Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt D36000s

Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt D36000s jest niezbędna do poprawnego działania tej wytrzymałej i wydajnej piły. Instrukcja jest dostępna w formie drukowanej i online i zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, ustawiania i konserwacji piły. Instrukcja zawiera również informacje o obsłudze, właściwościach, przechowywaniu i danych technicznych urządzenia. Przestrzegać instrukcji użytkowania piły i zalecanego działania jest konieczne dla bezpiecznego i skutecznego użytkowania Dewalt D36000s.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt D36000s

instrukcja zasobnika ST 120systemy spalinoweinstrukcja obsługischematy hydraulicznewytyczne projektoweinstrukcja instalacji i konserwacji

Instrukcja instalacji i konserwacji dla serwisanta

CERAPURSMART

6 720 613 085-00. 1O

Wiszący kocioł kondensacyjny

6 720 614 153 (2012/06) PL

ZSB 14-3 C...
ZSB 22-3 C...
ZWB 28-3 C...

Spis treści

7. 6

Spis treści
1

7. 7
7. 8

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
1. 1
Objaśnienie symboli............................ 3
1. 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............. 3

2

Zakres dostawy....................................... 4

3

Dane urządzenia...................................... 4
3. 1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............ 2
Poświadczenie zgodności typu................... 3
Przegląd typów................................ 4
Tabliczka znamionowa.......................... 5
Opis urządzenia............................... 5
3. 6
Wyposażenie dodatkowe........................ 7
Wymiary i minimalne odległości.................. 8
Budowa urządzenia ZWB......................... 6
3. 9
Budowa urządzenia ZSB.......................... 8
3. 10
Schemat elektryczny......................... 10
3. 11
Dane techniczne............................. 12
3. 12
Skład chemiczny kondensatu mg/l.............. 15

7. 9
7. 10
7. 11
7. 12

4

Przepisy........................................... 15

5

Montaż
5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

6

7

2

............................................
Wskazówki ogólne...........................
Miejsce montażu.............................
Wstępny montaż rur..........................
Montaż urządzenia...........................
Kontrola przyłączy...........................
Przypadki szczególne.........................

15
16
18
20
20

Przyłącze elektryczne................................ 20
6. 1
Informacje ogólne............................ 2
Przyłącze elektryczne......................... 21
6. 3
Podłączenie osprzętu......................... 3. 1
Otwarcie modułu Heatronic.................... 2
Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania
lub modułów obsługi zdalnej.................... 3
Przyłączenie zasobnika c. w. u................... 22
6. 4
Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony
zasilania ogrzewania podłogowego.............. 5
Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c. u.......... 6
Podłączenie zewnętrznej pompy c. o.
(obieg pierwotny)............................ 23
6. 7
Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego
(obieg wtórny)............................... 8
Wymiana kabla sieciowego.................... 23

Uruchomienie.......................................
7. 1
Przed uruchomieniem........................ 2
Włączanie i wyłączanie kotła................... 3
Włączenie c. o............................... 4
Regulacja c. o................................ 5
Po uruchomieniu.............................

24
25
25

Urządzenia z zasobnikiem c. u. : Ustawianie
temperatury c. u............................ 26
Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c. u... 26
Tryb letni (bez ogrzewania, tylko przygotowanie
ciepłej wody)................................ 26
Ochrona przeciw zamarzaniu.................. 26
Blokada przycisków.......................... 27
Dezynfekcja termiczna........................ 27
Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy.. 27

8

Nastawa indywidualna...............................
8. 1
Nastawa mechaniczna........................ 1. 1
Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego....... 2
Zmiana charakterystyki pompy c. o..............

27
28

9

Ustawienia modułu Heatronic......................... 28
9. 1
Ogólne..................................... 2
Przegląd funkcji serwisowych.................. 29
9. 2. 1
Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
naciskać tak długo, aż się zaświeci).............. 2
Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z
pierwszego, świeci się przycisk serwisowy
(nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę
przycisków, aż np. pojawi się 8. A)............... 3
Opis funkcji serwisowych..................... 1
Pierwszy poziom serwisowy................... 2
Drugi poziom serwisowy...................... 33

10 Dostosowanie do rodzaju gazu........................ 34
10. 1
Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza
(CO2 lub O2)................................ 2
Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
przepływu).................................. 35

11 Kontrola zawartości spalin...........................
11. 1
Przycisk kominiarza.......................... 2
Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego.. 3
Pomiar CO w spalinach.......................

36
36

12 Ochrona środowiska................................. 36

13 Przegląd/konserwacja............................... 36
13. 1
Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
(protokół konserwacji)........................ 38
13. 2
Opis prac konserwacyjnych.................... 39
13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)........ 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)............... 3 Armatura gazowa............................ 4 Zespół hydrauliczny.......................... 5 Zawór trójdrogowy........................... 40
13. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie............... 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod...... 8 Czyszczenie syfonu kondensatu................ 42
13. 9 Membrana w komorze mieszania............... 43
13. 10 Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji
grzewczej................................... 11 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego............. 43

CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

13. 12
13. 13
13. 14
13. 3

Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania.......
Kontrola instalacji elektrycznej.................
Czyszczenie pozostałych elementów kotła........
Opróżnianie naściennego kotła gazowego........

43
43

o OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi.
o NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających
życiu obrażeń u ludzi.
Ważne informacje
Ważne informacje, nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub
rzeczy, oznaczone są symbolem znajdującym się obok.
Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu.

14 Wskazania na wyświetlaczu........................... 44

15 Usterki
15. 1
15. 2
15. 3
15. 4
15. 4. 1

............................................. 45
Usuwanie usterek............................ 45
Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu.... 46
Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.. 47
Wartości czujnika............................ 48
Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
pogodowych, osprzęt)......................... 48
15. 2 Czujnik temperatury zasilania, c. u., zewnętrzny
czujnik temperatury zasilania................... 5
Wtyczka kodująca............................ 48

Inne symbole
Symbol
?
?
o
-
Tab. 1

16 Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c. u....... 49
16. 1
Wartości nastawy mocy cieplnej dla
ZSB 14... 21/23............................. 2
ZSB 14... 31................................. 3
ZSB 22... 50
16. 4
ZSB 22... 5
ZWB 28... 51
16. 6
ZWB 28... 31................................ 51

17 Protokół uruchomienia kotła.......................... 52

Indeks

............................................ 53

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

1. 1

Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze
Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone w tekście
trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęte w ramkę.

Znaczenie
Czynność
Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych
dokumentów
Wyliczenie/wpis na liście
Wyliczenie/wpis na liście (2. płaszczyzna)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W razie wyczuwalnego zapachu gazu
? Zamknij zawór gazowy (? strona 24).
? Otwórz okna.
? Nie włączaj urządzeń elektrycznych.
? Zgaś otwarty ogień.
? Powiadom Pogotowie Gazowe lub firmę instalacyjną.
W razie wyczuwalnego zapachu spalin
? Wyłącz urządzenie (? strona 25).
? Otwórz okna i drzwi.
? Powiadom autoryzowany serwis Junkers (tel. 0801 300 810).
Montaż, przezbrojenie
? Montaż i przezbrojenie może prowadzić tylko uprawniony zakład.
? Nie zmieniać elementów odprowadzających spaliny.
? W przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu: nie
zakrywać lub zmniejszać otworów wentylacyjnych i
odpowietrzających w drzwiach i ścianach. W przypadku
zamontowania szczelnych okien zadbać o możliwości doprowadzania
powietrza do spalania.
Dezynfekcja termiczna
? Ryzyko poparzenia!
Koniecznie nadzorować pracę przy temperaturach przekraczających
60 °C.
Konserwacja
? Zalecenie dla użytkownika: podpisać umowę na coroczną
konserwację z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem Junkers.
? Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo urządzenia i
instalacji.
? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
Materiały wybuchowe i łatwopalne

W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem
elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie
ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy.

? Nie wolno składować ani używać w pobliżu urządzenia materiałów
łatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp. ).
Powietrze do spalania

Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają
rodzaj i ciężar gatunkowy następstw, jeżeli nie zostaną wykonane
działania w celu uniknięcia zagrożenia.
o WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne.
o OSTROŻNOŚĆ oznacza, że może dojść do obrażeń u ludzi - od lekkich
do średniociężkich.

CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

? Powietrze do spalania powinno być wolne od agresywnych substancji
(zawierających związki chloru i fluoru). Uniknie się w ten sposób
korozji.

Zakres dostawy
Poinformowanie klienta
? Instalator powinien poinformować klienta o działaniu i obsłudze
urządzenia.
? Należy zwrócić uwagę klientowi, że nie powinien wykonywać
samodzielnie żadnych zmian i napraw.

Ustalona zgodnie z § 6 pierwszego rozporządzenia dotyczącego
wykonania niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie przed
(nadmiernym) stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
(1. BImSchV z dnia 26. 2010) zawartość tlenków azotu w spalinach
wynosi poniżej 60 mg/kWh.
Urządzenie atestowane według normy EN 677.

Zakres dostawy
1
Nr identyfikacyjny
produktu
Kategoria
Typ odprowadzenia
spalin

CE-0085 BS0253
II2ELwLs 3B/P
C13X, C33X, C43X, C53, C63, C83, B23, B33

Tab. 2

3. 3

Przegląd typów

3
6 720 614 395-19. 1O

4
ZSB 14
ZSB 22
ZWB 28
ZWB 28

-3C
-3C

21
23
31
31

S5300
S5300

Tab. 3
Rys. 1
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Gazowy, wiszący kocioł c.
Pokrywa (z materiałem do mocowania)
Materiał do mocowania (śruby z akcesoriami)
Komplet druków do dokumentacji urządzenia
Uchwyt zaworu do uzupełniania wody (tylko ZWB)
Płyta montażowa

Dane urządzenia

Kotły ZSB są kotłami ze zintegrowanym zaworem
3-drogowym do podłączenia ogrzewanego pośrednio zasobnika c.
ZWB to kotły dwufunkcyjne do ogrzewania oraz przygotowania c. w
systemie przepływowym.

Z
S
W
B
14
22
28
Wiszący kocioł c.
Podłączenie zasobnika
Wymiennik ciepla dla c.
Kocioł kondensacyjny
Moc grzewcza do 14 kW
Moc grzewcza do 22 kW
Moc grzewcza c. do 28 kW
Wersja
Gaz ziemny 2Ls
Gaz ziemny E (GZ 50)
Gaz płynny
Numer specjalny

Wyniki badań wraz z oznaczeniem liczbowym i grupą gazu zgodnie z
EN 437:
Oznaczenie
cyfrowe
23

Indeks Wobbe (WS)
(15 °C)
Rodzaj Gazu
8, 6-9, 9 kWh/m3
Gaz ziemny - GZ35 2Ls
9, 9-11, 9 kWh/m3
Gaz ziemny - GZ41. 5 2Lw

Inne zastosowania nie są zgodne z przeznaczeniem. Wynikające z nich
szkody nie są objęte odpowiedzialnością.

11, 4-15, 2 kWh/m3
25, 7 kWh/m3

Zastosowanie kotłów do wytwarzania ciepła w zakładach pracy oraz w
przemyśle jest zabronione.

Tab. 4

3. 1

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z normą PN-B/02414, urządzenie może być montowane
wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.

Poświadczenie zgodności typu

Urządzenie to odpowiada aktualnym dyrektywom Unii Europejskiej
2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG i wzorcom
opisanym w świadectwach badania typu.
Urządzenie spełnia wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych w
rozumieniu rozporządzenia dotyczącego efektywności energetycznej.

Gaz ziemny - GZ50 2E
Gaz płynny - propan/butan
3B/P

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa (? rys. 3, [45]; rys. 4, [41]) znajduje się w
dolnej części urządzenia po prawej stronie na poprzecznicy.
Umieszczone są na niej dane o mocy urządzenia, dane dopuszczeniowe
i nr seryjny.

Dane urządzenia

3. 5

Opis urządzenia

o Kocioł do montażu naściennego, pobór powietrza do spalanianiezależny od pomieszczenia
o Inteligentne sterowanie pracą pompy obiegu grzewczego przy
podłączeniu pogodowego regulatora ogrzewania
o Heatronic 3 z magistralą 2-przewodową
o Kabel sieciowy bez wtyczki
o Wyświetlacz
o Automatyczny zapłon
o Płynna regulacja mocy
o Pełne zabezpieczenie przez system Bosch Heatronic z kontrolą
jonizacji i zaworami elektromagnetycznymi zgodnie z normą EN 298
o Bez konieczności zachowania minimalnej ilości wody obiegowej w
kotle
o Przystosowany do ogrzewania podłogowego
o Możliwość podłączenia rury podwójnej spalinowo/powietrznej? 60/
100 lub? 80/125 wzgl. rury rozdzielnej lub pojedynczej? 80
o Wentylator z płynną regulacją prędkości obrotowej
o Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym
o Czujnik temperatury i regulator temperatury c.
o Czujnik temperatury zasilania
o Ogranicznik temperatury - napięcie zasilania 24 V
o Trójstopniowa pompa obiegowa z odpowietrznikiem automatycznym
o Zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie wzbiorcze przeponowe

3. 6

Wyposażenie dodatkowe
Tutaj znajduje się lista wyposażenia dodatkowego
typowego dla tego kotła. Pełne zestawienie
dostarczanego wyposażenia dodatkowego można
znaleźć w cenniku urządzeń marki Junkers.

o

Przewody powietrzno-spalinowe (osprzęt dodatkowy)
Regulatory pogodowe np. FW 100, FW 200
Regulatory pokojowe np. FR 10, FR 110
Moduły obsługi zdalnej do regulatorów pogodowych FB 100, FB 10
KP 130 (pompa do kondensatu)
NB 100 (pojemnik neutralizacyjny)
Osprzęt nr 429 lub nr 430 (grupa bezpieczeństwa zasobnika c. )
Syfon lejkowy z możliwością podłączenia przewodu kondensatu i
zaworu bezpieczeństwa nr. 432

Wymiary i minimalne odległości

min.
10

125

400*

3. 7

o Możliwość podłączenia czujnika NTC temperatury zasobnika
pojemnościowego
o Ogranicznik temperatury spalin (120 °C)
o Układ priorytetowego przygotowania c.
o Zawór 3-drogowy z silnikiem
o Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
o Zintegrowany zawór do uzupełniania wody (ZWB)

15

80

220

400

915

910

370

840

825

218

6 720 614 153-01. 1O

Rys. 2
*

Do konserwacji i serwisu

3. 8

Budowa urządzenia ZWB...

29
30

32

26

33
34
35

24

37
38
39

22

40
19

41

51

42

17

44
45
46
47
48
49
50

13
12
11
2
6 720 614 153-02. 2O

Rys. 3

Dane urządzenia
Legenda do rysunku 3:
[1] Heatronic 3
[2] Wyłącznik główny
[3] Kontrolka pracy palnika
[4] Przycisk serwisowy
[5] Przycisk kominiarza
[6] Regulator temperatury zasilania c.
[7] Wskaźnik pracy
[8] Miejsce montażu regulatora pogodowego lub zegara sterującego
(osprzęt)
[9] Regulator temperatury c.
[10] Blokada przycisków
[11] Przycisk eco
[12] Przycisk reset
[13] Manometr
[14] Wyświetlacz wielofunkcyjny
[15] Zawór do uzupełniania wody
[16] Zasilanie instalacji grzewczej
[17] Czujnik temperatury c.
[18] Płytowy wymiennik ciepła
[19] Zawór 3-drogowy
[20] Syfon kondensatu
[21] Silnik
[22] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
[23] Śruba nastawcza min. ilości gazu
[24] Rura zasilająca c.
[25] Czujnik temperatury zasilania
[26] Naczynie wzbiorcze
[27] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
[28] Zasys powietrza do spalania
[29] Rura spalinowa
[30] Rama kotła
[31] Wentylator
[32] Komora mieszania
[33] Rura ssąca powietrze
[34] Lustro
[35] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[36] Zestaw elektrod
[37] Ogranicznik temperatury spalin
[38] Wanna kondensatu
[39] Pokrywa otworu rewizyjnego
[40] Odpowietrznik automatyczny
[41] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
[42] Pompa obiegu grzewczego
[43] Turbina
[44] Wąż kondensatu
[45] Tabliczka znamionowa
[46] Zawór spustowy
[47] Powrót z instalacji grzewczej
[48] Dopływ wody zimnej
[49] Gaz
[50] Wypływ ciepłej wody
[51] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

3. 9

Budowa urządzenia ZSB...

26
27

29

30
21

35
17
16

38

47

39
41
42
46

6 720 614 153-03. 3O

Rys. 4

Legenda do rysunku 4:
[14] Wyświetlacz
[15] Rura zasilająca c.
[16] Zawór 3-drogowy
[17] Syfon kondensatu
[18] Silnik
[19] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
[20] Śruba nastawcza min. ilości gazu
[21] Zasilanie instalacji grzewczej
[22] Czujnik temperatury zasilania
[23] Naczynie wzbiorcze
[24] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
[25] Zasys powietrza do spalania
[26] Rura spalinowa
[27] Rama kotła
[28] Wentylator
[29] Komora mieszania
[30] Rura ssąca powietrze
[31] Lustro
[32] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[33] Zestaw elektrod
[34] Ogranicznik temperatury spalin
[35] Wanna kondensatu
[36] Pokrywa otworu rewizyjnego
[37] Odpowietrznik automatyczny
[38] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
[39] Pompa obiegu grzewczego
[40] Wąż kondensatu
[41] Tabliczka znamionowa
[42] Zawór spustowy
[43] Powrót z instalacji grzewczej
[44] Powrót z podgrzewacza
[45] Gaz
[46] Zasilanie podgrzewacza
[47] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

3. 10 Schemat elektryczny

18 19

13

B

LZ NZ

PR PO NP LP

A

AC 230 V

L

F

LR Ls Ns N

9V/25 V

11

AC 230V

9
10
6 720 614 153-09. 5

Legenda do rysunku 5:
[1] Transformator zapłonowy
[2] Regulator temperatury zasilania c.
[3] Listwa zaciskowa 230 V AC
[4] Bezpiecznik T 2, 5 A (230 V AC)
[5] Regulator temperatury c.
[6] Przyłącze czujnika temperatury TB1 (24 V DC)
[7] Przyłącze pompy cyrkulacyjnej1) lub zewnętrznej pompy c. w
obiegu bez mieszania (obieg wtórny)1)
[8] Bezpiecznik T 0, 5 A (5 V DC)
[9] Bezpiecznik T 1, 6 A (24 V DC)
[10] Wtyczka kodująca
[11] Transformator
[12] Włącznik główny
[13] Przyłącze sieciowe 230 V AC
[14] Czujnik temperatury c. (dla ZWB)
[15] Armatura gazowa
[16] Ogranicznik temperatury spalin
[17] Czujnik temperatury zasilania
[18] Elektroda zapłonowa
[19] Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
[20] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
[21] Wentylator
[22] Turbina (ZWB)
[23] Pompa obiegowa
[24] Zawór 3-drogowy
[25] Przyłącze zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)2)
[26] Przyłącze elementów magistrali np. regulatora ogrzewania
[27] Przyłącze TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
[28] Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury (AF)
[29] Przyłącze czujnika temperatury zasobnika c. (NTC)

1) Ustawienie funkcji serwisowej 5. E,? strona 32.
2) Ustawienie funkcji serwisowej 1. E,? strona 30.

3. 11 Dane techniczne
ZSB 14-3 C...

Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 40/30 °C
Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 50/30 °C
Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 80/60 °C
Maks. nominalne obciążenie cieplne (Qmaks) c.
Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 40/30 °C
Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 50/30 °C
Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 80/60 °C
Min. nominalne obciążenie cieplne (Qmin) c.
Maks. nominalna moc cieplna (PnW) c. nominalne obciążenie cieplne (QnW) c.
Maksymalne zużycie gazu
Gaz ziemny 2Ls (Hi(15 °C) = 6, 8 kWh/m3)
Gaz ziemny 2Lw (Hi(15 °C) = 7, 8 kWh/m3)
Gaz ziemny 2E (Hi(15 °C) = 9, 5 kWh/m3)
Gaz płynny Propan (Hi = 12, 9 kWh/kg)
Gaz płynny Butan (Hi = 12, 7 kWh/kg)
Dopuszczalne ciśnienie na przyłączu gazowym
Gaz ziemny
Naczynie wzbiorcze
Ciśnienie wstępne
Całkowita pojemność
Parametry spalin
Strumień spalin przy mocy max. /min.
Temp. spalin 80/60 °C dla mocy max/min. spalin 40/30 °C dla mocy max/min.
Ciśnienie dyspozycyjne
CO2 przy max. mocy
CO2 przy min. mocy
Grupa spalin wg G 636/G 635
Klasa NOx
Kondensat
Maks. ilość kondensatu (tR = 30 °C)
Wartość pH ok.
Dane ogólne
Napięcie elektryczne
Częstotliwość
Max. pobór mocy c.
EMV - Klasa wartości granicznej
Poziom hałasu
Stopień ochrony
Max. temp. zasilania c.
Max. dopuszczalne ciśnienie (PMS) (c. )
Dopuszczalna temp. otoczenia
Pojemność wodna (c. )
Ciężar (bez opakowania)
Wymiary S x W x G

Jednostka
kW
kW

2Ls
14, 2
14, 1
13, 0
13, 3
3, 7
3, 3
3, 4
13, 3

2Lw
2E
Propan1)
6, 3
5, 7
5, 8
Butan
7, 2
6, 5
6, 6
m3/h
kg/h
kg/h

1, 9
-

1, 7
1, 4
1, 0
1, 0

mbar
mbar

10 - 16
16 - 23
17 - 25
29 - 44

bar
l

0, 5
g/s
°C
Pa
%
%

6, 0/1, 7
69/58
49/30
80
9, 1
8, 3
G61/G62
9, 2
5, 8/1, 6
9, 4
8, 6
5, 8/2, 6
10, 8
10, 5
5, 2/2, 6
12, 4
12, 0
l/h

1, 2
4, 8

AC... V
Hz
W
?? dB(A)
IP
l
kg

230
50
125
X4D
ok. 90
0 - 50
3, 0
400 x 850 x
mm

Tab. 5
1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zastosowaniu zbiorników stałych o pojemności 15000 l

12

ZSB 22-3 C...

21, 8
21, 6
20, 3
20, 8
8, 1
8, 0
7, 3
7, 5
20, 8

21, 7
11, 6
11, 5
2, 9
2, 6
2, 1
1, 56
1, 5

0,,, 5
9, 8/3, 7
94/61
60/32
9, 0
9, 2/3, 6
8, 5
8, 9/3, 5
9, 6
8, 7
9, 0/4, 9
8, 6/4, 7
11, 0
Tab. 6
Ciepła woda
Maks. ilość ciepłej wody
Temperatura na wylocie
Maks. temperatur na dopływie wody zimnej
Max. dopuszczalne ciśnienie c. ciśnienie przepływu
Strumień specyficzny wg normy EN 625 (D)
Wartość pH ok.

27, 4
28, 0

Propan 1)
3, 90
3, 53
2, 80
2, 10
2, 00

l/min
l/min

40 - 60
60
0, 3
13, 0

12, 7/3, 7
12, 2/3, 6
9, 5
8, 5G
11, 9/3, 5
12, 3/4, 9
11, 6/4, 7
Tab. 7

14

Przepisy

ZWB 28-3 C...
kg
2Ls

2Lw

2E

Propan 1)

Butan

Tab. 7
1) wartość standardowa dla gazu płynnego w zbiornikach stałych o pojemności do 15000 l

3. 12 Skład chemiczny kondensatu mg/l
amon
ołów
kadm
chrom
halogenoalkany
alkany
miedź
nikiel
rtęć
siarczany
cynk
cyna
wanad
wartość

??
??
??
??

??
??
??
??

0, 01
0, 001
0, 1
0, 002
0, 015
0, 028
0, 0001
pH 4, 8

o Przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego TRF 1996,
(TRF 1996), spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn
o Normy DIN, patrz wydawnictwo Beuth GmbH - Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
- DIN 1988, Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej
(TRWI).
- DIN 4708 Instalacje centralnego podgrzewania wody.
- DIN 4807 (Naczynia wzbiorcze).
- DIN EN 12828 (Systemy ogrzewania w budynkach).
- DIN VDE 0100, Część 701, Budowanie instalacji
elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V,
pomieszczenia z wanną lub prysznicem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie wybuchem!
? Przed wykonywaniem prac na przewodach gazowych
zamknąć zawór gazowy.
? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
wykonać próbę szczelności. 8

Przepisy

Należy przestrzegać następujących dyrektyw i przepisów:
o Krajowe przepisy budowlane
o Postanowienia właściwego przedsiębiorstwa gazowniczego
o EnEG (Ustawa o oszczędzaniu energii)
o EnEV (Zarządzenie o energooszczędnej izolacji cieplnej i
urządzeniach w budynkach)
o Wytyczne dotyczące kotłowni lub prawo budowlane krajów
związkowych, wytyczne dotyczące montażu i wyposażenia kotłowni
centralnego ogrzewania i ich zaplecza, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin.
o Niemieckie Stowarzyszenie Instalatorów Gazowych i Wodnych
DVGW, spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH - JosefWirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn.
- Arkusz roboczy G 600, Przepisy techniczne dotyczące instalacji
gazowych (TRGI).
- Arkusz roboczy G 670, Montaż palenisk gazowych w
pomieszczeniach z mechanicznymi instalacjami
odpowietrzającymi.

Montaż

Montaż, podłączenie gazu i zasilania elektrycznego,
powinien przeprowadzić uprawniony instalator.

5. 1

Wskazówki ogólne

? Przed podłączeniem kotła do instalacji gazowej, należy uzyskać
warunki techniczne podłączenia i przydział gazu na cele c. i c.
od dostawcy gazu (odpowiedni Rejon Gazowniczy).
Woda podgrzana solarnie
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się!
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.

Montaż

WSKAZÓWKA: Zbyt wysokie temperatury solarnie
podgrzewanej wody mogą uszkodzić kocioł.
? Zamontować termostatyczny zawór mieszający wody
zimnej - osprzęt TWM 20 przed kotłem i ustawić na
60 °C.
? Przy pomocy funkcji serwisowej b. F (opóźnienie załączenia przy
podłączeniu solarnym) ustawić opóźnienie załączenia zgodnie z
warunkami instalacji,? str. 33.

Filtr wstępny (urządzenia ZWB)
Aby zapobiec wżerom korozyjnym:
? Zamontować filtr wstępny.
Aby zabezpieczyć urządzenie przed zbyt wysokim ciśnieniem (TRF):
? Zamontować regulator ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa.
Pompa cyrkulacyjna

? Otwarte instalacje grzewcze przebudować na instalacje zamknięte.

Pompa cyrkulacyjna (nie objęta dostawą) musi być podłączona z
zachowaniem następujących parametrów: 230 V AC, 0, 45 A,
cos? = 0, 99.

Instalacje grawitacyjne

5. 2

? Podłączyć kocioł do instalacji poprzez zwrotnicę hydrauliczną z
odmulaczem

Pomieszczenie zainstalowania

Otwarte instalacje ogrzewania

Miejsce montażu

Urządzenie nadaje się wyłącznie do instalacji wewnątrz
budynków.

Ocynkowane grzejniki i rury
Aby uniknąć tworzenia się gazów:
? Nie należy stosować ocynkowanych grzejników i rur.
Urządzenie do neutralizacji kondensatu
Jeżeli nadzór budowlany wymagał będzie urządzenia do neutralizacji:

W celu prawidłowego montażu i eksploatacji kotła należy przestrzegać,
co następuje:

Zastosowanie regulatora temperatury w pomieszczeniu

? Aktualnych norm oraz obowiązujących przepisów.
? Wytycznych z instrukcji obsługi montażu przewodów powietrzno spalinowych.

? Nie montować zaworu termostatycznego na grzejniku w
pomieszczeniu wiodącym.

Środki zapobiegające zamarzaniu

Aby uniknąć korozji, powietrze do spalania nie powinno zawierać
środków agresywnych.

? Zastosować skrzynkę neutralizacyjną NB 100.

Dopuszcza się stosowanie następujących środków zapobiegających
zamarzaniu:
Producent
BASF
Glythermin NF
Schilling Chemie Varidos FSK

Stężenie
20 - 62%
22 - 55%

Jako czynniki mocno korozyjne uznaje się związki chloru i fluoru, będące
składnikami roztworów farb, lakierów, klejów, paliw oraz środków
czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych.
Temperatura obudowy kotła

Tab. 9

Max. temperatura obudowy urządzenia wynosi poniżej 85 °C. Należy
przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce.

Środki antykorozyjne

Instalacje na gaz płynny poniżej poziomu terenu

Dopuszcza się stosowanie następujących środków antykorozyjnych:

Aktualne polskie przepisy nie pozwalają na montaż kotła zasilanego
gazem płynnym poniżej poziomu terenu.

Fernox
Copal
Schilling Chemie Varidos AP

5. 3

1%
1-2%

Tab. 10
Środki uszczelniające

Wstępny montaż rur
WSKAZÓWKA: Podczas przenoszenia urządzenia nie
chwytać za moduł Heatronic jak również nie wspierać na
nim urządzenia.

Jak wynika z naszego doświadczenia, dodawanie środków
uszczelniających do wody grzewczej może wywoływać odkładanie się
osadów w bloku cieplnym. W związku z tym odradzamy ich stosowanie.

? Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na wskazówki na
opakowaniu.

Szumy wskutek przepływu

Zamocowanie na ścianie

Aby zapobiec szumom przepływu:

? Ściana nie wymaga żadnej specjalnej osłony. Ściana musi być płaska
i być w stanie utrzymać ciężar urządzenia.
? Zamocować na ścianie szablon montażowy należący do kompletu
druków, zachować przy tym minimalne ostępy boczne 10 mm
(? rys. 2).
? Otwory na haki wkręcane (? 8 mm) i płytę przyłączeniową wykonać
zgodnie z szablonem montażowym.

? Zamontować zawór przelewowy (osprzęt nr. 997) lub w przypadku
instalacji dwururowych zawór
3-drogowy na najdalszym grzejniku.
Armatury jednouchwytowe i termostatyczne baterie mieszające
Wraz z urządzeniem można zastosować armatury Gjednouchwytowe i
termostatyczne baterie mieszające.

Montaż

? Jeżeli to konieczne: Wykonać otwór w ścianie na elementy osprzętu
dodatkowego instalacji spalinowej.

Przyłącza gazowe i wodne

340
/ Sayfa olcuso)

R3/4 "

R1/2 " R3/4 "

85

75
55
420 (Page length

120 (? 60/100)

SB
SB

65

(240)

310? 1

? 60/100

(120)

(195, 8)ZC/ZSC/Z

WC.. -3MFA
(215)ZC/ZSC/ZW

C.. -3MFK

(222, 7)ZWE.. -5M

(220, 3)ZWE.. -5M

FK

(771, 6)

743, 6? 1

6 720 613 085-06. 1O

364

MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFK/ZWE.. -5MFK

(798, 6)

MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFA/ZWE.. -5MFA

1080

1100 (Page length / Sayfa olcuso)

FA

18

180

217, 5

(217, 5)
(217, 5)

370
130? 0, 5

65? 0, 5

C

D

E

130? 0, 5
340

8716011379 (2006/08
410

)

6 720 610 356-05. 7 Przykład płyty montażowej poziomej
Rys. 6 Szablon montażowy
? Zdjąć szablon montażowy.
? Zamontować dostarczone haki wkręcane z kołkami.
? Płytę przyłączeniową (akcesoria) przymocować za pomocą
załączonego materiału do mocowania.

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby przewody
rurowe wraz z obejmami nie były mocowane w pobliżu
urządzenia w sposób stanowiący obciążenie dla złączy
gwintowanych.

Montaż

? Pociągnąć osłonę do przodu i zdjąć podnosząc do góry.

8
2.

6 720 610 191- 1R
00.

5
Rys. 8 Montażowa płyta przyłączeniowa
[3]

Montażowa płyta przyłączeniowa
Powrót z instalacji grzewczej
Przyłącze wody zimnej (ZWB),
powrót zasobnika wody (ZSB)
[4] Przyłącze gazowe
[5] Przyłącze c. (1/2 ") (ZWB),
zasilanie zasobnika wody (1/2 ")(ZSB)
[6] Zasilanie instalacji grzewczej
[7] Giętki przewód przyłączeniowy
[8] Mufa? 22 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
[9] Mufa? 15 mm z nakrętką złączkową G 1/2 "
[10] Mufa? 18 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
[11] Śruby i kołki

min

1.

1.
6 720 614 395-02. 9
Zamontować kocioł
? Założyć uszczelki na wszystkie przyłącza płyty montażowej.
? Zawiesić kocioł na dwóch hakach [1] na ścianie.

? Określić średnicę rury gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
? Wszystkie połączenia rurowe w systemie grzewczym muszą być
przystosowane do ciśnienia 3 bar, zaś w obwodzie c. - 10 bar.
? Do napełniania i opróżniania instalacji c. zamontować we własnym
zakresie w najniższym miejscu instalacji zawór napełniający i
spustowy.
? W najwyższym punkcie umieścić zawór odpowietrzający. 4

Montaż urządzenia
WSKAZÓWKA: Zanieczyszczenia w rurociągach mogą
uszkodzić urządzenie.
? Wypłukać instalację, aby usunąć ewentualne
zanieczyszczenia.
6 720 614 153-04. 1O

? Zdjąć materiał do mocowania z rur.
Zdjąć obudowę
Osłona zewnętrzna jest zabezpieczona dwoma śrubami
przed ściągnięciem jej przez nieupoważnione do tego
osoby (bezpieczeństwo elektryczne).
? Osłonę zewnętrzną zawsze zabezpieczać tymi
śrubami.

Rys. 10 Zawieszenie kotła
[1]

Haki

? Dokręcić nakrętki kontrujące na przyłączach rurowych.

? Usunąć dwie śruby zabezpieczające znajdujące się na spodniej
stronie urządzenia.

Montaż
Montaż węża zaworu bezpieczeństwa

Montaż klapy
? Sprawdzić ustawienie parownika (? rys. 13, [1]).
? Zamknąć od dołu klapę na zatrzask.

6 720 614 395-20. 11
Syfon lejkowy osprzęt nr 432
W celu bezpiecznego odprowadzenia kondensatu oraz wody
wypływającej z zaworu bezpieczeństwa zastosować osprzęt nr 432.

WSKAZÓWKA:
? Nie dokonywać modyfikacji i nie zamykać odpływu.
? Węże układać wyłącznie ze spadkiem.

6 720 641 804-01. 13
? Zamknąć klapę.
Klapa wchodzi w mocowanie.
? Aby otworzyć klapę: Nacisnąć od góry na środek klapy i puścić.
Klapa otwiera się.

6 720 640 384-07. 1O

? Odpływ wykonać z materiałów odpornych na korozję
(ATV-A 251).
Do tych materiałów należą: rury kamionkowe, rury twarde PCW, rury
PCW, rury PE-HD, rury PP, rury ABS/ASA, rury odlewane emaliowane
wewnętrznie lub powlekane, rury stalowe z powłoką z tworzywa
sztucznego, nierdzewne rury stalowe, rury szklane borosilikat.
? Odpływ zamontować bezpośrednio do zewnętrznego przyłącza
DN 40. 14

DN 40

6 720 612 659-11. 1R

Rys. 12

Przyłącze elektryczne
Prowadzenie spalin

6

? Nałożyć osprzęt przewodu spalinowego.
Szczegółowe informacje na temat montażu patrz
odpowiednia instrukcja osprzętu przewodu
spalinowego.

Przyłącze elektryczne

6. 1

Informacje ogólne
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Porażenie prądem!
? Przed rozpoczęciem prac na elementach
elektrycznych, odłączyć napięcie zasilające
(bezpiecznik, przełącznik LS).

