Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com 3c10399a

Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com 3c10399a są ważnymi dokumentami, które należy dokładnie przestudiować przed rozpoczęciem używania urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego używania urządzenia 3com 3c10399a, w tym instrukcje dotyczące wszystkich funkcji, przycisków, opcji i innych elementów interfejsu użytkownika. Instrukcja instalacji zawiera informacje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia, w tym wymagania dotyczące sieci, informacje o połączeniach i wiele innych. Te informacje ułatwią użytkownikom skonfigurowanie urządzenia 3com 3c10399a i sprawne jego używanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com 3c10399a

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań dotyczących instrukcji eksploatacji, taki jak?

 1. Co to jest instrukcja eksploatacji?
 2. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji?
 3. Jak napisać instrukcję eksploatacji rozdzielnicy niskiego napięcia?
Instrukcja eksploatacji

– jest to dokument, który zawiera określone procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Instrukcję eksploatacji opracowuje się na podstawie rozporządzenia [1], dokumentacji techniczno-ruchowych producenta oraz przepisów i norm.

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać, zgodnie z rozporządzeniem [1]:

 • charakterystykę urządzeń energetycznych
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia
 • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów
 •  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego
 •  organizację prac eksploatacyjnych
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej środkami ochronnymi.
 • Oprócz wymagań rozporządzenia instrukcja może zawierać dodatkowe obostrzenia, które np. związane są z miejscem instalacji danego urządzenia. Różnić się będą instrukcje eksploatacji silników elektrycznych przemysłu chemicznego od instrukcji dla przemysłu, w którym nie występują zagrożenia wybuchowe.

  Jak napisać instrukcję eksploatacji?

  Aby napisać wartościową instrukcję należy:

 • dobrze zapoznać się z zakresem prac eksploatacyjnych wykonywanych na danym urządzeniu technicznym,
 • zgromadzić DTR producentów, schematy instalacji,
 • wykonać inspekcję miejsca zainstalowania danego urządzenia wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • zidentyfikować zagrożenia w miejscu zainstalowania urządzenia,
 • znać normy i przepisy pod które podlega dane urządzenie,
 • dokonać wywiadu z personelem i obsługą techniczną.
 • Kary za brak instrukcji eksploatacji

  PIP przedstawiła wyniki kontroli w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć za rok 2014. W efekcie działań kontrolnych inspektorzy wydali ponad 2 tys. decyzji, zaś na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników nałożyli mandaty karne.

  Skutkiem wykrytych podczas kontroli PIP nieprawidłowości były kolejne powtarzalne uchybienia, dotyczące braku lub niewłaściwych:

  • wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
  • poleceń pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych i
  • świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

  Jakie uchybienia były najczęstsze w kontrolowanych zakładach?
  Do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych identyfikowanych podczas kontroli PIP należy:

 • nieopracowanie instrukcji eksploatacji – co stwierdzono jak podaje PIP w 62 skontrolowanych zakładach lub
 • opracowanie instrukcji eksploatacji w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu – ten fakt dotyczył 102 zakładów.

 • [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28. 03. 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
  [2] https://www. html

  1 BioPura BioDisc Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji 1

  2 2

  3 INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BIOPURA Firmy Kingspan Environmental Sp. z o. o. (wersja 02/2014) Niniejsza instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia zawiera ważne informacje. Należy uważnie się z nią zapoznać i przestrzegać wszelkich zawartych w niej zaleceń. Instrukcja ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa. Zastosowanie się do instrukcji nie zwalnia z obowiązku stosowania lokalnych przepisów, w szczególności z zakresu BHP, PPOŻ, ochrony środowiska. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane nieprawidłową instalacją, użytkowaniem urządzenia, jak i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów. Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu do ewentualnego użytku w przyszłości. W przypadku odsprzedaży urządzenia, instrukcje należy przekazać kolejnemu właścicielowi. 3

  4 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZALETY OCZYSZCZALNI BIOPURA WARUNKI GRUNTOWE PLANOWANIE MIEJSCA MONTAŻU POSTĘPOWANIE Z OCZYSZCZALNIĄ I PRZECHOWYWANIE WYKOPY USUWANIE OSADÓW SPOSÓB MONTAŻU OCZYSZCZALNI PROCEDURA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU NADBUDOWY WENTYLACJA PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PROCES OCZYSZCZANIA PROCEDURA URUCHAMIANIA/ZATRZYMYWANIA INSTALACJI URUCHAMIANIE WODA ELEKTRYCZNOŚĆ URZĄDZENIE WYŁĄCZENIE / BRAK DOPŁYWU PRACA URZĄDZENIA WSTĘP CO MOŻNA, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ? SUBSTANCJE, KTÓRYCH NIE WOLNO SPŁUKIWAĆ DO KANALIZACJI KONSERWACJA HARMONOGRAM KONSERWACJI GWARANCJA WYKRYWANIE USZKODZEŃ DZIENNIK PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH KARTA GWARANCYJNA KARTA ZGŁOSZENIA USTERKI RYSUNKI TECHNICZNE

  5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA. Poniższe zalecenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania sprzętu. Istotne jest, aby zachować niniejszy dokument celem wykorzystania w trakcie użytkowania zamiast w przyszłości. W razie przekazania urządzenia nowemu właścicielowi, należy zawsze upewnić się, że wraz z urządzeniem otrzymuje dokumentację w celu zaznajomienia się z funkcjonowaniem urządzenia i stosownymi ostrzeżeniami. Instalację sprzętu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie, w oparciu o przepisy polskiego prawa oraz sztukę budowlaną. Prace elektryczne powinien przeprowadzać wykwalifikowany elektryk. Ścieki i odpady kanalizacyjne mogą przenosić drobnoustroje szkodliwe dla zdrowia człowieka. Każda osoba dokonująca konserwacji sprzętu powinna nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice. Należy również przestrzegać dobrych praktyk w zakresie higieny. Wszelkie osłony na urządzeniu muszą być zamknięte. Nie należy pozostawiać osłon dostępowych lub konserwacyjnych otwartych dłużej, niż to konieczne. Przy otwartych osłonach lub włazach należy umieścić tymczasowe bariery i znaki ostrzegawcze. Należy przestrzegać wszelkich etykiet bezpieczeństwa i podejmować odpowiednie działania celem uniknięcia wystawienia na wskazane zagrożenia. Poprawna i bieżąca konserwacja jest niezbędna dla właściwej pracy urządzenia. Zaleca się stosować umowy serwisowe dla sprzętu. Jeśli pragną Państwo sprawdzić działanie sprzętu, proszę stosować się do wszelkich niezbędnych środków ostrożności, w tym podanych poniżej, które mają zastosowanie do procedur konserwacji. Proszę upewnić się, że obszar roboczy jest odpowiednio oświetlony. Zasilanie urządzeń powinno być wyłączane z głównego wyłącznika różnicowoprądowego przed podniesieniem pokrywy dmuchawy. Należy pamiętać, by podczas pracy utrzymywać prawidłową postawę, szczególnie podczas podnoszenia przedmiotów. W razie konieczności należy stosować odpowiedni sprzęt do podnoszenia. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłowy balans ciała i równowagę. Należy unikać ostrych krawędzi. Usuwanie nadmiernych osadów powinna przeprowadzać firma posiadająca wymagane uprawnienia do utylizacji odpadów oraz stosowne zezwolenia na transport i usuwanie osadów ściekowych. Wykonawca musi stosować się do instrukcji odszlamowania zawartych w niniejszych wytycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia: 1. Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. 2. Instalację sprzętu może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel. 3. W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać środków ostrożności i odpowiednich procedur. 5

