Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Asus P I P65up5

Asus P I P65up5 jest zaawansowanym urządzeniem, które wymaga stosowania odpowiednich instrukcji bezpiecznej obsługi i konserwacji, aby zapewnić jak najlepsze wyniki i bezpieczeństwo użytkownikom. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przestudiować instrukcję obsługi, aby upewnić się, że wszystkie funkcje są zrozumiałe. Należy unikać używania zasilania z niezaufanych źródeł i zawsze należy sprawdzać zabezpieczenia zasilania, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu i wstrząsom elektrycznym. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać urządzenie i wymieniać jego części, takie jak kable i filtry, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym i mechanicznym. Użytkownicy powinni również przestrzegać wszystkich ogólnych procedur bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu lub uszkodzeniu urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Asus P I P65up5

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

1 Instrukcje obsługi, konserwacji i testowania windy Spis tre ci: Instrukcje dotycz ce konserwacji windy 1 2 Warunki bezpiecznego wykorzystania 3 5 Sterowanie windy 6 9 Plan smarowania Testowanie wind hydraulicznych (podno ników) LIFT COMPONENTS s. r. o., Na Novém Poli 383/3, 733 01, Karviná Staré M sto, tel. :,

2 INSTRUKCJE DOTYCZ CE KONSERWACJI WINDY Spis tre ci: INSTRUKCJE DOTYCZ CE KONSERWACJI WINDY... 1 OGÓLNE INSTRUKCJE KONSERWACJI WINDY... 1 AWARYJNE WYJ CIE OSÓB... 1 OSOBY WYKONUJ CE WYJ CIE (WYZWOLENIE)... 1 a) Winda linowa... 2 b) Winda hydrauliczna... 2 Szczególne instrukcje dla obsługi... 2 OGÓLNE INSTRUKCJE KONSERWACJI WINDY K o n s e r w a c j w i n d y przeprowadza organizacja serwisowa windy p o d ł u g wewn trznych przedpisów i procedur przeprowadzania konserwacji windy organizacji serwisowej Procedury te s zgodne ze zharmonizowanymi normami, dla wind. Serwisowania kabiny w szybie musi by przeprowadzone przez dwóch pracowników organizacji serwisowej windy, którzy si wzajemnie ubezpieczaj, aby zapobiec uwi zienia pracownika w szybie. W przypadku obsługi tylko jedn osob, osoba ta musi by wyposa ona w telefon do komunikacji w przypadku zaci cia. NAWARYJNE WYJ CIE OSÓB A w a r i a z a s i l a n i a albo awaria windy nie stanowi zagro enia dla bezpiecze twa osób znajduj cych si w kabinie. W przypadku awarii zasilania, o wietlenie awaryjne o wietla wn trze kabiny. Naci nij przycisk ALARM na panelu sterowania (z oznaczeniem dzwonka) aby wezwa albo personel obsługi w budynku, która zapewni wyj cie (wyzwolenie) osób. O ile ta nie jest dost pna, naci nij przycisk TELEFON, który aktywuje telefoniczne poł czenie z miejscem, gdzie jest stała słu ba ratownicza. W tym okresie niezb dne jest utrzymanie w kabinie spokoju, powstrzymanie si od wszelkich manipulacji z wyposa eniem windy i poczeka na przyjazd personelu wykonuj cego wyzwolenie. OSOBY DOKONUJ CE WYZWOLENIA Ratowanie ludzi z kabiny windy zezwala si wył cznie osobie przeszkolonej odpowiednio upowa nionej, której nazwisko jest wymienione w ksi dze windy, albo pracownikom upowa nionej organizacji usług. Przeszkolenie osób upowa nionych zapewni organizacja, która przeprowadza monta windy. Osoby te otrzymaj wobec swego podpisu klucz do otwierania awaryjnego. Klucz jest u ywany do otwierania drzwi awaryjnych od platformy docelowej, w wypadku zaistnienia potrzeby ratowania osób Upowa niona osoba musi przechowywa klucz w niedost pnym miejscu, aby zapobiec nadu yciom przez osob nieuprawnion. Po awaryjnym otwarciu drzwi przystankowych i ratowania ludzi, drzwi musz by prawidłowo zamkni te a jest niezbł dne przekona si o tym, e drzwi s prawidłowo zabezpieczone. W razie potrzeby zjechania klatki kabiny na poziom stacji wykonujemy nast puj ce czynno ci LIFT COMPONENTS s. :, 1