Wszystkie elementy regulacyjne, sterujące oraz bezpieczeństwa w
urządzeniu są fabrycznie okablowane i sprawdzone.
Przestrzegać środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi
i miejscowego zakładu energetycznego.
W pomieszczeniach z wanną lub prysznicem kocioł musi być podłączony
elektrycznie poprzez wyłącznik ochronny FI.
Do przewodu przyłączeniowego nie mogą być podłączone żadne inne
odbiorniki energii.
Kocioł można zamontować w strefie 2 i w dalszych strefach.
60 cm

225 cm

6 720 614 153-05. 15 Mocowanie wyposażenia dodatkowego przewodu
odprowadzającego spaliny
[2]

Wyposażenie dodatkowe przewodu odprowadzającego spaliny/
adapter
Śruby
6 720 612 659-13. 2O

5. 5

Kontrola przyłączy

Przyłącza wodne
? Otworzyć zawory serwisowe po stronie zasilania i powrotu c. oraz
napełnić instalację.
? Sprawdzić szczelność połączeń (ciśnienie kontrolne max. 2, 5 bar).
? Otworzyć zawór odcinający wody zimnej przed urządzeniem i kurek
ciepłej wody w punkcie czerpalnym, aż do pojawienia się wody
(ciśnienie próbne: maks. 10 bar).
? Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
Przewód gazowy
? Zamknąć zawór gazowy, aby zabezpieczyć armaturę gazową
urządzenia przed nadciśnieniem (max. ciśnienie 150 mbar).
? Sprawdzić przewód gazowy.
? Po próbie szczelności obniżyć ciśnienie próbne w instalacji.

Przypadki szczególne

Rys. 16
Strefa ochronna 1, bezpośrednio nad wanną
Strefa ochronna 2, obszar o promieniu 60 cm wokół wanny/
prysznica

Sieć 2-fazowa (IT)
? Przy sieci 2-fazowej:
aby zabezpieczyć odpowiedni prąd jonizacji, zamontować rezystor
pomiędzy przewodem N a podłączeniem ochronnym.
-lub? Zastosować transformator separujący (osprzęt nr 969,
(Nr kat. 7 719 002 301).
Bezpieczniki
Urządzenie zabezpieczone jest trzema bezpiecznikami. Znajdują się one
na płycie głownej (? rysunek 5, strona 10).
Bezpieczniki zapasowe znajdują się na tylnej stronie
pokrywy (? rysunek 18).

Użytkowanie urządzeń ZSB bez zasobnika c.
? Zamknąć przyłącze wody ciepłej i zimnej na płycie przyłączeniowej
przy pomocy osprzętu nr. 1113

Przyłącze elektryczne

6. 2

Przyłącze elektryczne

? Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) dławik wyciąć
odpowiednio do średnicy przewodu.

? Zamontować odpowiednią wtyczkę sieciową na przewodzie
sieciowym (poza strefą ochronną 1 i 2)
Jeżeli kabel ma niewystarczającą długość trzeba wymontować kabel,
? rozdział 6.
Używać następujących typów kabli:

8-9
5-7

o HO5VV-F 3 × 0, 75 mm2 lub
o HO5VV-F 3 × 1, 0 mm2

10-12

Jeżeli urządzenie podłączane jest w strefie ochronnej 2 trzeba
wymontować kabel,? rozdział 6. 3 i zastosować typ kabla NYM-I
3 × 1, 5 mm2.

6 720 612 259-30. 19

? Podłączenie elektryczne przy zachowaniu min. 3 mm rozwarcia (np.
bezpieczniki, przełączniki LS).

6. 3

13-14

? Wstawić przewód poprzez dławik i właściwie go podłączyć.
? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.
6. 2 Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania lub
modułów obsługi zdalnej

Podłączenie osprzętu

Urządzenie może być eksploatowane tylko z zastosowaniem regulatora
marki Junkers. 1 Otwarcie modułu Heatronic

Regulatory pogodowe FW 100 i FW200 mogą zostać wmontowane
bezpośrednio z przodu w układ Heatronic 3.

WSKAZÓWKA: Resztki kabla mogą uszkodzić układ
Heatronic.
? Kabel odizolować wyłącznie poza układem Heatronic.

Montaż i podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z odnośną instrukcją
instalacji.

W celu dokonania przyłączeń elektrycznych w module Heatronic należy
otworzyć pokrywę i odsłonić połączenia elektryczne.
? Zdjąć obudowę (? patrz str. 18).
? Odkręcić śrubę i opuścić układ Heatronic.

Podłączenie regulatora 230 V on/off
Regulator musi być przystosowany do napięcia sieciowego (z kotła) i nie
może posiadać własnego przyłącza masowego.

6 720 614 395-09. 1O

? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Wprowadzić kabel poprzez dławik i podłączyć regulator do ST10
zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- L do LS
- S do LR
? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla. 17
? Odkręcić śruby, odwiesić przewody i zdjąć pokrywę.

LR LS

ST 10

6 720 612 897-03. 20 Przyłącze (230 V AC, usunąć mostek pomiędzy LS i LR)
Podłączenie regulatora 24-V

1.

? Stosuje się następujące przekroje przewodów:
Długość przewodu
?? 20 m
?? 30 m
& gt; 30 m

Przekrój
0, 75 - 1, 5 mm2
1, 0 - 1, 5 mm2
1, 5 mm2

6 720 612 659-15. 1R

Tab. 11
Rys. 18

CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Przewód przyłączeniowy wprowadzić przez dławik i przymocować do
ST19 na zaciskach 1, 2 oraz 4.

Przyłącze elektryczne

? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

ST19

ST8
6 720 613 085-41. 1O
6 720 613 085-13. 21 Podłączenie regulatora 24 V

Rys. 23 Przyłączenie termostatu zasobnika c. 4 Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony zasilania
ogrzewania podłogowego

6. 3 Przyłączenie zasobnika c.
Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z czujnikiem temperatury
NTC

W instalacjach ogrzewania podłogowego z bezpośrednim podłączeniem
hydraulicznym do kotła.

Zasobnik Junkers z czujnikiem temperatury przyłącza się bezpośrednio
do płyty głównej urządzenia. Kabel z wtyczką dostarczany jest w
komplecie z zasobnikiem.

LS NS

9

? Wyłamać plastikową płytkę.
? Włożyć kabel czujnika NTC temperatury zasobnika.
? Wtyczkę podłączyć do płyty głównej (ST15).

8 7

TB1
J

1 2 C

6 720 612 659-19. 24
F
Jeżeli zadziała czujnik nadzorujący temperaturę przerywane jest
ogrzewanie i przygotowanie c.

ST15

6. 5 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.

6 720 613 085-42. 22 Przyłączenie czujnika zasobnika c. (NTC)
Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z termostatem

B

? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć termostat
zasobnika do ST8 w następujący sposób:
- L do 1
- S do 3

7
6 720 612 664-24. 4O

Rys. 25

Przyłącze elektryczne
? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 1
(pompa cyrkulacyjna),
? strona 32.
Pompa cyrkulacyjna sterowana jest poprzez regulator
ogrzewania Junkersa. 6 Podłączenie zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)

6. 8 Wymiana kabla sieciowego
o Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) przewód zawsze
musi być zamontowany w przelotce z otworem o średnicy
odpowiadającej średnicy przewodu.
o Stosować następujące typy kabli:
- NYM-I 3 × 1, 5 mm2
- W strefach 0, 1 i 2 wg PN-IEC 60364-7-701 nie wolno instalować
puszek, rozgałęźników i odgałęźników elektrycznych.
? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć w
następujący sposób:
- Listwa zaciskowa ST10, zacisk L (czerwona wzgl. brązowa żyła)
- Listwa zaciskowa ST10, zacisk N (niebieska żyła)
- Masa (zielona wzgl. zielono-żółta żyła).
Żyła uziemiająca musi być jeszcze luźna, gdy pozostałe kable są
napięte.

6 720 612 664-23. 26
Podłączenie LZ - NZ załączane jest tak jak wbudowana pompa c.
Możliwe są wszystkie rodzaje załączania pompy,? strona 29. 7 Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego (obieg
wtórny)

N

ST10

6 720 612 229-17. 28 Listwa zaciskowa zasilania ST10
Rys. 27
? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 2
(zewnętrzna pompa c. w obiegu bez mieszania),? strona 32.
W przypadku podłączenia do NP - LP pompa c. w trybie grzewczym
pracuje w sposób ciągły. Wykorzystanie trybów załączania pompy nie
jest możliwe.

Uruchomienie

Uruchomienie

6
reset

eco

21 20 19 18

6 720 614 145-01. 29
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Regulator temperatury zasilania
Regulator temperatury c.
Przycisk kominiarza
Przycisk serwisowy
Kontrolka pracy palnika
Wyłącznik główny
Odpowietrznik automatyczny
Wyświetlacz
Manometr
Przycisk reset
Przycisk eco
Blokada przycisków
Wąż zaworu bezpieczeństwa
Syfon lejkowy (osprzęt)
Wąż kondensatu
Zawór na powrocie c.
Zawór wody zimnej
Zawór gazowy (zamknięty)
Wyjście c.
Zawór do uzupełniania wody
Zawór na zasilaniu c.

7. 1

Przed uruchomieniem
WSKAZÓWKA: Uruchomienie urządzenia bez wody
może je zniszczyć!
? Kocioł nie może być użytkowany bez wody.

? Nastawić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego na statyczną
wysokość instalacji grzewczej (? strona 27).
? Otworzyć zawory przygrzejnikowe.
? Otworzyć zawór na zasilaniu c. i zawór na powrocie c.
(? rysunek 29, [16] i [21]) i napełnić instalację do ciśnienia 1-2 a
następnie zamknąć zawór napełniający.
? Odpowietrzyć grzejniki.
? Instalację grzewczą ponownie napełnić do ciśnienia
1-2 bar.
? W przypadku urządzeń ZWB otworzyć zawór wody zimnej oraz zawór
c. (? rysunek 29, [17] i [19]) po czym zawór c. pozostawić
w pozycji otwartej do momentu wypływu wody.
? W urządzeniach z zasobnikiem c. otworzyć zewnętrzny zawór
wody zimnej a następnie otworzyć zawór c. i pozostawić go
otwartym do momentu wypływu wody.

Uruchomienie

? Sprawdzić, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej
odpowiada rodzajowi gazu w sieci.
Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko uprawniony
serwisant Junkers (zgodnie z warunkami gwarancji).
? Otworzyć kurek gazowy (? rysunek 29, [20]). 2

Włączanie i wyłączanie kotła

? Regulatorem
dopasowmsymalną temperaturę na zasilaniu do
instalacji grzewczej:
- Ogrzewanie podłogowe, np. położenie 3 (ok. 50 °C)
- Ogrzewanie niskotemperaturowe: pozycja 6 (ok. 75 °C)
- Ogrzewanie z temperaturą zasilania do ok. 90 °C: położenie max
(? instrukcja instalacji,, zniesienie ograniczenia
niskotemperaturowego")

Włączenie
? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
Wskaźnik pracy świeci się a wyświetlacz pokazuje temperaturę wody
grzewczej na zasilaniu.

reset
e

max

m a x

6 7 2 0 6 1 2 6 6 0 -0 5. 1 R

6 720 612 660-06. 30
Podczas pierwszego załączenia urządzenie jest
jednorazowo odpowietrzane. W tym celu pompa c.
załącza się i wyłącza w cyklach (ok. 4 minuty).
Wyświetlacz wskazuje
na zmianę z temperaturą
zasilania.
? Otworzyć odpowietrznik automatyczny
(? rysunek 29, [7]) i zamknąć go z powrotem po odpowietrzeniu.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się
na zmianę z
temperaturą zasilania, przeprowadzane jest napełnianie
syfonu (? strona 30). 31
Jeżeli palnik jest uruchomiony, kontrolka świeci się.
Położenie
maks.
Tab. 12

7. 4

Regulacja c.
Należy stosować się do instrukcji obsługi używanego
regulatora ogrzewania. Znajdują się w niej informacje,
? jak ustawić tryb pracy i krzywą grzewczą w przypadku
regulatorów pogodowych,
? jak ustawić temperaturę pomieszczenia,
? jak można ogrzewać ekonomicznie i oszczędzać
energię.

Wyłączenie
? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
Wskaźnik pracy gaśnie.
? Jeśli urządzenie będzie dłuższy czas wyłączone: uwaga na ochronę
przed zamarzaniem (? Rozdział 7. 9). 3

Temperatura zasilania
ok. 35 °C
ok. 43 °C
ok. 50 °C
ok. 60 °C
ok. 67 °C
ok. 75 °C
ok. 90 °C

Włączenie c.

Zakres nastawy temperatury zasilania c. wynosi ok.
35 - ok. 90 °C.

12 h

W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekraczać
max. dopuszczalnej temperatury zasilania.

24 h

6 720 612 660-07. 32

7. 5

Po uruchomieniu

? Sprawdzić ciśnienie dynamiczne (przepływowe) na przyłączu gazu
(? str. 35).
? Sprawdzić, czy z węża syfonu skroplin wypływa kondensat. Jeśli tak
się nie dzieje, należy wyłączyć włącznik główny (0) i ponownie go
włączyć (I). Nastąpi dzięki temu aktywacja programu napełniania
syfonu (? strona 30). W razie potrzeby proces ten kilkakrotnie
powtórzyć, aż wypłynie kondensat.
? Wypełnić protokół rozruchu (? strona 52).

temperatury c.

? Ustawić temperaturę c. na regulatorze
.
Na wyświetlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura c.

Naciśnięcie przycisku eco i przytrzymanie aż się zaświeci umożliwia
przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.
Tryb komfort, przycisk eco nie świeci się (nastawa podstawowa)
Temperatura kotła utrzymywana jest na zadanym poziomie. Stąd krótki
czas oczekiwania przy poborze c. Dlatego kocioł włącza się nawet
przy braku poboru wody.
Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się

Jeżeli ustawiono opóźnienie załączenia przy dopływie
wody podgrzewanej solarnie (funkcja serwisowa b. F), to
kocioł załącza się dopiero po upływie opóźnienia
załączenia.

6 720 612 660-18. 33
Temperatura c.
ok. 40 °C
ok. 60 °C

min
e
maks.

o Podgrzanie wody do zadanej temperatury następuje dopiero wtedy,
gdy pobierana jest ciepła woda z kranu.
o z funkcją zgłaszania zapotrzebowania.
Krótkie otwarcie i zamknięcie zaworu ciepłej wody powoduje
podgrzanie wody do ustawionej temperatury.
Funkcja zgłaszania zapotrzebowania umożliwia
maksymalną oszczędność gazu oraz wody. 13
przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.

W trybie komfortowym istnieje pierwszeństwo podgrzewania wody w
zasobniku. W pierwszym rzędzie podgrzewana jest woda w zasobniku do
nastawionej temperatury. Dopiero wtedy kocioł przełacza się na pracę
c.
Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się
W trybie oszczędnym co dziesięć minut urządzenie przechodzi z trybu
ogrzewania na tryb oszczędny i odwrotnie.

ciepłej wody)

? Zanotować położenie regulatora temperatury zasilania
.
? Pokrętło regulatora temperatury na zasilaniu
obrócić do oporu w
lewo
.
Pompa c. i ogrzewanie jest w ten sposób wyłączone. Funkcja
przygotowania c. oraz napięcie zasilania do regulacji ogrzewania
i zegara sterującego pozostają bez zmian. 7

Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c.

6 720 612 660-09. 1R

WSKAZÓWKA: Niebezpieczeństwo zamarznięcia
instalacji grzewczej.

Szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora
ogrzewania. 9

Rys. 35

? Ustawić temperaturę c.
Przy doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie
temperatura wody na regulatorze temperatury c.
może zostać tylko zwiększona
Dalsze wskazówki
? str. 15

Ochrona przeciw zamarzaniu

Ochrona instalacji c. przed zamarzaniem:
? Urządzenie pozostawić załączone, regulator temperatury na zasilaniu
co najmniej w położeniu 1. 34
6 720 612 660-13. 36

Tab. 14

Nastawa indywidualna

? Przy wyłączonym kotle do wody grzewczej dodać i wymieszać środek
przeciwko zamarzaniu
(? strona 16) i opróżnić obieg c.

Przy niektórych regulatorach ogrzewania można
zaprogramować dezynfekcję termiczną o stałym czasie,
patrz instrukcja obsługi regulatora ogrzewania. 12 Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy

Ochrona zasobnika przed zamarzaniem:
? Obrócić pokrętło regulatora c.

do oporu w lewo.

Ta funkcja zapobiega zatarciu pompy obiegu grzewczego
oraz zaworu trójdrożnego po dłuższej przerwie
w eksploatacji.

Po każdym wyłączeniu pompy mierzony jest czas, aby po upływie 24
godzin na krótko włączyć pompę obiegu grzewczego oraz zawór
trójdrogowy.

6 720 612 660-16. 37

7. 10 Blokada przycisków

Nastawa indywidualna

Blokada przycisków obejmuje regulator temperatury na zasilaniu,
regulator temperatury c. oraz wszystkie przyciski poza
wyłącznikiem głównym, przyciskiem kominiarza i przyciskiem reset.

8. 1

Nastawa mechaniczna

8. 1 Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego

Włączenie blokady przycisków:
? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie na zmianę
i temperatura zasilania instalacji grzewczej.

Przy tworzeniu charakterystyk uwzględniono następujące dane
brzegowe:

~5 s
max
6 720 612 660-11. 38
Wyłączenie blokady przycisków:
? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie tylko
temperatura zasilania c. 11 Dezynfekcja termiczna
Dezynfekcja termiczna jest fabrycznie zdezaktywowana. Można
uaktywnić tą funkcję (? funkcja serwisowa 2. d, str. 30).
Dezynfekcja termiczna obejmuje cały układ ciepłej wody łącznie z
punktami poboru.
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.
? Dezynfekcję termiczną przeprowadzać tylko poza
normalnymi czasami pracy.
? Zamknąć punkty poboru ciepłej wody.
? Zwrócić uwagę mieszkańcom na niebezpieczeństwo poparzenia.
? Przy zastosowaniu regulatora ogrzewania z programem
przygotowania c. odpowiednio ustawić czas i temperaturę c.
? Ustawić ewentualnie zamontowaną pompę cyrkulacyjną na tryb
ciągły.
? Odczekać, aż osiągnięta zostanie temperatura maksymalna.
? Pobierać ciepłą wodę kolejno od najbliższego do najdalszego punktu
poboru ciepłej wody tak długo, aby przez 3 minuty wypływała woda o
temperaturze 70 °C.
? Ustawić regulator temperatury c. u., pompę cyrkulacyjną i regulator
ogrzewania ponownie na tryb normalny.

Poniższe wykresy umożliwiają ogólne określenie, czy zamontowane w
kotle naczynie wzbiorcze jest wystarczające i czy wymagane jest
dodatkowe naczynie (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

o 1% wstępnej ilości wody instalacyjnej w naczyniu wzbiorczym lub
20% pojemności nominalnej w naczyniu wzbiorczym pojemności
nominalnej naczynia wzbiorczego.
o Robocza różnica ciśnień na zaworze bezpieczeństwa 0, 5 bar.
o Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym odpowiada statycznej
wysokości instalacji powyżej kotła.
o Max. ciśnienie robocze: 3 bary
tv ( °C)
90
70
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
VA ( l)
6 720 610 421-07. 39
[I]
[II]
[III]
[IV]
[V]
A
tV
VA

Ciśnienie wstępne 0, 2 bar
Ciśnienie wstępne 0, 5 bar (ustawienie fabryczne)
Ciśnienie wstępne 0, 75 bar
Ciśnienie wstępne 1, 0 bar
Ciśnienie wstępne 1, 2 bar
Zakres pracy naczynia wzbiorczego
W tym zakresie wymagane jest większe naczynie wzbiorcze
Pojemność instalacji w litrach

? W przypadku wartości granicznych: Ustalić dokładną wielkość
naczynia zgodnie z PN-EN 12828.
? Jeżeli punkt przecięcia znajduje się z prawej strony krzywej, należy
zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

Ustawienia modułu Heatronic
8. 2 Zmiana charakterystyki pompy c.
Prędkość obrotową pompy obiegowej c. można zmienić w skrzynce
zaciskowej pompy.
Nastawy fabryczne: Pozycja przełącznika 3

Ustawienia modułu Heatronic

9. 1

Ogólne

Moduł Heatronic umożliwia komfortowe ustawienie i sprawdzenie wielu
funkcji kotła.

H/m

Przegląd funkcji serwisowych znajduje się w rozdziale. 9. 2 na str. 29.

6, 50
6, 00
5, 50

5, 00
4, 50

4, 00
3, 50

3, 00

2, 50

6 720 612 659-31. 1R

1, 50

Rys. 41 Przegląd elementów obsługi

1, 00

0, 50
0, 00
100

200

300

500

600

700

800

900 1000
V / l/h
6 720 614 395-21. 2O

[5]

Przycisk eco, funkcje serwisowe,, do góry"
Blokada przycisków, funkcje serwisowe,, w dół"

Rys. 40 Charakterystyki pomp (bez płyty przyłączeniowej)

Wybór funkcji serwisowej

H
V

Funkcje serwisowe podzielone są na dwa poziomy (? tab. 15 i 16 na
str. 29).

Charakterystyka dla pozycji przełącznika 1
Charakterystyka dla pozycji przełącznika 2
Charakterystyka dla pozycji przełącznika 3
Ciśnienie dyspozycyjne za kotłem
Przepływ
Aby zaoszczędzić możliwie dużą ilość energii i
ewentualne szumy przepływu utrzymać na możliwie
niskim poziomie wybrać niską charakterystykę pracy
pompy.

? Przycisk serwisowy
naciskać tak długo, aż się zaświeci.
Na wyświetlaczu pojawi się np. A. (pierwszy poziom serwisowy).
? Nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę przycisków, aż pojawi
się np. 8. A (drugi poziom serwisowy).
? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
żądana funkcja serwisowa.
? Nacisnąć przycisk kominiarza i zwolnić go.
Przycisk kominiarza świeci się i wyświetlacz wskazuje symbol
wybranej funkcji serwisowej.
Ustawianie wartości
? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
wartość funkcji serwisowej.
? Wpisać wartość na załączonej naklejce,, Ustawienia Heatronic" i
nakleić naklejkę w widocznym miejscu na kotle.
Zapisanie wartości w pamięci
? Nacisnąć przycisk kominiarza

, aż wyświetlacz wskaże

.

Po 15 minutach bez naciśnięcia przycisku program
opuszcza automatycznie poziom serwisowy.

Opuszczenie funkcji serwisowych bez zapamiętania danych
? Na krótko nacisnąć przycisk kominiarza
Przycisk kominiarza zgaśnie.

.

Reset urządzenia
? Nacisnąć przycisk reset na 3 sekundy i zwolnić przyciski. Po
zwolnieniu przycisku kocioł startuje ponownie bez resetu parametrów
(? reset parametrów).

Resetowanie wartości do ustawienia podstawowego
Aby zresetować do ustawienia podstawowego wszystkie wartości
poziomu serwisowego 1 i 2:
? Na drugim poziomie serwisowym wybrać funkcję serwisową 8. E i
zapisać w pamięci wartość 00. Kocioł startuje z ustawieniami
podstawowymi.

9. 2

Przegląd funkcji serwisowych

9. 1 Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
naciskać tak długo, aż się zaświeci)
Funkcja serwisowa
1. A
Maksymalna moc grzewcza
1. b
Moc maksymalna (ciepła woda)
1. E
Tryb załączania pompy
2. b
Maksymalna temperatura zasilania
2. C
Funkcja odpowietrzenia
2. d
Dezynfekcja termiczna
2. F
Tryb pracy
3. A
Automatyczna blokada taktowania
3. b
Blokada taktowania
3. C
Różnica załączania
3. E
Czas cyklu podtrzymania ciepła c. (tylko
ZWB)
3. F
Czasokres podtrzymania ciepła (tylko ZWB)
4. b
Maksymalna temperatura podtrzymania
ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)
4. d
Dźwięk ostrzegawczy
4. E
Typ kotła
Program napełniania syfonu
4. F
5. A
Resetowanie interwału przeglądów
5. b
Czas wybiegu wentylatora
5. C
Ustawienie kanału programatora
5. d
Ustawienie typu podgrzewacza
Przyłącze NP - LP
5. E
5. F
Ustawienie interwału przeglądów
6. A
Ostatnia usterka
6. b
Regulator temperatury pomieszczenia,
aktualne napięcie zacisk 2
6. C
Temperatura zasilania wymagana przez
regulator pogodowy
6. d
Aktualny przepływ turbiny (tylko ZWB)
6. E
Wejście zegara sterującego
7. A
Kontrolka robocza
7. b
Zawór 3-drożny w pozycji środkowej
7. C
Min. ilość ciepłej wody
7. E
7. F

(ZWB)
Funkcja suszenia budynku
konfiguracja zacisków 1-2-4

Tab. 15 Funkcje serwisowe 1 poziomu

Str.
9. 2 Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z pierwszego,
świeci się przycisk serwisowy (nacisnąć równocześnie
przycisk eco i blokadę przycisków, aż np. A)
8. A
Wersja oprogramowania
8. b
Numer wtyczki kodującej
8. C
Status GFA
8. d
Usterka GFA
8. E
Reset wszystkich parametrów
8. F
Ciągły zapłon
9. A
Ciągły tryb pracy
9. b
Aktualna prędkość obrotowa wentylatora
9. C
Aktualna moc grzewcza
9. E
Opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
9. F
Czasy wybiegu pompy obiegu grzewczego
A. A
Temperatura na czujniku temperatury
zasilania
A. b
A. C
podgrzewacza
b. F
Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
wody podgrzewanej solarnie (ZWB)

33

Tab. 16 Funkcje serwisowe 2 poziomu

9. 3

Opis funkcji serwisowych

9. 1 Pierwszy poziom serwisowy
32
Funkcja serwisowa 1. A: moc grzewcza

ZSB 14...
ZSB 22...
ZWB 28...

Niektórzy dostawcy gazu wymagają ceny podstawowej zależnej od
mocy.
Moc grzewczą można procentowo ograniczyć między minimalną
znamionową mocą cieplną a maksymalną znamionową mocą cieplną na
specyficzne zapotrzebowanie ciepła.
Także przy ograniczonej mocy grzewczej przy
przygotowaniu c. do dyspozycji jest maksymalna
znamionowa moc grzewcza.
Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna:
Wskazanie na wyświetlaczu
U0 (100%)
76

Tab. 17
? Wybrać funkcję serwisową 1.
? Moc grzewcza w kW i przynależny parametr na wyświetlaczu znajduje
się w tabeli ustawień (? str. 49, 50, 51).
? Ustawić parametr.
? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
parametru. Przy odchyleniach skorygować parametr.
? Zapisać parametr.
? Wpisać moc grzewczą w kW i wskazanie na wyświetlaczu do protokołu
uruchomienia (? str. 52).
? Wyjść z menu funkcji serwisowych.
Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.

Funkcja serwisowa 1. b: moc c. (kotły ZSB)
Moc c. można ustawić między minimalną znamionową mocą cieplną
a maksymalną znamionową mocą cieplną c. na moc przesyłową
podgrzewacza c.
Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna
c. : U0.
? Wybrać funkcję serwisową 1. b.
? Moc c. w kW i przynależny parametr znajduje się w tabeli ustawień
(? str. 49 do 51).
? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
Funkcja serwisowa 1. E: tryb załączania pompy dla trybu
grzewczego
Przy podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury
dla regulatora pogodowego ustawiany jest
automatycznie tryb załączania pompy 04.
o Tryb załączania pompy 00 (tryb automatyczny, ustawienie
podstawowe):
regulator na magistrali steruje pompą obiegu grzewczego.
o Tryb załączania pompy 01 (w Niemczech i Szwajcarii
niedopuszczalny):
dla instalacji ogrzewczych bez regulacji.
Regulator temperatury zasilania załącza pompę obiegu grzewczego.
Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa obiegu grzewczego załącza się
wraz z palnikiem.
o Tryb załączania pompy 02:
dla instalacji ogrzewczych z regulatorem temperatury pomieszczenia
- przyłącze 1, 2, 4 (24 V).
o Tryb załączania pompy 03:
pompa obiegu grzewczego pracuje bez przerwy (wyjątki: patrz
instrukcja obsługi regulatora ogrzewania).
o Tryb załączania pompy 04:
inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach
ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa obiegu grzewczego
załączana jest tylko w razie potrzeby.
Funkcja serwisowa 2. b: maksymalna temperatura zasilania
Maksymalną wartość temperatury można ustawić na wartość z zakresu
od 35 °C do 88 °C.
Ustawienie podstawowe to 88. C: funkcja odpowietrzenia
Przy pierwszym załączeniu kocioł zostaje jednorazowo
odpowietrzony. W tym celu pompa układu grzewczego
załącza się i wyłącza (w odstępach ok. 4 minutowych).
zasilania.

Możliwe ustawienia to:
o 00: Funkcja odpowietrzenia wył
o 01: Funkcja odpowietrzania jest załączona i po jej upływie
automatycznie resetuje się na 00
o 02: Funkcja odpowietrzania jest załączona na stałe i nie resetowana
jest do położenia 00
Ustawienie podstawowe to 01. d: Dezynfekcja termiczna
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
normalnymi czasami pracy.
o 00: dezynfekcja termiczna nieaktywna
o 01: dezynfekcja termiczna aktywna
Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).
Dezynfekcja termiczna w kotłach ZSB:
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
? Zawartość podgrzewacza ochładza się ponownie po
dezynfekcji termicznej stopniowo przez straty
termiczne ponownie do ustawionej temperatury
c. Dlatego temperatura c. może być na krótki
czas wyższa niż ustawiona temperatura.
Dezynfekcja termiczna likwiduje bakterie, w szczególności typu.
legionella w podgrzewaczu. Podczas dezynfekcji podgrzewacz jest raz w
tygodniu podgrzewany na ok. 35 minut do temperatury 70 °C.
Dezynfekcja termiczna w kotłach ZWB:
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
? Po dezynfekcji termicznej można zdezaktywować tą
funkcję.
Przy aktywacji tych funkcji serwisowych ciepła woda podgrzewana jest
ciągle do ok. 75 °C, jeżeli regulator temperatury c. jest przekręcony
do oporu w prawo. F: tryb roboczy
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można czasowo zmienić tryb pracy
kotła.
o 00: tryb normalny, kocioł pracuje zgodnie z wytycznymi regulatora.
o 01: kocioł pracuje przez 15 minut z mocą minimalną. Wyświetlacz
wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
. Po 15 minutach
kocioł przechodzi w normalny tryb pracy.
o 02: kocioł pracuje 15 minut z mocą maksymalną. Wyświetlacz
Ustawienie podstawowe to 00.
Funkcja serwisowa 3. A: automatyczna blokada taktowania

Po konserwacji można załączyć funkcję odpowietrzenia.

Przy pomocy funkcji serwisowej 3. A można załączyć automatyczne
dostosowanie blokady taktowania. Może to być wymagane przy
niekorzystnie zwymiarowanych instalacjach ogrzewczych.
Przy wyłączonym dostosowaniu blokady taktowania blokada taktowania
musi być ustawiona przy pomocy funkcji serwisowej 3. b (? str. 31).

Ustawienie podstawowe to 00 (wyłączone). b: blokada taktowania
Dopiero gdy wyłączona jest automatyczna blokada przycisków (funkcja
serwisowa 3. A), to ta funkcja serwisowa jest aktywna.
Blokada przycisków może być ustawiona na wartość z zakresu od 00 do
15 (0 do 15 minut).
Ustawienie podstawowe to 03 (3 minuty).
Przy 00 blokada taktowania jest wyłączona.
Najkrótszy możliwy odstęp czasu załączania wynosi
1 minutę (przy ogrzewaniach 1 rurowych lub powietrznych).

Funkcja serwisowa 3. C: histereza
Histereza to dopuszczalne odchylenie od zadanej temperatury na
zasilaniu. Wartość ta może być ustawiana co 1 K. Minimalna
temperatura na zasilaniu wynosi 35 °C.
Histereza może być ustawiona na wartość od 00 do 30
(0 do 30 K).
Ustawienie podstawowe to 10 (10 K). E: czas taktowania podtrzymania ciepła (tylko
Ta funkcja serwisowa działa tylko w trybie komfortowym.
Funkcja ustala po podgrzaniu lub zapotrzebowaniu c. czas, który
upłynie do następnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła. Tym
samym unika się zbyt silnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła.
Czas taktowania może być ustawiony w zakresie od 20 do 60 minut.
Ustawienie podstawowe to 20 (20 minut).

o 02: czujnik temperatury podgrzewacza podłączony do modułu
Heatronic.
o 03: termostat podgrzewacza podłączony do modułu Heatronic
Funkcja serwisowa 4. F: program napełniania syfonu
Program napełniania syfonu zapewnia napełnienie syfonu po montażu
instalacji lub po dłuższym stanie spoczynku.
Program napełniania syfonu zostaje uaktywniony, jeżeli:
o załączono kocioł wyłącznikiem głównym
o palnik nie pracował ponad 28 dni
o nastąpiło przełączenie między trybem letnim i zimowym
Przy następnym zapotrzebowaniu ciepła ze strony c. lub
podgrzewacza kocioł przez 15 minut jest podtrzymywany na niskiej
mocy cieplnej. Program napełnienia syfonu jest uruchomiony tak długo,
aż osiągnięty zostanie czas 15 minut na niskiej mocy cieplnej. Na
wyświetlaczu pojawia się
na zmianę z temperaturą zasilania.
Ustawienie podstawowe to 01: program napełniania syfonu z
najmniejszą mocą grzewczą.
Parametr 02: program napełniania syfonu z najmniejszą ustawioną
mocą grzewczą.
Parametr 00: program napełnienia syfonu jest wyłączony.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przy niewypełnionym syfonie
kondensatu spaliny mogą wydostawać się.
? Program napełnienia syfonu wyłączyć tylko podczas
konserwacji.
? Program napełniania syfonu włączyć ponownie po
zakończeniu konserwacji.

Funkcja serwisowa 5. A: reset przeglądu

Funkcja serwisowa 3. F: czas podtrzymania ciepła (tylko ZWB)

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można po wykonanym przeglądzie/
konserwacji zresetować wskazanie
na wyświetlaczu.

Stałe utrzymywanie ciepła wyraża, jak długo po poborze c.
zablokowany zostaje tryb grzewczy.

Ustawienie 00.

Okres podtrzymania ciepła można ustawić na zakres od 00 do 30 (0 do
30 minut). b: czas wybiegu wentylatora

Ustawienie podstawowe to 05 (5 minut).

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu
wentylatora.

Funkcja serwisowa 4. b: maksymalna temperatura podtrzymania
ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)

Czas wybiegu wentylatora może być ustawiony na wartość z zakresu od
01 do 18 (10 - 180 sekund).
Ustawienie podstawowe to 03 (30 sekund).

Maksymalna temperatura podtrzymania ciepła bloku cieplnego może
być ustawiona na wartość z zakresu od 40 do 65 (40 °C do 65 °C).
Ustawienie podstawowe to 65 (65 °C). C: zmiana użycia kanału przy
1-kanałowym zegarze sterującym

Funkcja serwisowa 4. d: dźwięk ostrzegawczy

Za pomocą tej funkcji serwisowej można zmienić zastosowanie kanału z
ogrzewania na przygotowanie c.