  6 BIOPURA TYPU 4 do 25 DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH No. KEL-CPR Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Oczyszczalnia ścieków BioPura typu 4, 6 i 10 dla 4-25 RLM 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację produktu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 CPR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 mrca 2011r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych): Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków BioPura z elementów prefabrykowanych: patrz znak CE widniejący na wyrobie BioPura typu 4 (4 RLM) do 10 (10 RLM) 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Zbiórka i oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych dla maksymalnie 25 RLM 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak handlowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 5: Kingspan Environmental Sp. ul. Topolowa Rokietnica Polska 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego określone w załączniku V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011: System 3 7. W przypadku deklaracji właściwości dotyczącej wyrobu budowlanego podlegającego normie zharmonizowanej EN: A2:2013 PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, Numer jednostki notyfikowanej: 1739 wykonała wstępne badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała raporty z badań: NTE TS 6

  7 8. Deklarowane właściwości użytkowe: Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Wytrzymałość konstrukcyjna Potwierdzone badaniem w wykopie w następujących warunkach: - maksymalna głębokość instalacji (0m nad poziomem pokrywy) - warunki mokre (maksymalny poziom wód gruntowych 2, 0m) Odporność ogniowa Klasa F Wodoszczelność (próba wodna) Wodoszczelna (próba wodna) Wytrzymałość materiału Wytrzymałość na Plastyczność (50mm/min) 21MPa rozciąganie Zrywanie (50mm/min) 21MPa Moduł sprężystości MPa 730 COD 90. 6% 67 mg/l BOD₅ 94. 4% 20 mg/l Wydajność oczyszczania NH₄-N 99. 0% 0. 4 mg/l SS 92. 7% 27 mg/l P NPD NPD KN NPD NPD Zużycie energii elektrycznej 0. 52kWh/d Emisja substancji niebezpiecznych NPD EN: A2:2013 W imieniu producenta podpisał Paul Copping Dyrektor ds. Technicznych.. (Imię, nazwisko, stanowisko) Aylesbury 13 th May Data i miejsce wydania.. podpis 7

  8 Podczas badań wykonanych w niezależnym laboratorium zgodnie z normą PN-EN:, stwierdzono, iż oczyszczalnia Biopura uzyskała znacznie lepszą redukcję ChZT, BZT5, NH4 oraz zawiesiny, niż zakłada prawodawca, w związku z tym możliwy jest zrzut ścieku oczyszcznonego także do wód powierzchniowych. Mierzone w notyfikowanym labolatorium wartości ścieków były lepsze niż wartości stężenia podane poniżej. ChZT: BZT5: Zawiesina: NH 4: 100 mg/l 20 mg/l 30 mg/l 0, 4 mg/l Biologiczna oczyszczalia ścieków Kingspan BioPura to niezawodne i oszczędne rozwiązanie dla gospodarstw domowych niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnia BioPura wytwarzana jest z wysokiej jakości polietylenu i wykorzystuje najnowsze technologie w celu zapewnienia wysokiego stopnia oczyszczania ścieków. 1. ZALETY OCZYSZCZALNI BIOPURA: Oczyszczalnie wykonane są z bardzo trwałego, odpornego na agresywne środowisko materiału. Nie ma konieczności dodawania biopreparatów i innych środków chemicznych wspomagających proces oczyszczania. Urządzenia są wytrzymałe, łatwe w przenoszeniu i proste w montażu. Z każdą oczyszczalnią dostarczana jest pełna instrukcja montażu, Technologia charakteryzuje się wysoką wydajnością. Możliwość odprowadzenia ścieku oczyszczonego do gruntu, rzek lub jezior. Oczyszczalnie zostały przetestowane zgodnie z normą PN-EN: Przy dużym zagłębieniu rury doprowadzającej ściek możliwe jest zastosowanie dodatkowej nadstawki. (Aby zastosować to rozwiązanie prosimy o kontakt z naszym zespołem handlowym), Nowoczesny projekt urządzenia umożliwia łatwiejszy dostęp do usuwania osadów, Na wszystkie nasze zbiorniki udzielamy 20-letniej gwarancji na szczelność zbiornika, licząc od daty dostawy. Urządzenie Wysokość całkowita (mm) Rzędna wlotu (mm) Odległość od dna wlotu do postawy (mm) Rzędna wylotu (mm) Długość (mm) Szerokość (mm) BPA BPA

  9 2. WARUNKI GRUNTOWE 2. 1 Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie określić rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej, ponieważ warunki gruntowe będą miały wpływ na ustalanie rodzaju stosowanej zasypki. W przypadku, gdy na działce występują grunty przepuszczalne oraz gdy poziom wód gruntowych nigdy nie wykracza powyżej podstawy zainstalowanego zbiornika, montaż przeprowadzony powinien być dla WARUNKÓW SUCHYCH. 2 W przypadku, gdy na działce występują grunty ciężkie, słabo przepuszczalne jak iły, gliny lub gdy poziom wód gruntowych wykracza w jakimkolwiek okresie w ciągu roku powyżej podstawy zainstalowanego zbiornika, montaż przeprowadzony powinien być dla WARUNKÓW MOKRYCH. PLANOWANIE MIEJSCA MONTAŻU 3. 1 Polskie przepisy określają minimalną odległość 5 m zbiornika oczyszczalni od otworów okiennych budynku mieszkalnego, przy czym w przypadku prawidłowego wyprowadzenia wentylacji wysokiej kanalizacji w budynku, zbiornik oczyszczalni można zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Należy pamiętać o zachowaniu odległości oczyszczalni co najmniej 15m od studni do poboru wody pitnej. Oczyszczalnia musi zostać umieszczona w odległości odpowiadającej jej głębokości posadowienia od ciągów komunikacyjnych, chyba że zostanie zastosowany system odciążający, zapobiegający uszkodzeniom zbiornika. 2 Podczas planowania miejsca instalacji nie należy zapominać o zapewnieniu dojazdu pojazdów serwisowych podczas montażu oraz późniejszej eksploatacji- np. usuwanie osadów. 3 Jeśli zbiornik może być zamontowany wyłącznie w miejscu obciążonym ruchem pojazdów, prosimy o kontakt z naszym zespołem handlowym celem uzyskania informacji na temat dodatkowych wymagań montażu. 4. POSTĘPOWANIE Z OCZYSZCZALNIĄ I JEJ PRZECHOWYWANIE 4. 1 Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zbiornika. Oczyszczalnię należy podnosić za pomocą liny lub zawiesia przełożonego przez zamocowane na zbiorniku specjalne uchwyty. Zbiornik należy ostrożnie podnieść z pojazdu dostawczego i umieścić na równym podłożu. Nie staczać oczyszczalni z pojazdu dostawczego. 2 Przed dokonaniem odbioru oczyszczalni należy przeprowadzić kontrolę pod kątem wszelkich uszkodzeń i ponownie sprawdzić zbiornik przed montażem, zwracając szczególną uwagę na rury wlotowe i wylotowe. 3 W czasie przechowywania oczyszczalni w miejscu montażu nie należy dopuścić, by urządzenie stało na rurze wlotowej lub wylotowej. W czasie zasypywania wykopów zbiornik zawsze powinien być wypełniony czystą wodą. Zaleca się, aby tymczasowo zakryć wszelkie otwory w zbiorniku, aby zapobiec przedostawaniu się ziemi i zasypki w czasie montażu. 5. WYKOP POD OCZYSZCZALNIĘ 5. 1 MONTAŻ POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKFALIFIKOWANEGO WYKONAWCĘ. 2 Zbiornik jest zaopatrzony w standardową nadbudowę umożliwiającą posadowienie dna rury wlotowej od 500 do 800 mm licząc od góry włazu do dołu rury wlotowej. 3 W razie potrzeby dostępne są nadbudowy zapewniające maksymalną głębokość dna rury wlotowej do 1500 mm. 4 Wykop należy wykonać zgodnie z poniższą tabelą. W czasie prac należy zachować wszelkie środki ostrożności. Proszę wykonać wykop na rury wlotowe i wylotowe, pamiętając, że rura wylotowa jest o 100 mm niżej niż rura wlotowa. 9