3 a) D wig osobowy (winda linowa) Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien z przedziału maszynowni przy pomocy koła r cznego maszyny windy: 1) Przed przesuni ciem jest niezb dne wył czy wył cznik główny windy. 2) Przy pomocy hamulca o podwójnym działaniu uwolni hamulce maszyny windy i drug r k obraca wokół tarczy długo, a klatka kabiny windy przyje d a do poziomu stacji 3) Pozycj t mo na stwierdzi bezpo rednio w maszynowni, według znaków na linach lub o wietlenia kontrolnego - sygnalizacji strefy drzwi. 4) Po przybyciu klatki do stacji przestanie zwolnienie hamulca, prowadz cy prace ratownicze pójdzie do stacji, gdzie została przesuni ta klatka, trójk tnym kluczem specjalnym uruchomi drzwi przystankowe, aby drzwi zostały otwarte, aby ludzie wind mogli swobodnie opu ci. Wwypadku awarii zasilania biegiem jazdy: Je li winda wyposa ona jest w system opuszczenia awaryjnego w celu ratowania ludzi, winda zjedzie do stacji wej ciowej i pasa erowie, naciskaj c na drzwi kabiny mog otworzy drzwi windy i opu ci kabin. b) D wig osobowy (winda linowa) bez maszynowni Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien: 1) Przed przesuni ciem kabiny, jest niezb dne wył czy wył cznik główny windy. 2) Przy pomocy interkomu dwustronnego nawi za kont z lud mi uw zionymi w kabinie oraz informowa ich na temat post pu ich uwolnienia. 3) Przekr ceniem kluczyka, aktywuj system alarmowy, kluczyk znajduje si w rozwodnicy. 4) Przy pomocy d wigni w rozwodnicy oraz odblokowaniem ogranicznika, odhamuj hamulec urz dzenia windy. 5) Za pomoc przycisku jazdy awaryjnej w rozwodnicy, uruchomi jazd kabiny w gór albo w dół 6) Zadzwo organizacj serwisow. c) Winda hydrauliczna Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien: 1) wył czy główny wył cznik windy 2) R cznie nacisn czerwony przycisk na górnej cz ci urz dzenia (po naci ni ciu do rozpoznania przepływ oleju poprzez zawory w urz dzeniu) i transportowa kabin do najbli szej stacji. Pozycj t mo na sprawdzi wprost w maszynowni przy pomocy o wietlenia kontrolnego- sygnalizacji strefy drzwi. 3) Kluczykiem do awaryjnego otwierania odblokowa zamek i pod naciskiem otworzy drzwi. 4) Zadzwo organizacj serwisow. O ile jest konieczne transportowa kabin do górnej stacji, jest dozorca windy powinien: 1) wył czy główny wył cznik windy 2) Podnie pokryw agregatu i pomp r czn transportuj kabin do stacji. 3) Kluczykiem do awaryjnego otwierania odblokowa zamek i pod naciskiem otworzy drzwi.. Wwypadku awarii zasilania biegiem jazdy: Winda zjedzie do stacji wej ciowej i pasa erowie, naciskaj c na drzwi kabiny mog otworzy drzwi windy i opu ci kabin. Szczególne ostrze enie dla obsługi: - Po ka dym opuszczenu maszynowni jest niezb dne zabroni dost pu osób nieuprawnionych - Po awaryjnym otwarciu drzwi szybu nale y je zamkn i upewni si, e s nale ycie zapewnione - K l u c z musi by przechowywany w niedost pnym miejscu, aby niebyło do niego dost pu. LIFT COMPONENTS s. :, 2

4 WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPOATACJI Winda mo e by u ywana tylko do celów, które s tutaj podane i jest zabronione jej nadu ywanie do adnych innych celów. Spis tre ci: WARUNKI BEZPIECZNEJ EXPLOATACJI 3 NIEZBŁ DNE PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA BEZPIECZNEJ I BEZPROBLEMOWEJ EKSPLOATACJI: 3 OBOWI ZKI OPERATORA WINDY 4 NEDOZWOLONY DOST P DO MASZYNOWNI 5 OBCI ENIE KLATKI (KABINY) 5 DOST P DO PLATFORMY 5 WPŁYW NA RODOWISKO NATURALNE 5 ZABRONIONE MANIPULACJE Z WIND 5 Niezb dne podstawowe wymagania dla bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji: - Nie nale y przeci a windy, nale y przestrzega maksymalnego obci enia wskazanego na etykiecie w kabinie. - Upewnij si, aby ładunek lub baga nie przeszkadzały zamykaniu drzwi ani te w inny sposób je nie uszkodziły. - Nie ci gn lub pcha, gdy drzwi windy s otwarte. - Nie my wod kabin albo inne cz ci windy. Je li to konieczne, za pomoc wilgotnej szmatki i potem wysuszy powierzchni. - Nie pozwól wej cia przy pomocy siły do maszynowni windy. Maszynownia je dost pna tylko osobom upowa nionym. - Utrzymuj w czysto ci i wolny dost p do wej cia maszynowni. - O ile sprawdzisz biegiem eksploatacji, zwi kszony hałas, wibracje, dym, zapach albo inne nietypowe zachowania si urz dzenia, zabro jego u ywaniu i niezwłocznie je zgło organizacji serwisowej. - Je eli jakie cz ci urz dzenia przestan prawidłowo wykonywa swoj funkcj, ie jak o wietlenie, wentylacja, dokładno zatrzymywania si albo nieprawidłowe funkcje jazdy, jest konieczne niezwłoczne zgłosi ten fakt organizacji serwisowej. - Winda nei mo e by u ywana do innych celów, ni jest przeznaczona. - W szczeg no ci konieczne jest, aby zapobiec u ywania windy dzieciom bez opieki.! Winda nie powinna by u ywana w przypadku wycieku wody albo ognia w budynku! Ludziom, którzy nie s zdolni do samodzielnej obsługi windy (naprz. dzieci albo osoby niepełnosprawne), musi towarzyszy inna osoba. Winda mo e by u ywana tylko z funkcjonuj cym o wietleniem kabiny. Je li wiatło w kabinie nie wieci, winda winna by wycofana z eksploatacji i jest konieczne zapewni napraw. Niezb dne jest zapobieganie celowej manipulacji biegiem otwierania i zamykania LIFT COMPONENTS s. o., na Novém poli 383/3, Karviná Staré M sto, tel. :, fax:

5 dzwi, w celu unikni cia wci gni cia ubrania albo palców mi dzy panele drzwi lub mi dzy panel i ramy drzwi. Wynik analizy ryzyka spełnia wszystkie kryteria rozporz dzenia rz du 14/99 Zb. i SN EN 81-1, 2 i zgodnie ze wszystkimi warunkami niniejszych wytycznych jest wystarczaj co bezpieczna. OBOWI ZKI OPERATORA URZ DZENIA MECHANICZNEGO Operator windy jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie nale ytego serwisu. Dlatego niezmiernie wa ne jest przed pierwszym uruchomieniem windy zawarcie umowy o wiadczeniu usług kwalifikowan organizacj serwisow. Eksploatacja windy Winda mo e by wykorzystywana wył cznie do celów, dla których została zbudowana, w sposób odpowiadaj cy danym i instrukcjom w dokumentacji. Wentylacja Szybu windy i maszynowni musí by zainstalowana, aby temperatura i wilgo w tych miejscach były utrzymane w zakresie okre lonym w zał czonej dokumentacji. Dokumentacja towarzysz ca windy Musi by przechowywana w dogodnym miejscu, w ka dej chwili dost pna dla upowa nionych lub oprawnionych osób i udost pniona dla dopełnienia i aktualizacji. Bezpieczny dost p do budynku oraz windy musi by zapewniony w przypadku zagro enia lub czynno ci konserwacyjnych. Dost p do windy musi by dost pny jedynie osobom upowa nionym, - osobom nieupowa nionym, dost p winien by zabroniony (np. zamek). Maszynownia, szyb windy, platformy oraz podej cia do maszynowni musz by odpowiednio o wietlone. Pomieszczenia nale ce do windy nie powinny by wykorzystywane do innych celów, ich jak przechowywanie innych przedmiotów, przewodów elektrycznych, rur, itp. Za utrzymanie d wigu b dzie odpowiedzialna kwalifikowana organizacja serwisowa. Serwis awaryjny musi by wykonywany, je li winda jest w w sytuacji awaryjnej. Kabina windy musi by w stałym poł czeniu z miejscem obsługi. Profesjonalne inspekcje i testy elementów bezpiecze stwa oraz innych urz dze windy w celu dokonania oceny ogólnego stanu bezpiecze stwa i funkcjonalno ci windy, w tym kontrola dokumentacji i kwalifikacji personelu Terminy inspekcji i bada s okre lone przez przepis szczególny. Uruchomienie windy po jej usuni ciu z eksploatacji mog przeprowadzi tylko upowa nione organizacje serwisowe. Czyszczenie, smarowanie windy, wymiana uszkodzonych cz ci, kontrola cz ci bezpiecze stwa, mo e przeprowadza tylko organizacja z odpowiednimi uprawnieniami. :, fax:

6 NIEUPOWA NIONY DOST P DO MASZYNOWNI Dost p do maszynowni lub innych miejsc windy, posiadaj tylko osoby upowa nione. Aby zapobiec nieuprawnionemu wej ciu osobom nieupowa nionym, miejsce to jest zamkni te. W sytuacjach nadzwyczajnych, biegiem akcji ratowniczych, konserwacji, itp., s klucze dost pne dla uprawnionych osób, które s informowane pracownikiem serwisowym o nale nym u yciu klucza. Je eli dojdzie do ograniczenia dost pu lub innej jiebezpiecznej sytuacji, fakt ten nale y zgłosi do organizacji serwisowej. OBCI ENIE KLATKI WINDY Klatka windy mo e by obci ona przez osoby, ewentualnie osobami i ładunkiem (baga em itp. ) tylko do masy odpowiadaj ce ud wigu windy. Je li to mo liwe, nale y rozło y obci enie równomiernie na całej powierzchni podłogi. DOST P DO PLATFORMY Dost p do platformy musi by bez przeszkód, powierzchnia podłogi winna by czysta i sucha, dobrze o wietlona, aby unikn zagro enia dla wchodz cych osób. WPŁYW NA RODOWISKO NATURALNE Smary, oleje, detergenty i inne substancje zu yte lub materiały wpływaj ce na rodowisko musz by usuwane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. Za likwidacj odpowiada operator d wigu.. Zu yte cz ci lub cz ci pozostałe po modernizacji i rekonstrukcji stanowi własno wła ciciela urz dzenia maszynowego. ZAKAZANE MANIPULACJE Z WIND Jest zabroniona jakakolwiek manipulacja z wind, która jest sprzeczna z instrukcjami eksploatacji usytuowanych w klatce. Prz ci anie windy jest zabronione. W szczególno ci jest zabronione wej cie osobom nnieupowa nionym: - do ogólnej przestrzeni szybu i podszybia - na klatk windy w maszynowni. Jest zabronione jakiekolwiek manipulowanie (przez osoby nieuprawnione): - Klatk i drzwiami przystankowymi (w tym ich cz ci mechaniczne) - Ka de urz dzenie w maszynowni LIFT COMPONENTS s. :, fax:

7; Sterowanie wind w ogóle Zabrania si u ywania windy do innych celów, ni s zamierzone. Rodzaje sterowania windy s oznaczone nast puj co: Tak jest oznaczone urz dzenie, które jest u ywane Spis tre ci: sterowanie windy Sterowanie proste... 7 Sterowniki na stacjach... 7 Sterowniki w klatce (kabinie)... 7 Interkom dwukierunkowy... 7 Przeci enie windy... 7 Sterowanie windy jednokierunkowe zbiorcze w dół Sterowniki na stacjach... 8 Sterowniki w klatce (kabinie)... 8 Interkom dwukierunkowy... 8 Przeci enie windy... 8 Sterowanie windy - zbiorcze dwukierunkowe selektywne (SIMPLEX)... 9 Sterowniki na stacjach... 9 Sterowniki w klatce (kabinie)... 9 Interkom dwukierunkowy... 9 Przeci enie windy... 9 LIFT COMPONENTS s. :, 6

8 Sterowanie windy- Sterowanie proste Sterowanie proste jest przeznaczone głównie do budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany ruch ze stacji w gór i w dół, bez konieczno ci nast powania osób do kabiny biegiem jedynej jazdy. Sterowniki w stacjach W stacjach s sterowniki kombinowane: Jednego rodzaju sterowniki ze strzałk w gór i w dół s wyposa one lampk kontroln. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy. L a m p k a k o n t r o l n a w s k a z u j e n a potwierdzenie zapisu. Według dania odbiorcy, sterowniki kombinowane w stacjach s wyposa one w wy wietlacz, ewentualnie w sygnalizacj wietln, która wskazuje kierunek jazdy kabiny. Sterowniki w klatce (kabinie) W rodku kabiny znajduje si sterownik kombinowany obejmuj cy central klawiszow dla ka dej stacji, o wietlenie awaryjne, wy wietlacz. Ponadto, s tutaj równie sterowniki DZWONEK, z a m yk a n i a i o t w i e r a n i a d r z w i, interkom dwukierunkowy, ewentualnie dalsze sterowniki. ( naprz.. zamek, chip Dallas - jazda pierwsze stwa,.. ) W kabinie znajduj si te instrukcje do korzystania z windy, wł cznie ze sterowaniem. W wypadku uszkodzenia instrukcji, wady te winny by zgłaszane do organizacji serwisowej. Instrukcje do korzystania z windy (d wigu) instaluje po doko czeniu instalacji firma monta owa, która wind (d wig) buduje. Interkom dwukierunkowy (duplex) Interkom dwukierunkowy jest przeznaczony do awaryjnego poł czenia głosowego kabiny z słu b awaryjn. Po aktywacji urz dzenia, jednostka stopniowo wybiera numery telefoniczne, które ma zapisane w pami ci. W wypadku poł czenia z drug stacj, dalsze numery nie s ju wybierane. Mo na wi c wzajemnie komunikowa. Ustawienie interkomu dwukierunkowego odbywa si na podstawie dokumentacji produkcyjnej, która jest doł czona do interkomu. Przeci enie windy U windy hydraulicznej Przeci enie jest wykrywane przez czujnik ci nienia w jednostce hydraulicznej. U windy linowej Przeci enie jest wykrywane czujnikiem tenzometrycznym na ramie klatki kabiny. Podczas przeci enia windy, pasa erowie s informowani oznaczeniem na wy wietlaczu windy - gdzie jest wy wietlony napis: Przeci one. Podczas przeci enia windy s spełnione warunki EN 81 2 S e c drzwi automatyczne windy s w pełni otwarte, drzwi manualnie otwieralne nie s zabezpieczone, winda nie mo e by uruchomiona. Instrukcje dla pasa erów windy, jak post powa w przypadku przeci eniu windy, s podane na umiejscowionej w kabinie tabeli, która jest cz ci instrukcji do korzystania z windy (d wigu). :, 7

9 Sterowanie windy- Sterowanie zbiorcze jednokierunkowe w dół Sterowanie zbiorcze jednokierunkowe jest przeznaczone przedewszystkim dla budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany transport ze stacji na gór i w dół a z poszczególnych kondygnacji budynku w dół. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy w gór lub w dół, o ile jedzie winda w dół, mo na zatrzyma wind i przyst pi do kabiny, je eli nie jest w pełni zapełniona. Sterowniki kombinowane w stacjach s wyposa one w wy wietlacz, ewentualnie w sygnalizacj wietln, która wskazuje kierunek jazdy kabiny, ew. dalszy kierunek jazdy. :, 8

10 Sterowanie windy- Zbiorcze dwukierunkowe selektywne - SIMPLEX Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe selektywne jest przeznaczone przedewszystkim dla budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany transport ze wszystkich stacji na gór i w dół i z liczn cz stotliwo ci wezwa windy. Sterowniki w stacjach W stacjach s sterowniki kombinowane: Z dwoma centralami klawizowymi ze strzałk w gór i w dół, s wyposa one lampk kontroln. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy w gór lub w dół, ewentualnie naprz. kiedy jest winda w ruchu, do jej zatrzymania w stacji i wej cia do kabiny, o ile nie jest zapełniona. :, 9