W przypadku usterki generowany jest dźwięk ostrzegawczy. Przy
pomocy funkcji serwisowej 4. d można wyłączyć dźwięk ostrzegawczy.
Ustawienie podstawowe to 01 (załączone).
Funkcja serwisowa 4. E: typ kotła

o 00: 2 kanał (ogrzewanie i przygotowanie c. )
o 01: 1 kanał - ogrzewanie
o 02: 1 kanał - przygotowanie c.
Ustawienie podstawowe to 00.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej wskazywany jest ustalony typ kotła
grzewczego.
Możliwe wskazania to:
o 00: tylko ogrzewanie
o 01: kocioł dwufunkcyjny

Funkcja serwisowa 5. d: ustawienie typu podgrzewacza
Typ podgrzewacza zostaje rozpoznany automatycznie i
nie powinien być zmieniany

Funkcja serwisowa 5. E: ustawienie przyłącza NP - LP
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić przyłącze NP - LP.
o 00: wył
o 01: pompa cyrkulacyjna
o 02: zewnętrzna pompa obiegu grzewczego w obiegu odbioru bez
zmieszania

o 00: ogrzewanie nieaktywne, c. nieaktywna.
o 01: ogrzewanie nieaktywne, c. aktywna.
o 10: ogrzewanie nieaktywne, c.
o 11: ogrzewanie aktywne, c.
Funkcja serwisowa 7. A: kontrolka robocza
Przy włączonym kotle świeci się kontrolka robocza. Przy pomocy funkcji
serwisowej 7. A można wyłączyć kontrolkę roboczą. b: zawór 3-drożny w pozycji środkowej

Po zapamiętaniu wartości 01 zawór 3-drożny przesuwa się w pozycję
środkową. Umożliwia to całkowite opróżnienie systemu i prosty
demontaż silnika. F: wskazanie przeglądu

Po wyjściu z tej funkcji serwisowej automatycznie zapamiętywana jest
wartość 00.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość miesięcy, po
których na wyświetlaczu
będzie wyświetlany na zmianę (przegląd) z
temperaturą zasilania.
Ilość miesięcy można ustawić na wartość z zakresu 00 - 72
(0 do 72 miesięcy).
Gdy na wyświetlaczu pojawi się U0, to oznacza to, że
funkcja ta została już ustawiona na regulatorze.

Funkcja serwisowa 7. C: minimalna ilość c. (ZWB)
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość c. u., która
jest wymagana, aby załączyć palnik dla przygotowania c. Zakres
ustawień wynosi od 2, 5 do 5 litrów. Wskazywana wartość (25 do 50)
podaje ilość c. w krokach 0, 1 litrowych (ustawienie podstawowe:
2, 5 litra, wskazanie = 25). E: suszenie budynku
Funkcja serwisowa 6. A: wywołanie ostatnio zapamiętanego błędu
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wywołać ostatni zapisany
błąd.
Przy 00 funkcja serwisowa zostaje zresetowana.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej załączane jest lub wyłączane
suszenie budynku.
Funkcji suszenia budynku w urządzeniu nie pomylić z
funkcją suszenia jastrychu (dry funktion) regulatora
pogodowego!

Funkcja serwisowa 6. b: aktualne napięcie zacisk 2
Wskazywane jest aktualne napięcie na zacisku 2.
o 00 - 24: 0 V do 24 V w krokach co 1 V
Funkcja serwisowa 6. C: temperatura zasilania wymagana przez
regulator ogrzewania
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wskazać temperaturę
zasilania wymaganą przez regulator ogrzewania.

Funkcja serwisowa 6. d: aktualny przepływ turbiny (kotły ZWB)
Wskazywany jest aktualny przepływ turbiny.
o 0. 0. - 99. : 0, 0 do 99 l/min w krokach 0, 1 l/min
Funkcja serwisowa 6. E: wejście zegara sterującego
Lewa cyfra wskazuje aktualny status ogrzewania. Tryb grzewczy
uaktywniany jest po ustawieniach na zegarze sterującym.
Prawa cyfra wskazuje aktualny status c. Tryb c. uaktywniany jest
po ustawieniach na zegarze sterującym.

Przy załączonej funkcji suszenia budynku nie możliwe
jest dokonywanie ustawień gazu na kotle!

o 00: wyłączony
o 01: tylko tryb grzewczy po ustawieniu kotła lub regulatora, tzn.
wszystkie inne zapotrzebowania ciepła są zablokowane. F: konfiguracja zacisków1-2-4
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić napięcie wejściowe
zacisków 1-2-4.
o 00: wejście wyłączone
o 01: wejście 0-24 V, zadana moc
o 02: wejście 0-10 V, zadana moc
o 03: wejście 0-10 V, zadana temperatura
Ustawienie podstawowe to 01. 2 Drugi poziom serwisowy

Funkcja serwisowa 9. b: aktualna prędkość obrotowa wentylatora

Funkcja serwisowa 8. A: wersja oprogramowania

Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna prędkość obrotowa
wentylatora (w 1/s).

Wskazywana jest obecna wersja oprogramowania.

Funkcja serwisowa 8. b: numer wtyczki kodującej
Wskazywane są ostatnie cztery miejsca wtyczki
kodującej.
Wtyczka kodująca określa funkcje kotła. Jeżeli kocioł
przezbrojono z gazu ziemnego na płynny (lub
odwrotnie), to należy wymienić wtyczkę kodującą.

Funkcja serwisowa 9. C: aktualna moc grzewcza
Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna moc grzewcza kotła
(parametr na wyświetlaczu wg Pkt. 16). E: opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
Przy pomocy tej funkcji serwisowa można ustawić czas opóźnienia, który
w przypadku krótkotrwałych szczytów ciśnieniowych w sieci wodnej
pozwoli uniknąć nieplanowanego uruchomienia kotła.

Parametr wewnętrzny.

Przez spontaniczną zmianę ciśnienia w układzie zasilania c.
przepływomierz (turbina) może zasygnalizować pobór wody. W wyniku
tego palnik na krótko uruchamia się, chociaż nie pobierana jest woda. d: usterka GFA

Opóźnienie sygnału turbiny można ustawić na wartość z zakresu od 02
do 12 (0, 5 sekundy do 3 sekund) w krokach co 0, 25 sekundy.

Ustawienie podstawowe to 04 (1 sekunda). E: zresetowanie kotła
(Heatronic 3) do ustawienia podstawowego

Funkcja serwisowa 9. F: czas wybiegu pompy (ogrzewanie)

Funkcja serwisowa 8. C: status GFA

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można zresetować urządznie do
ustawienia podstawowego. Wszystkie zmienione funkcje serwisowe
resetowane są do ustawienia podstawowego.
? Przycisk serwisowy
Na wyświetlaczu pojawi się np.
? Przyciskiem eco lub blokadą przycisków wybrać funkcję serwisową
8. E.
Świeci się przycisk kominiarza a wyświetlacz wskazuje 00.
? Nacisnąć przycisk kominiarza, aż wyświetlacz wskaże
.
Wszystkie ustawienia są resetowane i kocioł uruchamia się ponownie
z ustawieniem podstawowym.
? Ponownie ustawić ustawione funkcje serwisowe zgodnie z
protokołem uruchomienia (? str.
Funkcja serwisowa 8. F: ciągły zapłon
WSKAZÓWKA: Możliwe uszkodzenie transformatora
zapłonowego!
? Funkcji tej nie pozostawiać załączonej dłużej niż 2
minuty.
Ta funkcja pozwala na ciągły zapłon bez dopływu gazu, aby
przetestować zapłon.
o 01: zał
Funkcja serwisowa 9. A: ciągły tryb roboczy
Funkcja ta ustawia ciągły tryb roboczy (00, 01 i 02? Funkcja
serwisowa 2. F: tryb roboczy, str. Wartości 03 i 06 mają status
tylko do odczytu.

Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu pompy
po zakończeniu zapotrzebowania ciepła regulatora zewnętrznego.
Czas wybiegu pompy można ustawić na wartość z zakresu od 01 do 10
(1 do 10 minut) w krokach 1-minutowych.
Funkcja serwisowa A. : temperatura na czujniku temperatury
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę na
czujniku temperatury zasilania.

Funkcja serwisowa A. b: temperatura c.
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę
c. C: temperatura na czujniku temperatury
czujniku temperatury podgrzewacza.

Funkcja serwisowa b. F: Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
wody podgrzewanej solarnie przy kotłach ZWB
Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas w sekundach, po
którym kocioł załączy się w celu przygotowania c. Opóźnienie
załączania należy ustawić zgodnie z warunkami instalacji.
Jeżeli ustawiane jest opóźnienie załączenia przy
doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie, to to
komunikat o zapotrzebowaniu nie jest już możliwy
? str. 26.
Opóźnienie załączania ustawia się na wartość z zakresu 0 - 50 sekund.
Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).

Dostosowanie do rodzaju gazu

Dostosowanie do rodzaju gazu

Kocioł nastawiony jest fabrycznie na gaz ziemny E (GZ 50).
Proporcja gazu i powietrza może być zadana jedynie na podstawie
elektronicznego pomiaru stężenia CO2 lub O2 przy max. i min. mocy
cieplnej.
Dostosowanie kotła do różnego osprzętu przewodów powietrznospalinowych za pomocą kryz dławiących i blach spiętrzających nie jest
konieczne.

10. 1 Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza (CO2
lub O2)
? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin.
? Czujnik wsunąć do króćca na głębokość ok. 135 mm i uszczelnić.

o Kotły opalane gazem ziemnym z grupy 2E nastawione są fabrycznie
na indeks Wobbego 15 kWh/m3 oraz ciśnienie na przyłączu 20 mbar.
o Kotły na gaz ziemny z grupy Lw są zaplombowane i fabrycznie
ustawione na indeks Wobbego
12, 2 kWh/m3 i ciśnienie przyłącza 20 mbar.
o Jeśli kocioł, który jest fabrycznie ustawiony na gaz ziemny E, ma być
eksploatowany w instalacji zasilanej gazem ziemnym Lw lub Ls
(lub odwrotnie), musi zostać ustawiona wartość CO2 lub O2.
6 720 614 090-21. 1O

Gaz płynny (31)
o Urządzenia na gaz płynny ustawione są na 37 mbar.
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu
Dostępne są następujące zestawy do przezbrojenia na inny rodzaj gazu:
Urządzenie
ZSB 14-3C

ZSB 22-3C

ZSB 28-3C

Przezbrojenie na
Gaz ziemny (2E)
Gaz ziemny (Lw)
Gaz ziemny (Ls)
Gaz ziemny (Ls)

Nr katalogowy
8 716 012 959 0
8 714 431 150 0
8 716 012 823 0
8 716 012 826 0
8 716 012 958 0
8 714 431 152 0
8 716 012 822 0
8 716 012 825 0
8 716 012 957 0
8 714 431 156 0
8 716 012 821 0
8 716 012 824 0

Tab. 18

Rys. 42
? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
=
maksymalna nominalna moc cieplna.
? Zmierzyć zawartość CO2 lub O2.
? Na dławiku gazowym ustawić zgodnie z tabelą zawartość CO2 lub O2
dla maksymalnej znamionowej mocy grzewczej.
? Na dławiku gazowym (3) ustawić zawartość CO2 dla maksymalnej
nominalnej mocy cieplnej zgodnie z tabelą.

6 720 614 395-10. 1 O

wykonać próbę szczelności.
? Zestaw przezbrojeniowy zamontować zgodnie z załączoną do zestawu
instrukcją.
? Po każdym przezbrojeniu ustawić proporcje gazu do powietrza
(CO2 lub O2) (? rozdział 10. 1).

34

Rys. 43
Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
Śruba nastawcza min. ilości gazu
Śruba nastawcza maks. ilości gazu

ZSB 14-3

ZSB 22-3

ZWB 28-3

Rodzaj gazu
GZ50 2E
GZ41, 5 2Lw
GZ35 2Ls
(propan)1)
(butan)
(butan)

CO2
O2
przy maks.
znamionowej
mocy cieplnej
9, 4% 4, 13%

przy min.
8, 6% 5, 56%

9, 2%

4, 1%

8, 3%

5, 8%

9, 1%

4, 0%

10. 2 Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
przepływu)

5, 5%

10, 8% 4, 45%

10, 5% 4, 91%

12, 4% 2, 55%

12, 0% 3, 0%

9, 6% 3, 77%

? Wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór gazowy.
? Odkręcić śrubę przy króćcu pomiarowym do regulacji ciśnienia na
przyłączu gazowym i podłączyć miernik ciśnienia.

8, 7% 5, 38%

9, 4%

3, 8%

8, 5%

5, 4%

9, 0%

6 720 614 395-22. 1O

10, 8% 4, 6%

10, 5% 4, 75%

11, 5% 3, 75%

11, 0% 4, 5%

9, 6% 3, 59%

Rys. 44
? Otworzyć kurek gazowy i włączyć miernik.
? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
maksymalna nominalna moc cieplna.
? Wymagane ciśnienie przepływu na przyłączu sprawdzić zgodnie z
tabelą.

9, 5%

3, 6%

11, 5% 3, 6%

Tab. 19
1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zbiornikach stałych o pojemności
do 15 000 l

? Dwukrotnie krótko przycisnąć przycisk.
minimalna nominalna moc cieplna.
? Zmierzyć stężenie CO2 lub O2.
? Usunąć plombę na śrubie nastawczej armatury gazowej i ustawić
zawartość CO2 lub O2 dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.
? Ponownie sprawdzić nastawę przy max. nominalnej mocy
cieplnej i w razie potrzeby skorygować.
? Zawartości CO2 lub O2 wpisać do protokołu uruchomienia.
? Przycisk kominiarza
naciskać tak często aż nie będzie
podświetlony.
? Usunąć sondę spalin z króćca pomiarowego i zamontować zatyczkę.
? Zaplombować armaturę gazową.

Gaz ziemny GZ35
GZ41. 5
2Lw (23)
Gaz ziemny GZ50
2E (23)
(Butan)

Ciśnienie
znamionowe
[mbar]

Dopuszczalny zakres ciśnienia
przy maks. znamionowej mocy
cieplnej
10 - 16

16 - 23

17 - 25

37

Tab. 20
1) Wartość nominalna dla gazu płynnego przy zasobnikach stacjonarnych o
pojemności do 15 000 l

Kotła nie wolno uruchamiać, gdy wartość ciśnienia
dynamicznego w sieci gazowej okaże się wyższa lub
niższa. Należy ustalić przyczynę i usunąć błąd. Jeśli
okaże się to niemożliwe, zablokować kocioł po stronie
gazu i skontaktować się z gazownią.
? Przycisk kominiarza
Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
? Wyłączyć urządzenie, zamknąć kurek gazowy, zdjąć miernik ciśnienia
i przykręcić śrubę.
? Ponownie zamontować obudowę

Kontrola zawartości spalin

11. 3 Pomiar CO w spalinach

Kontrola zawartości spalin

Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę wielootworową.

11. 1 Przycisk kominiarza
Poprzez naciśniecie przycisku kominiarza aż do podświetlenia można
wybrać następujące wartości charakterystyczne urządzenia:

6 720 612 659-36. 1R

3

? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin [1] (? rysunek 46).
? Wstawić sondę spalin do oporu w króciec i uszczelnić miejsce
pomiaru.
? Przy pomocy przycisku kominiarza
= wybrać maksymalną
znamionową moc cieplną.
? Zmierzyć zawartość CO.
? Ponownie zamontować zatyczkę.

Ochrona środowiska jest podstawą działania firm należących do grupy
Bosch.
Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność są dla nas celami
równorzędnymi. Ustawy i przepisy o ochronie środowiska są ściśle
przestrzegane.
Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze rozwiązania
techniczne i materiały z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych. 45
= maksymalna ustawiona moc grzewcza

= maksymalna znamionowa moc cieplna

Ochrona środowiska

= minimalna znamionowa moc cieplna
Na wykonanie pomiaru wszystkich wartości mają
Państwo 15 minut. Po upływie tego czasu kocioł powróci
do nominalnego trybu pracy. 2 Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego
Pomiar zawartości O2 lub CO2 w powietrzu do spalania.
Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę szczelinową.
Na podstawie pomiaru stężenia O2 i CO2 w powietrzu do
spalania można sprawdzić szczelność przewodu
spalinowego poprowadzonego zgodnie z C33. Stężenie
O2 nie powinno być niższe niż 20, 6%, natomiast
stężenie CO2 nie może przekraczać 0, 2%.
? Zdjąć zatyczkę z króćca pomiaru powietrza do spalania [2]
(? rysunek 46).
? Wstawić sondę spalin w króciec i uszczelnić miejsce pomiaru.
? Przy pomocy przycisku kominiarza
znamionową moc cieplną.

Opakowanie
Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać.
Stare urządzenie
W starych urządzeniach występują surowce wtórne, które należy
przekazać do przetworzenia.
Podzespoły łatwo się demontuje a tworzywa sztuczne są oznaczone. W
ten sposób różne podzespoły można posortować i przekazać do
recyklingu lub utylizacji.

Przegląd/konserwacja

Aby zapewnić przez długi czas możliwie niskie zużycie gazu oraz
ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zaleca się zawarcie z
uprawnioną i wyspecjalizowaną firmą umowy serwisowej na wykonanie
raz w roku prac przeglądowych i w razie potrzeby konserwacyjnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zaczadzenie!
? Po wykonaniu prac na przewodach spalinowych
6 720 614 090-23. 46
? Zmierzyć stężenie O2 i CO2.
? Ponownie włożyć korek.

Przegląd/konserwacja
Heatronic
W razie uszkodzenia jakiegoś podzespołu na wyświetlaczu
sygnalizowana jest usterka.
Moduł Heatronic nadzoruje wszystkie części składowe odpowiedzialne
za regulację, sterowanie i bezpieczeństwo.
WSKAZÓWKA: Przeciekająca woda może spowodować
uszkodzenie układu Heatronic.
? Przed rozpoczęciem prac przy elementach instalacji
wodnych przykryć układ Heatronic.
Wskazówki ogólne
Przegląd usterek na str. 46.

o Wymagane są następujące urządzenia pomiarowe:
- Elektroniczny miernik spalin do CO2, CO oraz temperatury spalin
- Manometr (U-rurka) 0-30 mbar (podziałka min. 0, 1 mbar)
o Specjalistyczne narzędzia nie są wymagane.
o Dopuszczalne smary:
- część wodna: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
- złączki gwintowane: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
? Użyć pastę przewodzącą ciepło nr 8 719 918 658.
? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
? Części zamienne zamawiać przy wykorzystaniu katalogu części
zamiennych.
? Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na nowe.
Po przeprowadzeniu przeglądu/konserwacji
? Dokręcić wszystkie poluzowane połączenia skręcane.
? Ponownie uruchomić urządzenie (? strona 24).
? Sprawdzić szczelność w miejscach łączenia.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza (CO2) i w razie potrzeby
ustawić (? strona 34).

Przegląd/konserwacja

13. 1 Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
(protokół konserwacji)
Data
Odczytać ostatni zapisany błąd w module Heatronic,
funkcja serwisowa 6. A (? strona 39).

W urządzeniach ZWB sprawdzić filtr w rurze wody zimnej
(? strona 39).

Sprawdzić wizualnie przelot - spaliny/powietrze do
spalania.

Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazowym
(? strona 35).

Sprawdzić min. /maks. ustawienie CO2
(proporcje gazu do powietrza) (? strona 34).

min. %
max. %

Sprawdzić szczelność gazową i wodną, (? strona 20).

Sprawdzić blok cieplny (? strona 40).

Sprawdzić palnik (? strona 40).

Sprawdzić elektrody (? strona 40).

Sprawdzić membranę w urządzeniu mieszającym
(? strona 43).

Wyczyścić syfon skroplin (? strona 42).

Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia
wzbiorczego dla statycznej wysokości
bar

Skontrolować ciśnienie robocze w instalacji
grzewczej (? strona 43).

Skontrolować szczelność automatycznego odpowietrznika
oraz sprawdzić, czy nakrętka zaślepiająca nie jest
poluzowana.

Sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody elektryczne.

Sprawdzić nastawy regulatora c.

Skontrolować urządzenia wchodzące w skład instalacji
grzewczej, jak zasobnik,...

Skontrolować nastawy funkcji serwisowych według
protokołu uruchomienia. 21

13. 2 Opis prac konserwacyjnych

? Założyć nowy wymiennik z nowymi uszczelkami a następnie
przykręcić go śrubą.

Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu
(funkcja serwisowa 6. A)

1.

? Wybrać funkcję serwisową 6. A (? strona 32).
Przegląd usterek na str. 34.

13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)
? Wykręcić rurę wody zimnej i sprawdzić, czy filtr siatkowy nie jest
zanieczyszczony.

6 720 614 395-12.

2O

Rys. 48
13. 3 Armatura gazowa

2.

? Rozłączyć połączenia elektryczne.
? Odkręcić rurę doprowadzającą gaz.
? Odkręcić dwie śruby, za pomocą blachy podtrzymującej unieść
armaturę gazową do góry i zdjąć ją ze śrub.
6 720 614 395-11. 47
13. 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
W przypadku zbyt niskiej mocy przygotowywania c. :
? Sprawdzić czy filtr w rurze wody zimnej nie jest zanieczyszczony
(? strona 39).
? wymontować i wymienić
-lub? oczyścić z kamienia środkiem do stali szlachetnej (1. 4401) płytowy
wymiennik ciepła c.

Demontaż płytowego wymiennika ciepła:
? Odkręcić śruby u góry płytowego wymiennika ciepła i wyciągnąć
wymiennik

2.
6 720 614 395-13. 49
13. 4 Zespół hydrauliczny
? Zdemontować syfon kondensatu.
? Poluzować/rozłączyć połączenia rurowe (1.
? Poluzować połączenie rurowe u góry przy pompie (2.
? Poluzować klamry na zaworze 3-drożnym (3.

6 720 614 395-14. 2O

? Poluzować sześć śrub i wyjąć kompletną jednostkę hydrauliczną (4.

4. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie
? Odkręcić dwuzłączkę rurową na dole pompy i wyciągnąć pompę do
góry.
? Zdjąć klips z tylnego przyłącza rozdzielacza.
? Odkręcić śrubunek na rurze powrotu instalacji grzewczej.
? Odkręcić dwie śruby mocujące i zdjąć rozdzielacz. 50
13. 5 Zawór trójdrogowy
6 720 614 395-16. 2O

? Poluzować trzy klamry.
? Wyciągnąć zawór trójdrożny do góry.
Rys. 52
13. 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod

Do czyszczenia bloku cieplnego użyć osprzętu nr. 1156, nr zam.
7 719 003 006, składającego się ze szczotki i wypychacza.
? Sprawdzić ciśnienie sterujące na urządzeniu mieszającym przy
maksymalnej nominalnej mocy cieplnej.

6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 8. 1 R

6 720 614 395-15. 53
Rys. 51
[1, 2, 3]Rury
Aby przyspieszyć montaż najpierw zainstalować rurę 1,
potem 2 i 3.

ZSB 14-3C
ZSB 22-3C
ZWB 28-3C

sterujące
?? 3, 0 mbar
& lt; 3, 0 mbar
?? 2, 6 mbar
& lt; 2, 6 mbar
?? 4, 5 mbar
& lt; 4, 5 mbar

Czyszczenie?
Nie
Tak
Tak

Tab. 22
Gdy musi zostać przeprowadzone czyszczenie:
? Zdemontować rurę ssącą i zdjąć rurę gazową z urządzenia
mieszającego,? rysunek 54.

40

Przegląd/konserwacja

? Wyjąć palnik.

? Zdemontować urządzenie mieszające.
6 720 611 626-82. 56
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się.
Elementy wyporowe mogą mieć bardzo wysoką
temperaturę nawet po dłuższym czasie wyłączenia
urządzenia!
? W razie potrzeby schłodzić elementy wyporowe przy
użyciu wilgotnej szmatki.

6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 9. 2 R

Rys. 54
? Zdjąć przewód elektrody zapłonowej i nadzorującej,? rysunek 55.
? Odkręcić nakrętki mocujące płytę wentylatora i wyjąć wentylator.

? Wyjąć górny element wyporowy.
? Wyjąć dolny elementy wyporowy za pomocą narzędzia do
podnoszenia.
? W razie potrzeby oczyścić obydwa elementy wyporowe.

6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -8 6. 1 R

Rys. 55

6 720 612 659-52. 1R

? Wyjąć zestaw elektrodowy z uszczelką i sprawdzić zanieczyszczenie
elektrod, w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić. 57
Przy użyciu latarki i lustra można zajrzeć do bloku
cieplnego.

Przegląd/konserwacja

? Blok cieplny przepłukać od góry wodą.

6 720 611 626-85. 2O

O
H2

6 720 611 626-81. 58

Rys. 60

? Szczotką wyczyścić blok cieplny:
- z lewej i prawej strony obrotowo
- od góry do dołu do oporu
? Usunąć śruby na pokrywie otworu wyczystkowego i zdjąć pokrywę.

? Ponownie otworzyć otwór wyczystkowy i wyczyścić wannę oraz
przyłącze do kondensatu.
? Części zamontować w odwrotnej kolejności.
? Ustawić proporcje gazu do powietrza (? strona 34).
13. 8 Czyszczenie syfonu kondensatu
? Odkręcić śrubę i wyjąć syfon kondensatu.
? Sprawdzić drożność otworu do wymiennika ciepła.

6 720 612 659-53. 3ITL

6 720 614 395-17. 61
? Przepłukać syfon kondensatu.
? Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić wąż kondensatu.
? Syfon napełnić ok. 1/4 l wody i ponownie zamontować. 59
? Odessać pozostałości i ponownie zamknąć otwór wyczystkowy.
? Ponownie założyć elementy wyporowe.
? Syfon do kondensatu odkręcić i podstawić odpowiednie naczynie. 11Sprawdzanie naczynia wzbiorczego
(patrz również strona 27)

13. 9 Membrana w komorze mieszania
? Komorę mieszania [1] wymontować wg rysunku 54.
? Sprawdzić membranę [2] pod kątem zabrudzenia oraz pęknięć.

Raz w roku konieczne jest przeprowadzanie kontroli naczynia
wzbiorczego przeponowego.
? Ciśnienie w kotle obniżyć do zera.
? W razie potrzeby podwyższyć ciśnienie wstępne w naczyniu
wzbiorczym przeponowym do wartości wysokości statycznej
instalacji c. 12Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania
WSKAZÓWKA: Urządzenie może ulec uszkodzeniu
? Wodę grzewczą należy uzupełniać tylko przy zimnym
urządzeniu. 62

Wskazanie na monometrze
1 bar
Minimalne ciśnienie napełniania (gdy instalacja jest
zimna)
1 - 2 bar
Optymalne ciśnienie napełniania
3 bar
Maksymalne ciśnienie napełniania (w przypadku
najwyższej temperatury gorącej wody):
nie może zostać przekroczone, otwiera się zawór
bezpieczeństwa.

? Ponownie zamontować urządzenie mieszające. 23

13. 10Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji grzewczej

? Jeśli wskazówka znajduje się poniżej 1 bar (przy zimnej instalacji),
należy dopełnić wodę, aż wskazówka znajdzie się pomiędzy 1 i 2 bar.

6 720 612 659-50. 1R

Jego zadaniem jest zabezpieczenie kotła i całej instalacji przed
nadciśnieniem. Nastawa fabryczna powoduje zadziałanie zaworu, gdy
ciśnienie w obiegu osiągnie wartość ok. 3 bar.
OSTRZEŻENIE:
? W żadnym wypadku nie blokować zaworu
bezpieczeństwa.
? Odpływ z zaworu bezpieczeństwa założyć tak, by miał
spadek.

Przed napełnieniem instalacji wąż napełnić wodą
(pozwala to uniknąć przedostania się powietrza do wody
grzewczej).
? Jeżeli ciśnienie nie odpowiada zadanym wartościom, należy
sprawdzić szczelność naczynia wzbiorczego i instalacji c. 13Kontrola instalacji elektrycznej

W celu ręcznego otwarcia zaworu bezpieczeństwa:
? Docisnąć dźwignię, np. za pomocą śrubokręta.

? Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są mechanicznie
uszkodzone, w razie potrzeby wymienić.

W celu zamknięcia:
? Zwolnić dźwignię. 14Czyszczenie pozostałych elementów kotła
? Oczyścić elektrody. W przypadku objawów zużycia elektrody
wymienić. 3 Opróżnianie naściennego kotła gazowego
Obieg c.

6 720 614 395-18. 1O

W celu opróżnienia instalacji grzewczej należy w jej najniższym miejscu
zamontować zawór spustowy. 63 Zawór bezpieczeństwa (instalacja grzewcza)

Wskazania na wyświetlaczu

W celu opróżnienia kotła:
? Otworzyć zawór spustowy i spuścić wodę grzewczą poprzez
przyłączony wąż.

Wskazanie
specjalne

Opis
Potwierdzenie po naciśnięciu przycisku
(z wyjątkiem przycisku reset).
Potwierdzenie po naciśnięciu dwóch przycisków
równocześnie.
niż 3 sekundy (funkcja podgrzewacza).

na dłużej

6 720 612 232-26. 1O

Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na
zmianę z
. Kocioł pracuje dłużej niż 15 minut z
minimalną mocą cieplną. 64
Obieg c. (ZWB)
Obieg c. może być opróżniony poprzez zawór nadciśnieniowy.
? Zamknąć dopływ zimnej wody.
? Całkowicie otworzyć punkt poboru ciepłej wody.
? Otworzyć całkowicie zawór nadciśnieniowy.

zmianę z
. Kocioł pracuje z ustawioną
maksymalną mocą znamionową w trybie
grzewczym,? funkcja serwisowa 1.

maksymalną mocą cieplną.

Wskazania na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania (tab. 24 i 25):
Wskazywana wartość
Cyfra lub litera, po
kropce jest litera
Po literze cyfra lub litera
Dwie cyfry
Po U cyfry 0.. 9
Po cyfrze występują
dwukrotnie dwie cyfry

Po dwóch kreskach
występują dwukrotnie
dwie cyfry

Pod dwóch literach
występują dwie cyfry

(? tab. 15/ 16, str. 16)
Miga kod usterki
(? tab. 25, str. 44)
Wartość dziesiętna np.
temperatura zasilania
Wartość dziesiętna; wskazywane
jest 100.. 109 jako U0.. U9
Wartość dziesiętna (trzy cyfry);
pierwsza cyfra wskazywana jest
na zmianę z obydwoma
ostatnimi cyframi (np. : 1... 69
dla 169)
Numer wtyczki kodującej;
wartość w wskazywana jest w
trzech krokach:
1. dwa kroki
2. dwie pierwsze cyfry
3. dwie ostatnie cyfry
(np. : -- 10 04)
Numer wersji;
wartość wskazywana jest w
1. dwie pierwsze litery
(np. : CF 10 20)

Zakres

00.. 99
0.. 109
0.. 999

9999

Funkcja odpowietrzająca jest aktywna, patrz funkcja
serwisowa 2. C.
zmianę z
. Program napełniania syfonu jest
aktywny,? funkcja serwisowa 4. F.
zmianę z
: ustawiony interwal,? funkcja
serwisowa 5. Pompa obiegu grzewczego. Ograniczenie stopniowe jest
uaktywnione. Niedopuszczalnie szybki przyrost
temperatury zasilania: tryb grzewczy przerywany
jest na dwie minuty.
Uruchomiona jest funkcja suszenia jastrychu (dry
function) regulatora pogodowego (? instrukcja
obsługi) lub funkcja suszenia budynku (? funkcja
serwisowa 7. E).
Aktywna blokada przycisków. Dla odblokowania
blokady przycisków naciskać
tak długo, aż na
wyświetlaczu wskazana będzie temperatura
zasilania. 25 Specjalne wskazania wyświetlacza

Tab. 24 Wskazania na wyświetlaczu

44

Usterki

Usterki

15. 1 Usuwanie usterek
zamknąć kurek gazowy.
? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
(bezpiecznik, bezpiecznik automatyczny).

OSTRZEŻENIE: Oparzenie!
Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenia.
? Przed rozpoczęciem pracy przy elementach instalacji
wodnej należy opróżnić urządzenie.

Jeżeli podczas pracy kotła wystąpi usterka, generowany jest dźwięk
ostrzegawczy i miga kontrolka robocza.
Po naciśnięciu przycisku dźwięk zostaje wyłączony.

Wyświetlacz wskazuje kod usterki (np.

) i przycisk reset może migać.

Jeżeli miga przycisk Reset:
? nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset do momentu, aż na
wyświetlaczu pojawi się
.
Kocioł uruchamia się ponownie i wskazywana jest temperatura
Jeżeli przycisk Reset nie miga:
? Wyłączyć i ponownie załączyć kocioł.
Przegląd usterek znajduje się na str.
Przegląd wskazań wyświetlacza znajduje się na str. 44.

Jeżeli nie można usunąć usterki:
? Sprawdzić płytę główną, w razie potrzeby wymienić ją i ustawić
funkcje serwisowe.

45

15. 2 Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu
Wyświetlacz Opis
A7
Uszkodzony NTC c. u..
A8
Ad
b1
b2
b3
C6
CC
d3
E2
E9

EA

F0

F1
F7
FA
Fd

Przerwana komunikacja.
Nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika.
Nie rozpoznany wtyk kodujący.
Wewnętrzny błąd danych

Wskazówki
Sprawdzić NTC c. i kabel podłączeniowy na przerwę lub
zwarcie.
Sprawdzić przewód połączeniowy urządzenia na magistrali.
Sprawdzić czujnik 1 temperatury zasobnika i kabel
połączeniowy.
Właściwie umieścić, pomierzyć, ew. wymienić wtyk kodujący.
Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta

Wentylator nie pracuje.

Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przewód z wtyczką do
wentylatora lub wentylator.
Nie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej.
Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i kabel
połączeniowy (czy jest przerwa), wymienić moduł BUS.
Zadziałał czujnik zewnętrzny.
Zadziałał czujnik temperatury TB1. Brakuje mostka 8 -9 lub PR P0.
Uszkodzony NTC zasilania c.
Sprawdzić czujnik NTC i kabel połączeniowy.
Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury Sprawdzić ciśnienie robocze, ogranicznik temperatury, bieg
spalin.
pompy bezpiecznik na płycie głównej, odpowietrzyć urządzenie.
Sprawdzić blok cieplny po stronie wodnej
Przy urządzeniach z elementami wyporowymi w bloku cieplnym
sprawdzić, czy są one wbudowane.
Nie rozpoznany płomień.
Kurek gazowy otwarty? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu,
przyłącze sieciowe, elektrody z przewodem, rurę spalinową,
zawartość CO2. W kotłach na gaz ziemny sprawdzić czujnik
przepływu gazu.
Błąd wewnętrzny.
Sprawdzić elektryczne połączenia wtykowe i przewody
zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną. Sprawdzić
stosunek zawartości gazu do powietrza (CO2).
Wewnętrzny błąd danych
Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta
Pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień.
Sprawdzić elektrody, wysuszyć płytę główną. Czy
odprowadzenie spalin OK?
Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
Sprawdzić armaturę gazową. Oczyścić syfon kondensatu i
sprawdzić elektrody. Sprawdzić przewód odprowadzania spalin.
Przypadkowo naciśnięto przycisk reset.
Ponownie nacisnąć przycisk reset. 26

15. 3 Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu
Usterki kotła
Zbyt głośne odgłosy spalania; przydźwięki

Odgłosy przy przepływie
Rozgrzewanie trwa zbyt długo
Niewłaściwe parametry spalin: zbyt wysoka zawartość CO

Zapłon zbyt gwałtowny, nieprawidłowy

Ciepła woda ma nieprzyjemny zapach lub ciemny kolor
Temperatura zadana zasilania (np. regulatora FW-500) jest
przekroczona
Kondensat w skrzyni powietrznej
Temperatura wody wpływającej nie jest osiągana (ZWB)

Miga Heatronic (tzn. migają wszystkie przyciski, wszystkie
segmenty wyświetlacza, lampka kontrolna palnika itd. )

Środek zaradczy
? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
? Sprawdzić rodzaj gazu.
? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu, w razie potrzeby dostosować je.
? Sprawdzić system spalinowy, w razie potrzeby oczyścić go lub wykonać naprawy.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w powietrzu do spalania i w
spalinach, w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
? Ustawić prawidłowo stopnie mocy pompy lub charakterystyki pracy pompy i
dostosować je do mocy maksymalnej.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w spalinach, w razie potrzeby
wymienić armaturę gazową.
? Sprawdzić przyłącze sieciowe.
? Sprawdzić elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienić element.
? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza, w razie potrzeby wymienić
armaturę gazową.
? Przy gazie ziemnym: sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik przepływu
gazu.
? Sprawdzić palnik, w razie potrzeby wymienić.
? Wykonać dezynfekcję termiczną obiegu c.
? Wymienić anodę ochronną.
? Wyłączyć automatyczną blokadę taktowania, tzn. ustawić wartość na 0.
? Ustawić blokadę taktowania np. ustawienie podstawowe 3 minuty.
? Zamontować membranę w urządzeniu mieszającym zgodnie z instrukcją
montażu, w razie potrzeby wymienić membranę.
? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
? Sprawdzić, czy między zaciskiem 1 i 3 występuje napięcie (230 V AC), w razie
potrzeby wykonać naprawy.
? Sprawdzić turbinę, w razie potrzeby wymienić.
? Wymienić bezpiecznik Si 3 (24 V). 27 Usterki bez wskazania na wyświetlaczu

15. 4 Wartości czujnika

15. 5 Wtyczka kodująca

15. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
pogodowych, osprzęt)

Kocioł
ZSB 14-3 C (2E)
ZSB 14-3C (2Lw)
ZSB 14-3C (2Ls)
ZSB 14-3 C 31
ZSB 22-3 C (2E)
ZSB 22-3 (2Lw)
ZSB 22-3 (2Ls)
ZSB 22-3 C 31
ZWB 28-3 C (2E)
ZWB 28-3 (2Lw)
ZWB 28-3 (2Ls)
ZWB 28-3 C 31

Temperatura zewnętrzna ( °C)
tolerancja pomiaru?? 10%
-20
-16
-12
-8
-4
0
Opór (?? )
2 392
2 088
1 811
1 562
1 342
1 149
984
842
781
642
528
436

Numer
8 714 431 163 0
8 714 431 166 0
8 714 431 151 0
8 714 431 162 0
8 714 431 165 0
8 714 431 153 0
8 714 643 161 0
8 714 431 164 0
8 714 431 157 0

Tab. 30

Tab. 28
15. u., zewnętrzny czujnik
temperatury zasilania
Temperatura ( °C)
65
85
95
Opór (k?? )
14 772
11 981
9 786
8 047
6 653
5 523
4 608
3 856
3 243
2 744
2 332
1 990
1 704
1 464
1 262
1 093
950

Tab. 29

48

Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

16. 1 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 21/23

U0

Moc kW
3, 6
4, 4
5, 1
10, 2
10, 9
11, 7
HS(0 °C) (kWh/m3)
Hi(15 °C) (kWh/m3)
Obciążenie kW
4, 5
5, 2
6, 0
6, 7
8, 2
9, 7
11, 2
12, 7
2E (20 mbar)
2Lw (20 mbar)
2Ls (13 mbar)
7, 6
7, 7
6, 8
Ilość gazu (l/min przy tV/tR = 80/60 °C)
7, 8
8, 8
9, 9
10, 4
12, 1
13, 7
15, 3
17, 2
14, 3
17, 0
19, 0
15, 6
18, 6
16, 9
20, 2
22, 6
18, 2
24, 4
19, 5
23, 5
26, 2
20, 7
25, 1
28, 0
22, 0
26, 7
29, 8
23, 3
28, 3
31, 7

Tab. 31

16. 2 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 31
Propan
54
5, 9
7, 4
9, 8
10, 6
11, 4
12, 2
8, 4
12, 5
12, 3
8, 9
11, 1
11, 8
12, 6
Tab. 32

49

16. 3 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 21/23

10, 0
13, 5
14, 6
15, 7
18, 0
19, 2
20, 3

10, 3
13, 8
15, 0
16, 1
17, 3
18, 5
19, 6
13, 4
17, 4
15, 4
18, 1
20, 6
23, 0
19, 3
23, 2
25, 8
21, 2
25, 7
28, 6
28, 2
31, 4
25, 2
30, 7
34, 3
27, 1
33, 2
37, 1
29, 1
35, 7
39, 9
31, 1
38, 3
42, 7
33, 0
40, 8
45, 5
35, 0
43, 3
48, 3

Tab. 33

16. 4 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 31
Tab. 34

16. 5 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 21/23

7, 9
13, 9
18, 4
19, 9
21, 4
22, 9
25, 9
27, 4

15, 8
18, 8
20, 4
21, 9
23, 4
24, 9
26, 5
19, 1
21, 1
22, 4
24, 7
28, 4
23, 7
29, 0
32, 0
26, 3
32, 3
28, 8
35, 6
39, 4
39, 0
43, 0
33, 9
42, 3
46, 7
36, 5
45, 6
50, 4
48, 9
54, 0
41, 6
50, 2
57, 7
44, 1
55, 5
61, 3
58, 8
65, 0

Tab. 35

16. 6 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 31
15, 5
20, 0
21, 5
12, 9
14, 4
15, 9
18, 9
20, 5
25, 0
Tab. 36

Protokół uruchomienia kotła

Protokół uruchomienia kotła

Klient/Użytkownik:......................................................................

Tu przykleić protokół pomiarowy

................................................................................................
Wykonawca instalacji:..................................................................
................................................................................................
Typ urządzenia:...........................................................................
Numer seryjny:...........................................................................
Data uruchomienia:.....................................................................
Ustawiony rodzaj gazu:.................................................................
Wartość opałowa HiB....................................................... kWh/m3'
Regulacja ogrzewania:..................................................................
Odprowadzenie spalin: System dwururowy?, LAS?, szyb?, oddzielne prowadzenie rur?
Pozostałe elementy instalacji:................................................................................................................................................................
Przeprowadzono następujące czynności
? Kontrola hydrauliki; Uwagi:................................................................................................................................................................
? Kontrola przyłączy elektrycznych; Uwagi:.............................................................................................................................................
? Kontrola ustawień regulacji grzewczej; Uwagi:......................................................................................................................................
Zmienione funkcje serwisowe: (Tutaj proszę odczytać zmienione funkcje serwisowe i wpisać wartości. )
Przykład funkcję serwisową 7. F zmieniono z 00 na 01

Ciśnienie przepływowe na przyłączu gazu................................ mbar

? Przeprowadzono pomiar straty kominowej

? Przeprowadzono kontrolę szczelności instalacji gazowej i wodnej
? Przeprowadzono kontrolę działania
? Klient/Użytkownik został zapoznany z obsługą urządzenia
? Dokumentacja urządzenia przekazana

Data i podpis wykonującego instalację:

52

Indeks

Indeks
Bezpiecznik sieciowy................................................ 20
Bezpieczniki......................................................... 20
Blok cieplny......................................................... 40
Budowa urządzenia
ZSB............................................................... 8
ZWB.............................................................. 6
C
Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej...........................
Czynności konserwacyjne
Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej.......................
Czynności kontrolne i konserwacyjne
Czyszczenie syfonu kondensatu.................................
Czynności podczas przeglądu/konserwacji
Sprawdzanie naczynia wzbiorczego.............................
Czynności w czasie przeglądu i konserwacji
Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................
Czynności w czasie przeglądu/konserwacji
Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)................................

reset przeglądu (funkcja serwisowa 5. A)........................ 31
status GFA (funkcja serwisowa 8. C)............................. 33
suszenie budynku (funkcja serwisowa 7. E)..................... 32
temperatura c. (funkcja serwisowa A. b).................... 33
temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza
(funkcja serwisowa A. C)....................................................... 33
temperatura na czujniku temperatury zasilania
(funkcja serwisowa A. A)....................................................... 33
temperatura zasilania wymagana przez regulator pogodowy
(funkcja serwisowa 6. 32
tryb roboczy (funkcja serwisowa 2. A)........................... 30
tryb załączania pompy dla trybu grzewczego
(funkcja serwisowa 1. E)....................................................... 30
typ kotła (funkcja serwisowa 4. E)............................... 31
ustawienie przyłącza NP - LP (funkcja serwisowa 5. E).......... 32
ustawienie typu podgrzewacza (funkcja serwisowa 5. d)........ 32
usterka GFA (funkcja serwisowa 8. d)........................... 33
użycie kanału przy 1-kanałowym zegarze sterującym
(funkcja serwisowa 5. )...................................................... 31
wejście zegara sterującego (funkcja serwisowa 6. E)............ 32
wersja oprogramowania (funkcja serwisowa 8. 33
wskazanie przeglądu (funkcja serwisowa 5. F)................... 32
zawór 3-drożny w pozycji środkowej (funkcja serwisowa 7. b).. 32
zresetowanie kotła (Heatrtronic 3) do ustawienia
podstawowego (funkcja serwisowa 8. E)................................. 33

D
Dane dotyczące urządzenia
Wyposażenie dodatkowe......................................... 5
Dezynfekcja termiczna.............................................. 27
Dostosowanie do rodzaju gazu...................................... 34
Druga płaszczyzna serwisowa....................................... 33

G
Gaz płynny.......................................................... 34
Gaz ziemny......................................................... 34

E
Elektrody............................................................ 40

Funkcje serwisowe.............................................. 39
funkcje serwisowe.......................................... 28-33

Funkcje serwisowe
aktualna moc grzewcza (funkcja serwisowa 9. C)................ 33
aktualna prędkość obrotowa wentylatora
(funkcja serwisowa 9. b)....................................................... 33
aktualne napięcie zacisk 2 (funkcja serwisowa 6. b)............. 32
aktualny przepływ turbiny (funkcja serwisowa 6. d)............. 32
automatyczna blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. A)..... 30
blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. 31
ciągły tryb roboczy (funkcja serwisowa 9. A)..................... 33
ciągły zapłon (funkcja serwisowa 8. F)........................... 33
czas wybiegu pompy (ogrzewanie) (funkcja serwisowa 9. F)..... 33
czas wybiegu wentylatora (funkcja serwisowa 5. b).............. 31
dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 2. d)................. 30
dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 3. b)................. 30
dźwięk ostrzegawczy (funkcja serwisowa 4. d)................... 31
funkcja odpowietrzania (funkcja serwisowa 2. 30
histereza (funkcja serwisowa 3. C)............................... 31
konfiguracja zacisków1-2-4 (funkcja serwisowa 7. F)............ 32
kontrolka robocza (funkcja serwisowa 7. A)...................... 32
maksymalna temperatura zasilania (funkcja serwisowa 2. b).... 30
minimalna ilość c. (ZWB) (funkcja serwisowa 7. b).......... 32
moc c. (kotły ZSB) (funkcja serwisowa 1. b)................ 30
moc grzewcza (funkcja serwisowa 1. A).......................... 29
numer wtyczki kodującej (funkcja serwisowa 8. b)............... 33
opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
(funkcja serwisowa 9. 33
opóźnienie załączenia przy przyłączu solarnym
(funkcja serwisowa b. F) przy kotłach ZWB.............................. 33
ostatni zapamiętany błąd
(funkcja serwisowa 6. 39
ostatni zapisany błąd (funkcja serwisowa 6. A).................. 32
program napełniania syfonu (funkcja serwisowa 4. d)........... 31
I
Informacje o urządzeniu
Budowa urządzenia ZSB........................................... 8
Budowa urządzenia ZWB.......................................... 6
Opis urządzenia................................................... 5
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem........................... 4
Wymiary........................................................... 5
Zakres dostawy................................................... 4
Instalacja........................................................... 15
Miejsce montażu................................................ 16
K
Kabel sieciowy......................................................
Kolejne czynności podczas kontroli i konserwacji
Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod....................
Kolejność...........................................................
Komplet odpływowy................................................
Konserwacja/przegląd, wskazówki dotyczące
przeglądu/konserwacji..........................................
Kontrola
Przyłącza gazu i wody...........................................
Kontrola kominiarza
Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...............
Kontrola zawartości spalin..........................................
L
Lista punktów kontrolnych podczas konserwacji

...................

19
53

Indeks
M
Miejsce montażu.................................................... 16
Pomieszczenie kotłowni......................................... 16
Powietrze do spalania........................................... 16
Minimalne odległości................................................. 5
Wskazówki ogólne........................................... 15, 37
N
Naczynie wzbiorcze................................................. 43
Nastawa proporcji gazu i powietrza (CO2).......................... 34
Ochrona przeciw zamarzaniu....................................... 26
Ochrona przeciwbryzgowa......................................... 23
Ochrona przez wodą rozpryskową.................................. 23
Ochrona środowiska................................................ 36
Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................... 39
Odpowietrzanie
funkcja odpowietrzania......................................... 30
Odprowadzenie spalin.............................................. 20
Ogrzewania grawitacyjne........................................... 16
Opakowanie........................................................ 36
Opis urządzenia....................................................... 5
P
Palnik...............................................................
Pierwsza płaszczyzna serwisowa...................................
Płaszczyzna serwisowa
druga............................................................
płaszczyzna serwisowa
pierwsza........................................................
Podłączenie elektryczne
Regulator ogrzewania, moduły obsługi zdalnej..................
zewnętrzna pompa c. (obieg pierwotny) (tylko ZBR)..........
Pomieszczenie kotłowni............................................
Powietrze do spalania..............................................
Protokół konserwacji...............................................
Protokół uruchomienia kotła........................................
Przycisk eco........................................................
Przyłącza gazu i wody...............................................
Przyłącze elektryczne...............................................
Czujnik temperatury.............................................
Przyłącze elektrycznej zewnętrznej pompy obiegu
grzewczego (obieg wtórny).....................................
Przyłączenie do sieci
Wymiana kabla sieciowego......................................

U
Uruchomienie....................................................... 24
Urządzenia z podgrzewaczem c. u................................. 26
Urządzenie do neutralizacji.......................................... 16
Ustawienia instalacji gazowej........................................ 49
Ustawienie
Heatronic........................................................ 28
Temperatury c. u............................................... 26
Usterki.............................................................. 45
Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.................. 47
Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu...................... 46
Użytkowanie urządzeń ZSB bez podgrzewacza c. u................ 20
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.............................. 4
Wartości nastawy mocy cieplnej c. /c.
ZSB 14... 21/23................................................. 49
ZSB 14... 31..................................................... 49
ZSB 22... 50
ZSB 22... 50
ZWB 28... 51
ZWB 28... 51
Ważne wskazówki odnośnie instalacji.......................... 15, 37
Woda podgrzana solarnie........................................... 15
wskazanie usterek................................................... 45
Wymiary.............................................................. 5
Wymienić kabel sieciowy............................................ 23
wyposażenie dodatkowe............................................. 5
Wywołanie ostatniego zapamiętanego błędu........................ 32

52
Zakres dostawy...................................................... 4
Zawartość spalin.................................................... 36
Zdjąć obudowę...................................................... 18
Zestawy przezbrojeniowe........................................... 34

R
Recycling........................................................... 36
Regulacja c. o........................................................ 25
Rodzaj gazu......................................................... 34
Sprawdzenie przewodu gazowego..................................
Sprawdzenie przyłączy wody.......................................
Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...................
Stare urządzenie....................................................
Syfon kondensatu..................................................

T
Tryb komfort........................................................ 26
Tryb letni........................................................... 26
Tryb oszczędny..................................................... 26

54

Notatki

55

1 INSTRUKCJA INSTALACJI FLECK 5800 XTR ZASTOSOWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

2 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne Zakres dokumentacji Wersje publikacji Dane identyfikacyjne producenta i produktu Przeznaczenie Stosowane skróty Normy Obowiązujące normy Dostępne certyfikaty Procedura uzyskania pomocy technicznej Prawa autorskie i znaki handlowe Ograniczenie odpowiedzialności Aplikacja Scan & Service Bezpieczeństwo Opis piktogramów związanych z bezpieczeństwem Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym Zagrożenia Personel Sprzęt Higiena i sanityzacja Kwestie sanitarne Zasady zachowania higieny Opis Dane techniczne Charakterystyka wydajności przepływu Rysunek wymiarowy urządzenia Opis i umiejscowienie podzespołów Cykl regeneracji systemu Cykl regeneracji współprądowej (sekwencja 5 cykli) Cykl regeneracji przeciwprądowej (sekwencja 5 cykli) Cykl regeneracji z regulowanym napełnianiem zbiornika/solankowaniem (sekwencja 5 cykli) Cykl filtrowania (praca w 3 cyklach) Konfiguracja zmiękczacza z regeneracją współprądową, zmiękczacza z regeneracją przeciwprądową i filtra Regeneracja współprądowa Regeneracja przeciwprądowa Filtr / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

3 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści 3. 7 Dostępne opcje zaworu Wymiary systemu Zalecana konfiguracja inżektor/dlfc/blfc-zawór Określenie parametrów zmiękczacza (pojedyncze urządzenie) Uwzględniane parametry Określenie potrzebnej ilości żywicy Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia Konfiguracja zaworu Wyliczenie czasu cyklu Określenie ilości soli Natężenia przepływu inżektora Inżektory Instalacja Ostrzeżenia Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji Otoczenie montażu Informacje ogólne Woda Połączenia elektryczne Elementy mechaniczne Ograniczenia dotyczące montażu Podłączenie zaworu do przewodu rurowego Montaż zaworu w górnym położeniu Schemat blokowy i przykład konfiguracji Przepływy regeneracji Połączenia elektryczne Obejścia Podłączenie przewodu odpływowego Podłączenie przewodu przelewowego Podłączenie przewodu solanki Programowanie Ekran główny Szybkie uruchomienie sterownika ekranu dotykowego Tabela ustawień do szybkiego uruchomienia Ekran formatu Ekran nazwy serwisu technicznego Ekran numeru telefonu serwisu technicznego Ekran częstotliwości obsługi technicznej Ekran dnia i godziny Ekran serwisu technicznego dla użytkownika Ekran ustawień Ref. MKT-IM-006 / E / 138

4 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści 6. 3 Programowanie ustawień głównych Ekrany ustawień głównych Tabela odniesienia do ustawień głównych Ekran formatu Złącze USB do programowania w miejscu instalacji Ekran zaworu Ekran regeneracji Ekran wyjścia przekaźnika Ekran licznika Przeglądanie ustawień Ekran regeneracji z oszczędzaniem wody Ekran zdalnej regeneracji Ekran wytwarzania chloru Ustawienia niestandardowe Diagnostyka Dziennik błędów Resetowanie sterownika Pierwsze uruchomienie Kontrola napełniania wodą, odprowadzania i wodoszczelności Sanityzacja Dezynfekcja zmiękczaczy wody Podchloryn sodu lub wapnia Elektrochlorowanie Obsługa Widok wyświetlacza podczas działania Widok wyświetlacza podczas regeneracji Działanie sterownika podczas programowania Regeneracja ręczna Działanie podczas awarii zasilania Zdalna blokada Tryb uśpienia Konserwacja Ogólny przegląd układu Jakość wody Kontrole mechaniczne Test regeneracji Zalecany harmonogram konserwacji Zawór używany do zmiękczania Zawór używany do filtrowania Zalecenia Użycie oryginalnych części zamiennych Użycie oryginalnych, atestowanych środków smarujących / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

5 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści Wskazówki dotyczące konserwacji Czyszczenie i konserwacja Pierwsze kroki Wymiana silnika sterownika Wymiana sterownika Demontaż/wymiana głowicy napędowej Wymiana tłoka i/lub zestawu uszczelek i elementów dystansowych i/lub zaworu solanki Czyszczenie inżektora Czyszczenie sterownika BLFC Czyszczenie DLFC Wymiana czujnika optycznego Czyszczenie pokrętła kodującego Montaż zaworu na zbiorniku Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie błędów Ostrzeżenia o błędzie Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Lista części zaworu Lista części głowicy napędowej Lista zaworów bezpieczeństwa do solanki Lista części zaworów bezpieczeństwa do solanki Lista części zespołu zaworu obejściowego Plastikowy zawór obejściowy (bez widełek) Zawór obejściowy 1" BSP żeński, ze stali nierdzewnej Lista części systemów rozdzielania Lista odpowietrzników Lista części liczników Lista części z certyfikatem CE Utylizacja Ref. MKT-IM-006 / E / 138

6 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1 Informacje ogólne 1. 1 Zakres dokumentacji Dokumentacja zawiera informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu. Umożliwia użytkownikowi uzyskanie wiedzy potrzebnej do skutecznego wykonania instalacji oraz zapewnienia właściwej obsługi i konserwacji urządzenia. Dokument został sporządzony w oparciu o informacje dostępne w momencie jego publikacji. Wersja oryginalna jest napisana w języku angielskim. Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego należy ściśle przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w tej dokumentacji. Niniejsza instrukcja stanowi jedynie materiał odniesienia i nie opisuje wszystkich sytuacji związanych z instalacją systemu. Osoba wykonująca instalację tego wyposażenia powinna spełniać następujące wymagania: przeszkolenie z zakresu urządzeń z gamy Fleck, sterowników XTR oraz systemów zmiękczania wody; wiedza na temat uzdatniania wody i metod prawidłowej konfiguracji ustawień sterownika; podstawowe umiejętności z zakresu hydrauliki. Ten dokument jest dostępny w innych językach na stronie product-finder/product-type/control-valves. 1. 2 Wersje publikacji Wersja Data Autorzy Opis A BRY/ESA Pierwsze wydanie. B BRY/FLA Aktualizacja rozdziału 6, dodanie procedury czyszczenia BLFC. C BRY/FMI Zmiana adresu, informacje o naklejce i zaworze na zespole zbiornika. D BRY Tabela ustawień do szybkiego uruchomienia. E BRY Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. 3 Dane identyfikacyjne producenta i produktu Producent: Produkt: Pentair International LLC Avenue de Sevelin Lausanne Szwajcaria Fleck 5800 XTR 6 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

7 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1. 4 Przeznaczenie Urządzenie ma zastosowanie wyłącznie domowe i zostało zaprojektowane do celów uzdatniania wody. 5 Stosowane skróty BLFC BV DF DLFC Inj QC Regen S&S SBV TC UF Sterownik przepływu solanki (Brine Line Flow Controller) Zawór solanki (Brine Valve) Regeneracja współprądowa (Down Flow) Sterownik przepływu przewodu odpływowego (Drain Line Flow Controller) Inżektor Szybkozłącze (Quick Connect) Regeneracja (Regeneration) Uszczelki i elementy dystansowe (Seals & Spacers) Zawór bezpieczeństwa do solanki (Safety Brine Valve) Regeneracja czasowa (Time Clock) Regeneracja przeciwprądowa (Up Flow) 1. 6 Normy Obowiązujące normy Urządzenie jest zgodne z wymogami następujących dyrektyw: 2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa; 2014/35/UE: Dyrektywa niskonapięciowa; 2014/30/UE: Kompatybilność elektromagnetyczna; 2011/65/UE: Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS); UNI EN ISO9001. Ref. MKT-IM-006 / E / 138

8 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne Urządzenie spełnia wymagania następujących norm technicznych: EN; EN; EN; EN; EN; EN; EN; EN; EN Dostępne certyfikaty CE; DM174; ACS. W załączeniu znajdują się również certyfikaty niektórych serii naszych produktów. Należy pamiętać, że wykaz ten nie stanowi pełnej listy naszych certyfikatów. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. 7 Procedura uzyskania pomocy technicznej Procedura niezbędna do uzyskania pomocy technicznej: 1. Zebranie informacji wymaganych do uzyskania pomocy technicznej. ð Identyfikacja produktu (patrz Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym [ Strona 12] i Zalecenia [ Strona 106]); ð Opis problemu występującego w urządzeniu. 2. Patrz rozdział Wykrywanie i usuwanie usterek [ Strona 119]. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z dostawcą produktu. 8 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie występujące w tekście znaki handlowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe i logotypy firm zewnętrznych są własnością odpowiednich właścicieli Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

9 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1. 9 Ograniczenie odpowiedzialności Produkty EMEA Quality System Pentair są objęte, na określonych warunkach, gwarancją producenta, z której mogą skorzystać bezpośredni klienci Pentair. W celu poznania warunków obowiązywania gwarancji oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń z tego tytułu użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą produktu. Gwarancja zapewniana przez Pentair na produkt traci ważność w następujących przypadkach: instalacja przeprowadzona przez osobę nieposiadającą uprawnień związanych z systemami uzdatniania wody; nieprawidłowa instalacja, nieprawidłowe zaprogramowanie, nieprawidłowa obsługa i/lub konserwacja, powodujące uszkodzenie produktu; nieprawidłowe lub nieuprawnione wykonanie czynności w obrębie sterownika lub podzespołów; niepoprawne, nieprawidłowe lub nieodpowiednie połączenie/zmontowanie systemów lub produktów z tym produktem i odwrotnie; użycie jakichkolwiek niedostosowanych olejów, smarów lub środków chemicznych, które nie figurują na sporządzonej przez producenta liście środków odpowiednich do produktu; usterka spowodowana nieprawidłową konfiguracją i/lub wymiarami. Pentair nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie zainstalowane przez użytkownika na wejściu lub na wyjściu produktów Pentair ani za procesy produkcyjne/procedury wprowadzone i zastosowane w bliskim otoczeniu danej instalacji lub nawet z nią powiązane. Zakłócenia, usterki i bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez takie wyposażenie lub procesy są również wyłączone z gwarancji. Pentair nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub ograniczenia zysków, dochodów, kontraktów, możliwości użytkowania, produkowania ani z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód pośrednich, szczególnych lub następczych. Prosimy o zapoznanie się z Cennikiem Pentair, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zasad i warunków odnoszących się do tego produktu. MKT-IM-006 / E / 138

10 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1. 10 Aplikacja Scan & Service Aplikacja mobilna Scan & Service stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy technika. Szybki skan naklejki identyfikacyjnej (ID) (1), która znajduje się na zaworze, wykonany smartfonem daje natychmiastowy dostęp do wszystkich aktualnych informacji związanych z produktem, takich jak: szczegółowe konfiguracje zaworów i zbiorników, instrukcje obsługi, wykazy części zamiennych, zalecenia dotyczące wykrywania i usuwania usterek, wielojęzyczne filmy opisujące obsługę serwisową części, informacje o nowych produktach, najnowszych technologiach, nowinkach dotyczących programu Blue Network itp. Pobrać aplikację Scan & Service z lub w smartfonie (4). Otworzyć aplikację Scan & Service. 3. Zeskanować naklejkę (3) znajdującą się na zaworze (2). 4. Wyszukać potrzebne informacje. 10 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

11 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Opis piktogramów związanych z bezpieczeństwem NIEBEZPIECZEŃSTWO Ta kombinacja symbolu i słowa kluczowego oznacza bezpośrednią niebezpieczną sytuację, której skutkiem jest śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeśli nie uda się jej uniknąć. OSTRZEŻENIE Ta kombinacja symbolu i słowa kluczowego oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. UWAGA Uwaga - sprzęt Ta kombinacja symbolu i słowa kluczowego oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować niewielkie lub lekkie obrażenia ciała. Taka kombinacja symbolu i słowa kluczowego wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia. Zakaz Wskazanie zakazu, którego należy przestrzegać. Obowiązkowe Dyrektywa, przeznaczone do zastosowania środki. Informacja Komentarz wyjaśniający. MKT-IM-006 / E / 138

12 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo 2. 2 Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym Model Numer części Parametry elektryczne Numer seryjny Data produkcji Kolejność produkcji Obowiązkowe Należy zadbać o to, aby naklejka z numerem seryjnym i etykiety związane z bezpieczeństwem umieszczone na urządzeniu były całkowicie czytelne i czyste! W razie potrzeby wymienić etykiety na nowe, umieszczając je w tym samym miejscu. 3 Zagrożenia Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony, które są podane w tym dokumencie, ponieważ pozwoli to uniknąć powstania tymczasowych lub trwałych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia środowiska. Równocześnie konieczne jest stosowanie się do wszelkich innych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i miejscu użytkowania urządzenia oraz do zasad zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska i wszystkich przyjętych norm technicznych odnoszących się do właściwych i bezpiecznych metod pracy. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych wiąże się z ryzykiem powstania tymczasowych lub trwałych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia środowiska Personel UWAGA Ryzyko obrażeń ciała wskutek nieprawidłowej obsługi! Niezbędne prace mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany, profesjonalny personel, w oparciu o uzyskane szkolenie, posiadane doświadczenie i wykształcenie, a także znajomość przepisów, zasad bezpieczeństwa i wykonywanych czynności. 12 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

13 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo Sprzęt W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu i bezpieczeństwa użytkownika należy przestrzegać następujących zasad: zachować ostrożność ze względu na wysokie napięcie występujące w transformatorze ( V); nie wsuwać palców do wnętrza systemu (ryzyko obrażeń ciała wskutek kontaktu z ruchomymi elementami i porażenia prądem). 4 Higiena i sanityzacja Kwestie sanitarne Kontrole wstępne i przechowywanie Skontrolować kompletność opakowania. Sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek uszkodzenia ani oznaki świadczące o kontakcie z cieczami, aby upewnić się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń zewnętrznych; Opakowanie ma funkcję ochronną i może być usunięte dopiero tuż przed instalacją. W celu transportu i przechowywania produktu należy podjąć odpowiednie środki, które zapobiegną zanieczyszczeniu materiałów lub elementów. Montaż Wykonać montaż wyłącznie z użyciem podzespołów, które spełniają normy dotyczące wody pitnej; Po zakończeniu instalacji, a przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, przeprowadzić jedną lub kilka ręcznych regeneracji w celu oczyszczenia złoża filtracyjnego. Do tych czynności nie stosować wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonać dezynfekcję systemu w przypadku, gdy instalacja będzie służyć do uzdatniania wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacja Należy powtórzyć tę czynność podczas konserwacji podstawowej oraz specjalnej. Jej ponowne wykonanie jest również konieczne za każdym razem, gdy system pozostaje przez dłuższy czas nieaktywny. Dotyczy tylko systemów zainstalowanych na terenie Włoch W przypadku urządzeń użytkowanych zgodnie z DM25 należy umieścić wszystkie oznaczenia i spełnić wszystkie wymagania wskazane w DM Zasady zachowania higieny Dezynfekcja Materiały użyte do konstrukcji naszych produktów spełniają normy dotyczące stosowania z wodą pitną; procesy produkcyjne są również dostosowane do tych kryteriów. Jednakże w toku produkcji, dystrybucji, montowania oraz instalacji mogą wystąpić warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, co wiąże się z ryzykiem powstania nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczenia wody. MKT-IM-006 / E / 138

14 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo Dlatego też zdecydowanie zalecane jest przeprowadzenie sanityzacji produktów. Patrz Sanityzacja [ Strona 96]. Podczas montowania produktu oraz jego instalacji wskazane jest zachowanie maksymalnej czystości. Do dezynfekcji użyć podchlorynu sodu lub wapnia i wykonać ręczną regenerację. 14 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

15 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3 Opis 3. 1 Dane techniczne Parametry konstrukcyjne/wartości znamionowe Korpus zaworu Gumowe podzespoły Certyfikaty materiału zaworu Masa (zawór ze sterownikiem) Zalecane ciśnienie robocze Maksymalne ciśnienie wlotowe Hydrostatyczne ciśnienie próbne Polimer wzmocniony włóknem szklanym EP/EPDM/silikon DM174, ACS, EC 2 kg (maks. ) 1, 4-8, 6 bara 8. 6 bara 20 barów Temperatura wody 1-43 C Temperatura otoczenia 0 52 C Natężenie przepływu (wlot 3, 5 bara tylko zawór) Ciągły przepływ roboczy (Δp = 1 bar) 4, 7 m 3 /h Szczytowy przepływ roboczy (Δp = 1, 7 bara) Cv* 6, 1 m 3 /h 5, 4 gpm Kv* 4, 67 m 3 /h Maksymalny przepływ dla płukania wstecznego (Δp = 1, 8 bara) 3, 8 m 3 /h *Cv: Natężenie przepływu w gpm przez zawór przy spadku ciśnienia 1 psi i temp. 60 F. *Kv: Natężenie przepływu w m 3 /h przez zawór przy spadku ciśnienia 1 bar i temp. 16 C. Podłączenie zaworu Gwint zbiornika 2½" - 8NPSM Wlot/Wylot ¾" lub 1" Przewód wznośny 26, 7 mm śr. zew., przewód 1, 05" Przewód odpływowy Przewód solanki (1650) ⅜" Połączenia elektryczne ½" śr. zew. Napięcie wejściowe transformatora Częstotliwość zasilania na wejściu Napięcie wyjściowe transformatora Napięcie wejściowe silnika Napięcie wejściowe sterownika od 100 do 240 VAC od 50 do 60 Hz 12 VDC 12 VDC 12 VDC Ref. MKT-IM-006 / E / 138

16 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Maksymalny pobór prądu przez sterownik 6 W Stopień ochrony IP 22 Zasilanie Przepięcia przejściowe Stopień zanieczyszczenia 3 od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 0, 8 A, Klasa II W zakresie właściwym dla kategorii II Należy ograniczyć czas trwania i częstotliwość tymczasowych przepięć. Warunki panujące w otoczeniu tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń; temperatura od 0 C do 52 C; maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze do 31 C, zmniejszająca się liniowo do wilgotności względnej 50% przy 40 C; wahania napięcia z sieci elektrycznej do ±10% napięcia znamionowego. 16 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

17 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 2 Charakterystyka wydajności przepływu Na wykresie pokazano spadek ciśnienia powodowany przez zawór przy różnych wartościach natężenia przepływu. Umożliwia to wstępne określenie maksymalnego natężenia przepływu przez zawór, w zależności od ustawień systemu (ciśnienie wlotowe itd. ). Dzięki temu, można również ustalić wartość spadku ciśnienia w zaworze przy danym natężeniu przepływu, a na tej podstawie oszacować spadek ciśnienia w całym systemie w odniesieniu do natężenia przepływu. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU A SPADEK CIŚNIENIA Natężenie przepływu [m³/h] Praca Płukanie wsteczne Spadek ciśnienia [bar] Ref. MKT-IM-006 / E / 138

18 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 3 Rysunek wymiarowy urządzenia 18 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

19 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 4 Opis i umiejscowienie podzespołów Sterownik Ekran dotykowy Przewód solanki Zespół inżektora Wylot Przewód odpływowy Wlot Urządzenie mieszające Licznik Ref. MKT-IM-006 / E / 138

20 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Zawór solanki Tłok 20 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

21 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 5 Cykl regeneracji systemu Informacja Zawór umożliwia przeprowadzanie filtrowania oraz regeneracji współ- i przeciwprądowej Cykl regeneracji współprądowej (sekwencja 5 cykli) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Jony powodujące twardość wiążą się z żywicą i są usuwane z nieuzdatnionej wody poprzez wymianę na jony sodowe występujące w kulkach żywicy. Woda jest uzdatniana, kiedy przepływa przez złoże żywicy. Płukanie wsteczne cykl C1 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Podczas cyklu płukania wstecznego złoże zostaje spulchnione, a zanieczyszczenia są wypłukiwane i kierowane do odpływu, równocześnie następuje też wymieszanie złoża filtracyjnego. Pobieranie solanki i wolne płukanie cykl C2 Zawór kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika solanki. Solanka jest następnie kierowana w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Jony powodujące twardość występujące w złożu żywicy zostają wymienione na jony sodowe i skierowane do odpływu. Żywica jest regenerowana podczas cyklu solankowania. Gdy zawór odpowietrznika zamyka się, pobieranie solanki jest zatrzymywane, a następnie rozpoczyna się faza wolnego płukania. Szybkie płukanie cykl C3 Zawór kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Pozostałości solanki są wypłukiwane ze złoża żywicy, natomiast złoże filtracyjne zostaje ponownie zagęszczone. Napełnianie zbiornika solanki cykl C4 Woda jest kierowana do zbiornika solanki z prędkością regulowaną przez sterownik napełniania [BLFC] w celu wytworzenia solanki na potrzeby kolejnej regeneracji. Podczas napełniania zbiornika solanki uzdatniona woda jest już dostępna na wylocie zaworu. Informacja Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Należy zawsze sprawdzić oznaczenie na wlocie i wylocie zaworu. MKT-IM-006 / E / 138