  10 5. 5 Jeśli wykop wykonywany jest na niestabilnym gruncie, należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć osuwania się ziemi z boków wykopu. 6 Woda zbierająca się w wykopie w powinna być w czasie montażu wypompowywana. 7 Wymiary wykopu na zbiornik - Wymiary te zakładają luz 200 mm wokół zbiornika. Urządzenie Maksymalna głębokość wykopu (mm) Długość wykopu (mm) Szerokość wykopu (mm) BPA BPA * przy założeniu dopływu ścieków na głąbokości 800mm; licząc od pokrywy do dna rury wlotowej. 6. USUWANIE OSADÓW 6. 1 Zbiornik został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić swobodny dostęp do czyszczenia. Zbiornik jest opróżniany z osadów w tradycyjny sposób, za pomocą wozu asenizacyjnego. 2 Usuwanie osadu w oczyszczalni powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Należy uważać, aby nie uszkodziś zbiornika końcówką węża ssawnego. 3 Za pomocą wozu asenizacyjnego należy usunąć osady z komory wstępnej i wtórnej. Proszę wyszukać wykonawcę posiadającego odpowiednią licencję w zakresie usług asenizacyjnych w książce telefonicznej, internecie lub w inny sposób. 4 Zdjąć pokrywę. Ostrożnie wprowadzić wąż ssawny do komory wstępnej i usunąć osad, a następnie opróżnić komorę wtórną. Usunąć wszystkie unoszące się i osiadłe substancje stałe z tych komór, uważając, aby nie uszkodzić wewnętrznych instalacji. 5 Uwaga. NIE OPRÓŻNIAĆ komór reaktora. Jest to czynność zbędna i w razie wykonania wpłynie negatywnie na wydajność systemu. Po opróżnieniu osadnika poziom w komorach reaktora nieznacznie spadnie. 6 Jeśli konieczne jest oczyszczenie komór reaktora, (wyłącznie po zasięgnięciu opinii specjalisty) należy upewnić się, że zastosowany zostanie właściwy rodzaj węża ssącego. Należy wyjąć dyfuzory i system recyrkulacji osadu, umyć ciśnieniowo wkład, aby usunąć wszelkie substancję stałe, które powodują jego kolmatację, a następnie ostrożnie wprowadzić wąż ssący do komory i usunąć zalegający osad. Należy zachować ostrożność, by nie usunąć również wypełnienia reaktorów. Po zakończeniu należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały ponownie poprawnie zamontowane i wypełnić reaktor czystą wodą. 7 Po usunięciu nieczystości z wszystkich komór, urządzenie powinno zostać wypełnione czystą wodą albo za pomocą przewodu giętkiego lub poprzez włączenie kilku kranów w budynku mieszkalnym. Proszę wypełnić osadnik wtórny za pomocą przewodu, jednocześnie napełniając osadnik wstępny czystą wodą. 8 Należy uruchomić urządzenie zgodnie z instrukcją. 7. SPOSÓB MONTAŻU OCZYSZCZALNI Zasadniczo występują dwa rodzaje gruntu: Grunt suchy - w przypadku lekkich, całkowicie suchych, dobrze przepuszczalnych gleb, gdzie poziom wód gruntowych nigdy nie wykracza powyżej podstawy zbiornika; Grunt mokry - w przypadku glin lub gleb ciężkich, gdzie poziom wód gruntowych wykraczać może ponad dno zbiornika. 8. PROCEDURA MONTAŻU 8. 1 W PRZYPADKU GRUNTU SUCHEGO Proszę wykonać wykop o długości i szerokości o mm większej od wymiarów zbiornika i wypoziomować podstawę. W przypadku stosowania kołków poziomujących, należy umieszczać je wyłącznie w rogach dołu, możliwie najdalej od zbiornika. 10