11 Akcesoria WINDY Nap d hydrauliczny kontrola stanu oleju wł cznie dopełnienia wymiana oleju ODCHYLAJ CE / TRANSFEROWE ROLKI czop ( ło ysko) dopełnienie tłuszczu OGRANICZNIK PR DKO CI (OR) ło ysko wahadła i z powierzchni lizgow ło ysko rolki OBCI NIKI OR ło ysko rolki sworznia wł cznie z powierzchni lizgow SZYBOWE I KABINOWE DRZWI Wszstkie stawy mechaniczne i sworznie (kołki) wł cznie z zamykaczem drzwi PLAN SMAROWANIA Winda hydrauliczna 4x / rok 2x / rok 1x / rok 1x / 3 roky Typ oleju, smaru Shell VG46 Olej hydrauliczny T - K3 OL - J4 T - K3 OL - J4 T - K3 OL - J4 PROWADNICE I PROGI NIESMAROWA! KRZYWA WYCHYLUJ CA I MAGNES Sworznie (kołki) i amortyzator OL - J4 JEDNOSTKI D WIGNI W SZYBIE Sworznie (czopy), d wignie i rolki, koniki OL - J4 MECHANIZM PRZECHWYTYWANIA kliny, segmenty, powierzchnie lizgowe OL J4 rolkowy chwytacz jednokierunkowy MECHANIZM PRZECHWYTYWANIA kliny, segmenty, powierzchnie lizgowe chwytacz lizgowy SHELL Vitrea OIL 32 chwytacz dwukierunkowy ORGANY NO NE Liny no ne, lina OR ELASKON ZAWIASY LIN Czop (sworznia) wahadła / powierzchnie OL - J4 lizgowe regulatora napi cia lin PROWADNICE KLATKI i PRZECIWCI ZAR szcz ki chwytacza z nylonow okładzin chwytacz rolkowy jednokierunkowy (czyszczenie filtra oleju w razie potrzeby) OL - J4 PROWADNICE KLATKI i PRZECIWCI ZAR U szcz k zawiasowych eliwowych szcz ki chwytacza z nylonow okładzin chwytacz lizgowy, chwytacz dwukierunkowy (czyszczenie filtra oleju w razie potrzeby) Zał czniki: karty bezpiecze stwa zalecanych olejów i tłuszczów Tłuszcz - K3 / Oleje smarowe - J4 / Shell VG46 / SHELL Vitrea OIL 32 SHELL Vitrea OIL 32 LIFT COMPONENTS s. :, 10

12 TESTOWANIE WIND HYDRAULICZNYCH Test zaworu bezpiecze stwa na cylindrze Zawory bezpiecze stwa na cylindrze ograniczaj pr dko kabiny podczas jazdy w dół, olej przepływa przez zmniejszony przekrój poprzeczny, w trakcie jazdy w gór, przepływ oleju nie jest ograniczony. Urz dzenie jest zaprojektowane ze współczynnikiem bezpiecze twa wi kszym ni 6 przy ci nieniu statycznym do 4 Mpa. Mo e by zainstalowane w czterech pozycjach obróconych o k t 90 stopni. Przebieg testu 1. Prze lij w pełni załadowan kabin w gór. 2. Zaci nij rub 2 na bloku steruj cym i uwolnij rub Wy lij w pełni załadowan kabin w dół, klatka (kabina) b dzie porusza si z pr dko ci wy sz, ni nominalna. Zawór bezpiecze twa b dzie funkcjonowa, kiedy szybko kabiny przew szy warto nominaln o wi cej ni 30% i zatrzyma klatk. zastaví klec. 4. Utaw ruby regulacyjne do pierwotnej pozycji. W razie, kdyby nie doszło do obni enia pr dko ci, niezbł dne jest ustawi spr yny rub regulacyjn na obudowie zaworu bezpiecze stwa. Post pujemy, e test jest powtarzan zawsze po ka dym obrocie o 1/4 obrotu, długo, a zawór działa niezawodnie. Sprawdzenie ci nienia roboczego Kontrola ci ienia roboczego jest przeprowadzane biegiem eksploatacji próbnej na manometrze jednostki nap dowej Maksymalne ci nienie robocze podane jest dokumentacji technicznej klienta (zleceniodawcy) Kontrola nadci nienia Zamknij doprowadzanie oleju prez ustawienie d wigni zaworu odcinaj cego. Daj polecenie w pełni załadowanej kabinie do jazdy w gór. Klatka windy pozostanie na miejcu a ci nienie oleju nie powinno przekroczy maks. warto ci 1, 6 x ci nienia roboczego. Po uko czeniu testu, wró d wigni zaworu do pozycji wyj ciowej. Test chwytaczy Kontrola chwytaczy jest dokonywana z nap dem po rednim. Windy te s wyposa one w ogranicznik pr dko ci lub sprz t specialistyczny dla prób chwytaczy (bezpiecze stwa). o., na Novém Poli 383/3, Karviná Staré M sto, tel. :, 12

13 UWAGI DLA INSTALATORÓW Pozycje czujników z szybko ci wysokiej do niskiej powinny by 1, 5 a 2 razy pr dko ci roboczej. Przykład: v = 0, 4 m. s -1 0, 4 x (1, 5-2) = 0, 6-0, 8 m Je st to odległo niezbł dna do prawidłowego zamkni cia zaworu. To powinno by sprawdzane przedzabiegiem w celu ustawienia (dostosowania) zaworów. Kierunek w gór 1. Klatka si nie podnosi uwolni rub 7 2. Szybki i ostry rozjazd dokr ci rub 7 3. Wysoka pr dko jest zbyt mała uwolni 3 4. Wysoka pr dko jest zbyt wielka dokr ci 3 Kierunek na gór i w dół 1. Przej cie z wielkiej szybko ci na nisk jest zbyt ostre dokr ci 4 2. Przej cie z wielkiej szybko ci na nisk jest zbyt małe uwolni 4 3. Mała pr dko jest zbyt niska uwolni 6 4. Mała pr dko jest zbyt wysoka dokr ci 6 Kierunek w dół 1. Pró na kabina nie jedzie w dół uwolni 6 2. Kabina idzie w dół po krokach uwolni 6 Mała pr dko jest niska) 3. Wysoka pr dko jest zbyt mała uwolni 3, dokr ci Wysoka pr dko jest zbyt wielka dokr ci 3, uwolni Zbyt szybki rozjazd (start) dokr ci U Ci nienie bezpiecze stwa 1. Normalnie wynosi 1, 6 razy ci nienia roboczego ustawienie rub 5 dokr ci 5 do podwy szenia ci nienia uwolni 5 do obni enia ci nienia LIFT COMPONENTS s. :, 13