22 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis PRACA C1 NORMALNE UŻYTKOWANIE PŁUKANIE WSTECZNE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór C2 POBIERANIE SOLANKI I WOLNE C3 PŁUKANIE SZYBKIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Ze zbiornika solanki Odpływ Zawór C4 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PRACA SOLANKI NORMALNE UŻYTKOWANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Do zbiornika solanki Zawór 22 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

23 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Cykl regeneracji przeciwprądowej (sekwencja 5 cykli) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Jony powodujące twardość wiążą się z żywicą i są usuwane z nieuzdatnionej wody poprzez wymianę na jony sodowe występujące w złożu żywicy. Pobieranie solanki i wolne płukanie cykl C1 Sterownik kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Solanka jest następnie kierowana w dół przez przewód wznośny i w górę przez złoże żywicy do odpływu. Jony powodujące twardość zostają wymienione na jony sodowe i skierowane do odpływu. Następnie rozpoczyna się faza wolnego płukania. Płukanie wsteczne cykl C2 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Szybkie płukanie cykl C3 Zawór sterujący kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Napełnianie zbiornika solanki cykl C4 Woda jest kierowana do zbiornika solanki, z prędkością regulowaną przez sterownik napełniania [BLFC], w celu wytworzenia solanki na potrzeby kolejnej regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

24 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis C1 PRACA POBIERANIE SOLANKI I WOLNE NORMALNE UŻYTKOWANIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór Ze zbiornika solanki C2 C3 PŁUKANIE WSTECZNE SZYBKIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Odpływ Zawór C4 UZUPEŁNIANIE SOLANKI PRACA NORMALNE UŻYTKOWANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Do zbiornika solanki Zawór 24 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

25 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Cykl regeneracji z regulowanym napełnianiem zbiornika/solankowaniem (sekwencja 5 cykli) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Napełnianie zbiornika solanki cykl C1 Woda jest kierowana do zbiornika solanki, z prędkością regulowaną przez sterownik napełniania [BLFC], w celu wytworzenia solanki na potrzeby kolejnej regeneracji. Czas napełniania jest wyliczany przez sterownik na podstawie rzeczywistego zużycia żywicy. Podczas uzupełniania zbiornika solanki uzdatniona woda jest dostępna na wylocie zaworu. Praca cykl C2 Po napełnieniu zbiornika, zawór wraca do położenia roboczego i pozostaje w nim tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić nasycenie roztworem solanki. Pobieranie solanki i wolne płukanie cykl C3 Zawór kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Płukanie wsteczne cykl C4 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Szybkie płukanie cykl C5 Zawór kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. MKT-IM-006 / E / 138

26 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis PRACA C1 NORMALNE UŻYTKOWANIE UZUPEŁNIANIE SOLANKI Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Zawór Do zbiornika solanki C3 C2 POBIERANIE SOLANKI I WOLNE PRACA PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór Ze zbiornika solanki C4 PŁUKANIE WSTECZNE C5 SZYBKIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Odpływ Zawór 26 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

27 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Cykl filtrowania (praca w 3 cyklach) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez medium filtracyjne i w górę przez przewód wznośny. Nieczystości pozostają w medium. Woda jest filtrowana w miarę przepływania przez medium. Płukanie wsteczne cykl C1 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez medium filtracyjne. Podczas cyklu płukania wstecznego złoże filtracyjne zostaje spulchnione, a zanieczyszczenia są wypłukiwane i kierowane do odpływu, równocześnie następuje też wymieszanie złoża medium. Szybkie płukanie cykl C2 Zawór kieruje wodę w dół przez medium filtracyjne i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Złoże medium zostaje ponownie zagęszczone. MKT-IM-006 / E / 138

28 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis PRACA C1 NORMALNE UŻYTKOWANIE PŁUKANIE WSTECZNE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór C2 PRACA SZYBKIE PŁUKANIE NORMALNE UŻYTKOWANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Zawór 28 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

29 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 6 Konfiguracja zmiękczacza z regeneracją współprądową, zmiękczacza z regeneracją przeciwprądową i filtra Regeneracja współprądowa Zawór jest zamontowany z zestawem tłoka DF, numer części BR Inżektor znajduje się w górnym otworze, a zatyczka w dolnym otworze Regeneracja przeciwprądowa Zawór jest zamontowany z zestawem tłoka UF, numer części BR Inżektor znajduje się w dolnym otworze, a zatyczka w górnym otworze. Informacja W konfiguracji przeciwprądowej korek inżektora posiada regulator ciśnienia Filtr Zatyczka jest umieszczana w obu otworach. Górny otwór Dolny otwór Ref. MKT-IM-006 / E / 138

30 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 7 Dostępne opcje zaworu Urządzenie mieszające Zawór może być wyposażony w urządzenie mieszające (1), którego funkcja polega na regulacji twardości wody na wylocie. Mieszanie można ustawić na wartość od 0% do 50% twardej wody (tj. 0 obrotów = 0% twardej wody i 100% wody uzdatnionej oraz 1-½ obrotu = 50% twardej wody i 50% wody uzdatnionej). 0 obrotu 1 obrót ¼ obrotu 1 - ¼ obrotu ¾ obrotu ½ obrotu 1 - ½ obrotu 30 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

31 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu 4 Wymiary systemu 4. 1 Zalecana konfiguracja inżektor/dlfc/blfc-zawór Syst. solanki 5800/ 1650 Średnica zbiornika Ilość żywicy Inżektor DLFC BLFC [in] l DF Kolor UF Kolor [gpm] DF [gpm] UF [gpm] Czerwony 0000 Czarny Brązowy Biały 00 Fioletowy Czerwony Niebieski 1 Biały Żółty 2 Niebieski Informacja W konfiguracji przeciwprądowej korek inżektora posiada regulator ciśnienia ustawiony na 1, 4 lub 2 bary. 2 Określenie parametrów zmiękczacza (pojedyncze urządzenie) Uwzględniane parametry W przypadku instalacji zmiękczacza wskazane jest zawsze wykonanie pełnej analizy wody, w celu upewnienia się, czy skład wody na wlocie urządzenia nie będzie mieć wpływu na złoże żywicy. Wskazówka Należy zapoznać się ze specyfikacją podaną przez producenta żywicy! Upewnić się, czy przed zmiękczeniem nie jest wymagane przeprowadzenie dodatkowego wstępnego uzdatnienia wody. Poniższa metoda określania parametrów może być stosowana zarówno w przypadku zmiękczaczy przeznaczonych do obiektów mieszkalnych, jak i przemysłowych. Parametry zmiękczacza muszą być ustalone w oparciu o pewne dane: twardość wody na wlocie; szczytowe natężenie przepływu i znamionowe natężenie przepływu; prędkość robocza; dozowanie soli. MKT-IM-006 / E / 138

32 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Reakcje zmiękczania i regeneracji zachodzą w określonych warunkach. Aby umożliwić powstanie tych reakcji, należy upewnić się, czy prędkość w poszczególnych fazach gwarantuje prawidłową wymianę jonową. Wartość prędkości jest podana w dokumentacji producenta żywicy. Zależnie od twardości wody na wlocie, przy zmiękczaniu standardowym prędkość robocza powinna wynosić: Prędkość robocza [objętość złoża na godzinę] Twardość wody na wlocie [mg/l CaCO 3] f TH 8-40 <350 <35 <19, od 350 do >450 >45 >25, 2 dh Uwaga - sprzęt Ryzyko powstania wycieków wskutek niestosowania się do prędkości roboczej! Nieprzestrzeganie prędkości roboczej może spowodować niewystarczające zmiękczanie, a nawet całkowitą nieskuteczność działania zmiękczacza. Należy pamiętać, że wymiary przewodów doprowadzających wodę mogą być również przydatne przy określaniu znamionowego natężenia przepływu, ponieważ rozmiar przewodów warunkuje uzyskanie maksymalnego przepływu. Przy założeniu, że osiągnięcie maksymalnej prędkości przepływu wody w przewodach następuje w ciągu około 3 m/s, właściwie określone wymiary, dla najczęściej występujących wartości ciśnienia [3 bary] i temperatury [16 C], przedstawiają się następująco: Rozmiar przewodów (średnica wewnętrzna) Maks. natężenie przepływu [cal] [mm] [m 3 /h przy prędk. 3 m/s] Określenie potrzebnej ilości żywicy Przy określaniu parametrów zmiękczacza, należy sprawdzić, czy ilość żywicy w zbiorniku (objętość złoża) będzie wystarczająca, aby nawet po osiągnięciu szczytowego natężenia przepływu, prędkość pozostawała nadal w powyżej określonych granicach, zależnie od twardości wody. Określając parametry zmiękczacza, trzeba zawsze wybierać ilość żywicy i wymiary zbiornika na podstawie szczytowego natężenia przepływu, a nie jego wartości znamionowej. 32 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

33 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Uwaga - sprzęt Ryzyko powstania wycieków z powodu nieprawidłowego dobrania rozmiaru! Określenie parametrów zmiękczacza w oparciu o znamionowe natężenie przepływu, bez uwzględnienia wartości szczytowej, spowoduje wybranie mniejszego zbiornika i mniejszej objętości złoża żywicy, co w efekcie może doprowadzić do znacznego obniżenia skuteczności zmiękczania w trakcie cyklu pracy, kiedy zostanie osiągnięty przepływ szczytowy. Maksymalne natężenie przepływu zmiękczonej wody, jakie może zapewnić zmiękczacz, określa się przy pomocy następującego wzoru: Q tryb pracy maks. = Fs tryb pracy BV gdzie: Q tryb pracy maks. : natężenie przepływu w trybie pracy [m 3 / h] Fs tryb pracy: prędkość w trybie pracy [BV/h] BV: objętość złoża żywicy [m 3] Znając wymaganą ilość żywicy, można teraz określić wymiary potrzebnego zbiornika. Należy pamiętać, że co najmniej jedna trzecia całkowitej pojemności zbiornika musi pozostać pusta, co umożliwi wystarczające spulchnianie złoża podczas płukania wstecznego, aby zapewnić prawidłowe oczyszczenie złoża żywicy Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia to dwie różne wielkości, których nie należy ze sobą mylić. Zdolność jonowymienna żywicy oznacza ilość Ca 2 + i Mg 2 +, jaka może być zatrzymana w 1 litrze żywicy, zależnie od jej rodzaju i dawki soli, natomiast wydajność urządzenia jest wydajnością systemu, która zależy od objętości złoża i zdolności jonowymiennej żywicy. Znając potrzebną objętość złoża żywicy, można określić wydajność urządzenia w zakresie wymiany jonowej. Wydajność urządzenia może być wyrażona na różne sposoby: wydajność masowa, która odpowiada masie równoważnej ilości CaCO 3, jaka może być zatrzymana w żywicy, i jest wyrażana w kg CaCO 3; wydajność objętościowa, która odpowiada maksymalnej ilości wody, jaką można uzdatnić między dwiema regeneracjami. Ta wartość wydajności uwzględnia twardość wody przeznaczonej do uzdatnienia i jest wyrażana w m 3 lub litrach; wydajność łączna, która odpowiada ilości wody, jaką można uzdatnić między dwiema regeneracjami, jeżeli jej twardość na wlocie wynosi 1 f lub dh. Ta wartość wydajności jest wyrażana w f. m 3 lub dh. m 3. Zdolność jonowymienna żywicy będzie zależeć od ilości soli wprowadzonej do złoża żywicy podczas regeneracji. Ilość soli jest podawana w gramach na litr żywicy. W poniższej tabeli przedstawiono zdolność jonowymienną żywicy w zależności od ilości soli w systemie o standardowej efektywności regeneracji. Zdolność jonowymienna żywicy w zależności od dawki soli: Ref. MKT-IM-006 / E / 138

34 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Ilość soli [g/l żywicy] Odpowiednia zdolność jonowymienna żywicy w [g/l żywicy] jako CaCO 3 f. m 3 [na l żywicy] dh. m 3 [na l żywicy] Wyliczenie wydajności masowej systemu: M wydajność = V żywicy C zd. jonow. żywicy gdzie: M wydajność: wydajność masowa systemu [g CaCO 3] V żywicy: ilość żywicy [l] C zd. żywicy: zdolność jonowymienna żywicy [g/l żywicy CaCO 3] Wyliczenie wydajności łącznej systemu: C wydajność = V żywicy C odp. zd. żywicy gdzie: C wydajność: wydajność łączna systemu [ f. m 3] V żywicy: ilość żywicy [l] C odp. żywicy: odpowiednia zdolność jonowymienna żywicy [ f. m 3 /l lub dh. m 3 /l] 34 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

35 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Wyliczenie wydajności objętościowej systemu: V wydajność = M wydajność / TH wlot lub V wydajność = C wydajność / TH wlot gdzie: V wydajność: wydajność objętościowa systemu [m 3] M wydajność: wydajność masowa systemu [g CaCO 3] C wydajność: wydajność łączna systemu [ f. m 3] TH wlot: twardość wody na wlocie [mg/l CaCO 3 lub f lub dh] Obowiązkowe Jeżeli urządzenie mieszające jest skonfigurowane w zaworze przed licznikiem, przyjąć, że TH = TH wlot - TH wylot! Ustalenie poprzedniej wydajności umożliwi operatorowi sprawdzenie czasu trwania cyklu pracy Konfiguracja zaworu Znając objętość złoża żywicy, wymiary zbiornika i specyfikację żywicy, można określić niezbędną konfigurację zaworu. W specyfikacji żywicy jest podana prędkość płukania wstecznego oraz prędkość pobierania solanki i wolnego płukania, jaką należy zachować, aby zapewnić prawidłową regenerację urządzenia. Na podstawie tych danych należy ustalić wymagane natężenie przepływu płukania wstecznego oraz natężenie przepływu podczas pobierania solanki i wolnego płukania. W większości przypadków natężenie przepływu podczas szybkiego płukania będzie takie same jak w przypadku płukania wstecznego, jednakże w niektórych typach zaworów natężenie przepływu podczas szybkiego płukania jest identyczne jak w trybie pracy. Określenie natężenia przepływu podczas płukania wstecznego: Q płukanie wsteczne = Fs płukanie wsteczne x S gdzie: Q płukanie wsteczne: natężenie przepływu podczas płukania wstecznego [m 3 /h] Fs płukanie wsteczne: prędkość płukania wstecznego [m/h] S: Powierzchnia przekroju poprzecznego zbiornika [m 2] Zadaniem sterownika DLFC zamontowanego w zaworze jest ograniczenie natężenia przepływu podczas płukania wstecznego do wartości przepływu wyliczonej powyżej. Określenie wymiarów inżektora: Wartości prędkości pobierania solanki i wolnego płukania, których należy przestrzegać, są podane w specyfikacji dostarczonej przez producenta żywicy. Ogólnie rzecz biorąc, inżektor musi umożliwić przepływ z natężeniem około 4 BV/h (odpowiadający natężeniu przepływu pobieranej solanki powiększonemu o natężenie przepływu nieuzdatnionej wody przepływającej przez dyszę inżektora w celu wytworzenia efektu zasysania). MKT-IM-006 / E / 138

36 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Q inż. = 4 x BV / h gdzie: Q inż. : całkowite natężenie przepływu przez inżektor [l/ h] BV: objętość złoża żywicy [l] Informacja Ta wartość nie odpowiada natężeniu przepływu podczas pobierania solanki, lecz całkowitemu natężeniu przepływu przez inżektor. Należy zapoznać się z wykresami przepływu inżektora przy określonym ciśnieniu na wlocie w celu sprawdzenia, czy inżektor będzie zapewniać prawidłowy przepływ. Patrz rozdziały Określenie ilości soli [ Strona 38] i Natężenia przepływu inżektora [ Strona 38] Wyliczenie czasu cyklu Na tym etapie objętość złoża żywicy, wymiary zbiornika, wydajność zmiękczacza i konfiguracja zaworu są określone. Kolejnym etapem jest wyliczenie czasu trwania cyklu regeneracji, który zależy od konfiguracji zaworu oraz znowu od specyfikacji żywicy. Informacja Wstępnie zaprogramowane czasy cyklu są tylko domyślnymi wartościami fabrycznymi, które muszą być dostosowane do wymogów systemu. Do wyliczenia czasu cyklu konieczne jest sprawdzenie konfiguracji zaworu, która zależy od: wymiarów zbiornika; specyfikacji żywicy pod kątem prędkości płukania wstecznego złoża żywicy; prędkości wody podczas pobierania solanki oraz wolnego i szybkiego płukania. Do wyliczenia czasu cyklu potrzebne są ponadto następujące informacje dodatkowe: określona poprzednio ilość żywicy; ilość soli wykorzystywana podczas jednej regeneracji; ilość wody wykorzystywana podczas płukania wstecznego, pobierania solanki oraz wolnego i szybkiego płukania. Wyliczenie czasu trwania płukania wstecznego: T płukanie wsteczne = (N BVpł. wst. BV) / Q DLFC gdzie: T płukanie wsteczne: czas trwania płukania wstecznego [min] N BVpł. : wartość objętości złoża podczas płukania wstecznego BV: objętość złoża [l] Q DLFC: rozmiar sterownika przepływu przewodu odpływowego [l/min] 36 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

37 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Informacja Standardowa ilość wody wykorzystywanej do płukania wstecznego jest równa od 1, 5 do 4 razy objętości złoża, zależnie od jakości wody na wlocie. Wyliczenie czasu pobierania solanki: Kiedy znane jest natężenie przepływu przez inżektor podczas pobierania, przy określonym ciśnieniu roboczym: T pobieranie solanki = V solanka / Q pobieranie gdzie: T pobieranie solanki: czas pobierania solanki [min] V solanka: ilość solanki, która będzie pobrana [l], patrz Wyliczenie napełniania zbiornika [ Strona 38]. Q pobieranie: natężenie przepływu przez inżektor podczas pobierania [l/min] Wskazówka Aby określić w przybliżeniu ilość solanki, jaka musi być pobrana, należy pomnożyć ilość soli w kg przez 3! Wyliczenie czasu trwania wolnego płukania: Ilość wody, jaka powinna być wykorzystana do wolnego płukania, jest podana w specyfikacji producenta żywicy. Ogólnie biorąc, zalecane jest użycie wody na poziomie od 2 do 4 BV w celu wykonania wolnego płukania po pobraniu solanki. Cykl wolnego płukania umożliwia powolne przepuszczanie solanki przez złoże żywicy, dzięki czemu żywica styka się z solanką przez wystarczająco długi czas, aby zapewnić regenerację. W celu określenia czasu trwania wolnego płukania, należy zapoznać się z krzywą przepływu inżektora przy zwykłym ciśnieniu roboczym. T wolne płukanie = (N BVw. pł. x BV) / Q W. PŁ. gdzie: T wolne płukanie: czas trwania wolnego płukania [min] N BVw. : wartość objętości złoża podczas wolnego płukania BV: objętość złoża [l] Q W. : natężenie przepływu inżektora podczas wolnego płukania [l/min] Wyliczenie czasu trwania szybkiego płukania: Celem szybkiego płukania jest usunięcie nadmiaru soli ze złoża żywicy, a także ponowne zagęszczenie żywicy w zbiorniku. Zależnie od typu zaworu, natężenie przepływu podczas szybkiego płukania jest sterowane przez DLFC lub ma w przybliżeniu taką samą wartość, jak w trybie pracy. Prędkość szybkiego płukania może być taka sama, jak prędkość w trybie pracy, a ilość wody wykorzystywana podczas szybkiego płukania kształtuje się zwykle na poziomie od 1 do 10 BV, zależnie od dawki soli. MKT-IM-006 / E / 138

38 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu T szybkie płukanie = (N BVszyb. x BV) / Q DLFC gdzie: T szybkie płukanie: czas trwania szybkiego płukania [min] N BVszyb. : wartość objętości złoża podczas szybkiego płukania BV: objętość złoża [l] Q DLFC: rozmiar sterownika przepływu przewodu odpływowego [l/min] Wyliczenie czasu trwania napełniania: Natężenie przepływu podczas napełniania jest sterowane przez sterownik napełniania (BLFC). Relacja pomiędzy rozmiarem sterownika BLFC, wymiarami zbiornika i objętością złoża żywicy jest określona w specyfikacji zaworu. Wyliczenie czasu trwania napełniania: T napełnianie = V WB / Q BLFC V WB = D sól x BV / S rozp. gdzie: T napełnianie: czas trwania napełniania [min] V WB: Ilość wody, jaką należy napełnić zbiornik, aby przygotować solankę [l] Q BLFC: Rozmiar sterownika BLFC [l/min] gdzie: V WB: Ilość wody, jaką należy napełnić zbiornik, aby przygotować solankę [l] D sól: Dawka soli na litr żywicy [g/l] BV: Objętość złoża [l] S rozp. : 360g/l - Rozpuszczalność soli w litrze wody Wskazówka Wyliczając czas niezbędny do pobrania solanki, należy wziąć pod uwagę, że ilość solanki [Vsolanki] będzie o 1, 125 większa od ilości wprowadzonej wody! 4. 3 Określenie ilości soli Za ustawienia dotyczące soli odpowiadają wartości zaprogramowane w sterowniku. Patrz Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia [ Strona 33]. 4 Natężenia przepływu inżektora Na poniższych wykresach przedstawiono natężenie przepływu dla różnych rozmiarów inżektorów, w zależności od ciśnienia na wlocie. 38 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

39 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Inżektory 1650 INŻEKTOR 000 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 00 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 0 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] Ref. MKT-IM-006 / E / 138

40 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu INŻEKTOR 1 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 2 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Pobieranie Płukanie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 3 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] 40 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

41 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5 Instalacja UWAGA Ryzyko obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym lub działania elementów pod ciśnieniem! Wykonywanie jakichkolwiek czynności technicznych w obrębie wewnętrznych elementów systemu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji jest surowo wzbronione. Nie wolno zapomnieć, aby odłączyć zasilanie elektryczne, zamknąć wlot wody i usunąć ciśnienie z systemu przed otwarciem przedniej pokrywy w celu uzyskania dostępu do wewnętrznych elementów! 5. 1 Ostrzeżenia Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód osobowych lub materialnych wynikających z użytkowania urządzenia w sposób nieprawidłowy i niezgodny z poniższymi zaleceniami. W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących instalacji, działania lub konserwacji, które nie zostały objaśnione w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy, która zainstalowała urządzenie. Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, przy użyciu narzędzi dostosowanych do urządzenia i zapewniających jego bezpieczną obsługę oraz przy uwzględnieniu, że ten sam personel powinien również przeprowadzać konserwację urządzenia. W przypadku awarii lub usterki, przed podjęciem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu, należy odłączyć transformator od źródła zasilania, zamknąć dopływ wody w zaworze i zredukować ciśnienie wody, otwierając kurek w dolnej części zaworu. Zachować ostrożność przy wyjmowaniu zaworu z obudowy oraz podczas wykonywania kolejnych czynności w jego obrębie, ponieważ ze względu na masę zaworu w razie przypadkowego uderzenia mogą powstać szkody materialne i osobowe. Przed skierowaniem wody do zaworu upewnić się, czy wszystkie połączenia hydrauliczne są dokładnie dokręcone i prawidłowo zamontowane, aby uniknąć niebezpiecznych wycieków wody znajdującej się pod ciśnieniem. Zachować ostrożność przy montażu spawanych metalowych przewodów w pobliżu zaworu, ponieważ wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie plastikowego korpusu zaworu oraz obejścia. Zwrócić uwagę, aby pełny ciężar zaworu nie spoczywał na złączach, przewodach rurowych lub zaworze obejściowym. 5. Sprawdzić, czy w otoczeniu, w którym zawór jest montowany, nie występują temperatury powodujące zamarzanie wody, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zaworu. 6. Upewnić się, czy zbiornik zawierający żywicę znajduje się w położeniu pionowym. W przeciwnym razie żywica może przedostać się do zaworu i spowodować jego uszkodzenie. 2 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawierających ostrzeżenia zamieszczonych w tej instrukcji. MKT-IM-006 / E / 138

42 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Tylko wykwalifikowany, profesjonalny personel jest upoważniony do wykonywania prac instalacyjnych. 3 Otoczenie montażu Informacje ogólne Należy stosować tylko sól przeznaczoną do zmiękczania wody. Nie stosować soli drogowej, soli w blokach ani soli kamiennej. Utrzymywać zbiornik medium w położeniu pionowym. Nie obracać go na boki ani spodem do góry i nie opuszczać. Obrócenie zbiornika spodem do góry może spowodować przedostanie się medium do zaworu lub zatkanie górnego filtra siatkowego. Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczących badania wody. Nie używać wody, w przypadku której występuje ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub której jakość jest nieznana. Napełniając zbiornik medium wodą, należy najpierw ustawić zawór w położeniu płukania wstecznego, a następnie częściowo otworzyć zawór. Napełniać zbiornik powoli, aby zapobiec wydostawaniu się medium ze zbiornika. Podczas montażu przyłącza wodnego (zawór obejściowy lub kolektor) najpierw należy wykonać podłączenie do instalacji kanalizacyjnej. Przed zamontowaniem części plastikowych, poczekać na ostygnięcie nagrzanych elementów i związanie spojenia w elementach klejonych. Nie nakładać gruntu ani rozpuszczalnika na pierścienie o-ring, nakrętki lub zawór Woda Temperatura wody nie może przekroczyć 43 C. Wymagane jest minimalne ciśnienie wody w wysokości 1, 4 bara (ciśnienie dynamiczne na inżektorze), aby zapewnić skuteczną pracę zaworu. Obowiązkowe Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia wlotowego wynoszącej 8, 6 bara. W takich przypadkach na wejściu systemu należy zainstalować regulator ciśnienia Połączenia elektryczne W transformatorze AC/AC lub AC/DC, silniku i sterowniku nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. W przypadku usterki, części te powinny zostać wymienione. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać wyłącznie transformatora AC/AC lub AC/DC dostarczonego w zestawie. Obowiązkowe Użycie innego transformatora zasilającego niż ten dostarczony w zestawie skutkuje unieważnieniem gwarancji na części elektroniczne zaworu! Gniazdo zasilania musi być uziemione. W celu wyłączenia zasilania odłączyć transformator AC/AC lub AC/DC od źródła zasilania. 42 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

43 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Wymagane jest zapewnienie nieprzerwanego dopływu energii elektrycznej. Przed wykonaniem instalacji należy upewnić się, czy napięcie zasilające jest dostosowane do urządzenia. Sprawdzić, czy źródło zasilania sterownika jest podłączone. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje Elementy mechaniczne Uwaga - sprzęt Zastosowanie niewłaściwego środka smarującego może doprowadzić do uszkodzenia! Nie używać środków smarujących na bazie ropy naftowej, takich jak: wazelina, oleje czy smary węglowodorowe. Nie używać smaru silikonowego. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody)! Wszystkie połączenia plastikowe muszą być dokręcone ręcznie. Taśma PTFE (do połączeń hydraulicznych) może być stosowana na połączeniach, w których nie występują uszczelki typu o-ring. Nie używać szczypiec ani kluczy do rur. Elementy instalacji hydraulicznej muszą mieć prawidłowy kształt i nie mogą być pokryte kamieniem. W razie wątpliwości lepiej jest je wymienić. Wszystkie prace hydrauliczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami, a elementy instalacji zamontowane w sposób pozwalający wyeliminować nacisk i naprężenia zginające. Wszelkie prace lutownicze w pobliżu przewodu odpływowego powinny zostać wykonane przed jego podłączeniem do zaworu. Zbyt wysoka temperatura może spowodować wewnętrzne uszkodzenia w zaworze. Nie stosować lutów na bazie ołowiu do połączeń lutowanych poprzez dociskanie powierzchni w podwyższonej temperaturze. Przewód wznośny musi być ucięty równo z górną częścią zbiornika. Nieznacznie sfazować wypukłość, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki podczas montażu zaworu. Przewód odpływowy powinien mieć średnicę co najmniej 12, 7 mm (½"). Zastosować przewód 19 mm (¾"), jeżeli natężenie przepływu płukania wstecznego przekracza 26, 5 l/min lub jeśli przewód jest dłuższy niż 6 m. System nie może opierać się swoim ciężarem na złączach zaworu, elementach instalacji hydraulicznej lub zaworze obejściowym. Niewskazane jest stosowanie szczeliwa do gwintów. Należy używać taśmy PTFE (do połączeń hydraulicznych) do gwintów kolanka przewodu odpływowego oraz innych gwintów NPT/BSP. Zalecany jest zawsze montaż filtra wstępnego (wartość znamionowa 100 µ). Wlot/wylot zaworu musi być zawsze podłączony do głównego przewodu rurowego przy pomocy elastycznego połączenia. MKT-IM-006 / E / 138

44 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 4 Ograniczenia dotyczące montażu Dobór miejsca instalacji systemu uzdatniania wody jest ważny. Musi ono spełnić następujące warunki: płaska, stabilna i wypoziomowana platforma lub podłoże; wystarczająca ilość przestrzeni, aby uzyskać dostęp do wyposażenia w celu wykonania konserwacji i dodania solanki (soli) do zbiornika; stałe zasilanie elektryczne sterownika; całkowita, minimalna długość przewodu do podgrzewacza wody wynosząca 3 m (10 stóp), aby zapobiec cofaniu się gorącej wody do systemu; należy zawsze zamontować zawór zwrotny przed podgrzewaczem wody, w celu zabezpieczenia zmiękczacza przed cofaniem się gorącej wody; miejscowy odpływ do kanalizacji zlokalizowany możliwie jak najbliżej; połączenia wodne wyposażone w zawory odcinające lub obejściowe; zgodność z wymogami lokalnych i krajowych przepisów dotyczących miejsca instalacji; budowa zaworu jest dostosowana do niewielkich odkształceń elementów hydraulicznych. System nie może opierać się swoim ciężarem na elementach instalacji hydraulicznej. należy pamiętać o całkowitym schłodzeniu wszystkich lutowanych przewodów przed przymocowaniem plastikowego zaworu do instalacji hydraulicznej. 5 Podłączenie zaworu do przewodu rurowego Połączenia gwintowane, jeżeli są używane, muszą być dokręcone ręcznie z użyciem taśmy PTFE (do połączeń hydraulicznych). W przypadku spawania termicznego (połączenie metalowe), połączenia z zaworem nie mogą być wykonywane podczas lutowania. Wskazówka Patrz rozdział Opis i umiejscowienie podzespołów [ Strona 19] w celu identyfikacji połączeń. Pod wpływem wprowadzonego ciśnienia, każdy zbiornik wykonany z materiału kompozytowego ulegnie rozszerzeniu, zarówno w pionie, jak i na obwodzie. W celu skompensowania rozszerzenia pionowego, połączenia między przewodem rurowym a zaworem muszą być wystarczająco elastyczne, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego obciążenia w obrębie zaworu i zbiornika Montaż zaworu w górnym położeniu Na zaworze i zbiorniku nie powinna opierać się żadna część przewodów rurowych. Z tego względu przewody rurowe muszą być koniecznie przymocowane do sztywnej konstrukcji (np. rama, szyna, ściana itd. ), aby ich ciężar nie wywierał żadnego nacisku na zawór ani zbiornik. 44 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

45 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Min. 200 mm przewodu elastycznego Podparcie przy ścianie Na powyższych schematach pokazano właściwy sposób zamontowania elastycznego połączenia z przewodem rurowym. Aby odpowiednio skompensować wydłużenie zbiornika, przewody elastyczne muszą być zamontowane poziomo. W przypadku, gdy elastyczny przewód zostanie zamontowany w położeniu pionowym, zamiast skompensować wydłużenie, spowoduje powstanie dodatkowych naprężeń w zespole zaworu i zbiornika. Dlatego też należy tego unikać. Elastyczny przewód musi być również napięty i nie powinien być zbyt długi. Np. długość cm jest wystarczająca. Zbyt długi i nie napięty przewód elastyczny będzie wywierać nacisk na zespół zaworu i zbiornika, gdy do systemu zostanie wprowadzone ciśnienie, jako pokazano na poniższej ilustracji: z lewej strony przedstawiono zespół w sytuacji, gdy w systemie nie ma ciśnienia, z prawej strony widoczny jest elastyczny przewód, który napinając się pod wpływem ciśnienia może unosić zawór. Taka konfiguracja ma jeszcze poważniejsze skutki w przypadku zastosowania przewodów półelastycznych. Niezapewnienie wystarczającej kompensacji pionowej może doprowadzić do różnego typu uszkodzeń, zarówno na gwincie połączenia zaworu ze zbiornikiem, jak i na gwincie wewnętrznym połączenia zbiornika. W niektórych przypadkach uszkodzenie może być również widoczne na złączach wlotu i wylotu zaworu. W każdym przypadku wystąpienie usterki spowodowanej nieprawidłową instalacją i/lub podłączeniem przewodów rurowych może doprowadzić do unieważnienia gwarancji na produkty Pentair. MKT-IM-006 / E / 138

46 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Niedozwolone jest także nakładanie środka smarującego* [ Strona 46] na gwint zaworu, a nieprzestrzeganie tego zalecenia będzie skutkować unieważnieniem gwarancji na zawór i zbiornik. Zastosowanie środka smarującego w tym miejscu spowoduje bowiem zbyt mocne dokręcenie zaworu, co z kolei doprowadzi do uszkodzenia gwintu zaworu lub gwintu zbiornika, nawet jeżeli połączenie z przewodem rurowym zostanie wykonane zgodnie z opisaną powyżej procedurą. *Uwaga: Użycie smarów na bazie ropy naftowej oraz środków smarujących na bazie mineralnej jest surowo wzbronione, nie tylko w przypadku gwintów zaworów, ponieważ zastosowane tworzywa sztuczne (w szczególności Noryl) ulegają w znacznym stopniu zniszczeniu na skutek zetknięcia się z tego typu środkami smarującymi, co prowadzi do uszkodzenia konstrukcji, a w efekcie do potencjalnych awarii. 46 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

47 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 6 Schemat blokowy i przykład konfiguracji Schemat blokowy Główny wlot Manometr Przewód zapewniany przez użytkownika Wkład filtra Regulator ciśnienia Sugerowane opcje Możliwość wbudowania w zawór Zawór Zbiornik żywicy Zawór obejściowy Licznik Urządzenie mieszające Zawór zwrotny, aby zapobiec cofaniu się wody Przewód odpływowy Przewód solanki Zbiornik solanki Odpływ Pokazano konfigurację z montażem w górnym położeniu Ref. MKT-IM-006 / E / 138