  11 8. 1 Należy upewnić się, że wykop jest suchy. W razie zebrania się w wykopie wód deszczowych lub powierzchniowych, należy ją wypompować Należy zapewnić podłoże z zagęszczonej podsypki piaskowo cementowej (proporcja 3:1) o grubości mm Zbiornik należy wstawić do wykopu za pomocą liny lub zawiesia przełożonego przez zamocowane na zbiorniku specjalne uchwyty. W żadnym wypadku zawiesie nie powinno być mocowane do rury wlotowej lub rury wylotowej Należy umieścić rurę wlotową równo z przykanalikiem. Proszę zauważyć, że rury wlotowe i wylotowe są wyraźnie oznaczone na zbiorniku. Specjalny profil podstawy pomoże wypoziomować zbiornik, ale należy upewnić się, że zbiornik znajduje się w położeniu poziomym w celu zachowania 100 mm różnicy pomiędzy rurami wlotowymi i wylotowymi Przez oba uchwyty do przenoszenia, proszę przeciągnąć kotwy i odpowiednio je zamocować w gruncie, aby zakotwić zbiornik Po posadowieniu zbiornika w wykopie, należy go obciążyć wlewając do niego wodę na wysokość około 0, 5m Należy zasypać miejsce wokół zbiornika za pomocą drobnego żwiru lub podobnego materiału (3-8 mm). Zasypka powinna być wolna od materiałów organicznych, dużych kamieni, cegieł lub ostrych przedmiotów Zasypywanie należy wykonywać warstwowo, upewniając się, że pod i wokół zbiornika nie pozostały puste przestrzenie oraz że nie ma lokalnych naprężeń. Najważniejsze jest, aby instalator stopniowo wypełniał zbiornik wodą do poziomu powyżej zasypki w celu stabilizacji ciśnienia w zbiorniku Proszę zdjąć wszystkie tymczasowe osłony i podłączyć rurę wlotową i wylotową zbiornika do przykannalika i odpływu Można teraz zasypać wykop do poziomu terenu Wentylację można zapewnić za pomocą dedykowanych odpowietrzników w zbiorniku. Dodatkowa wentylacja zapewniana jest za pomocą pionowych rur wlotowych i wylotowych. Jeśli rury te nie są używane, proszę zaślepić te rury za pomocą zaślepek W PRZYPADKU GRUNTU MOKREGO LUB GRUNTU SŁABO PRZEPUSZCZALNEGO Procedura montażu dla mokrego gruntu jest podobna do procedury w przypadku gruntu suchego, należy zastosować się do następujących punktów: Podstawę i przestrzeń w wykopie wokół zbiornika należy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową o minimalnej grubości 200 mm. W przypadku gruntu mokrego instalator powinien zapewnić, aby podstawa miała wytrzymałość odpowiednią do obciążenia wywieranego przez zbiornik i jego zawartość. Jeśli podstawa wykopu jest niestabilna, tj. kurzawka lub podobny grunt, należy wykonać dodatkowy wykop mm poniżej poziomu podstawy i wypełnić ubitym gruzem. Należy umieścić folię na gruzie i po bokach wykopu przed wykonaniem podstawy Należy upewnić się, że woda zostanie wypompowana z wykopu w czasie montażu oraz w czasie wypełniania zasypką Zasypka powinna składać się z dobrze wymieszanej mieszanki piaskowo - cementowej w proporcji 3: Należy zapewnić, aby mieszanka była dobrze zagęszczona wokół zbiornika. Nie należy stosować zagęszczania mechanicznego Mieszanka piaskowo - cementowa powinna sięgać do poziomu dolnej krawędzi rur. Pozostałą przestrzeń wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym Zbiornik należy stopniowo wypełniać wodą do poziomu powyżej poziomu wypełnienia wykopu w celu stabilizacji ciśnienia w zbiorniku. 11

  12 9. INSTRUKCJA MONTAŻU NADBUDOWY 9. 1 Patrz załączony rysunek z instrukcjami montażu nadstawki DS Jeśli stosowana jest nadstawka, zbiornik należy obudować betonem (patrz punkt 8. 2). 10. WENTYLACJA 10. 1 W zbiorniku zamontowano króciec odpowietrznika, aby umożliwić podłączenie wentylacji. Wentylacja wysoka powinna być wykonana w budynku jako odpowietrzenie kanalizacji. Wylot rury odpowietrzającej usuwającej odory powinien być wyprowadzony ponad dach budynku przy uwzględnieniu przeważającego kierunku wiatru Kominki wentylacyjne i zawory napowietrzające nie powinny być stosowane jako urządzenia wentylacyjne, ale jeśli nie można ich uniknąć, oczyszczalnia powinna być wentylowana niezależnie. Wszystkie rewizje w systemie odpowietrzającym powinny być uszczelnione, aby umożliwić działanie wentylacji wysokiej. Jeśli urządzenie montowane jest w znacznej odległości od nieruchomości, wymagana może być dodatkowa wentylacja. Poletko drenażowe również powinno być wentylowane. 11. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE L ON 2 3 ON:MIN 5 4 TEST OFF 30 OFF:MIN N Konieczne jest, aby instalację elektryczną oczyszczalni powierzyć wykfalifikowanemu elektrykowi, winna ona być zgodna z aktualnymi przepisami IEE Nie ma możliwości określenia szczegółowej konfiguracji instalacji, która będzie odpowiednia dla wszystkich miejsc montażu. Wybór zabezpieczeń prądowych musi pozostać w gestii instalatora, który powinien wybrać odpowiedni kabel i odpowiednie zabezpieczenie przeciążeniowe, biorąc pod uwagę odległość od źródła zasilania do jednostki i inne stosowne czynniki. W większości przypadków odpowiedni będzie przewód YKY 1, 5 mm Podczas instalacji urządzeń elektrycznych w oczyszczalni pod uwagę należy wziąć następujące punkty: 11. 4 Doprowadzenie energii elektrycznej do zbiornika powinno odbywać się za pomocą odpowiedniego przewodu ziemnego i zabezpieczeniami spełniającymi wymagania dla stałego wyposażenia i zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie Zasilanie powinno być niezależne od wszystkich urządzeń zabezpieczających w gospodarstwie domowym innych niż główny bezpiecznik i dedykowane specjalnie dla urządzenia. W szczególności, zabezpieczenia przed upływem prądu przeznaczone dla normalnej ochrony gospodarstw domowych nie mogą stanowić części obwodu zasilania zbiornika Bezpiecznik różnicowo-prądowy powinien być włączony do obwodu zasilania jednostki. Zaleca się stosowanie o minimalnym prądzie wyłączeniowym 30 ma Drugi kabel zasilający należy poprowadzić od wyłącznika głównego do zaworu eletromagnetycznego znajdującego się w osłonie dmuchawy. 12

  13 11. 8 Schemat połączeń zegara zaworu elektromagnetycznego Zegar powinien być ustawiany fabrycznie na właściwe wartości dla danego zastosowania. Proszę sprawdzić poprawność ustawień zegara zgodnie z poniższym schematem. Schemat instalacji elektrycznej oczyszczalni SPRĘŻARKA PE N L GŁÓWNY KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA (DO DYFUZORÓW) ELEKTROZAWÓR WYŁĄCZNIK CZASOWY PE N L KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA (DO POMPY MAMUTOWEJ ZAWRÓCONEGO OSADU) PE L1 L2 L3 T1 T2 T3 BEZPIECZNIK /6, 3A max N L LAMPKA SKRZYNKA PRZEŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PE N L ZASILANIE GŁÓWNE 230V AC USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO: WŁĄCZENIE (ON:MIN) = 5 MINUT (DZIAŁANIE PRZEZ 5 MINUT) WYŁĄCZENIE (OFF:MIN) = 60 MINUT (BRAK DZIAŁANIA PRZEZ 60 MINUT) 13