Warsztat - Procedura w firmie
  • Strona główna
  • wzory
  • Blog
  • Regulamin
Instrukcja bezpiecznej obsługi pistoletu do lakierownia jest planszą informującą o warunkach jakie musza być spełnione, aby praca z urządzeniem przebiegała w sposób prawidłowy. Niezgodne użycie narzędzia może spowodować poważne urazy ciała lub doprowadzić do pożaru, dlatego wskazane jest przyswojenie ze zrozumieniem instrukcji BHP obsługi sprzętu. Każdy pracownik wykorzystujący pistolet lakierniczy w pracy powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartej. Jednym z najistotniejszych wymagań jest stosowanie przez personel warsztatu odzieży ochronnej kombinezony, maski, okularów oraz rękawic. Druk Instrukcji BHP pistoletu do rozpylania farb podkreśla, iż należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności malowania i czyszczenia narzędzia, gdyż jest on zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza (węże, złączki powinny być szczelne i posiadać odprowadzenie elektrostatyczne). Nigdy nie należy uszczelniać otworów wlotowych palcami oraz kierować pistolet w kierunku innych osób, zwierząt czy samego siebie. Bezpłatny wzór Instrukcji obsługi pistoletu zawiera szczegółowe wytyczne czynności przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie, oraz po zakończeniu pełnienia obowiązków. Formularz procedury bezpieczeństwa zwraca uwagę na czynności niedozwolone oraz wskazuje jak ważne jest prawidłowe stosowanie farb i rozpuszczalników. Lakiery, akryle i szpachle natryskowe należy zawsze przechowywać w szczelnych opakowaniach a po pobraniu zamknąć opakowanie i odstawić na miejsce. Opary używanych substancji są łatwopalne, dlatego należy je stosować jedynie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze do 30’C. Instrukcja BHP obsługi pistoletu lakierniczego do samodzielnej edycji i możliwością autorskiego redagowanie, pobrania i wydruku za darmo Instrukcja BHP dla urządzeń do obsługi wentylacji w pojazdach, to dokument który wskazuje jakie warunki bezpieczeństwa powinny być spełnione w trakcie odzyskiwania czynnika z układu oraz jego napełniania. Stacja obsługi klimatyzacji jest przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania samochodów osobowych, oraz w zależności od wydajności, również dużych układów np. busów oraz ciężarówek. Sprzęt do obsługi klimy stanowi podstawowe wyposażenie serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, ponieważ zapewniają profesjonalną narządzie w warsztatach obsługujących i konserwujących instalacje obiegu powietrza. Instrukcja BHP stacji obsługi klimatyzacji wskazuje, ze praca musi być stale nadzorowana, a na stanowisku niedopuszczalna jest obecność dzieci oraz innych niepowołanych osób. Druk formularza podkreśla, aby ostrożnie postępować podczas transportu urządzenia, należy je przemieszczać prowadząc na kółkach, nie obracać na boki i spodem do góry, a dla bezpieczeństwa używać hamulca. Dokument wskazuje, aby parametry do serwisowania sczytywać z dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Podczas obsługi urządzenia należy używać rękawic i okularów ochronnych, aby zabezpieczyć przed odmrożeniem dłoni i podrażnieniem oczu. Maszynę należy się posługiwać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby unikać kumulowania się gazów i ich oparów oraz i ich wdychania, gdyż może to powodować zatrucie. Po zakończonym procesie serwisowania należ niezwłocznie poddać utylizacji wszelkie czyściwa, filtry, uszczelki oraz substancje i czynniki chemiczne. Instrukcja BHP dla stacji klimatyzacji w opcji do wydruku i edycji, z możliwością wprowadzenia autorskich zmian do pobrania za darmo. Instrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nazywana często boszówka oraz fleksa, lub gumówka czy grajnerka. Ten rodzaj szlifierki jest urządzeniem głównie elektrycznym, którym należy się posługiwać podczas precyzyjnej obróbki materiałów twardych i metalowych. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania powierzchni betonowych, metalowych oraz elementów stalowych i zbrojarskich. Wzór Instrukcja BHP szlifierki kątowej nakazuje stosowanych odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dopasowanej odzieży, obuwia, ochronników słuchu, okularów, kasku, maski przeciwpyłowej oraz rękawic ochronnych. Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy dokonać oględzin i sprawdzić, czy nie występują widoczne usterki, przewód zasilający szlifierkę nie jest uszkodzony, czy szlifierka i przedłużacz nie jest zawilgocone, mokry a osłona jest dobrze założona i pewnie zamocowana. Operator powinien również skontrolować czy tarcza szlifierska jest zamocowana i dokręcona poprawnie oraz czy ma właściwy, zgodny z DTR typ. W druku Instrukcji pracy ze szlifierką zawarte zostały punkty ze wskazaniem właściwego użytkowania narzędzie przestrzegające przed szlifowaniem powierzchni na płask, nie zdejmowaniu osłon jeśli nie pracujemy na papierze ściernym oraz możliwości operowania osłona tarczy w razie potrzeby. Poza czynnościami w trakcie i po zakończeniu pracy dokument przestrzega przed stosowaniem narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokonywaniem napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny oraz używaniem na stanowisku otwartego ognia. Druk Instrukcja BHP szlifierka kątowa do edytowania, pobierania i drukowania za darmo. Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi wskazuje na prawidłowe użytkowanie urządzenia służącego do dźwigania ładunków. Zawiesie stanowi mechanizm do zawieszania i podtrzymywania podnoszonych ciężarów. Może ono określać integralną część zespołu udźwigowego lub być elementem do zawieszania na hakach. Klasyfikacja zawiesi jest bardzo rozbudowana, mianowicie wyróżnia się sprzęt linowy, łańcuchowy, pasowy i specjalistyczny, dlatego też przy posługiwaniu się nimi należy się ustosunkować do ścisłych zaleceń producenta zamieszczonych w dokumentacji techniczno ruchowej (DTR). Osoby odpowiedzialne za dobór zawiesi w danej organizacji, powinni sugerować się przy ich doborze kwestiami ciężaru maksymalnego transportowanego ładunku, wilgotnością, temperaturą oraz ekspozycji na czynniki chemiczne w danym środowisku. Wzór Instrukcji obsługi zawiesi posiada dwa załączniki z Rejestrem zawiesia i Kartą kontrolną stanu przyrządu. Wymienione czynniki mogą mieć znaczące udział w ścieraniu się sprzętu, jego przecieraniu, uszkodzenia oraz wpływ na elastyczność. Masa możliwego do podnoszenia ładunku powinna być zdefiniowana i oznaczona, na instrukcjach stanowiskowych i rysunków na maszynie (najlepiej na widocznym elemencie instalacji zawiesia, np. haku). Każdy pracownik korzystający z urządzenie powinien przejść instruktaż stanowiskowy, zapoznać się z instrukcja użytkowania zawiesia. Sprzęt ten musi podlegać bieżącej i okresowej kontroli, magazynowaniu, konserwacji a procesy te powinny być dokumentowane. Druk Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi z możliwością wydruku, edycji i pobierania za darmo (niniejsza instrukcja bazuje na udostęnionej publikacji o zawiesiach Stowarzyszenia BHP Konin). Instrukcja BHP obsługi przenośnika, to formularz zawierający wskazówki bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas użytkowanie urządzenia w kwestii transportu, przechowywania, instalacji, odbioru technicznego, eksploatacji i konserwacji transportera. Druk dokumentu używania konwejera wyszczególnia w punktach, w jaki sposób maszyna powinna zostać zainstalowana, podłączona i na jakie uwarunkowania należy zwrócić uwagę podczas wyznaczania jej lokalizacji - z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, mikroklimatu pomieszczeń i występowania zanieczyszczeń. Miejsce pracy taśmociągu w halach musi być utrzymywane w czystości, regularnie pozbawiane resztek surowca w sposób eliminujący powstanie pożaru i wyposażone w ręczny sprzęt gaśniczy. Wzór Instrukcji przenośnika przybliża najczęściej występujące zagrożenia dla personelu obsługującego sprzęt, począwszy od pochwycenia odzieży poprzez taśmy, łańcuchy i elementy obrotowe po uderzenia przez transportowane materiały czy ładunki. Poza standardowymi obowiązkami podczas pracy i po jej zakończeniu, treść dokumentu zwraca uwagę na czynności zabronione, które stwarzają ryzyko wystąpienia wypadku lub urazu. Do zachowań niedozwolonych należą min. pozostawiania narzędzi na taśmie, która jest w ruchu, dokonywanie samodzielnych napraw, zmian ustawień i otwierania osłon podczas gdy maszyna jest w ruchu. W sytuacjach awaryjnych należy natychmiast zatrzymać transporter i udzielić pomocy poszkodowanym, wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. Instrukcja BHP obsługi przenośnika w formie do edycji, wydruku i pobrania za darmo. Instrukcja BHP obsługi lutownicy, to dokument opisujący działanie oraz zasady bezpiecznego posługiwanie się urządzeniem. Lutowanie polega na łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, przy zastosowaniu roztopionego metalu - spoiwa, zwanego lutem. Zastosowanie takich połączeń ma właściwości spajające praktycznie wszystkie metale, w różnych kombinacjach jak również elementy metalowe z ceramicznymi. Roztopiony materiał spajający, łączy się z tworzywem części łączonych w procesie kohezji i nieznacznemu przenikaniu w głąb materiału wyjściowego. Druk opisujący zasady bhp przy lutowaniu zwraca uwagę, iż dobór lutu, metody spajania, przygotowanie oraz dobór właściwych parametrów stanowią kluczowe czynniki prawidłowego wykonania łączenia. W szablonie BHP zostały wskazane czynności, jakie pracownik powinien wykonać przed przystąpieniem do pracy, aby przed instalacja sprzętu do zasilania sprawdzić czy kolba jest prawidłowo podłączona oraz czy nie posiada uszkodzeń. Nie należy rozgrzewać lutownicy do robόt precyzyjnych bez grota ( jego usunięcie może nastąpić kiedy narzędzie nie jest od napięciem, a grot kolby lutowniczej jest