48 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 7 Przepływy regeneracji Natychmiastowa regeneracja objętościowa zmiękczacza: Pomiar zużycia wody i regeneracja systemu następuje w momencie, gdy wyliczona wydajność systemu ulegnie zmniejszeniu. Układ sterujący wylicza wydajność systemu, dzieląc wydajność urządzenia przez wartość twardości wody na wlocie. W systemach z regeneracją natychmiastową zmiękczacza nie jest wykorzystywana rezerwa objętościowa. Sterownik uruchomi również cykl regeneracji w zaprogramowanym czasie regeneracji, gdy upłynie zdefiniowana liczba dni, zanim jeszcze zużycie wody spowoduje zmniejszenie wyliczonej wydajności systemu. Domyślna wartość parametru definiującego liczbę dni jest ustawiona na WYŁĄCZONE, przy pozycji GODZINA REGEN. oznaczonej kolorem szarym, dopóki zdefiniowana liczba dni nie zostanie zmieniona. Uwaga - sprzęt Ciągła regeneracja wywołana nieprawidłowym programowaniem! W przypadku konfiguracji systemu na regenerację natychmiastową zmiękczacza, ustawienie wydajności na wartość niższą niż wartość twardości wody na wlocie może spowodować, że system będzie stale wykonywać regenerację. W takiej sytuacji należy odłączyć silnik od sterownika i poprawić wartości wydajności oraz twardości wody na wlocie w ustawieniach głównych. Więcej informacji w rozdziale Ekran ustawień [ Strona 64]. Opóźniona regeneracja objętościowa zmiękczacza: Pomiar zużycia wody i regeneracja systemu następuje w ustawionym czasie regeneracji, po zmniejszeniu się wyliczonej wydajności systemu. Układ sterujący wylicza wydajność systemu, dzieląc wydajność urządzenia przez wartość twardości wody na wlocie i odejmując wielkość rezerwy. Rezerwa powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby system dostarczał uzdatnioną wodę w okresie pomiędzy momentem zmniejszenia jego wydajności a rzeczywistym czasem regeneracji. Rezerwa może być ustawiona na stałą objętość, stałą wartość procentową wydajności, wartość zmienną uzależnioną od zużycia wody w poprzednich dniach kalendarzowych lub wartość tygodniową określoną w oparciu o średnie zużycie wody w danym dniu tygodnia. Domyślnie parametr definiujący liczbę dni jest WYŁĄCZONY, a domyślnym typem rezerwy jest wartość tygodniowa. Sterownik regeneracji opóźnionej zmiękczacza uruchomi również cykl regeneracji w ustawionym czasie regeneracji, gdy upłynie zdefiniowana liczba dni, zanim jeszcze zużycie wody spowoduje zmniejszenie wyliczonej wydajności systemu. W przypadku zmiany typu regeneracji z natychmiastowego na opóźniony (albo odwrotnie), wszystkie parametry w ramach danego typu zostaną zresetowane do fabrycznych wartości domyślnych. Regeneracja czasowa: Uruchomienie regeneracji następuje w określonych przedziałach czasowych. Sterownik włączy cykl regeneracji w ustawionym czasie regeneracji, gdy liczba dni, jakie upłynęły od ostatniej regeneracji, osiągnie wartość równą zdefiniowanej liczbie dni. Zdefiniowana liczba dni może być ustawiona w zakresie od 1 do 99 dni, natomiast częściowe przedziały czasowe mogą być skonfigurowane na 4, 8, 12, 16 i 20 godzin. 48 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

49 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 8 Połączenia elektryczne Zdalna blokada i uruchomienie Silnik Licznik 12 VDC Przekaźnik dodatkowy 1 12 VDC Przekaźnik dodatkowy 2 USB Ref. MKT-IM-006 / E / 138

50 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 9 Obejścia Zawory obejściowe powinny być instalowane we wszystkich systemach uzdatniania wody. Zawory obejściowe izolują zmiękczacz od obiegu wody i umożliwiają wykorzystanie nieuzdatnionej wody. Ponadto, procedury przeprowadzania obsługi serwisowej lub standardowej konserwacji mogą zawierać zalecenie wykonania obejścia w systemie. Działanie w zwykłym trybie System zmiękczania Działanie w trybie obejścia System zmiękczania Wlot Wylot Wlot Wylot Uwaga - sprzęt Niewłaściwy montaż może doprowadzić do uszkodzenia! Nie lutować przewodów rurowych przy użyciu lutu na bazie ołowiu. Nie używać narzędzi do dokręcania plastikowych złączy. W miarę upływu czasu naprężenie może doprowadzić do zerwania połączenia. Nie nakładać smarów na bazie ropy naftowej na uszczelki podczas podłączania elementów hydraulicznych obejścia. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody). Użycie innego środka smarującego może doprowadzić do uszkodzenia zaworu Podłączenie przewodu odpływowego Informacja Obowiązkowe W tym dokumencie przedstawiono standardowe praktyki handlowe. Lokalne przepisy mogą zawierać wymogi powodujące konieczność wprowadzenia zmian do rozwiązań przedstawionych poniżej. Przed zainstalowaniem systemu należy skonsultować się z odpowiednimi organami lokalnymi. Przewód odpływowy musi być wykonany z półelastycznego przewodu ½" lub przewodu sztywnego! W odpływie należy przewidzieć szczelinę powietrzną! 50 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

51 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Uwaga - sprzęt Stosowanie nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzenia! Plastikowe kolanko przewodu odpływowego musi być zawsze dokręcane ręcznie. Nie wolno wykorzystywać kolanka w charakterze dźwigni. Konstrukcja plastikowego kolanka odpływowego nie umożliwia podparcia ciężaru przewodu. Przewód musi posiadać własne podparcie. Nie dokręcać pierścienia mocującego przewód do plastikowego wspornika zbyt mocno. Najlepszym rozwiązaniem jest usytuowanie urządzenia w odległości nie większej niż 6, 1 m od odpływu. Należy użyć odpowiedniego złącza adaptera do połączenia plastikowych przewodów z przyłączem przewodu odpływowego przy zaworze. Jeżeli natężenie przepływu podczas płukania wstecznego przekracza 58 l/min lub jeśli urządzenie znajduje się w odległości 6, 1 12, 2 m od odpływu, zastosować przewody 25, 4 mm (1"). Użyć odpowiednich złączy, aby podłączyć przewody 25, 4 mm (1") do przyłącza przewodu odpływowego 19, 0 mm (¾") przy zaworze. Przewód odpływowy może wznosić się na wysokość do 1, 8 m, przy założeniu, że jego długość nie przekracza 4, 6 m, a ciśnienie wody w zmiękczaczu jest nie mniejsze niż 2, 76 bar. Wznios przewodu można zwiększyć o 61 cm na każde dodatkowe 0, 69 bara ciśnienia wody na złączu przewodu odpływowego. W przypadku, gdy przewód odpływowy jest podniesiony, ale jego zawartość jest kierowana do odpływu poniżej poziomu zaworu, należy wykonać pętlę 18 cm na dalszym końcu przewodu w taki sposób, aby dolna część pętli znalazła się na tym samym poziomie, co przyłącze przewodu odpływowego. Dzięki temu, zastosowany syfon będzie prawidłowy. Gdy zawartość przewodu odpływowego jest usuwana do nadziemnego kanału ściekowego, należy użyć syfonu typu zlewozmywakowego. Zabezpieczyć koniec przewodu odpływowego, aby zapobiec jego poruszeniu. Obowiązkowe Przyłącza ściekowe lub wylot przewodu odpływowego powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić połączenie z układem kanalizacji poprzez szczelinę powietrzną o wielkości podwójnej średnicy przewodu lub 25, 4 mm (1"), zależnie od tego, która z tych wartości będzie większa. MKT-IM-006 / E / 138

52 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Uwaga - sprzęt Brak szczeliny może doprowadzić do uszkodzenia! Nigdy nie wprowadzać przewodu odpływowego bezpośrednio do odpływu, kanału ściekowego lub syfonu. Należy zadbać o to, aby pomiędzy przewodem odpływowym a przewodem ściekowym była zawsze szczelina powietrzna, co pozwoli zapobiec cofaniu się popłuczyn do zmiękczacza. Szczelina powietrzna Odpływ 5. 11 Podłączenie przewodu przelewowego W przypadku usterki króciec przelewowy zbiornika solanki skieruje nadmiar wody do odpływu, aby uniknąć jej rozlania na podłodze. Króciec ten powinien znajdować się z boku zbiornika solanki. Większość producentów zbiorników solanki przewiduje wstępnie nawiercony otwór na króciec przelewowy zbiornika. W celu podłączenia przewodu przelewowego należy zlokalizować otwór z boku zbiornika. Wprowadzić króciec przelewowy do zbiornika i dokręcić, używając plastikowej nakrętki motylkowej oraz uszczelki, jak pokazano na poniższej ilustracji. Przyłączyć przewód o średnicy wewnętrznej 12, 7 mm (½") (niedostarczany w zestawie) do króćca i poprowadzić do odpływu. Przewód przelewowy nie może wznosić się powyżej króćca przelewowego. Nie wykonywać podłączenia do przewodu odpływowego zespołu sterownika. Przewód przelewowy musi być bezpośrednim, odrębnym przewodem odchodzącym od króćca przelewowego i prowadzącym do odpływu, kanału ściekowego lub wanny. Zapewnić szczelinę powietrzną, zgodnie z zaleceniami podanymi dla przewodów odpływowych. 52 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

53 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Króciec przelewowy Przewód odpływowy Zamocowanie przewodu na miejscu Szczelina powietrzna Odpływ Uwaga - sprzęt Brak odpływu w podłodze może doprowadzić do zalania! Zalecanym rozwiązaniem jest odpływ w podłodze, gdyż pozwala uniknąć zalania pomieszczenia wodą w przypadku przepełnienia układu Podłączenie przewodu solanki Obowiązkowe Przewód solanki musi być półelastyczny, wykonany z przewodu 3/8"! Uwaga - sprzęt Użycie niewłaściwego osprzętu może prowadzić do powstawania usterek! Przewody elastyczne lub półelastyczne mogą ulec zwężeniu wskutek oddziaływania podciśnienia w czasie pobierania solanki. Odchodzący od zbiornika przewód solanki jest podłączony do zaworu. Wykonać odpowiednie podłączenia i dokręcić je ręcznie. Sprawdzić, czy przewód solanki jest zabezpieczony i czy nie wydostaje się z niego powietrze. Występowanie nawet niewielkiej nieszczelności może doprowadzić do wypływania zawartości przewodu solanki, podczas gdy zmiękczacz nie będzie jej pobierał ze zbiornika. Może to również spowodować wprowadzenie powietrza do zaworu, a w efekcie jego wadliwe działanie. Przewód solanki musi być wyposażony w odpowietrznik w zbiorniku solanki. MKT-IM-006 / E / 138

54 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie 6 Programowanie 6. 1 Ekran główny wed 12:01 am tank refill Water Treatment treatment 4. 5 m³ backwash rapid rinse draw Informacja Jeżeli przez pięć minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ekran przełączy się na tryb oszczędzania energii. Urządzenie będzie nadal działać, ale ekran pozostanie pusty. Należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby wyjść z trybu oszczędzania energii. Nie wszystkie przyciski są widoczne na wszystkich ekranach. 1 Regeneracja Powoduje wyświetlenie ekranu regeneracji, który umożliwia użytkownikowi uruchomienie regeneracji i ręczne przełączanie jej kolejnych etapów. 2 Ustawienia Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień, który umożliwia modyfikację powszechnie używanych ustawień. Wciśnięcie tego przycisku na ekranie ustawień umożliwia dostęp do ekranu głównych ustawień, na którym użytkownik może w pełni zaprogramować zawór. 3 Diagnostyka Powoduje wyświetlenie ekranu diagnostyki, pomocnego przy wykonywaniu konserwacji oraz wykrywaniu i usuwaniu usterek w obrębie zaworu. 4 Serwis techniczny Powoduje wyświetlenie nazwy firmy i numeru telefonu, na który można zadzwonić w celu wykonania obsługi serwisowej urządzenia. 5 Wakacje Wciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie wszystkich zaprogramowanych regeneracji; po ponownym wciśnięciu następuje powrót do zwykłego trybu działania. 6 Koło cyklu regeneracji Wyświetla etapy cyklu, które przebiegają z udziałem zaworu w trakcie pracy i regeneracji; aktualny etap cyklu jest zawsze wyświetlany na zielonym tle. 54 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

55 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Informacja W urządzeniach objętościowych, etap "Uzdatnianie" na kole cyklu regeneracji będzie migać podczas przepływania wody przez urządzenie. 7 Szybkie płukanie 8 Napełnianie zbiornika Woda przepływa z górnej do dolnej części naczynia w celu przepłukania medium filtracyjnego. Zbiornik solanki jest napełniany wodą. 9 Uzdatnianie Urządzenie wykonuje uzdatnianie wody. 10 Dzień i godzina Wyświetla aktualnie zaprogramowany dzień tygodnia i godzinę. Ten przycisk będzie migać przy rozruchu i w przypadku, gdy superkondensator jest rozładowany 11 Następna zaprogramowana regeneracja 12 Płukanie wsteczne Wyświetla czas do następnej zaprogramowanej regeneracji lub pozostałą objętość w systemach z licznikiem. Woda przepływa z dolnej do górnej części naczynia w celu oczyszczenia i zmieszania medium filtracyjnego. 13 Pobieranie Solanka jest pobierana i wprowadzana do medium filtracyjnego, a następnie powoli wypłukiwana. 14 Pauza Zawór wraca do położenia roboczego, aby umożliwić przygotowanie solanki po napełnieniu zbiornika. Przycisk jest wyświetlany, jeżeli w głównych ustawieniach wybrano regulowane napełnianie zbiornika/solankowanie jako typ przepływu środka regenerującego. 15 Niestandardowy Wyświetla się, jeżeli w ustawieniach głównych wybrano niestandardowy typ przepływu środka regenerującego. 16 Ekran główny Powoduje wyświetlenie ekranu głównego. 17 Złącze USB Umożliwia użytkownikowi podłączenie sterownika do PC przy pomocy przewodu USB w celu wykonania programowania w miejscu instalacji lub pobrania parametrów diagnostycznych przez PC (wymagana aplikacja do programowania w miejscu instalacji). 18 Strzałki Strzałki wyświetlone w górnym lewym i górnym prawym rogu ekranu umożliwiają nawigację z jednego ekranu do drugiego. Informacja Przy ich pomocy użytkownik może zmienić wartości niektórych ustawień podczas programowania sterownika. Ustawienia pokazane na poprzednim ekranie nie będą zachowane, dopóki przycisk nie zostanie wciśnięty. 19 Alarm Wyświetla się w przypadku wystąpienia błędu; równocześnie rozlega się alarm dźwiękowy. Wcisnąć przycisk, aby wyciszyć alarm dźwiękowy. MKT-IM-006 / E / 138

56 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie 20 Błąd Wyświetla się w przypadku wystąpienia błędu. Wcisnąć przycisk, aby wyświetlić ekran błędu i uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat błędu. 21 Dziennik błędów Wcisnąć przycisk, aby wyświetlić listę błędów z datą i godziną. 22 Przesunięcie do przodu Ta strzałka umożliwia przesunięcie do przodu etapów cyklu podczas trwania regeneracji. 23 Reset Wyświetla się na ekranie diagnostyki po naciśnięciu przycisków licznika sumującego i szczytowego przepływu, umożliwiając zresetowanie danych licznika sumującego i szczytowego przepływu, natomiast na ekranie głównych ustawień pozwala na zresetowanie parametrów do ustawień fabrycznych lub niestandardowych. 24 Ustawienia niestandardowe Wcisnąć przycisk, aby zachować wszystkie wprowadzone ustawienia w indywidualnym profilu użytkownika. 25 Jasność Powoduje wyświetlenie ekranu regulacji jasności, który umożliwia ustawienie jasności podświetlenia ekranu sterownika. 26 Zatwierdzenie Wcisnąć przycisk, aby zachować lub zatwierdzić zmiany w konfiguracji sterownika. 27 Anulowanie Wcisnąć przycisk, aby anulować konfigurację i przejść do poprzedniego ekranu bez zachowywania zmian. 56 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

57 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie 6. 2 Szybkie uruchomienie sterownika ekranu dotykowego Informacja Wciśnięcie przycisku na dowolnym ekranie szybkiego uruchomienia umożliwia zresetowanie ekranu z powrotem do ustawień domyślnych, za wyjątkiem ekranu Częstotliwości obsługi technicznej. Etapy Ekran nazwy serwisu technicznego [ Strona 60] i Ekran numeru telefonu serwisu technicznego [ Strona 60] są opcjonalne i nie są wymagane do uruchomienia systemu. Wszystkie ustawienia sterownika mogą być zmienione, gdy urządzenie będzie w trybie pracy. Jeżeli po podłączeniu urządzenia ekran będzie pusty, należy go dotknąć w celu aktywacji Tabela ustawień do szybkiego uruchomienia Informacja Sterownik usunie wszelkie zmiany i zamknie okno ustawień głównych, jeżeli przez pięć minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Nazwa ekranu Format, Format Format, Assistance name Parametry Wartości Uwagi Language Units Hardness units Free-form text English French German Italian Spanish Dutch Portuguese U. S. Metric Grain per gallon mg/l or ppm German degrees French degrees Clark degrees A - Z and space Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie i etykiet przycisków. Zmiana jednostek systemu i wartości w obrębie wszystkich parametrów w układzie sterowania. Po zmodyfikowaniu tego ustawienia wszystkie zaprogramowane jednostki i wartości są ponownie przeliczane. Zmiana jednostek twardości używanych podczas wyświetlania parametrów twardości i wyliczania ustawień wydajności systemu oraz edycji zdolności jonowymiennej i twardości. Nazwa dostawcy usług, która będzie widoczna podczas wyświetlania ekranu serwisu technicznego. Ograniczenie do 24 znaków. MKT-IM-006 / E / 138

58 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Format, Assistance phone Format, Assistance interval Day and time Parametry Wartości Uwagi Free-form text 0-9 and space Numer telefonu dostawcy usług, który będzie widoczny podczas wyświetlania ekranu serwisu technicznego. Interval Month based: 1-60 Date and time Regen based: OFF Time AM/PM/HR Day, Month, Year Settings Day override WYŁĄCZONE dni 4, 8, 12, 16 i 20 godzin Ograniczenie do 14 znaków. Ustawienie automatycznego wyświetlania ekranu serwisu technicznego po określonej liczbie miesięcy lub regeneracji. Ustawienie daty i godziny sterownika. Obowiązkowe w systemach z regeneracją czasową. Można zaprogramować dla wszystkich typów regeneracji. Ustawienie od 4 do 20 godzin dostępne tylko w systemach z regeneracją czasową Time driven tryb 12/24-godzinny Wymagane w przypadku regeneracji czasowej i opóźnionej. Ustawienie wprowadzane dla regeneracji natychmiastowej tylko wtedy, gdy wprowadzono również ustawienie zdefiniowanej liczby dni. Regeneration time ziarna/galon mg/litre x - x stopni Niedostępne w systemach z regeneracją czasową, jeżeli zdefiniowana liczba dni jest ustawiona na 4 do 20 godzin. Wymagane wyłącznie w przypadku systemów z objętościowym trybem regeneracji zmiękczacza, do wyliczania ilości uzdatnionej wody i wielkości rezerwy. Określa twardość nieuzdatnionej wody. 58 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

59 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran formatu Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy, wyświetli się ekran formatu. Informacja Ekran jest wyświetlany do momentu ustawienia nazwy serwisu technicznego. Format language units hardness units english metric mg/l Wcisnąć przycisk language (język) i przy pomocy strzałek ustawić wyświetlony język systemu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski lub portugalski. Wcisnąć przycisk units (jednostki) i przy pomocy strzałek (amerykańskie lub metryczne). ustawić jednostki miary systemu Wcisnąć przycisk hardness units (jednostki twardości) i przy pomocy strzałek ustawić jednostki miary twardości wody w systemie (ziarna na galon, mg/l lub ppm, stopnie niemieckie, stopnie francuskie albo stopnie angielskie). Jednostki twardości wody mogą być ustawiane wyłącznie w przypadku, gdy są wybrane jednostki metryczne. Wcisnąć przycisk technicznego., aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu nazwy serwisu Ref. MKT-IM-006 / E / 138

60 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran nazwy serwisu technicznego Assistance/Mainten. Name abc def ghi jkl mno pqr stu vwx yz Używając klawiatury, wpisać nazwę profesjonalnego serwisu specjalizującego się w systemach uzdatniania wody lub firmy, z którymi właściciel urządzenia może skontaktować się w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemu (opcja). Aby wprowadzić literę przy pomocy klawiatury, wcisnąć szybko przycisk klawiatury taką ilość razy, jaka odpowiada położeniu danej litery na przycisku. Na przykład, aby wprowadzić literę "c", wcisnąć szybko trzy razy przycisk abc. Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu numeru telefonu serwisu technicznego Ekran numeru telefonu serwisu technicznego Assistance/Mainten. Phone Wprowadzić numer telefonu profesjonalnego serwisu specjalizującego się w systemach uzdatniania wody lub firmy, z którymi właściciel urządzenia może skontaktować się w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemu (opcja). Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu częstotliwości obsługi technicznej. 60 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

61 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran częstotliwości obsługi technicznej Assistance/Mainten. Interval interval month based month 1 Na ekranie częstotliwości obsługi technicznej można ustawić częstotliwość, z jaką właściciel urządzenia powinien wzywać profesjonalny serwis specjalizujący się w systemach uzdatniania wody lub firmę, w celu przeprowadzenia obsługi serwisowej systemu (opcja). Częstotliwość obsługi technicznej może być określona na podstawie ustalonej liczby miesięcy (na podstawie miesięcy) lub liczby regeneracji (na podstawie regeneracji). Wcisnąć przycisk interval (częstotliwość) i przy pomocy strzałek wybrać częstotliwość obsługi na podstawie liczby miesięcy lub liczby regeneracji. Wcisnąć przycisk month (miesiące) lub regen. (zależnie od poprzednio wybranego ustawienia) i przy pomocy strzałek wybrać liczbę miesięcy (maksymalnie 60) lub regeneracji (maksymalnie 2000) do momentu wykonania obsługi technicznej. Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu głównego. MKT-IM-006 / E / 138

62 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran dnia i godziny Miganie przycisku Day and Time (dzień i godzina) na ekranie głównym oznacza konieczność ustawienia dnia tygodnia i godziny. Jeżeli data i godzina są nieprawidłowe, wcisnąć przycisk Day and Time (dzień i godzina), aby zaktualizować dzień i godzinę. Day and Time Dzień 17 jan 15 Rok Miesiąc sat Dzień tygodnia Godzina Minute pm am/pm/godz. Wcisnąć przyciski Hour, Minute (godzina, minuta) i am/pm/hr i przy pomocy strzałek ustawić prawidłowe wartości czasu. Ustawienie przycisku am/pm/hr na hr powoduje zmianę trybu wyświetlania na 24-godzinny. Wcisnąć przyciski Day (dzień), Month (miesiąc) i Year (rok) i przy pomocy strzałek ustawić prawidłową wartość daty. Pozycja Day of week (dzień tygodnia) zostanie automatycznie dostosowana do daty. Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić i wrócić do ekranu głównego, lub przycisk, aby wyjść z ekranu bez zachowywania zmian. 62 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

63 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran serwisu technicznego dla użytkownika Na ekranie serwisu technicznego jest wyświetlana nazwa firmy i numer telefonu, na który właściciel urządzenia może zadzwonić w celu wykonania obsługi serwisowej. W ustawieniach głównych lub na ekranie głównym wcisnąć przycisk serwisu technicznego uzyskać dostęp do ekranu serwisu technicznego dla użytkownika., aby Assistance/Maintenance for service or assistance: company name XXX XXX XXXX Informacja Jeżeli nie skonfigurowano żadnej nazwy ani telefonu serwisu technicznego, wyświetli się komunikat "w celu wykonania obsługi serwisowej lub uzyskania pomocy technicznej proszę skontaktować się z lokalnym serwisem specjalizującym się w systemach uzdatniania wody". Ekran serwisu technicznego wyświetli się również automatycznie, gdy zostanie osiągnięta zaprogramowana częstotliwość obsługi technicznej. MKT-IM-006 / E / 138

64 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran ustawień Ekran ustawień umożliwia zmianę podstawowych ustawień sterownika, w tym czasu regeneracji i twardości wody. Te ustawienia poprawiają sprawność działania systemu i mogą być dostosowywane, niezależnie od innych ustawień sterownika, bez konieczności modyfikacji ustawień głównych. Informacja Dostęp do ustawień jest niemożliwy podczas trwania regeneracji. Jeżeli regeneracja ma się rozpocząć, gdy jest otwarte menu ustawień, nie zostanie uruchomiona do czasu zamknięcia tego menu. Na ekranie głównym wcisnąć przycisk ustawień, aby otworzyć ekran ustawień. Settings day override/ time-driven regen. time hardness 1 d 02:00 am 300 mg/l Wcisnąć day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy) i przy pomocy strzałek ustawić liczbę dni od ostatniej regeneracji, po ich upływie zostanie automatycznie uruchomiona kolejna regeneracja, niezależnie od tego, czy została zaprogramowana. Wcisnąć regen. time (godzina regen. ) i przy pomocy strzałek rozpocznie się w danym dniu automatyczny cykl regeneracji. ustawić godzinę, o której Wcisnąć przycisk hardness (twardość) i przy pomocy strzałek wprowadzić ustawienie twardości. Ta wartość powinna być dostosowana do twardości doprowadzanej, nieuzdatnionej wody. Informacja Jeżeli została ustawiona natychmiastowa regeneracja objętościowa, godzina regeneracji nie będzie mieć wpływu na jej wykonanie i regeneracja rozpocznie się, gdy tylko wydajność osiągnie minimalny poziom. Zmiana ustawienia twardości spowoduje ponowne wyliczenie objętości uzdatnianej wody i częstotliwości regeneracji. To ustawienie może być zmieniane tylko po konsultacji z profesjonalnym serwisem. Parametr twardości nie jest dostępny w trybie czasowym i trybie filtrowania. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany, lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego bez zachowywania zmian. Funkcje dodatkowe Dostęp do dodatkowych funkcji jest możliwy z ekranu ustawień, po wciśnięciu przycisków znajdujących się w dolnej części ekranu: 64 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

65 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Master settings (ustawienia główne) Brightness (Jasność): Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień głównych, na którym użytkownik może w pełni zaprogramować zawór. Powoduje wyświetlenie ekranu regulacji jasności, który umożliwia ustawienie jasności podświetlenia ekranu sterownika. 3 Programowanie ustawień głównych Informacja Uwaga - sprzęt Jeżeli w momencie zaprogramowanego uruchomienia regeneracji jest otwarty ekran ustawień głównych, zaprogramowana regeneracja rozpocznie się zaraz po zamknięciu tego ekranu. Ze względu na złożony charakter tych ustawień i możliwość wystąpienia błędów, dostęp do ustawień głównych powinien posiadać jedynie profesjonalny serwis specjalizujący się w systemach uzdatniania wody. Wprowadzenie niewłaściwych ustawień głównych może spowodować nieprawidłową pracę systemu! Przed wprowadzeniem ustawień głównych należy skontaktować się z profesjonalnym sprzedawcą systemów uzdatniania wody. Poniżej zamieszczono szczegółową prezentację ustawień dostępnych w ramach ustawień głównych. W punkcie Tabela odniesienia do ustawień głównych [ Strona 67] znajduje się kompletne zestawienie wartości i zakresów możliwych do zaprogramowania w ramach ustawień głównych Ekrany ustawień głównych Ekrany ustawień głównych zawierają wszystkie możliwe do skonfigurowania parametry dostępne w sterowniku. Na ekranie ustawień wcisnąć przycisk ustawień. Wyświetli się komunikat ostrzegawczy: Master Settings before entering master programming please contact your local water professional Wcisnąć przycisk, aby przejść dalej do ekranu hasła, lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. MKT-IM-006 / E / 138

66 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Na ekranie hasła wyświetli się klawiatura numeryczna: Password Wprowadzić hasło do ustawień głównych 1201 i wcisnąć przycisk, aby przejść do ekranu ustawień głównych, lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. Master Settings format valve regen relay meter settings review Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk, aby zachować wszystkie skonfigurowane parametry w indywidualnym profilu użytkownika (patrz Ustawienia niestandardowe [ Strona 91]), lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. Funkcje ekranów ustawień głównych są opisane poniżej. Więcej informacji znajduje się w działach Programowanie ustawień głównych [ Strona 65] i Tabela odniesienia do ustawień głównych [ Strona 67]. format: Zawiera ustawienia języka, jednostek, nazwy serwisu technicznego, numeru telefonu serwisu technicznego i częstotliwości obsługi technicznej. Dodatkowe informacje na temat tych ustawień znajdują się w punkcie Szybkie uruchomienie sterownika ekranu dotykowego [ Strona 57]. Informacja W odróżnieniu od procedury dotyczącej sytuacji, w której dostęp do menu odbywa się poprzez szybkie uruchomienie, w przypadku dostępu z ustawień głównych należy wcisnąć przycisk, aby zamknąć menu bez zachowywania zmian. valve (zawór): Zawiera ustawienia systemu, zaworu i typu regeneracji. A dodatkowo, zależnie od ustawień, ilość medium filtracyjnego, dawkę soli, rozmiar BLFC, wydajność, twardość, zdefiniowaną liczbę dni, rezerwę, zdefiniowaną objętość oraz godzinę regeneracji. regen (regeneracja): Zawiera ustawienia typu przepływu środka regenerującego i czasu trwania cykli. 66 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

67 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie relay (przekaźnik): Zawiera ustawienia przekaźników Aux 1 i Aux 2. meter (licznik): Zawiera ustawienia typów licznika. settings review (przeglądanie ustawień): Wyświetla zestawienie wszystkich zaprogramowanych ustawień. Wcisnąć strzałkę nawigacji na ekranie znajdującą się w jego górnej części, z prawej strony, aby przejść do pomocniczego ekranu ustawień głównych. Master Settings water saver regen. remote regen. cl generation/ low salt water saverregen. (Regeneracja z oszczędnością wody): Ustawienie regeneracji z niskim zużyciem wody. (zdalna regeneracja): Zawiera ustawienia umożliwiające uruchomienie regeneracji poprzez wejście zdalne. cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli): Zawiera ustawienia związane z wytwarzaniem chloru i alarmem dotyczącym soli Tabela odniesienia do ustawień głównych Informacja Niektóre pozycje mogą nie wyświetlać się, zależnie od konfiguracji sterownika. Sterownik usunie wszelkie zmiany i zamknie okno ustawień głównych, jeżeli przez pięć minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. MKT-IM-006 / E / 138

68 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Format, Format Format, Assistance name Format, Assistance phone Format, Assistance interval Parametry Wartości Uwagi Language Units Hardness units Free-form text Free-form text English French German Italian Spanish Dutch Portuguese U. 0-9 and space Numer telefonu dostawcy usług, który będzie widoczny podczas wyświetlania ekranu serwisu technicznego. Ograniczenie do 14 znaków. Interval Month based: 1-60 Regen based: OFF Ustawienie automatycznego wyświetlania ekranu serwisu technicznego po określonej liczbie miesięcy lub regeneracji. 68 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

69 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Parametry Wartości Uwagi Valve System 4 Typ 4 (pojedynczy system) jest obecnie jedynym dostępnym ustawieniem. Valve 5800 Regen type Media volume Time clock Softener immediate Softener delayed Filter immediate Filter delayed od 0, 25 do 999 ft 3 1 to 9999 litres Salt dosage od 3 do 18 lbs/ft 3 BLFC size 50 to 290 g/litre 0, 125 gpm 0, 250 gpm gpm gpm Wybór typu zaworu, który będzie zainstalowany. Typy regeneracji są opisane szczegółowo w punkcie Przepływy regeneracji [ Strona 48]. Dodatkowe parametry ekranu 'Valve' (Zawór) są uzależnione od wybranego typu regeneracji. Nie wszystkie parametry będą wyświetlane. W przypadku regeneracji opóźnionej zmiękczacza są dostępne cztery opcje rezerwy (stała wartość procentowa, stała objętość, wartość zmienna rezerwy i wartość tygodniowa rezerwy). Układ sterowania wyświetla dodatkowe opcje konfiguracji, zależnie od wybranego typu rezerwy. Wymagane wyłącznie w przypadku regeneracji objętościowej zmiękczacza. MKT-IM-006 / E / 138

70 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Parametry Wartości Uwagi Valve Capacity 1 to grams Hardness Sensor sensitivity Day override Time driven Regeneration time 1 to grains/ degrees * Litre grains/gallon mg/litre x - x degrees Nieaktywne OFF days 4, 8, 12, 16 and 20 hours Reserve Fixed% Volume override Wymagane wyłącznie w przypadku systemów z objętościowym trybem regeneracji zmiękczacza, do wyliczania ilości uzdatnionej wody i wielkości rezerwy. Określa całkowitą wydajność systemu pomiędzy regeneracjami. Nieaktywne Obowiązkowe w systemach z regeneracją czasową. Ustawienie od 4 do 20 godzin dostępne tylko w systemach z regeneracją czasową 12/24 hours clock Wymagane w przypadku regeneracji czasowej i opóźnionej. Fixed volume Weekly reserve Variable reserve 1 to gallons/litres Niedostępne w systemach z regeneracją czasową, jeżeli zdefiniowana liczba dni jest ustawiona na 4 do 20 godzin. Dostępne wyłącznie w przypadku wybrania zmiękczacza z opóźnioną regeneracją objętościową. -Wybranie stałej wartości procentowej lub stałej objętości spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji konfiguracji. Wartość tygodniowa rezerwy jest wyliczana w oparciu o średnie zużycie wody w danym dniu tygodnia. Wartość zmienna rezerwy jest wyliczana w oparciu o zużycie wody w poprzednim dniu. Wyświetla się tylko jeżeli wybrano regenerację natychmiastową filtra lub regenerację opóźnioną filtra. 70 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

71 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Regeneration Regeneration flow Parametry Wartości Uwagi Downflow Downflow 2x BW Upflow Custom downflow Custom upflow Variable refill Filter Custom filter Relay output Aux. 1/Aux. 2 Alarm based Cycle based Time based Volume based Off Etapy cyklu wyświetlane na ekranie głównym i podczas regeneracji będą się zmieniać odpowiednio do ich przebiegu i kolejności dla wybranego typu przepływu. Dodatkowe parametry ekranu regeneracji są uzależnione od wybranego typu przepływu środka regenerującego. Nie wszystkie parametry będą wyświetlane, zależnie od wybranego typu przepływu środka regenerującego. Niestandardowa regeneracja przeciwprądowa, współprądowa i filtrowanie umożliwia wykonanie maksymalnie 20 programowanych etapów cyklu. Ustawienie regulowanego cyklu napełniania zbiornika pozwala wyliczyć czas napełniania na podstawie dawki soli, ilości medium i rozmiaru BLFC, a jego modyfikacja nie jest możliwa. Czas przypadający na poszczególne etapy cyklu może być zaprogramowany dla wszystkich pozostałych opcji typu przepływu środka regenerującego. W przypadku przekaźników sterowanych zależnie od cyklu, należy wybrać etapy cyklu, podczas których przekaźniki zostaną załączone. W przypadku przekaźników sterowanych czasowo można wybrać dwa czasy rozpoczęcia/zakończenia działania dla każdego przekaźnika. Czasy działania przekaźników są określane w oparciu o całkowity czas cyklu regeneracji. Przekaźniki sterowane zależnie od objętości mogą być zaprogramowane na wartość od jednego galona/litra do pełnej objętości systemu. Czas trwania może być ustawiony na wartość od jednej sekundy do dwóch godzin. Opcja przekaźników sterowanych zależnie od objętości nie jest dostępna, gdy typ regeneracji zostanie ustawiony na czasowy. Przekaźniki sterowane zależnie od alarmu będą załączane, gdy wystąpi stan alarmowy, i wyłączane, gdy alarm zostanie usunięty. MKT-IM-006 / E / 138

72 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Parametry Wartości Uwagi Meter Meter type 0. 75" paddle Setting review Water Saver Regen Remote regeneration Generic Continuous flow detect Water saver regen. Remote signal duration 0. 75" turbine 1. 00" paddle 1. 25" turbine 1. 50" paddle 1. 50" turbine 2. 00" paddle 3. 00" paddle Generic 0, impulsów na galon impulsów na litr ON OFF Dostępne wyłącznie, gdy wybrany jest typ regeneracji objętościowej. Wybrać typ licznika zamontowanego w systemie. Opcja uniwersalna jest dostępna, jeżeli żadne inne ustawienie nie pasuje do zamontowanego licznika. Wybranie uniwersalnego typu licznika wiąże się z koniecznością ustawienia liczby impulsów na galon lub litr w celu zapewnienia prawidłowego pomiaru. Dostępne wyłącznie w przypadku wybrania uniwersalnego typu licznika. Przy ustawieniu WŁĄCZONE, alarm zostaje wygenerowany po wykryciu ciągłego przepływu na wylocie. Wyświetla zestawienie wszystkich zaprogramowanych ustawień. OFF seconds OFF Ustawienie czasu zamknięcia styku w sekundach w celu uruchomienia regeneracji. 72 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