  14 12. PROCES OCZYSZCZANIA 12. 1 Urządzenie to nowej generacji kompletna oczyszczalnia ścieków opracowana do oczyszczania ścieków bytowych i innych biodegradowalnych. Monolityczny zbiornik posiada cztery komory- osadnik wstępny, dwa bioreaktory oraz osadnik wtórny W oczyszczalni Biopura zastosowano wysokowydajną technologię fluidalnych złóż biologicznych z podwójnym bioreaktorem. System umożliwia osiągnięcie wysokich parametrów oczyszczania także przy nierównomiernym zrzucie ścieków Ścieki surowe grawitacyjnie dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje redukcja zawiesin poprzez sedymentację (np. piasek), oraz tłuszczy poprzez flotację. W tym miejscu substancje stałe i inne odpady osiadają na dnie zbiornika, gdzie pozostają do czasu usunięcia. Sklarowane w osadniku wstępnym ścieki, przepływają do dwóch reaktorów, gdzie następują procesy tlenowego rozkładu pozostałych zanieczyszczeń Do każdego z dwóch bioreaktorów powietrze wtłaczane jest przez układ sprężarka-dyfuzor. Umieszczone na dnie dyfuzory mają za zadanie dostarczenie tlenu w postaci drobnych pęcheżyków do złoża biologicznego wykonanego z kształtek. Dzięki zagwarantowaniu warunków tlenowych na kształtkach wytwarza się błona biologiczna (biomasa) składająca się z mikroorganizmów tlenowych oczyszczających ściek Przepływ w oczyszczalni jest grawitacyjny. Wypływ ścieku oczyszczonego do odbiornika, jest uwarunkowany dopływem ścieku surowego do oczyszczalni W ostatniej fazie oczyszczania, ściek przepływa przez osadnik wtórny, którego zadaniem jest wyłapanie osadu nadmiernego powstałego w reaktorach Część osadu nadmiernego, jest w stałych odstępach czasowych zawracana do osadnika wstępnego gdzie zachodzi proces denitryfikacji. We wcześniej ustalonych odstępach czasu część osadu i oczyszczonego ścieku zawracane są do osadnika wstępnego do dodatkowego oczyszczania. Osadniki wstępny i wtórny powinny być opróżniane z osadu niebiodegradowalnego conajmniej co 12 miesięcy Ścieki oczyszczone wypływają z oczyszczalni. Mogą one być wprowadzone do cieków lub gruntu za zgodą odpowiednich urzędów. 13. PROCEDURA URUCHAMIANIA I ZATRZYMYWANIA INSTALACJI 13. 1 URUCHAMIANIE Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie elementy mechaniczne są prawidłowo zamontowane, wyregulowane przed opuszczeniem fabryki. Jednakże, podczas transportu i instalacji może dojść do przemieszczenia komponentów, a co za tym idzie potrzeby dodatkowej regulacji przed uruchomieniem. Oczyszczalnia powinna zostać dokładnie sprawdzona przez instalatora Jeśli, podczas kontroli stwierdzicie Państwo, że któryś z elementów wymaga regulacji, prosimy o kontakt Jeśli rozważacie Państwo samodzielne uruchomienie urządzenia, proszę stosować się do poniższych zaleceń, jednakże nie należy uruchamiać oczyszczalni jeśli nie ma pewności co do prawidłowej instalacji. Należy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wszystkie prace elektryczne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka. 14

  15 13. 2 WODA W czasie montażu jednostka powinna być wypełniona wodą. Proszę sprawdzić, czy zbiornik jest napełniony do poziomu rury wylotowej ELEKTRYCZNOŚĆ Proszę sprawdzić, czy zasilanie jest podłączone. Należy sprawdzić czy wszystkie elementy elektryczne i przewody są uziemione Sprawdzić działanie wyłącznika różnicowoprądowego (nie w zakresie dostawy) zgodnie z instrukcjami producenta Sprawdzić, prąd roboczy sprężarki podczas pełnego obciążenia URZĄDZENIE Sprawdzić, czy oczyszczalnia jest prawidłowo zmontowana, czy nie ma uszkodzeń lub nieprawidłowego ułożenia elementów. W razie wykrycia problemów, prosimy o kontakt Sprawdzić, czy recyrkulacja działa prawidłowo, zawracając ciecz z osadnika wtórnego do osadnika wstępnego Sprawdzić, czy w komorze reaktora widać bąbelki powietrza i czy złoże się porusza Sprawdzić, czy woda swobodnie wpływa i wypływa z oczyszczalni Zamocować pokrywę włazu i zablokować ją we właściwym położeniu Jeśli któreś z urządzeń nie działa prawidłowo, proszę przejść do punktu Wykrywanie Uszkodzeń w niniejszej instrukcji Jednostka teraz pracuje, jednakże proces oczyszczania zależy od naturalnie wzrastającej błony biologicznej na złożu. Czas potrzebny do tego wzrostu jest uzależniony od temperatury i może trwać od sześciu do ośmiu tygodni w zimie (w lecie krócej). Proszę zauważyć, że proces oczyszczania będzie niepełny do czasu pełnego rozwinięcia biomasy. W tym czasie nie należy wprowadzać do systemu silnych środków czyszczących ani wybielaczy. Niektóre bakterie nitryfikacyjne nie będą się rozwijać w chłodniejszych miesiącach, gdy temperatura jest niska (poniżej 12 C) WYŁĄCZENIE / BRAK DOPŁYWU Czasowy brak dopływu do systemu nie będzie miał wpływu na proces oczyszczania, jednakże, jeśli dopływ ścieków do systemu zostanie wstrzymany na dłuższy czas (kilka miesięcy), należy przeprowadzić następującą procedurę Opróżnić wszystkie komory zbiornika zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w punkcie dotyczącym konserwacji w niniejszej instrukcji Napełnić instalację czystą wodą Zamocować ponownie wszystkie pokrywy zbiornika, sprawdzając czy mocowania pokryw są we właściwych miejscach Włączyć zasilanie. 15

  16 14. PRACA URZĄDZENIA 14. 1 WSTĘP Proces oczyszczania biologicznego instalacji BioPura jest automatycznie regulowany i nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ale istotne jest, aby zwracali Państwo uwagę na następujące czynniki: System korzysta z kolonii żywych, naturalnie występujących mikroorganizmów (biomasy) rozkładających zanieczyszczenia w ściekach. Wiele związków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych i placówkach handlowych może hamować wzrost lub zabijać te mikroorganizmy szczególnie, jeśli związki te stosowane są w nadmiernych ilościach Należy pamiętać, że w instalacjach z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w mniejszym stopniu zachodzi zjawisko rozcieńczania w porównaniu z dużymi, miejskimi instalacjami. Na przykład butelka wybielacza spłukana w toalecie we Wrocławiu rozpuści się w ogromnej ilości ścieków wpływających do miejskiej oczyszczalni, ale butelka wybielacza w instalacji obsługującej zaledwie jedno domostwo, może stanowić dla biomasy dawkę śmiertelną Jeśli biomasa ulegnie uszkodzeniu, zazwyczaj odbuduje się z czasem, ale jednym z najczęstszych objawów uszkodzenia może być nieprzyjemny zapach, zatem w gestii użytkownika leży konieczność unikania takiego stanu Ogólnie mówiąc, wszystkie płyny czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych są dopuszczalne, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i w przewidzianych ilościach. Poniższe wskazówki Co można, a czego nie należy robić obejmują zastosowanie najpowszechniejszych domowych środków chemicznych, ale nie jest to lista wyczerpująca, więc złotą zasadą jest W razie wątpliwości nie rób tego Należy również pamiętać, że do systemu oczyszczania nie jest podłączona wyłącznie toaleta, ale również trafia tam wszystko, co spływa do zlewu, wanny, itd CO MOŻNA, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ Detergenty stosowane w pralkach i zmywarkach, płyny do czyszczenia naczyń: zazwyczaj można je stosować w normalnych ilościach i w sposób określony dla zastosowań w gospodarstwie domowym. Jednakże wystąpić mogą problemy, jeśli na przykład pierzemy koszulki pięciu zespołów lokalnego klubu piłki nożnej! Jeśli konieczne jest pranie nadzwyczajnie dużych ilości ubrań, dobrym pomysłem będzie rozłożyć pranie na kilka dni Nadmierne korzystanie z biologicznych proszków do prania może powodować ubytki biomasy. Można je zastąpić detergentami biologicznymi, bez enzymów. Korzystanie z detergentów płynnych może być bardziej ekonomiczne, jak również mniej szkodliwe. Proszę unikać nadmiaru tych środków Środki do czyszczenia podłóg, środki odkażające i wybielacze: środki te są bezpieczne w użyciu zgodnie z zaleceniami producenta i w minimalnych niezbędnych ilościach. Nie należy wlewać nierozcieńczonych środków odkażających lub wybielaczy do zlewu lub kanalizacji. Jeśli po zastosowaniu wydobywa się nieprzyjemny zapach, zazwyczaj wskazuje to na nagromadzenia rozkładającego się materiału lub problem natury hydraulicznej i należy go rozwiązać we właściwy sposób Rozdrabniacze i młynki odpadów. Nie powodują one zahamowania rozwoju biomasy, ale, w zależności od stosowania, mogą one powodować wzmożone obciążenie pracy oczyszczalni, zarówno pod kątem obciążenia substancjami organicznymi oraz płynami, ponieważ zmielone produkty spłukiwane są do oczyszczalni. Korzystanie z rozdrabniacza prawdopodobnie doprowadzi do zakłóceń równowagi procesu, a w rezultacie do problemów. Konstrukcja naszego systemu nie pozwala na korzystanie z takich urządzeń Aparatura do domowej produkcji piwa i wina: urządzenia te stanowią podobny problem dla działania jak rozdrabniacze i młynki odpadów. System musi pracować przy większym obciążeniu, aby oczyścić spłukaną w kanalizacji zawartość kufla piwa potrzebny jest czas równoważny do oczyszczenia normalnych ścieków wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu 24 godzin. Środki chemiczne stosowane do czyszczenia i sterylizacji mogą wpływać na biomasę. 16

