opinie o produkcie Pokrywa zamrażalnika lodówki Beko 70cm z 194mm

  Dodaj swój komentarz

  Napisz o Twoich doświadczeniach, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
  Czy decyzja o zakupie była słuszna?
  produkt nie ma jeszcze opinii... Twoja może być pierwsza!

  Dodatkowe informacje

  Ceny przesyłek

  1. Paczka w Ruchu -9, 99 zł
  2. Paczka do Paczkomatu -13, 50 zł
  3. Przesyłka przy przedpłacie -16, 00 zł
  4. Wysyłka pobraniowa KURIEREM -20, 00 zł

  Formy płatności

 • płatność przy odbiorze
 • płatność przelewem

 • Dane kontaktowe

 • sklep: AGD Dom
 • telefon: (0) 576638923
 • tel. komórkowy: 576638923
 • strona kontaktowa »
 • ilość odwiedzin: 508

  EverFresh+®

  Owoce i warzywa świeże nawet do 30 dni

  Twoje świeże artykuły spożywcze nie muszą się już psuć. Precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością pozwala zminimalizować skraplanie w szufladzie, dzięki czemu owoce i warzywa pozostają świeże nawet do 30 dni — dzięki temu możesz mieć zdrowe składniki zawsze, gdy tylko ich potrzebujesz.

  Active Fresh Blue Light

  Zachowanie poziomu witaminy C w owocach i warzywach

  Świeża żywność czasami traci witaminy, leżąc w lodówce. System Active Fresh Blue Light™ pomaga owocom i warzywom kontynuować proces fotosyntezy, zachowując poziom witaminy C, naturalny smak i składniki odżywcze owoców i warzyw, a także zapewniając ich świeżość do 30% dłużej. Oznacza to mniej zakupów dla Ciebie i zdrowsze posiłki dla rodziny.

  Sprężarka inwerterowa ProSmart™

  Wysoka sprawność, wysoka trwałość, niski poziom hałasu

  Jeśli Twoja lodówka jest buczącym i bulgoczącym pożeraczem prądu, to nadszedł czas na zmianę. Dzięki innowacyjnej konstrukcji sprężarka inwerterowa ProSmart™ zapewnia szybsze chłodzenie przy mniejszym zużyciu energii i cztery razy cichszą pracę w porównaniu ze zwykłymi sprężarkami chłodniczymi. Urządzenie szybciej dostosowuje się do wahań temperatury, zapewnia dłuższą świeżość żywności i jednocześnie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za energię.

  System podwójnego chłodzenia NeoFrost™

  System podwójnego chłodzenia NeoFrost™: 2 oddzielne układy chłodzenia, brak przenikania zapachów

  Trudno jest przechowywać w zamrażarce rybę, a w lodówce smakowite ciasto bez problemu mieszania ich zapachów. Odrębne systemy chłodzenia NeoFrost™ dla każdej komory zapewniają idealny przepływ powietrza i optymalną temperaturę zarówno w zamrażarce, jak i w lodówce. Dzięki temu żywność zachowuje świeżość przez dłuższy czas, bez gromadzenia się szronu ani przenikania zapachów.

  Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw

  Bezpośredni link do pobrania Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Portfolio Podręcznik Beko Cne520ee0zgw