73 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Cl generation Low salt Parametry Wartości Uwagi Cl generation / Low salt Regen interval OFF ON Low salt detect Regeneration Ten parametr nie będzie dostępny w przypadku typu regeneracji filtra. W zaworach serii 5800 pozycja Cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli) musi być WYŁĄCZONA, ponieważ do tych zaworów nie jest dostępny zestaw ogniwa chloru sterowany przez XTR. Przy ustawieniu ON (WŁĄCZONE), wytwarzanie chloru wraz z wykrywaniem niskiego poziomu soli będzie się odbywać podczas cyklu pobierania solanki. Przy ustawieniu "Low salt detec. " ("Wykrywanie niskiego poziomu soli") podczas cyklu pobierania solanki będzie wykonywane tylko wykrywanie niskiego poziomu soli. Dostępne tylko gdy ustawienie 'cl generation/ low salt' jest ustawione na ON (WŁĄCZONE). Ten parametr określa częstotliwość regeneracji, z jaką będzie się odbywać wytwarzanie chloru. Wykrywanie niskiego poziomu soli będzie się odbywać podczas regeneracji, niezależnie od ustawionej częstotliwości wytwarzania chloru. Alarm dotyczący soli nie zablokuje wykonania zaprogramowanych regeneracji Ekran formatu Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk format, aby wyświetlić ekran formatu. Format language units hardness units english metric mg/l Ref. MKT-IM-006 / E / 138

74 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie language (język): Wyświetlenie języka używanego w sterowniku: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski lub portugalski. units (jednostki): Zawiera ustawienia typu jednostki (amerykańskie lub metryczne) stosowanej w sterowniku. hardness units (jednostki twardości): Zawiera ustawienia jednostek miary twardości wody (ziarna na galon, mg/l lub ppm, stopnie niemieckie, stopnie francuskie albo stopnie Clarka). Informacja Jednostki twardości wody mogą być ustawiane wyłącznie w przypadku, gdy są wybrane jednostki metryczne. Jednostki twardości w stopniach są przeliczane na ppm po wprowadzeniu danych. Wprowadzone wartości w stopniach mogą być zaokrąglone w górę lub w dół do najbliższej, równorzędnej wartości ppm. Wcisnąć strzałki nawigacji, znajdujące się w górnej części ekranu z prawej i lewej strony, aby przejść do ekranów nazwy serwisu technicznego, numeru telefonu serwisu technicznego i częstotliwości obsługi technicznej. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany, lub przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Złącze USB do programowania w miejscu instalacji XTR jest wyposażony w port USB umożliwiający podłączenie komputera PC do sterownika w celu wykonania programowania w miejscu instalacji oraz pobrania parametrów diagnostycznych. Informacja Korzystanie z funkcji programowania w miejscu instalacji wiąże się z koniecznością posiadania aplikacji do programowania w miejscu instalacji. Dodatkowe informacje dotyczące użycia aplikacji do programowania w miejscu instalacji są dostępne w instrukcji programowania sterownika XTR w miejscu instalacji. Nie należy odłączać przewodu USB od komputera lub sterownika, kiedy urządzenia te są podłączone i trwa przesyłanie danych. Na ekranie formatu wcisnąć przycisk, aby uzyskać dostęp do ekranu USB. USB Connect the usb cable to the control and PC and start the field programming application 74 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

75 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Gdy wyświetli się ekran USB, podłączyć przewód USB do portu USB na płytce drukowanej sterownika (lokalizacja portu USB jest opisana w punkcie Połączenia elektryczne [ Strona 49]Połączenia elektryczne [ Strona 49]). Podłączyć drugi koniec przewodu USB do komputera PC, gdy jest zainstalowana aplikacja do programowania w miejscu instalacji, i wykonać zalecenia podane w instrukcji programowania sterownika XTR w miejscu instalacji, aby dokończyć wykonywanie podłączenia. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ustawień głównych. MKT-IM-006 / E / 138

76 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran zaworu Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk valve (zawór), aby wyświetlić ekran zaworu. Valve system valve regen type time clock system: Wyświetla typ systemu. Typ 4 (pojedynczy system) jest obecnie jedynym dostępnym ustawieniem. valve (zawór): Zawiera ustawienia pozwalające wybrać model zaworu, w którym sterownik będzie zainstalowany. regen type (typ regeneracji): Określa typ regeneracji (regeneracja czasowa, natychmiastowa regeneracja objętościowa zmiękczacza, opóźniona regeneracja objętościowa zmiękczacza, natychmiastowa regeneracja objętościowa filtra, opóźniona regeneracja objętościowa filtra, czujniki zbiornika). Informacja Zależnie od wybranego typu regeneracji, parametry przeznaczone do konfiguracji będą różne. Ustawienie typu regeneracji może spowodować przełączenie przekaźników na WYŁĄCZONE, zależnie od wybranego typu regeneracji i ustawienia przekaźnika. Wszystkie niezbędne przekaźniki muszą być przeprogramowane na ekranie wyjścia przekaźnika. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Time clock Valve day override/ time-driven regen. time 4 d 02:00 am 76 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

77 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie liczby dni pomiędzy regeneracjami. regen. ): Umożliwia ustawienie godziny regeneracji. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany, lub przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Natychmiastowa regeneracja objętościowa zmiękczacza Valve media volume 30 L salt dosage 110 g/l blfc size gpm media volume (ilość medium): Umożliwia ustawienie ilości żywicy. salt dosage (dawka soli): Umożliwia ustawienie dawki soli. blfc size (rozmiar blfc): Umożliwia ustawienie rozmiaru sterownika BLFC. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zapisywania zmian. Valve capacity hardness sensor sensitivity 1446 g 300 mg/l na. capacity (wydajność): Umożliwia ustawienie wydajności systemu. hardness (twardość): Umożliwia ustawienie twardości wody na wlocie. sensor sensitivity (czułość czujnika): Opcja niedostępna. MKT-IM-006 / E / 138

78 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Valve day override/ time-driven regen. time 1 d 02:00 am day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie zdefiniowanej liczby dni. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Opóźniona regeneracja objętościowa zmiękczacza Valve media volume 30 L salt dosage 110 g/l blfc size gpm media volume (ilość medium): Umożliwia ustawienie ilości żywicy. blfc size (rozmiar blfc): Umożliwia ustawienie rozmiaru sterownika BLFC Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. 78 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

79 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie capacity (wydajność): Umożliwia ustawienie wydajności systemu. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Valve day override/ time-driven regen. time 1 d 02:00 am reserve fixed% day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie zdefiniowanej liczby dni. reserve (rezerwa): Zawiera ustawienia dotyczące typu rezerwy: stała wartość procentowa, stała objętość, wartość tygodniowa rezerwy i wartość zmienna rezerwy. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Informacja Jeżeli rezerwa jest ustawiona na stałą wartość procentową lub stałą objętość, wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień. Jeżeli wybrano typ rezerwy jako stałą wartość procentową: Valve fixed% 30% fixed% (stała wartość procentowa): Umożliwia ustawienie wartości procentowej rezerwy. MKT-IM-006 / E / 138

80 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Jeżeli wybrano typ rezerwy jako stałą objętość: Valve fixed volume 317 L fixed volume (stała objętość): Umożliwia ustawienie objętości rezerwy. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Natychmiastowa lub opóźniona regeneracja objętościowa filtra Valve day override/ time-driven regen. time vol. override/ volumetric 1 d 02:00 am 3. 0 m³ day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie zdefiniowanej liczby dni. vol. override/volumetric (zdefiniowana obj. /objętościowa): Umożliwia ustawienie ilości uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran regeneracji Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk regen., aby wyświetlić ekran regeneracji. Informacja Modyfikacja ustawień regeneracji może spowodować przełączenie przekaźników na WYŁĄCZONE, zależnie od wybranych ustawień regeneracji i ustawienia przekaźnika. 80 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

81 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Regeneration regen flow downflow regen flow (typ przepływu środka regenerującego): Zawiera ustawienia typu przepływu środka regenerującego w zaworze. Zmiana tego ustawienia powoduje odpowiednią modyfikację wyświetlanych etapów na kole cyklu regeneracji, na ekranie głównym. Etapy cyklu przepływu środka regenerującego są opisane poniżej. Opisy etapów cyklu znajdują się w punkcie Ekran główny [ Strona 54]. upflow (regeneracja przeciwprądowa): Etapy cyklu są następujące: pobieranie, płukanie wsteczne, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika. downflow (regeneracja współprądowa): Etapy cyklu są następujące: płukanie wsteczne, pobieranie, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika. downflow 2x backwash (regeneracja współprądowa 2x płukanie wsteczne): Etapy cyklu są następujące: płukanie wsteczne, pobieranie, płukanie wsteczne, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika. filter (filtrowanie): Etapy cyklu są następujące: płukanie wsteczne, szybkie płukanie. Informacja Ta opcja wyświetla się jedynie w przypadku, gdy typ regeneracji jest ustawiony na regenerację czasową lub natychmiastową albo opóźnioną regenerację objętościową filtra. custom upflow/downflow/filter (niestandardowa regeneracja przeciwprądowa/współprądowa/ filtrowanie): Umożliwia wykonanie maksymalnie 20 programowanych etapów cyklu. Informacja Niestandardowy tryb filtrowania wyświetla się jedynie w przypadku, gdy typ regeneracji jest ustawiony na regenerację czasową lub natychmiastową albo opóźnioną regenerację objętościową filtra. variable refill/brining (regulowane napełnianie zbiornika/solankowanie): Etapy cyklu są następujące: napełnianie zbiornika, pauza, pobieranie, płukanie wsteczne, szybkie płukanie. Ustawienie regulowanego napełniania zbiornika / solankowania pozwala wyliczyć czas napełniania na podstawie dawki soli, ilości medium i rozmiaru BLFC. MKT-IM-006 / E / 138

82 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Informacja Ta opcja wyświetla się tylko wtedy, gdy jest ustawiona opóźniona regeneracja objętościowa. Jeżeli typ regeneracji jest ustawiony na natychmiastową albo opóźnioną regenerację objętościową filtra, jedyne dostępne opcje przepływu środka regenerującego to tryb filtrowania i niestandardowy tryb filtrowania. W przypadku zmiany typu przepływu środka regenerującego mogą wyświetlić się komunikaty ostrzegawcze, zależnie od tego, jaka zmiana została wprowadzona: Regeneration regen. flow direction changed verify that the valve has the correct piston Regeneration changing parameters requires relay setting review 82 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

83 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Regeneracja przeciwprądowa, regeneracja współprądowa, regeneracja współprądowa 2x płukanie wsteczne, filtrowanie, regulowane napełnianie zbiornika/ solankowanie Regeneration step # n time n step name 10 m step # n (etap): Typ etapu (pauza, płukanie wsteczne, pobieranie, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika). time n (czas etapu): Umożliwia ustawienie czasu etapu. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego etapu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu regeneracji bez zachowywania zmian Niestandardowa regeneracja współprądowa, niestandardowa regeneracja przeciwprądową, niestandardowe filtrowanie Sterownik wyświetli polecenie zmiany ustawień lub wprowadzenia nowych ustawień. Regeneration new modify Wciśnięcie przycisku new (nowa) powoduje, że sterownik umożliwia określenie wszystkich etapów regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

84 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Regeneration step # n time n step name 10 m step # n (etap): Typ etapu (pauza, płukanie wsteczne, pobieranie, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika). Informacja Jeżeli wybrano niestandardowe filtrowanie, dostępne są jedynie takie etapy, jak: pauza, szybkie płukanie i płukanie wsteczne. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego etapu, lub wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić ostatni etap i wrócić do ekranu ustawień głównych. Wciśnięcie przycisku modify (zmień) umożliwia zmianę ustawień w ramach etapów, które są już częścią niestandardowego cyklu regeneracji (typ i czas). Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego etapu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu regeneracji bez zachowywania zmian Ekran wyjścia przekaźnika Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk relay (przekaźnik), aby wyświetlić ekran wyjścia przekaźnika. Relay Output auxiliary 1 alarm based auxiliary 2 off 84 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

85 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie auxiliary 1/auxiliary 2 (dodatkowy 1/dodatkowy 2): Zawiera ustawienia do zaprogramowania maksymalnie dwóch wyjść dodatkowych przekaźników. Dostępne są cztery typy sygnałów, które można zaprogramować: alarm based (sterowane zależnie od alarmu): Przekaźnik zostanie załączony, gdy wystąpi określony (lub jakikolwiek) stan alarmowy. Przekaźnik zostanie wyłączony po usunięciu alarmu. cycle based (sterowane zależnie od cyklu): Przekaźnik zostanie załączony, gdy zawór przełączy się na określone etapy cyklu regeneracji. W celu zaprogramowania, należy wybrać przycisk każdego etapu cyklu, dla którego przekaźnik powinien zostać załączony. time based (sterowane czasowo): Przekaźnik będzie załączany i wyłączany przy maksymalnie dwóch określonych czasach rozpoczęcia i zakończenia. volume based (sterowane zależnie od objętości): Przekaźnik zostanie załączony, kiedy zawór zakończy uzdatnianie określonej ilości wody. Czas trwania może być ustawiony na wartość maksymalnie dwóch godzin. Informacja Ta opcja nie będzie dostępna, jeżeli typ regeneracji jest ustawiony na czasowy. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ustawień przekaźnika, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Alarm Based Aux. #: Alarm Based salt alarm valve failure need service/ mainten. req d off on off salt alarm (alarm dotyczący soli): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika w przypadku alarmu dotyczącego soli. Obowiązkowe W zaworach serii 5800 pozycja salt alarm (alarm dotyczący soli) musi być WYŁĄCZONA, ponieważ do tych zaworów nie jest dostępny zestaw ogniwa chloru sterowany przez XTR. valve failure (usterka zaworu): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, jeżeli w zaworze występuje usterka. need service/mainten. req d (konieczna obsługa/wymagana konserwacja): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zostanie osiągnięty wyznaczony przedział czasowy pomiędzy przeglądami serwisowymi. MKT-IM-006 / E / 138

86 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Cycle Based Aux. #: Cycle Based treatment rapid rinse backwash off off on treatment (uzdatnianie): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trybie uzdatniania wody. rapid rinse (szybkie płukanie): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu szybkiego płukania. backwash (płukanie wsteczne): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu płukania wstecznego. Wcisnąć i, aby przełączyć ekrany. Aux. #: Cycle Based draw tank refill pause off off on draw (pobieranie solanki): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu pobierania. tank refill (napełnianie zbiornika): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu napełniania zbiornika. pause (pauza): Może być włączone razem z ustawieniami cyklu niestandardowej regeneracji i regulowanego napełniania zbiornika/solankowania. Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trybie pauzy. 86 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

87 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Time Based Aux. #: Time Based start time 1 1 m end time 1 5 m start time # (czas rozpoczęcia): Czas, w którym przekaźnik zostanie ZAŁĄCZONY od rozpoczęcia cyklu regeneracji. end time # (czas zakończenia): Czas, w którym przekaźnik zostanie WYŁĄCZONY od rozpoczęcia cyklu regeneracji. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiej wartości czasu lub do ekranu ustawień głównych. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Ustawić drugą wartość czasu i wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Volume Based Aux. #: Volume Based volume 550 L duration 15 s Ref. MKT-IM-006 / E / 138

88 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie volume (objętość): Ilość wody, jaka musi być uzdatniona, aby nastąpiło ZAŁĄCZENIE przekaźnika. duration (czas trwania): Czas, przez jaki przekaźnik pozostanie ZAŁĄCZONY. Wartość ta może być ustawiona na maksymalnie dwie godziny. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran licznika Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk meter (licznik), aby wyświetlić ekran licznika. Informacja Niedostępne w przypadku regeneracji czasowej. Meter meter type generic emerg. regen 0. 75 turbine na off meter type (typ licznika): Zawiera ustawienia typu licznika zamontowanego w systemie. Ustawienia standardowe to: 0. 75" Turbine dla 5800; 1. 25" Turbine dla 5810 i generic (uniwersalny): Jeżeli typ licznika jest ustawiony na uniwersalny, można skonfigurować liczbę impulsów na litr. continuous flow detect (wykrywanie ciągłego przepływu): Kiedy to ustawienie jest aktywne, następuje uruchomienie alarmu w przypadku wykrycia ciągłego przepływu przez przepływomierz na poziomie 0, 5 gpm lub 1 l/min w okresie 8-godzinnym. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Przeglądanie ustawień Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk settings review (przeglądanie ustawień), aby wyświetlić ekran przeglądania ustawień, na którym jest widoczne zestawienie wszystkich zaprogramowanych ustawień sterownika, przeznaczone tylko do odczytu. 88 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

89 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Format language units hardness units english metric mg/l Strzałki nawigacji w górnej części ekranu umożliwiają przewijanie listy parametrów ustawionych aktualnie w sterowniku. Ekrany przeglądania ustawień są sformatowane podobnie do ekranów, na których poszczególne parametry były ustawiane. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ustawień głównych Ekran regeneracji z oszczędzaniem wody Na drugim ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk water save regen (regeneracja z oszczędnością wody), aby wyświetlić ekran regeneracji z oszczędnością wody. Water Saver Regen water saver regen. off water saverregen. (Regeneracja z oszczędnością wody): Ustawić jako wyłączony. Po aktywowaniu czas płukania wstecznego jest skrócony o 50%, a płukania szybkiego o 66%, klasyczna regeneracja odbywa się nadal z zaprogramowaną częstotliwością (1 25 regeneracji). Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran zdalnej regeneracji Na drugim ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk remote regen (zdalna regeneracja), aby wyświetlić ekran zdalnej regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

90 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Remote Regeneration remote signal duration off remote signal duration (czas trwania sygnału zdalnej regeneracji): Zawiera ustawienia umożliwiające uruchomienie regeneracji poprzez wejście zdalne. Ustawienie czasu zamknięcia styku w sekundach w celu uruchomienia regeneracji. Podłączyć zdalny przełącznik (np. presostat różnicowy) do końcówek wejścia uruchamiającego zdalne sterowanie, które znajdują się z tyłu płytki sterownika XTR. Patrz Połączenia elektryczne [ Strona 49]. Gdy zdalny przełącznik pozostaje zamknięty przez czas określony w sekundach na ekranie zdalnej regeneracji, regeneracja zostanie uruchomiona, niezależnie od objętości, wydajności czy czasu pozostałego do kolejnej zaprogramowanej regeneracji. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran wytwarzania chloru Na drugim ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli), aby wyświetlić ekran wytwarzania chloru. Informacja Obowiązkowe Pozycja 'Cl generation/low salt' (wytwarzanie chloru/niski poziom soli) będzie niedostępna, gdy jest ustawiony typ regeneracji objętościowej, natychmiastowej lub opóźnionej filtra. Chlorine Gen. /Low Salt cl generation/ low salt on regen. interval 1 90 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

91 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli): Zawiera ustawienia związane z wytwarzaniem chloru. Należy wybrać 'OFF' (WYŁĄCZONE), 'low salt detect' (wykrywanie niskiego poziomu soli) lub 'ON' (WŁĄCZONE). interval (częstotliwość regeneracji): Zawiera ustawienie częstotliwości wytwarzania chloru. Ustawić wartość w przedziale od 1 do 255, aby określić częstotliwość regeneracji pomiędzy każdą aktywacją chlorowania, np. 1 w celu uruchomienia przy każdej regeneracji lub 10 w celu aktywowania po każdych 10 regeneracjach. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ustawienia niestandardowe Po wprowadzeniu wszystkich parametrów w ustawieniach głównych wcisnąć przycisk ekranie ustawień głównych, aby wyświetlić ekran ustawień niestandardowych. na Non-factory settings current settings will be saved as the non-factory settings? Wcisnąć przycisk, aby zachować wszystkie parametry zaprogramowane w ustawieniach głównych jako ustawienia niestandardowe. W dowolnym momencie można zresetować sterownik do zapisanych w ten sposób ustawień niestandardowych (patrz Dziennik błędów [ Strona 93]). Informacja W przypadku wykonania resetowania do ustawień niestandardowych wszelkie ustawienia, które zostaną później zaprogramowane bez zachowywania w ustawieniach niestandardowych, zostaną zresetowane w sterowniku do poprzednio zapisanych ustawień niestandardowych. 4 Diagnostyka Sterownik rejestruje i wyświetla rozmaite dane diagnostyczne, aby zapewnić skuteczniejsze usuwanie usterek i lepszą efektywność systemu. W ustawieniach głównych lub na ekranie głównym wcisnąć przycisk diagnostyki dostęp do ekranu diagnostyki., aby uzyskać Ref. MKT-IM-006 / E / 138

92 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Diagnostics flow rate peak flow totalizer 5. 7 Lpm 9. 2 Lpm 153 L Wcisnąć strzałki nawigacji, znajdujące się w górnej części ekranu z prawej i lewej strony, aby wyświetlić poszczególne parametry diagnostyczne. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. Informacja Jeżeli w momencie zaprogramowanego uruchomienia regeneracji jest otwarty ekran diagnostyki, zaprogramowana regeneracja rozpocznie się zaraz po zamknięciu tego ekranu. Tylko pozycje szczytowego przepływu i licznika sumującego mogą być zmodyfikowane, ich wartość można wyzerować, wprowadzając parametr, a następnie wciskając. Maksymalna wartość licznika sumującego wynosi Jeżeli ta liczba zostanie osiągnięta, wskazanie licznika sumującego musi być wyzerowane, aby umożliwić dalsze śledzenie tej wartości. Parametr Flow rate Peak flow Totalizer Last Regen Opis Wyświetla aktualne natężenie przepływu. Wyświetla maksymalne natężenie przepływu wody od ostatniego resetowania. Po wprowadzeniu tego parametru, będzie się wyświetlać data i godzina wystąpienia danego zdarzenia. Wyświetla całkowitą ilość wody zużytej od ostatniego resetowania. Wyświetla czas, jaki upłynął od ostatniej regeneracji. Reserve (dostępny Wyświetla objętość rezerwy na podstawie typu rezerwy wybranego w ustawieniach głównych. jedynie w przypadku zmiękczacza z opóźnioną regeneracją objętościową) Software Version No. of Regens Regen. Interval Wyświetla wersję oprogramowania zainstalowaną w sterowniku. Wyświetla liczbę regeneracji ręcznych i uruchomionych przez system, od ostatniego zresetowania. Wyświetla średni czas pomiędzy regeneracjami na podstawie ostatnich czterech regeneracji. 92 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

93 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Parametr Daily Usage Usage Since Regen. Last Settings Change Seal Life Opis Wyświetla średnie zużycie wody każdego dnia tygodnia na podstawie zużycia, jakie wystąpiło danego dnia w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Wprowadzić parametr, aby wyświetlić średnie, dzienne zużycie wody. Wybrać dzień, aby wyświetlić dzienne zużycie wody dla każdego dnia w ciągu ostatnich sześciu tygodni, wraz z datami. Użyć strzałek i, aby wrócić do ekranu diagnostyki. Wyświetla zużycie wody od ostatniej regeneracji. Wyświetla czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji w ustawieniach głównych. Niedostępne Dziennik błędów Na ekranie dziennika błędów wyświetla się lista prób logowania z datą i godziną. Na ekranie diagnostyki wcisnąć przycisk, aby wyświetlić ekran dziennika błędów. Error Log # date time error log empty Aby usunąć wszystkie błędy zapisane w dzienniku, wcisnąć w celu aktywowania przycisku, a potem wcisnąć ponownie, aby wyczyścić listę. Następnie wprowadzić 1201, gdy wyświetli się ekran z poleceniem podania hasła, i wcisnąć, aby zatwierdzić. 5 Resetowanie sterownika Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk, aby wyświetlić ekran resetowania. Reset factory non-factory Ref. MKT-IM-006 / E / 138

94 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Wcisnąć przycisk factory (fabryczne), aby zresetować wszystkie parametry sterownika do fabrycznych ustawień domyślnych, lub wcisnąć przycisk non-factory (niestandardowe), aby zresetować parametry sterownika do zapisanych wcześniej ustawień niestandardowych (patrz Ustawienia niestandardowe [ Strona 91]). Przed zresetowaniem parametrów wyświetla się ekran z ostrzeżeniem. Wcisnąć potwierdzić resetowanie, lub wcisnąć, aby wrócić do ustawień głównych., aby 94 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

95 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Pierwsze uruchomienie 7 Pierwsze uruchomienie Informacja Ten rozdział dotyczy standardowych przepływów regeneracyjnych. Jeżeli stosowana jest aktualnie regeneracja niestandardowa i zachodzi konieczność skorzystania z pomocy technicznej, należy skontaktować się z dostawcą. 7. 1 Kontrola napełniania wodą, odprowadzania i wodoszczelności 1. Gdy zawór obejściowy znajduje się nadal w położeniu obejścia (wlot i wylot zaworu zamknięte), podłączyć sterownik XTR do źródła zasilania. Wykonać programowanie zgodnie ze specyfikacją systemu, jeśli nie zostało wykonane wcześniej. Uruchomić ręczną regenerację poprzez naciśnięcie przycisku regeneracji i przytrzymanie go przez 5 sekund. Tłok przesunie się do położenia płukania wstecznego. Jeżeli pierwszym cyklem nie jest płukanie wsteczne, szybko przestawić zawór, aż tłok ustawi się w położeniu płukania wstecznego. Kiedy ustawi się w tej pozycji, odłączyć sterownik XTR od źródła zasilania. Gdy zawór obejściowy jest nadal w położeniu obejścia, odkręcić kran znajdujący się najbliżej systemu. Przestawiać zawór obejściowy powoli w położenie pracy. Zawór i zbiornik powoli napełnią się nieuzdatnioną wodą, co umożliwi odprowadzenie powietrza przez odpływ i/lub przez otworzony kran znajdujący się najbliżej systemu. Otwierać wlot stopniowo do położenia całkowicie otworzonego. Gdy przepływ przez odpływ stanie się równomierny i zawór obejściowy będzie przestawiony do końca w położenie pracy podłączyć ponownie sterownik XTR do źródła zasilania. Wcisnąć jeden raz przycisk regeneracji, aby przestawić tłok do położenia kolejnego cyklu regeneracji. Pozostawić zawór na 1 minutę w każdym położeniu i przesunąć do kolejnego, do momentu wyświetlenia cyklu uzupełniania. Gdy wyświetli się wskazanie cyklu uzupełniania, poczekać, aż zawór wykona cały cykl, i sprawdzić poziom wody w zbiorniku solanki lub szafie. Poziom wody powinien znajdować się około 5 cm nad powierzchnią soli. Można wykonać oznaczenie poziomu na zbiorniku solanki, aby wykorzystać je potem jako wskaźnik w trakcie przyszłej eksploatacji zmiękczacza. 8. Po zakończeniu cyklu uzupełniania zawór automatycznie przestawi się w położenie pracy (chyba że zaprogramowano niestandardową sekwencję regeneracji). Ponownie uruchomić regenerację ręczną poprzez naciśnięcie przycisku regeneracji i przytrzymanie go przez 5 sekund. Zawór przestawi się do położenia płukania wstecznego. 9. Wcisnąć jeden raz przycisk regeneracji, aby przestawić zawór do położenia pobierania solanki. Sprawdzić, czy poziom wody w zbiorniku solanki zmniejsza się. 10. Gdy funkcja pobierania zostanie wykonana i potwierdzona (poziom wody w zbiorniku solanki zmniejszył się), można aktywować kolejne cykle, naciskając przycisk regeneracji do cyklu uzupełniania. Poczekać, aż woda powróci do poziomu pełnego, a następnie wcisnąć przycisk regeneracji, aby przestawić zawór ponownie w położenie pracy. 11. Napełnić zbiornik solanki lub szafkę solą. Można zaznaczyć poziom wody w zbiorniku solanki/ szafce, gdy będzie całkowicie napełniony wodą i solą. W przyszłości, po każdej regeneracji możliwe będzie wzrokowe sprawdzenie, czy ilość wody wprowadzonej podczas napełniania Ref. MKT-IM-006 / E / 138

96 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Pierwsze uruchomienie zawiera się pomiędzy 2 wykonanymi oznaczeniami. Wykonanie oznaczeń nie jest obowiązkowe, jednak umożliwia wykrycie poprzez kontrolę wzrokową ewentualnych nieprawidłowości podczas regeneracji, powodujących nieskuteczne działanie zmiękczacza. 12. Gdy zbiornik solanki jest całkowicie napełniony wodą i solą, wyregulować zawór bezpieczeństwa solanki w studzience zbiornika solanki. Sprawdzić, czy kolanko przelewowe jest zamontowane powyżej poziomu pływaka. 13. Po kilku minutach pracy zmiękczacza, wykonać test wody na wylocie, aby upewnić się, czy woda jest uzdatniana zgodnie z wymogami. System jest gotowy do pracy. 2 Sanityzacja Dezynfekcja zmiękczaczy wody Materiały wykorzystywane do konstrukcji nowoczesnych zmiękczaczy wody nie dopuszczają do rozwoju bakterii ani nie powodują zanieczyszczenia doprowadzanej wody. Podczas normalnego użytkowania zmiękczacz może jednak zostać zanieczyszczony przez substancje organiczne lub, w niektórych przypadkach, przez bakterie pochodzące z doprowadzanej wody. W efekcie woda może mieć nieprzyjemny smak lub zapach. Dlatego może być konieczna dezynfekcja zmiękczacza po instalacji. Niektóre zmiękczacze wymagają przeprowadzania okresowej dezynfekcji podczas normalnej eksploatacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dezynfekcji zmiękczacza należy skontaktować się ze sprzedawcą, który wykonał instalację. Zależnie od warunków użytkowania, typu zmiękczacza, typu jonitu i dostępnego środka dezynfekującego, możliwe jest wybranie metody spośród wymienionych poniżej Podchloryn sodu lub wapnia Te materiały zapewniają zadowalające efekty w przypadku ich stosowania z żywicami polistyrenowymi, syntetycznym zeolitem żelowym, piaskiem glaukonitowym i bentonitami. Podchloryn sodu 5, 25% Jeżeli są używane mocniejsze systemy, np. przeznaczone na potrzeby pralni publicznych, należy odpowiednio dostosować dozowanie. Dozowanie Żywica polistyrenowa: ustawienie 1, 25 ml cieczy na 1 l żywicy. Jonity inne niż żywice: ustawienie 0, 85 ml cieczy na 1 l. Zbiornik solanki zmiękczacza Wykonać płukanie wsteczne w zmiękczaczu i dodać wymaganą ilość roztworu podchlorynu do studzienki zbiornika solanki. W zbiorniku solanki powinna znajdować się woda, aby umożliwić utrzymanie roztworu w zmiękczaczu. Przeprowadzić zwykłą regenerację. Podchloryn wapnia Podchloryn wapnia, 70% dostępnego chloru, występuje w kilku postaciach, w tym w tabletkach i granulkach. Tego typu materiały w stanie stałym mogą być stosowane bezpośrednio i nie jest konieczne ich rozpuszczanie przed użyciem. 96 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

97 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Pierwsze uruchomienie Nie należy pozostawiać środka dezynfekującego na dłużej niż 3 godziny w zbiorniku solanki przed rozpoczęciem regeneracji. Dozowanie Odmierzyć dwie granulki ~ 0, 11 ml na 1 l. Zbiornik solanki zmiękczacza Wykonać płukanie wsteczne w zmiękczaczu i dodać wymaganą ilość podchlorynu do studzienki zbiornika solanki. W zbiorniku solanki powinna znajdować się woda, aby umożliwić utrzymanie roztworu chloru w zmiękczaczu. Przeprowadzić zwykłą regenerację Elektrochlorowanie Zawory lub systemy wyposażone już w elektrochlorator lub odpowiedni system będą poddawane sanityzacji w fazie pobierania solanki. MKT-IM-006 / E / 138

98 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Obsługa 8 Obsługa 8. 1 Widok wyświetlacza podczas działania wed 12:01 am Water Treatment treatment 4. 5 m³ tank refill backwash rapid rinse draw 8. 2 Widok wyświetlacza podczas regeneracji Regeneration treatment 48 m 34 s tank refill backwash rapid rinse draw Podczas trwania regeneracji, na kole cyklu regeneracji widoczny jest etap regeneracji, do którego zawór się zbliża lub który osiągnął (zielony), oraz czas, jaki pozostał do końca tego etapu (1). Po zakończeniu wszystkich etapów regeneracji zawór wraca do położenia uzdatniania i przywraca normalne działanie. Czas pozostały do końca regeneracji będzie wyświetlony na ekranie głównym w godzinach i minutach. Wciśnięcie przycisku podczas trwania cyklu regeneracji powoduje natychmiastowe przesunięcie zaworu do położenia kolejnego etapu cyklu i wznowienie odliczania czasu danego etapu. Przycisk jest pokazywany wyłącznie wtedy, gdy zawór znajduje się w odpowiednim położeniu, a silnik został zatrzymany. 3 Działanie sterownika podczas programowania Sterownik może być zaprogramowany wyłącznie wtedy, gdy zawór jest w trybie uzdatniania. Podczas programowania sterownik działa nadal w zwykłym trybie, monitorując zużycie wody i aktualizując wskazania wszystkich wyświetlaczy. Programowanie sterownika jest trwale zapisane w pamięci do momentu zresetowania. 4 Regeneracja ręczna Na ekranie głównym wcisnąć przycisk regeneracji, aby otworzyć ekran regeneracji. 98 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

99 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Obsługa Regeneration now at regen. time Wcisnąć przycisk now (teraz), aby rozpocząć regenerację natychmiast, lub wcisnąć at regen. time (w ustawionym czasie regeneracji), aby poczekać z wykonaniem regeneracji do zaprogramowanej godziny (ustawienie domyślne 2:00 AM dla zmiękczaczy i ustawienie domyślne 12:00 AM w przypadku filtrów). Ponowne wciśnięcie przycisku at regen. time (w ustawionym czasie regeneracji) spowoduje anulowanie ręcznej regeneracji. W trakcie trwania regeneracji wcisnąć przycisk, aby przejść natychmiast do kolejnego etapu cyklu. Gdy zostanie włączony tryb regeneracji, pod przyciskiem wyświetli się wskazanie objętości lub czasu. 5 Działanie podczas awarii zasilania Sterownik XTR ma wbudowaną funkcję wewnętrznego zasilania awaryjnego. W przypadku awarii zasilania sterownik przełącza się na tryb oszczędzania energii. Przestaje również monitorować zużycie wody. Wyświetlacz i silnik zostają wyłączone, jednak czas i dzień będą nadal kontrolowane przez co najmniej osiem godzin. Konfiguracja systemu jest zapisana w pamięci nieulotnej i przechowywana w niej bezterminowo, niezależnie od tego, czy występuje zasilanie. Po długiej przerwie w zasilaniu przycisk godziny może migać, wskazując na konieczność wykonania resetowania. Należy wcisnąć przycisk, aby wskazanie godziny przestało migać, i zresetować w miarę potrzeby ustawienie czasu. Jeżeli przerwa w zasilaniu wystąpi podczas regeneracji urządzenia, sterownik zachowa w pamięci aktualne położenie zaworu przed jego zamknięciem. Po przywróceniu zasilania, sterownik wznowi cykl regeneracji od momentu, w którym nastąpiła awaria zasilania. W przypadku braku zasilania przez ponad osiem godzin, po jego przywróceniu regeneracja zostanie anulowana, a tłok wraca do położenia roboczego. Uwaga - sprzęt Awaria zasilania może doprowadzić do uszkodzenia! Bez zasilania zawór pozostaje w swoim bieżącym położeniu do czasu przywrócenia zasilania. System powinien posiadać wszystkie wymagane zabezpieczenia zapobiegające przelaniu spowodowanemu awarią zasilania w trakcie regeneracji. Sterownik nie rozpocznie nowego cyklu regeneracji bez zasilania. Jeżeli zawór utraci możliwość odbycia zaprogramowanej regeneracji na skutek przerwy w zasilaniu, będzie oczekiwać na kolejną regenerację. Po przywróceniu zasilania sterownik rozpocznie cykl regeneracji o zaprogramowanej godzinie. Zazwyczaj oznacza to, że zawór rozpocznie regenerację po upływie jednego dnia od początkowo zaprogramowanego terminu jej wykonania. Jeżeli przepływ uzdatnionej wody jest Ref. MKT-IM-006 / E / 138