  17 14. 3 NASTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI NIE WOLNO SPŁUKIWAĆ DO KANALIZACJI Olej silnikowy, smar, środki zapobiegające zamarzaniu, płyn hamulcowy, itd. Olej do smażenia i tłuszcz. Środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki grzybobójcze i inne ogrodowe środki chemiczne. Farby, rozcieńczalniki, benzyna lakowa, terpentyna, kreozot, itd. Środki do czyszczenia rur/komercyjne środki czyszczące. Środki do czyszczenia podłóg kamiennych/cegły na bazie kwasu. Leki (Proszę zwracać niezużyte leki do apteki w celu bezpiecznej utylizacji). Płyny do wywoływania zdjęć. Pieluchy, ręczniki sanitarne, szmaty, miękkie zabawki, piłeczki tenisowe, itd. Mimo że takie przedmioty zazwyczaj niebezpośrednio uszkadzają biomasę, mogą one powodować problemy, z których najmniejszym jest zablokowanie kanalizacji. Pieluszki jednorazowe i ręczniki sanitarne oraz chusteczki toaletowe, mimo że są biorozkładalne, nie rozkładają się w pełni w oczyszczalni i mogą doprowadzić do jej wadliwego działania. Skroplin po kondensacie z kotła grzewczego bez wcześniejszego ich uzdatnienia. Popłuczyn po procesie zmiękczania wody. 17

  18 15. KONSERWACJA Każda oczyszczalnia ścieków wymaga regularnej konserwacji, tak jak poletka drenażowe i sama kanalizacja. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/użytkowniku. Zalecamy, aby instalacje były konserwowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, jednakże własna wiedza i świadomość prawidłowej pracy przydaje się w identyfikacji większych problemów. Jeśli instalacja nie działa prawidłowo, proszę przejść do punktu Wykrywanie uszkodzeń w niniejszej instrukcji HARMONOGRAM KONSERWACJI CODZIENNIE Sprawdzać pracę sprężarki. Stojąc w pobliżu urządzenia, użytkownik powinien słyszeć jej pracę. CO MIESIĄC Sprawdzać pracę dyfuzorów (w reaktorach powinny powstawać pęcherzyki powietrza) Należy obserwować, czy w strefach wlotu i wylotu nie tworzą się zatory Należy sprawdzać wzrost biomasy na materiale filtracyjnym. Barwa biomasy powinna wahać się od jasnobrązowej (nie białej lub szarej) do ciemnobrązowej. Zapach z instalacji powinien być ziemisty, a zapach siarkowodoru ( zgniłych jaj) nie powinien być obecny Należy dokonać oględzin końcowych ścieków. Jeśli są one mętne lub zawierają wiele zawiesin, najprawdopodobniej osadnik wtórny lub/i osadnik wstępny wymagają oczyszczenia. CO TRZY MIESIĄCE Należy sprawdzić grubość unoszącego się kożucha w osadniku wstępnym i wtórnym Należy sprawdzić filtr dmuchawy i w razie konieczności wymienić. Uwaga. Filtr będzie gromadzić cząsteczki brudu z powietrza, a lokalizacja dmuchawy/wlotu wpływać będzie na częstotliwość wymiany filtra. CO ROKU Oczyszczalnia powinna być opróżniana z osadów co 12 miesięcy. 18

  19 16. GWARANCJA 16. 1 Fragment z Warunków sprzedaży firmy Kingspan 16. 2 Dostawca wymieni lub, według własnego uznania, odpowiednio naprawi nieodpłatnie wszelkie części, które okażą się wadliwe i które powodują w normalnych okolicznościach awarię w okresie dwóch lat od daty dostawy Niniejsza gwarancja jest uzależniona od: (a) powiadomienia przez Kupującego o wszelkich roszczeniach w ciągu siedmiu dni od wykrycia awarii. (b) umożliwienia dostawcy możliwości inspekcji urządzeń celem potwierdzenia ich awarii. (c) faktu, że urządzenia nie były modyfikowane zainstalowane i eksploatowane wyłącznie zgodnie ze stosownymi instrukcjami producenta Odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń i nie pokrywa kosztów transportu, montażu i innych powiązanych kosztów Odpowiedzialność dostawcy za wymianę lub naprawę towarów zastępuje i wyklucza wszystkie inne gwarancje i warunku, a w szczególności (bez ograniczeń), Dostawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty wtórne W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt Reklamacje gwarancyjne mogą być zgłaszane jedynie na prawidłowo wypełnionym Formularzu zgłoszeni usterki (załącznik) W pakiecie znajdują się również Informacje opisujące wszelkie niezbędne działania konserwacyjne urządzenia. Informacje te należy umieścić na stałe w Państwa budynku. 19

  20 17. WYKRYWANIE USZKODZEŃ Dziennik przeglądów okresowych BioPura Użytkownik: Bieżący rok: Przeprowadzone przeglądy należy odznaczyć. W razie potrzeby, zapewnić środki zaradcze. Comiesięczne kontrole użytkownika Numer seryjny: Bieżący numer strony: Czy wystąpiła awaria? T / N Wielkość biomasy na kształtkach: mała, średnia, duża. Drożność dopływu i odpływu, jak i przepływu pomiędzy poszczególnymi strefami oczyszczalni T / N Prawidłowe działanie instlacji pneumatycznej i pompy mamutowej T / N Wizualna kontrola ogólnego stanu technicznego T / N Czy jest osad w rurze odpływowej (kontrola wizulana)? T / N Duży kożuch w osadniku wtórnym oczyszczania? T / N Specjalistyczna konserwacja co 6 miesięcy (podpis serwisanta) Miesiąc Podpis Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Uwagi: Prowadzenie dziennika jest wymagane przez producenta dla uzyskania gwarancji. Dziennik pomaga w zachowaniu ustawowych parametrów ścieków i w wykrywaniu usterek we właściwym czasie. 20

  21 KARTA GWARANCYJNA Oczyszczalni Biologicznej BioPura 1. Producent udziela gwarancji: 20 lat na szczelność zbiornika, 2 lata na osprzęt. W przypadku awarii należy kontaktować się z działem serwisu Kingspan Environmental pod nr tel. (0-61), Pierwszym etapem jest dokładne wypełnienie i przesłanie pod nr fax (0-61) karty zgłoszeniowej usterki. Wzór Karty jest na kolejnej stronie. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w terminie do dwóch tygodni od daty pisemnego zgłoszenia. Gwarantowany czas reakcji na przesłane zgłoszenie usterki to 48 godzin licząc dni robocze. Zgłoszenia ewentualnych usterek przyjmowane są przez całą dobę. Za czas przyjęcia zgłoszenia przysłanego w godzinach od do 8 00 oraz w dni niepracujące i święta uważa się godzinę 8 00 najbliższego dnia pracującego. Nr karty gwarancyjnej:... Nazwa produktu:... Symbol (typ oczyszczalni):... Nr seryjny wyrobu:... Data sprzedaży: W przypadku stwierdzenia, że usterka w okresie gwarancji wyniknęła z nieprawidłowego użytkowania lub instalacji wyrobu (patrz poniżej) lub jeśli usterka miała miejsce po upływie gwarancji, zgłaszający zostanie obciążony kosztami związanymi z serwisem. Nabywca zlecając wykonanie usługi serwisowej wyraża zgodę na ewentualne wystawienie faktury, za usługi serwisowe nieobjęte gwarancją, bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta. Firma Kingspan Environmental Sp. dokonuje weryfikacji przesłanych zgłoszeń, wspomaga nabywcę usługi oraz autoryzowany serwis, w celu najbardziej efektywnego wykonania zlecenia, jednak nie jest stroną w rozliczeniach pomiędzy nabywcą a wykonawcą usługi. Gwarancja nie obejmuje standardowej obsługi konserwacyjnej urządzeń, takiej jak przeglądokresowy. Lista czynności nie objętych gwarancją dostępna na stronie internetowej: 7. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: uszkodzenia wynikłego na skutek niewłaściwej instalacji, obsługi, braku odpowiedniej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub aktów wandalizmu, usterek powstałych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez nieautoryzowany przez producenta serwis, zmiany przeznaczenia wyrobu. nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją, jak i obowiązującymi przepisami użytkowania urządzenia. Kingspan Environmental Sp. Topolowa Rokietnica Polska... Podpis i pieczęć firmy 21 Tel. : Fax: biuro@kingspan-env. pl

  22 Karta zgłoszenia usterki / Complaint form ID (wypełnia Kingspan PL) Proszę o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*), karty niewypełnione poprawnie nie będą rozpatrywane. Kartę należy wysłać na adres: / Please fill in this report in all required fields and send to: service@kingspan-env. pl *Data/Date: Instalator/ Installer Name: *Klient / Customer name: *Adres klienta/ Customer address: *phone number: address: *Adres montażu / Site address *Produkt i rozmiar / Product & Size *Numer seryjny / Serial No: *Numer zamówienia / Order No: *Data zakupu / Purchase date Czy na gwarancji? / In Warranty? (zaznacz właściwe/tick the box)* Czy wymagana wizyta serwisu? /labor work? (zaznacz właściwe/tick the box)** Powód zgłoszenia usterki /Reported complaint: YES YES NO NO Data zgłoszenia / Date reported* Short translation to English (by Service Office)* Action taken*: Date completed* Service use only Account no: Call no: Fault code: Date logged: Complaint resolved ( tick relevant box) Notes / further action required*: YES NO *) by service / wypełnia serwis Kingspan Environmental Sp. Topolowa Rokietnica Polska 22

  23 35=<. /$'2:$ PRZYKŁADOWA. 2025$23&-$ KOMORA (OPCJA) Więcej: skontaktuj]']LDOHP6SU]HGD]\ się z Działem Sprzedaży. max. F Rysunek: DS1195 Uwagi: WLOT / WYLOT są Ø110 mm. Stosować należy odpowiednie redukcje przy podłączaniu się do instalacji o większej średnicy. Brak w zakresie dostawy. Zbiorniki dostępne są z wlotem z lewej lub z prawej strony oczyszczalni. Wielkość inwertu można regulować przez przycinanie lub dokładanie nadstawek. Maksymalna możliwa wysokość inwertu od 1500 mm. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć działanie oczyszczalni, jej sposób instalacji i obsługi przed przystąpieniem do jej montażu. Urządzenie wymaga odmulania osadnika wstępnego I wtórnego minimum raz na rok. B Zamykana pokrywa studzienki GŁĘBOKOŚĆ WYLOTU Wentylacja C E A WLOT Gniazdo dmuchawy D OPCJA WYLOTU (pokazana prawa strona) WYLOT Betonowy fundament (w zależności od warunków gruntowych) GŁĘBOKOŚĆ WLOTU BioPura 4 BioPura 6 A B C D E F Ø1200 Ø Ø1420 Ø

  24 GUIDELINES UWAGI ODNOŚNIE FOR SLINGING TRANSPORTU AND URZĄDZENIA LIFTING Środek The design ciężkości requirement urządzenia jest of przesunięty our products względem will frequently jego osi. mean the Podczas centre długiego of gravity składowania of the unit w oczyszczalni is "offset". może Care gromadzić must therefore się woda deszczowa, be taken to należy ensure ją usunąć the unit przed is stable podnoszeniem. when lifting. If the covers have been removed, rainwater may collect inside units, adding weight and increasing instability. Przed instalacją i podnoszeniem na zawiesiach należy wziąć pod uwagę ewentulne szyjki Check units before lifting and pump out excess water. podwyższające. Lifting and installation should be carried out prior to the assembly of any Zawiesia additional do podnoszenia extension należy neck dobrać sections. uwzględniając wagę urządzenia. Nie When można lifting stosować the unit, zawiesi use łańcuchowych. webbing slings of a suitable specification. Należy DO NOT stosować USE CHAINS. zawiesia tej Lifting samej equipment długości, takiej should aby odchylenie be selected od pionu by nie taking było account większe the unit niż weight, 30 stopni, length i równomierne and the obciążenie. distance of lift required on site. A suitable spreader bar should be used to ensure that the units are stable and Składujac zbiornik na placu należy ustawiać go na płaskiej powierzchni pozbawionej ostrych that the loads are evenly distributed during lifting. When lifting units a spreader krawędzi, np. kamieni które mogą uszkodzić płaszcz zbiornika. bar should be used where the slings would otherwise be at an angle 30 to the vertical. Whenever units are stored or moved on site, ensure that the storage location is free of rock, debris or any sharp objects, which may damage the unit. The unit must be placed on ground which is flat and level to evenly support the base of the unit. See drawing for general lifting arrangement PUNKTY DO Lifting Handles PODNOSZENIA PUNKTY DO Lifting ZACZEPIENIA Points ZAWIESI Forklift slots Sling Here Sling Here PUNKTY DO PRZEŁOŻENIA PASÓW MIEJSCA PODPARCIA WIDEŁ WÓZKA WIDŁOWEGO BIOPURA 4 PUNKTY DO PRZEŁOŻENIA PASÓW Rysunek: DS