100 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Obsługa znaczny, a spodziewane są przerwy w dostawie energii, system powinien zostać skonfigurowany w taki sposób, aby zapewnić wystarczającą wielkość rezerwy do skompensowania opóźnienia w regeneracji. 6 Zdalna blokada Jeżeli zamontowany jest przełącznik zdalny, sterownik uniemożliwi włączenie regeneracji systemu do momentu, aż sygnał z wejścia blokady regeneracji zostanie usunięty. Wiąże się to z koniecznością otwarcia zamkniętego styku w celu zwolnienia blokady. Zalecane jest użycie przewodu pomiarowego 20 o maksymalnej długości 500 stóp. 7 Tryb uśpienia Sterownik przełączy się na tryb uśpienia, jeżeli po pięciu minutach nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Wszystkie pozostałe funkcje sterownika będą nadal działać. Dotknięcie którejkolwiek części wyświetlacza spowoduje jego aktywację i wyłączenie trybu uśpienia. 100 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

101 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 9 Konserwacja Obowiązkowe Czyszczenie, konserwacja i prace serwisowe muszą odbywać się regularnie i powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Wykonane prace konserwacyjne należy wyszczególnić w rozdziale Konserwacja instrukcji obsługi. Niespełnienie powyższych poleceń może doprowadzić do unieważnienia gwarancji! 9. 1 Ogólny przegląd układu Obowiązkowe Należy przeprowadzać co najmniej raz do roku! Jakość wody Zawór używany do zmiękczania 1. Całkowita twardość nieuzdatnionej wody. Twardość uzdatnionej wody Zawór używany do filtrowania 1. Przeprowadzić badanie nieuzdatnionej wody i stężenia zanieczyszczeń w filtrze. Przeprowadzić badanie uzdatnionej wody i porównać z wynikami wody nieuzdatnionej Kontrole mechaniczne 1. Sprawdzić ogólny stan zmiękczacza/filtra i wyposażenia pomocniczego. Sprawdzić, czy nie występują wycieki. Upewnić się, że przyłącza mają właściwą elastyczność, zgodną z zaleceniami producenta. Sprawdzić połączenia elektryczne, zweryfikować złącza przewodów i poszukać oznak przeciążenia. Sprawdzić ustawienia elektronicznego timera, zweryfikować częstotliwość regeneracji oraz upewnić się, że konfiguracja zaworu odpowiada danemu medium i wielkości zbiornika. Sprawdzić wodomierz, jeżeli takowy jest obecny. Porównać jego wskazania z wynikami poprzedniego przeglądu. Jeżeli wodomierz jest obecny, zweryfikować całkowite zużycie wody w porównaniu z poprzednim przeglądem. Jeżeli przed i za systemem zmiękczania/filtrowania zainstalowano manometry, zweryfikować i zapisać ciśnienia statyczne i dynamiczne oraz spadki ciśnienia. Upewnić się, że ciśnienie wlotowe nie przekracza limitów zaworu i systemu zmiękczania/filtrowania. Upewnić się, że spadek ciśnienia jest stały każdego roku i w razie konieczności dopasować czas trwania płukania wstecznego. MKT-IM-006 / E / 138

102 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 7. Jeżeli manometry są nieobecne, ale istnieją odpowiednie przyłącza, zamontować tymczasowy manometr, by wykonać czynność poprzedzającą Test regeneracji Zawór używany do zmiękczania 1. Sprawdzić stan zbiornika solanki i powiązanego osprzętu. Sprawdzić poziom soli w zbiorniku solanki. Przeprowadzić test regeneracji. ð Sprawdzić pobór solanki na etapie pobierania solanki. ð Sprawdzić uzupełnianie zbiornika solanki. ð Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa do solanki, jeżeli jest zamontowany. ð Sprawdzić poziomy wyłączania pobierania solanki. ð Sprawdzić straty żywicy na odpływie podczas regeneracji. ð Jeżeli są zamontowane, sprawdzić działanie elektrozaworów np. zaworu odłączającego wylot podczas regeneracji i/lub zaworu odłączającego przewód solanki. Sprawdzić i zapisać całkowitą twardość wody na wylocie ze zbiornika(-ów) zmiękczacza Zawór używany do filtrowania 1. Rozpocząć regenerację ręczną i obserwować przepływ do odpływu. Upewnić się, że natężenie przepływu odpowiada konfiguracji DLFC. Sprawdzić straty medium na odpływie podczas płukania wstecznego. Sprawdzić, czy pod koniec cyklu płukania wstecznego płynie czysta woda. Obserwować natężenie przepływu w trakcie cyklu szybkiego płukania i zmierzyć spadek ciśnienia w układzie filtrowania. Spadek ciśnienia po szybkim płukaniu powinien wrócić lub zbliżyć się do poziomu zanotowanego przy uruchomieniu systemu. Jeżeli są zamontowane, sprawdzić działanie elektrozaworów, np. zaworu odłączającego wylot podczas regeneracji. 102 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

103 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 9. 2 Zalecany harmonogram konserwacji Zawór używany do zmiękczania Pozycje 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Inżektor i filtr Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić BLFC*** Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić DLFC*** Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Zawór obejściowy (jeśli występuje, zawiera O-ringi***) Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Tłok* -**** -**** Wymienić -**** -**** Uszczelki i elementy dystansowe* Zawór solanki Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Pierścienie o- ring*** -**** -**** Wymienić -**** -**** Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Silnik Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Czujnik optyczny Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Koła zębate Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Koło kodujące Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Twardość na wlocie Twardość resztkowa Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Ref. MKT-IM-006 / E / 138

104 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Pozycje 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Elektronika/ ustawienia** Transformator** Licznik* (jeśli występuje) Przewód licznika (jeśli występuje) Szczelność zaworu Szczelność połączenia zaworu z przewodami Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić * Części eksploatacyjne na ich trwałość bardzo mocno wpływa jakość nieuzdatnionej wody i częstotliwość regeneracji. ** Części elektroniczne na ich trwałość bardzo mocno wpływa jakość źródła zasilania i jego stabilność. *** Elastomer na trwałość bardzo mocno wpływa stężenie chloru i pochodnych w nieuzdatnionej wodzie. **** Wkład z uszczelkami i elementami dystansowymi zawiera pierścienie o-ring, których ciasne dopasowanie zapewnia szczelność. Dlatego też demontaż i ponowny montaż tego samego wkładu może doprowadzić do rozszczelnienia układu. Po każdym wyjęciu wkładu z uszczelkami i elementami dystansowymi z korpusu zaworu należy wymienić go na nowy. Należy pamiętać, iż wraz z demontażem tłoka może dojść do zdemontowania wkładu z uszczelkami i elementami dystansowymi. Z tego powodu nie zaleca się demontowania tłoka, jego czyszczenia i smarowania smarem silikonowym, tak jak dotychczasowe zawory Fleck do użytku domowego, tylko jego wymianę co najmniej po upływie 3 lat eksploatacji. 104 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

105 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Zawór używany do filtrowania Pozycje 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Zawór obejściowy (jeśli występuje, zawiera O-ringi***) Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Tłok* -**** -**** Wymienić -**** -**** Uszczelki i elementy dystansowe* Pierścienie o- ring*** -**** -**** Wymienić -**** -**** Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Silnik Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Koła zębate Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Koło kodujące Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Elektronika/ ustawienia** Czujnik optyczny Transformator** Licznik* Przewód licznika Szczelność zaworu Szczelność połączenia zaworu z przewodami Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić * Części eksploatacyjne na ich trwałość bardzo mocno wpływa jakość nieuzdatnionej wody i częstotliwość regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

106 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja *** Elastomer na trwałość bardzo mocno wpływa stężenie chloru i pochodnych w nieuzdatnionej wodzie. 3 Zalecenia Użycie oryginalnych części zamiennych Uwaga - sprzęt Używanie nieoryginalnych części zamiennych może prowadzić do uszkodzeń! W celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta. Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych spowoduje utratę wszystkich uprawnień gwarancyjnych. Na potrzeby wymiany należy posiadać zapas następujących części: tłoki, zestaw uszczelek i elementów dystansowych, inżektory, mikroprzełączniki i napędy. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi konserwacji Użycie oryginalnych, atestowanych środków smarujących Środek smarujący P80 Emulsion (na bazie wody) Wskazówki dotyczące konserwacji Wykonywać dezynfekcję i czyszczenie systemu co najmniej raz w roku, albo w przypadku, gdy uzdatniona woda będzie mieć nieprzyjemny smak lub nietypowy zapach. Przeprowadzać co roku test twardości wody na wlocie i wody uzdatnionej. 4 Czyszczenie i konserwacja Pierwsze kroki Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji, należy wykonać następujące czynności: Obowiązkowe Te czynności muszą być wykonane przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji! 1. Odłączyć transformator ścienny. Wyłączyć dopływ wody lub ustawić zawór lub zawory obejściowe w położeniu obejścia. Zredukować ciśnienie w układzie przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności. 106 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

107 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana silnika sterownika 1. Wymontować sterownik, patrz Wymiana sterownika [ Strona 108]. Odłączyć czujnik optyczny (3). Odłączyć silnik. Otworzyć zaciski silnika (1) i wyjąć silnik przeznaczony do wymiany (2). Wymienić silnik (2). Wykonać wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności w celu ponownego montażu.. MKT-IM-006 / E / 138

108 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana sterownika 1. Nacisnąć zaciski osłony (2) po obu stronach i otworzyć osłonę (1). Nacisnąć zaciski płytki (3) i zwolnić sterownik (4). Odłączyć sterownik przeznaczony do wymiany. Podłączyć nowy sterownik, patrz Połączenia elektryczne [ Strona 49] 5. Wykonać wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności w celu ponownego montażu / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

109 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Demontaż/wymiana głowicy napędowej 1. Przy pomocy klucza 6 mm lub płaskiego śrubokręta odkręcić (2). Przy pomocy klucza 8 mm lub płaskiego śrubokręta odkręcić (1). Odłączyć głowicę napędową (3) od korpusu zaworu (4). Wymienić głowicę napędową (3). Pamiętać o znaczniku rdzenia i zrównać z małymi otworami kół zębatych, aby ułatwić sobie ponowny montaż. Uwaga - sprzęt Wskazówka Niewłaściwy montaż może doprowadzić do uszkodzenia! Montując zespół napędowy (3) na korpusie zaworu (4), upewnić się, czy jaśniejsza część trzpienia tłoka (5) została ustawiona z lewej strony, jak pokazano na ilustracji. Te czynności muszą być wykonane przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji. MKT-IM-006 / E / 138

110 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 110 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

111 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana tłoka i/lub zestawu uszczelek i elementów dystansowych i/lub zaworu solanki 1. Wymontować koła zębate, patrz Demontaż/wymiana głowicy napędowej [ Strona 109]. Wykręcić śruby (1). Wymontować tłok (3) i górną płytkę (2), pociągając górną płytkę (2) za miejsca wskazane strzałkami. Wymontować zawór solanki (7). Wymienić tłok (3) wraz z wkładem z uszczelkami i elementami dystansowymi (5). Obowiązkowe Informacja Firma Pentair zaleca, by zawsze wymieniać tłok wraz z uszczelkami i elementami dystansowymi! Większy elementy dystansowy (6) stanowi niższą część wkładu z uszczelkami i elementami dystansowymi. Wymienić lub wyczyścić zawór solanki (7). Nasmarować wszystkie uszczelki (4+5+7) jedynie przy pomocy dedykowanego środka smarującego P-80 Emulsion. Uwaga - sprzęt Zastosowanie niewłaściwego środka smarującego może doprowadzić do uszkodzenia! Nie używać środków smarujących na bazie ropy naftowej, takich jak: wazelina, oleje czy smary węglowodorowe. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody)! 8. MKT-IM-006 / E / 138

112 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 112 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

113 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie inżektora 1. Wykręcić śruby (4). Zdemontować nakładkę inżektora (3). Zdjąć uszczelkę (5) i zapamiętać jej położenie. Informacja W zależności od konfiguracji położenie uszczelki może być różne pokazano na ilustracji. Środkowa część uszczelki musi być zrównana z położeniem inżektora. Za pomocą popychacza (2) zdemontować inżektor (1). Uwaga - sprzęt Niewłaściwy demontaż inżektora może doprowadzić do jego uszkodzenia! Aby uniknąć uszkodzenia inżektora, do jego demontażu należy używać wyłącznie popychacza. Zdemontować filtr siatkowy (7). Zdemontować korek inżektora (6). Informacja W górnej części korka znajdują się 2 szczeliny. Korek można zdjąć poprzez włożenie haczyka w jedną ze szczelin od środka korka. Oczyścić lub wymienić inżektor (1), filtr siatkowy (7), zatyczkę inżektora (6) i uszczelkę (5). Wszystkie uszczelki nasmarować tylko zatwierdzonym środkiem smarującym. MKT-IM-006 / E / 138

114 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie sterownika BLFC 1. Przy pomocy klucza wymontować uchwyt sterownika BLFC (1). Przy pomocy szczypiec wyjąć kratkę (4) ze wspornika BLFC (1). Wyjąć podkładkę BLFC (3) z kratki (4). Wyczyścić szmatką frotte podkładkę BLFC (3) lub wymienić ją wraz z uszczelką (2). Wyczyścić kratkę (4). Nasmarować uszczelkę (2) jedynie odpowiednim środkiem smarującym. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody)! 7. Wykonać wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności w celu ponownego montażu. Obowiązkowe Podkładki (3) należy włożyć sfazowaną stroną skierowaną przeciwnie do kierunku przepływu wody. Znak kierunku przepływu musi być widoczny po włożeniu podkładki (3) w uchwyt (1). 114 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

115 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie DLFC 1. Wymontować zacisk DLFC (1). Wymontować uchwyt DLFC (3). Przy pomocy płaskiego śrubokręta wymontować urządzenie płuczące DLFC (2) z uchwytu DLFC (3). Wyczyścić lub wymienić urządzenie płuczące DLFC (2). Obowiązkowe Podkładki (2) należy włożyć sfazowaną stroną skierowaną przeciwnie do kierunku przepływu wody. Znak kierunku przepływu musi być niewidoczny po włożeniu podkładki (2) w uchwyt (3). MKT-IM-006 / E / 138

116 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana czujnika optycznego 1. Odłączyć przewód prowadzący od silnika do czujnika optycznego (4). Zwolnić wspornik czujnika optycznego (1), przesuwając go w tył i do góry, jak pokazano na ilustracji. Zwolnić czujnik optyczny (3) ze wspornika (1), naciskając zaciski (2). Wymienić czujnik optyczny (3). MKT-IM-006 / E

117 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie pokrętła kodującego 1. Wyczyścić pokrętło kodujące (1) przy pomocy małej szczotki. MKT-IM-006 / E / 138

118 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Montaż zaworu na zbiorniku 1. Nasmarować uszczelki odpowiednim smarem silikonowym. Nakręcić zawór (1) na zbiornik (2), pilnując, by nie uszkodzić gwintów. Swobodnie, nie używając siły, obrócić zawór (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. Informacja To położenie oporu jest uznawane za punkt zerowy. Obrócić zawór (1) od punktu zero w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o od ¼ do ½ obrotu. Uwaga - sprzęt Stosowanie nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzenia! Podczas montażu zaworu NIE przekraczać wartości momentu dokręcania wynoszącej 27 Nm. Przekroczenie tego momentu może spowodować uszkodzenie gwintów i usterkę. ¼ obrotu Punkt 0 Punkt 0 ½ obrotu 118 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

119 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek 10 Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie W zmiękczaczu wody nie jest wykonywana automatyczna regeneracja. Regeneracja w niewłaściwym czasie. Obniżenie wydajności. Przewód podłączony do okresowego lub odłączonego źródła zasilania. Podłączyć do stałego źródła zasilania. Odłączony/uszkodzony przewód licznika. Uszkodzony przewód zasilania. Uszkodzony sterownik, licznik lub czujnik. Nieprawidłowo wykonane programowanie. Sterownik nieprawidłowo skonfigurowany wskutek przerwy w zasilaniu. Większa twardość nieuzdatnionej wody. Stężenie lub ilość solanki. Zanieczyszczenie żywicy. Nieprawidłowe rozprowadzanie, gromadzenie się wody w kanałach (nierówna powierzchnia złoża). Wewnętrzna nieszczelność w zaworze. Starzenie się żywicy. Utrata żywicy. Podłączyć/wymienić przewód. Wymienić przewód. Wymienić lub naprawić. Wykonać programowanie prawidłowo. Zresetować sterownik. Zresetować urządzenie, ustawiając nową wartość twardości. Zadbać o to, aby zbiornik solanki był zawsze napełniony solą. Czyścić zbiornik co roku. W zbiorniku może się znajdować klucz elektrolityczny. Jeżeli jest stosowana siatka, poziom napełnienia wodą powinien być ponad nią. Skontaktować się ze sprzedawcą, ustalić sposób potwierdzenia usterki, oczyścić żywicę i podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec zanieczyszczeniu w przyszłości. Skontaktować się ze sprzedawcą. Sprawdzić rozdzielacze i przepływ podczas płukania wstecznego. Wymienić elementy dystansowe, uszczelki lub tłok. Sprawdzić, czy nie występuje utlenianie żywicy na skutek działania chloru. Papkowata konsystencja żywicy. Sprawdzić, czy głębokość złoża jest prawidłowa. Uszkodzone rozdzielacze. MKT-IM-006 / E / 138

120 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie Niska jakość wody. Duże zużycie soli. Brak ciśnienia wody. Zbyt duża ilość wody w zbiorniku solanki i/lub słonej wody, która ma być dostarczona. Sprawdzić pozycje wymienione w rubryce Obniżenie wydajności. Otwarty zawór obejściowy. Gromadzenie się wody w kanałach. Nieprawidłowa konfiguracja mieszania. Ustawiona wysoka wartość ilości soli. Zbyt duża ilość wody w zbiorniku solanki. Osadzanie się kamienia/zanieczyszczenie przewodu wlotowego. Zanieczyszczona żywica. Nieprawidłowe płukanie wsteczne. Zatkany przewód odpływowy. Zanieczyszczony lub uszkodzony zawór solanki. Zatkany inżektor. Niskie ciśnienie wlotowe. Sterownik nie wykonuje cyklu włączania/wyłączania. Zamknąć zawór obejściowy. Sprawdzić, czy przepływ podczas pracy nie jest zbyt wolny lub zbyt szybki. Sprawdzić, czy nie występuje zanieczyszczenie medium filtracyjnego. Skonfigurować prawidłowo mieszanie. Wyregulować czas napełniania. Patrz opis usterki w punkcie Zbyt duża ilość wody w zbiorniku solanki. Oczyścić lub wymienić przewód. Wykonać wstępne uzdatnienie w ramach czynności zapobiegawczych. Oczyścić żywicę. Zbyt dużo cząsteczek żywicy i/lub osadu. Skontaktować się ze sprzedawcą, zresetować natężenie przepływu podczas płukania wstecznego i/lub wyregulować czas. Sprawdzić przepływ do odpływu. Oczyścić element sterujący przepływem. Oczyścić lub wymienić zawór solanki. Oczyścić inżektor i wymienić filtr siatkowy. Zwiększyć ciśnienie, aby umożliwić uzyskanie prawidłowej wydajności działania inżektora (minimum 1, 4 bara). Wymienić sterownik. 120 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

121 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie Zmiękczacz nie zużywa soli. Zawór wykonuje stale cykl załączania/wyłączania. Zatkany/zablokowany przewód odpływowy. Inżektor jest zatkany. Brak wody w zbiorniku solanki. Ciśnienie wody jest zbyt niskie. Przewód solanki doprowadza powietrze podczas pobierania solanki. Uszkodzony sterownik. Nieprawidłowe programowanie. Oczyścić przewód odpływowy i/lub element sterujący przepływem. Oczyścić lub wymienić inżektor i filtr siatkowy. Sprawdzić, czy nie występuje blokada w BLFC. Upewnić się, czy pływak zabezpieczający nie jest zablokowany. Ciśnienie w układzie musi wynosić co najmniej 1, 4 bara. Sprawdzić, czy z przewodu solanki nie wydostaje się powietrze. Sprawdzić, czy na tłoku, uszczelkach i elementach dystansowych nie występują zarysowania i wgniecenia. Sprawdzić programowanie. Ciągły przepływ do odpływu. Ciała obce w zaworze sterującym. Nieszczelność wewnętrznego zaworu sterującego. Zawór zablokowany w położeniu regeneracji. Silnik wyłączony lub zablokowany podczas regeneracji. Oczyścić zawór, zmontować urządzenie ponownie. Wymienić silnik. MKT-IM-006 / E / 138

122 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek 10. 1 Wykrywanie błędów Jeżeli wystąpi błąd w działaniu zaworu lub sterownika, rozlegnie się alarm dźwiękowy, a na ekranie głównym wyświetli się przycisk ostrzeżenia i przycisk alarmu. wed 12:01 am Water Treatment treatment 2 d tank refill backwash rapid rinse draw Wcisnąć przycisk alarmu Wcisnąć przycisk ostrzeżenia o błędzie, aby wyciszyć sygnał dźwiękowy., aby wyświetlić informacje o błędzie. Jeżeli wyświetlacz będzie w trybie uśpienia w momencie wystąpienia błędu, ekran włączy się na pięć minut. Błąd będzie powodować emisję jednosekundowego sygnału dźwiękowego na minutę, do momentu usunięcia błędu. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty w ciągu pięciu minut, ekran przełączy się na tryb oszczędzania energii, a jako wygaszacz ekranu będzie się wyświetlać przycisk ostrzeżenia o błędzie Ostrzeżenia o błędzie Informacja Na ekranie głównym wyświetla się ostrzeżenie o błędzie, gdy zostanie wykryty stan sygnalizujący błąd. Wcisnąć przycisk ostrzeżenia o błędzie, aby wyświetlić komunikat o błędzie. Większość ostrzeżeń o błędach jest usuwana podczas regeneracji. Jeżeli po regeneracji błąd nadal występuje, należy spróbować wykonać opisaną poniżej procedurę resetowania i przywrócenia normalnego stanu lub wezwać serwis techniczny. Informacja na ekranie błędu Czujnik optyczny W czujniku optycznym wykryto niepożądaną zmianę Błąd przepływomierza Ciągły przepływ Przyczyna Nastąpiła niepożądana zmiana stanu czujnika optycznego. Resetowanie i przywrócenie normalnego stanu Błąd niekrytyczny. Wykryto dodatkowy impuls czujnika optycznego. Wcisnąć przycisk regeneracji, aby aktywować silnik w celu usunięcia błędu. Przepływomierz zgłosił występowanie ciąpływu spadnie poniżej 0. 5 gpm lub 1 l/min. Jeżeli spo- Błąd zostanie usunięty, gdy mierzona wartość przegłego przepływu przez dziewany jest ciągły przepływ, wyłączyć funkcję wykrywania nieszczelności elementów hydraulicznych w ponad 24 godziny. ustawieniach głównych. 122 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

123 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek Informacja na ekranie błędu Zbyt duże natężenie prądu Wykryto zbyt duże natężenie prądu w silniku Błąd przepływomierza Nie wykryto przepływu Brak regeneracji od 100 dni Częstotliwość obsługi serwisowej Błąd uszkodzonej pamięci Zgaśnięcie silnika Uruchomienie silnika Nie wykryto zmian w czujniku optycznym przez 6 sekund Przyczyna Silnik pobrał zbyt dużo prądu. Nie wykryto przepływu od 7 dni. Zawór nie został poddany regeneracji od ponad 100 dni. Wygaśnięcie ustawienia sterownika kontrolującego częstotliwość obsługi serwisowej. Niezgodność lub uszkodzenie wewnętrznej pamięci. Żadne zmiany stanu nie zostały wykryte w czujniku optycznym przez sześć sekund. Resetowanie i przywrócenie normalnego stanu Spróbować wykonać ręczną regenerację. Jeżeli błąd nadal występuje, wezwać serwis techniczny. Błąd zostanie usunięty po wykryciu impulsu przepływu. Upewnić się, czy przewód licznika jest prawidłowo zainstalowany, a licznik swobodnie się obraca. W razie potrzeby wyczyścić licznik. Uruchomić regenerację, patrz Regeneracja ręczna [ Strona 98]. W ustawieniach głównych przejść do ekranu częstotliwości obsługi technicznej i ustawić nowy termin obsługi. Włączyć/wyłączyć zasilanie sterownika XTR. Rozładować superkondensator i włączyć/wyłączyć zasilanie sterownika XTR. Odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie. Poczekać, aż element sterujący ponownie ustawi odpowiednie położenie. Sprawdzić, czy czujnik optyczny jest na miejscu, a jego przewody są podłączone do płytki drukowanej. Sprawdzić, czy silnik i elementy układu napędowego są w dobrym stanie i zostały prawidłowo zmontowane. Skontrolować zawór i upewnić się, czy tłok przesuwa się swobodnie. W razie potrzeby wymienić/ponownie zmontować poszczególne elementy. Włączyć urządzenie i obserwować jego działanie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, wyłączyć urządzenie, przełączyć je na tryb obejścia i skontaktować się z serwisem technicznym. MKT-IM-006 / E / 138

124 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11 Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 1 Lista części zaworu Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, #10 24 x 0, 81" 10 2 BR61837 Zespół tłoka i zestawu uszczelek, regeneracja współprądowa BR61838 Zespół tłoka i zestawu uszczelek, regeneracja przeciwprądowa Zawór solanki 4600/ / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

125 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Naklejka inżektora, czysta BLFC, 0, 125 gpm, 5000/5600/ BLFC, 0. 25 gpm, 5000/5600/ BLFC, 0, 50 gpm, 5000/5600/ BLFC, 1, 00 gpm, 5000/5600/ SP Zespół inżektora, 1610, #000, brązowy SP Zespół inżektora, 1610, #00, fioletowy SP Zespół inżektora, 1610, #0, czerwony SP Zespół inżektora, 1610, #1, biały SP Zespół inżektora, 1610, #2, niebieski SP Zespół inżektora, 1610, #3, żółty Naklejka 0, 5 gpm, 1, 5 lbs soli/min SP Filtr siatkowy inżektora SP Uszczelka inżektora Nakładka inżektora Zespół nakładki inżektora, 1650 regulowany, 5000, 20 psi, przeciwprądowy Zespół nakładki inżektora, 1650 regulowany, 5000, 30 psi, przeciwprądowy SP Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, #10 24 x 1" Zespół inżektora, korek z pierścieniami o-ring 1 13 BR Zespół korpusu zaworu 5800 z filtrem (zawiera pozycje 14, 15, 16, 17 i 18) - BR Zespół korpusu zaworu 5800 z mieszaczem (zawiera pozycje 14, 15, 16, 17 i 18) SP Element ustalający, pierścień o-ring rury rozdzielacza SP Pierścień o-ring 560CD SP Pierścień o-ring górnej części zbiornika Element ustalający, uszczelka zbiornika Zespół mieszający, do użytku w obiektach mieszkalnych PUSTE DFLC, plastikowy, pusty i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 0, 80 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 1, 0 gpm DFLC, plastikowy, 1, 2 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego Ref. MKT-IM-006 / E / 138

126 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe DFLC, plastikowy, 1, 5 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 2, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 2, 4 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 3, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 3, 5 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 4, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 5, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 6, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 7, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, 1" zespół 8 gpm DFLC, 1" zespół 9 gpm DFLC, 1" zespół 10 gpm DFLC, 1" zespół 12 gpm DFLC, 1" zespół 15 gpm SP Zacisk, mocowanie odpływu 10 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Niewidoczne na ilustracji Niewidoczne na ilustracji Korek, zawór solanki z pierścieniem o-ring 560 CD Zespół korka modułu BLFC z pierścieniem o-ring / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

127 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 2 Lista części głowicy napędowej Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Zespół sterownika XTR z oznaczeniem Zespół sterownika XTR bez oznaczenia 1 2 BR Zespół osłony, czarny/niebieski 1 - BR Zespół osłony, kolory czarny-czarny Transformator, 12 V UL Transformator, międzynarodowy, 12 V UL Czujnik optyczny 1 6 BR61836 Płyta zespołu napędowego Pokrywa, dolna 1 8 BR61835 Zespół silnika 1 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

128 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 3 Lista zaworów bezpieczeństwa do solanki BV 44 Pozycja Układ solanki Numer części Opis Zawór bezpieczeństwa do solanki 2300 bez odpowietrznika Zawór bezpieczeństwa do solanki 2300 HW bez odpowietrznika Zawór bezpieczeństwa do solanki 2310 bez odpowietrznika Ilość w opakowaniu Zawór solanki mm Zawór solanki mm Lista części zaworów bezpieczeństwa do solanki / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

129 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Korpus zaworu bezpieczeństwa do solanki, SP Pierścień o-ring SP Zespół plastikowej nakrętki zaworu solanki SP Element ustalający, odpływ SP Plastikowa nakrętka SBV SP Nowy zespół pływaka SP Przelotka 2300/2310/ Lista części zespołu zaworu obejściowego Plastikowy zawór obejściowy (bez widełek) Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu 1 BU26054 Plastikowy zawór obejściowy 1 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

130 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Śruba imbusowa 8 18 x 0, 60" SP Zacisk montażowy SP Pierścień o-ring Widełki, 1", BSP, męskie, plastik Widełki, ¾", BSP, męskie, plastik Widełki, ¾", BSP, męskie, mosiądz Widełki, 1", BSP, żeńskie, mosiądz 1 7 Zespół 256 Zespół adaptera, zestaw złącza, z pierścieniami o-ring / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

131 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Zawór obejściowy 1" BSP żeński, ze stali nierdzewnej Ref. MKT-IM-006 / E / 138

132 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu 1 BU28502 Zawór obejściowy 1" BSP ze stali nierdzewnej SP Wzmacniana śruba z łbem sześciokątnym 1/4-20 x 1 lub imbusowa SP Czerwony uchwyt zaworu obejściowego Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, x 0, 5" Naklejka zaworu obejściowego, standard 1 6 BU11978 Górna pokrywa zaworu obejściowego 1 7 BU11972 Korek, zawór obejściowy SP Uszczelka zaworu obejściowego 560CD Korpus zaworu obejściowego, 1" BSP, stal nierdzewna Dolna pokrywa zaworu obejściowego 1 11 Zespół 256 Zespół adaptera, zestaw złącza, z pierścieniami o-ring SP Pierścień o-ring SP Zacisk montażowy SP Śruba imbusowa 8 18 x 0, 60" Lista części systemów rozdzielania 10 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ, 1, 10 m Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ, 1, 95 m / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

133 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe - BU28508 Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ HW, 1, 10 m Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ HW, 1, 88 m Zespół rozdzielacza 1, UF i duża wydajność, 1, 10 m 24 - BU28509 Zespół rozdzielacza 1, UF i duża wydajność HW, 1, 10 m Zespół rozdzielacza 1, duża wydajność HW, 1, 88 m 24 3 BU28648 Rura rozdzielacza 1", 1, 85 m (ACS) 1 - BU28650 Rura rozdzielacza 1", 1, 06 m (ACS) 1 - BU28507 Rura rozdzielacza 1", 1, 06 m HW Rura rozdzielacza 1", 1, 78 m HW Dolny rozdzielacz 1, duży przepływ Dolny rozdzielacz 1, duży przepływ HW Dolny rozdzielacz 1, UF i duża wydajność Dolny rozdzielacz 1, UF i duża wydajność HW Lista odpowietrzników 500 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Pozycja Układ solanki Numer części Opis Ilość w opakowaniu Odpowietrzniki 500A 915 mm (36") Odpowietrzniki 500A, 1, 25 m Odpowietrznik 500 HW 48 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

134 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 8 Lista części liczników Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Zespół przepływomierza turbinowego ¾" SXT 1 2 BR Zespół przewodu przepływomierza turbinowego Zespół przepływomierza turbinowego SP Zacisk SP Śruba 50 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Pierścień o-ring 560 CD złącza adaptera SP Zacisk montażowy / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

135 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Nakładka, licznik elektroniczny SP Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, x 5/ Śruba Zespół przewodu licznika, STX, łopatkowy Zespół nakładki licznika NT SP Pierścień o-ring, -137, standard, licznik SP Wirnik licznika SP Śruba Korpus licznika Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Niewidoczne na ilustracji 14613SP Prostownica strumienia przepływu Lista części z certyfikatem CE Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Kolektor górny 1 x 0, 011 szary bagnet SP Króciec przewodu elastycznego 90 ½ x ½, czarny lub szary 10 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie swojego zakupu w MyDEWALT umożliwia dostęp do informacji o serwisie gwarancyjnym, najnowszych aktualizacjach i ofertach, ocenianie i recenzowanie swoich produktów.

Naprawy i części zamienne

Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Serwis DEWALT

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy branżowe.

Informacje o gwarancji

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat gwarancji, naprawy lub wymiany produktu.

Informacje O Produkcie

  Nasz wygodny lokalizator pomoże znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę DEWALT. Wyczerpujące informacje można znaleźć tutaj.

  XR FLEXVOLT to nasza przełomowa gama bezprzewodowych narzędzi 54V, które zapewniają moc narzędzi przewodowych i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Akumulator XR FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, który automatycznie przełącza się z 54V na 18V, co pozwala mu na zasilanie elektronarzędzi z gamy 18V XR i XR FLEXVOLT pracujących z napięciem zarówno 18V, jak i 54V. Dowiedz się więcej o XR FLEXVOLT tutaj.

  Tak. Akumulatory XR FLEXVOLT są zgodne wstecznie z wszystkimi produktami i ładowarkami 18V XR - każde bezprzewodowe elektronarzędzie 18V XR, które już posiadasz, można zasilać akumulatorem XR FLEXVOLT.

  Na stronach poświęconych produktom znajdują się odnośniki do pobierania instrukcji obsługi. Aby przejść na stronę produktu, wpisz kod lub nazwę produktu w pasku wyszukiwania na górze naszej witryny internetowej.

  Strona poświęcona produktowi zawiera listę danych o drganiach dotyczących narzędzi.

  Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne dotyczące kotew i elementów złącznych, kliknij tutaj.

  Gwarancja

   Użytkownicy mają możliwość przedłużenia gwarancji na swoje narzędzia DEWALT do 3 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie MYDEWALT i postępować zgodnie z poleceniami w serwisie, aby zarejestrować swój produkt, i dodać go do swojej zakładki „Przegląd narzędzi” w czasie 4 tygodni od zakupu. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

   Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

   Wyświetl pełne warunki swojej gwarancji tutaj.

   Serwis I Informacje Techniczne

    Aby wyszukać odpowiednie części, instrukcje obsługi i rysunki dotyczące Twojego narzędzia, musimy znać numer modelu i numer typu tego narzędzia. W narzędziach DEWALT numer modelu i numer typu zwykle są umieszczone na etykiecie ostrzegawczej lub tabliczce znamionowej, która zwykle znajduje się na spodzie lub z boku narzędzia. W przypadku większych urządzeń, jak generatory, etykieta znajduje się zwykle na górze urządzenia.

    Numer seryjny produktu znajduje się zwykle na etykiecie znamionowej lub w komorze akumulatora. Zwykle ma postać serii cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu numeru seryjnego, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny tutaj.

    Kody daty to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji oraz kod fabryki. Na przykład, produkt wykonany w drugim tygodniu 2017 r. w fabryce nr 59 jest oznaczony kodem 2017- 02 59. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu kodu daty, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny 

    Możesz skontaktować się z serwisem technicznym odwiedzając naszą witrynę dotyczącą serwisowania dostępną tutaj.

    ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO SPRZEDAWCĘ

    Produkty i akcesoria DEWALT są dostępne do zakupu przez Internet i w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. Wyszukaj najbliższy punkt sprzedaży, podając kod pocztowy lub miasto.

    Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt D36000s

    Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt D36000s

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Dewalt D36000s