  25 INSTRUKCJA Extension Neck INSTALACJI Fitting SZYJKI Instructions PODWYŻSZAJĄCEJ: Remove existing riser and lid assembly. Zdjąć Position ruchomą Ext część Neck standartowej onto shaft szyjki using z włazem. existing gasket. Zainstalować Fit second w to Ext miejsce neck szyjkę if required podwyższającą on top (jedna of first lub dwie). Ext neck using gasket supplied. Nałożyć uszczelki w miejscu zetknięcia się kolejnych segmentów. Trim existing neck to required height if necessary. Ostatnie Reposition segmenty riser można assembly przyciąć na on odpowiednią top of Ext wysokość. neck using gasket supplied B SZYJKA Extension PODWYŻSZAJĄCA Neck 2 SZYJKA Extension PODWYŻSZAJĄCA Neck mm* MM* GŁĘBOKOŚĆ WLOTU INLET INVERT mm MM GŁĘBOKOŚĆ INLET INVERT WLOTU B ZESTAW TWIN Z DWIEMA EXTENSION SZYJKAMI NECK PODWYŻSZAJĄCYMI ASSEMBLY SZYJKA Riser KOŃCOWA Assembly C DRAFT SECTION SEKCJA B-B SKALA SCALE 1: 15 DETAL DETAIL C C SKALA SCALE 2 2: 15: 15 USZCZELKA Sealing gasket FI 12MM POMIĘDZY supplied with SEGMENTAMI kit SZYJKA KOŃCOWA Riser assembly can be MOŻE BYĆ PRZESUWANA moved up and down W to GÓRĘ required I DÓŁ invert. ZESTAW Z JEDNĄ SZYJKĄ PODWYŻSZAJĄCĄ SINGLE EXTENSION NECK ASSEMBLY Rysunek: DS

  26 UWAGI: Notes: Średnica Inlet & rur outlet wlotu, pipes wylotu, wentylacji, are 110mm. osłonowa przewodów wynosi 110mm. W Concrete przypadku instalacji backfill w gruncie required podmokłym for wet wymagana sites (see jest installation osłona betonowa. guidelines). Pea Shingle backfill required for dry sites (see installation guidelines). W All przypadku connection gruntu suchego work is wystarczy required obsypka to be żwirowa. carried out prior Wszystkie to fixing podłączenia the covers należy and wykonać extension przed nałożenien necks. szyjki i włazu. Wymiary Excavation wykopu to muszą be uwzględniać of sufficient wielkość length inwertu, and width konieczną of szerokość warstwy concrete/pea osłonowej, shingle surround. Depth must also accommodate surface concrete slab. Instalacja Blower sprezponego hose and powietrza Cable ducting musi zapewniac to be szczelność. sealed at blower Instalacje housing elektryczną to avoid musi foul wykonac air recirculation uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi See installation przpisami guidelines w tym zakresie. for detail. Przed rozpoczeciem instalacji zapoznać się należy z instrukcję. VENT PIPE RUN WLOT INLET DRAFT VENT STACK OUTLET WYLOT Rysunek: DS1215 LINIA BLOWER SPRĘŻONEGO HOSE POWIETRZA RUN (DUCTED) PRZEWÓD WENTYLACYJNY PRZEWÓD ELECTRICAL ZASILAJĄCY RUN (DUCTED) WENTYLACJA 26

  27 STANDARDOWA OBUDOWA SPRĘŻARKI Rysunek: BHBPA

  28 28 Rysunek: BHBPA04-06

  29 29 4 x punkty do mocowania na ścianie 2 x punkty do zamocowania haków (opcja) OPCJONALNA OBUDOWA SPRĘŻARKI 2 x zamki zamykane na klucz otwór do zamocowania rury PVC fi 110mm lub fi 160mm 680 Rysunek:

  30 30

  31 31

  32 Kingspan Environmental Sp. Topolowa Rokietnica Polska Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku. Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem. BS EN ISO 9001:2008 FM Tel. pl

  Instrukcja instalacji

  Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

  Bardziej szczegółowo

  Instrukcja obsługi. MigoInstrukcja obsługi Migo PL Spis treści Spis treści 1 Bezpieczeństwo... 3 1. 1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami... 2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa...

  Instrukcja instalacjiZawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C SPIS TREŚCI WSTĘP 1 Dokumentacja produktu... 3 2 Oznakowanie CE... 3 INSTALACJA 3 Instalacja urządzenia... 3 3. 1 Lista dostarczonego

  Zdalny sterownik VR 80Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji Zdalny sterownik VR 80 Układ regulacji modułowo-busowej VR 80 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji.... 4 Dokumenty dodatkowe... pl/71487050-Wylacznik-czasowy-gao-emt757. html">Wyłącznik czasowy GAO EMT757INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

  Instrukcja montażu i obsługiPrzyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. : (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www. wolf-polska. pl

  Sterownik Pracy Wentylatora Fx21PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz. pl/1321979-7-747-006-080-05-2006-pl. html">7 747 006 080 05/2006 PL7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika....................... pl/8071143-Instrukcja-obslugi-i-instalacji. html">Instrukcja obsługi i instalacjiZawsze po Twojej stronie Instrukcja obsługi i instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C Exacontrol E7R C /S SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Bezpieczeństwo... 4 1. 1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi

  Instrukcja obsługi R-8bInstrukcja obsługi R-8b PL www. techsterowniki. pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

  Centronic EasyControl EC541-IICentronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

  ECL Comfort 210 / 310MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl. danfoss. com/ ECL Comfort

  Centronic EasyControl EC545-IICentronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

  Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

  ECL Comfort 210 / 296 / 310Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www. com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

  calormatic 330 VRT 330 PL; HUcalormatic 330 VRT 330 PL; HU Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 330 Regulator temperatury pokojowej VRT 330 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji... pl/114624430-Centronic-easycontrol-ec311. html">Centronic EasyControl EC311Centronic EasyControl EC311 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

  Moduł mieszacza VR 60Dla instalatora Instrukcja instalacji Moduł mieszacza VR 60 System regulacji z magistralą modułową PL VR 60 Spis treści 1 Informacje dotyczące dokumentacji 2 Opis urządzenia Spis treści 1 Informacje dotyczące

  Sterownik czasowy. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

  Termostat pokojowy BHT-1000-NTermostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

  Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

  Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com 3c10399a

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com 3c10399a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji 3com 3c10399a