ochłodzony). Wzór Instrukcji BHP dla obsługi lutownicy w kolejnych punktach wylicz czynności niedozwolone tj. wdychanie oparów, spożywanie posiłków na stanowisku warsztatowym oraz obsługa sprzętu przez osoby do tego nieuprawnione. Druk Instrukcja BHP obsługi lutownicy, czyli bezpiecznej pracy z lutownicą do edycji, wydruku i pobrania za darmo. Protokół wykonania naprawy drukarki jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie zlecenia regeneracji urządzenia drukującego przez serwis, dział techniczny lub firmę zewnętrzną. Wzór dokumentu powinien zostać wykonany w dwóch kopiach, dla zlecającego i zamawiającego, a po wykonaniu zadania trafić do obydwu stron. Druk Protokół wykonania naprawy drukarki zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące powierzenia maszyny po opiekę zespołowi dokonującemu renowacji. W szablonie zlecenia powinny znaleźć się dane firmy kierującej zadaniem ulepszenia technicznego narzędzia biurowego, oraz dane firmy będącej wykonawcą. Bezpłatny dokument protokołu korekty technicznej drukarki wskazuje więc na przyczynę zgłoszenia, datę, nazwę sprzętu, numer seryjny oraz stan licznika kopiarki. Te same dane potwierdza serwis naprawczy po zakończeniu prac, wraz z udostępnieniem danych techników bezpośrednio odpowiedzialnych za dokonane korekty, wraz z datą ich realizacji. Wzór protokołu naprawy sprzętu biurowego posiada również wpis o czynnościach jaki były wykonywane na maszynie w celu usunięcia błędu, oraz jakie elementy uszkodzone bądź wyeksploatowane zostały poddane wymianie. Na dokumencie powinno znaleźć się poświadczenie, iż po dokonaniu naprawy drukarka jest sprawna i jej tryb pracy jest prawidłowy, potwierdzony podpisem wykonującego zlecenie z bieżącą datą. Protokół z regeneracji urządzenia drukującego do edycji, wydruku i pobrania za darmo. Instrukcja BHP na stanowisku Stolarz, informuje o niezbędnych wymaganiach przystąpienia do wykonywania obowiązków na wskazanym zawodzie. Bezpłatna specyfikacja bezpiecznej pracy zakłada pełnoletność, brak przeciwskazań medycznych, zaopatrzony w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, okularach ochronnych i ewentualnie np. gumowym fartuch roboczym. Osoba pełniąca obowiązki na stanowisku Stolarza, powinien być zapoznany z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy, a pracę rozpocząć na odpowiednio przygotowanym stanowisku pracy. Bezpłatny druk Instrukcji bezpieczeństwa dla pracownika stolarni opisuje sposób przyszykowania stanowiska pracy i mechanicznych narzędzi ręcznych tj. stół, imadło, wiertarka, szlifierka oraz sprzęty i maszyny blacharskie. Plansza BHP dla obowiązków Stolarza upomina przed czynnościami zabronionymi, np. postępowanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami dokumentacją techniczno-ruchową, czy też poleceniami przełożonego, składowanie w pobliżu miejsca pracy różnego rodzaju materiałów i przedmiotów oraz praca za pomocą narzędzi, które są w nienależytym stanie technicznym. Niedozwolone jest również podłączanie narzędzi do sieci elektrycznej inaczej niż za pomocą fabrycznych wtyczek stanowiących wyposażenie elektronarzędzi, wykonywanie przedłużeń przewodów inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy oraz zasilanie w miejscach gdzie występują szczególne zagrożenia (np. w miejscach o zwiększonym zawilgoceniu czy też wewnątrz zbiorników) bez transformatora separacyjnego. Dla profesji Stolarza nie dopuszcza się również zachowań tj. zdejmowanie i wyłączanie urządzeń zabezpieczających z urządzeń używanych w toku pracy, samodzielnie wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych maszyn, ich instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wycieranie i oliwienie części urządzeń pozostających w ruchu i praca na urządzeniu, które ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów napędów lub urządzeń elektrycznych, poprawianie tych osłon gdy urządzenie jest w ruchu. We wzorze specyfikacji bezpieczeństwa pracy w stolarni sprecyzowane zostały czynności przed, podczas oraz po zakończeniu pracy oraz postępowanie podczas wystąpienia awarii, pożaru lub wypadku. Instrukcja BHP dla Stolarz do druku, edytowania i pobrania za darmo. Instrukcja BHP na stanowisku mechanika, to bezpłatny druk wzoru specyfikacji bezpieczeństwa, obejmujące standardy prawidłowej pracy dla tego zawodu. Do zadań w warsztacie, może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę, posiada ważne przeszkolenie BHP oraz PPOŻ oraz badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ukończył 18 lat. Instrukcja bezpieczeństwa wskazuje, iż zanim osoba podejmie wykonywanie zadań na stanowisku mechanika powinna szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy, założyć odzież roboczą i ochronną (kombinezon, buty robocze, nakrycie głowy, rękawice robocze i ochronne, okulary ochronne). Powinna pozbyć się z dłoni zbędnej biżuterii i przygotować niezbędne narzędzia i pomoce do wykonania usługi. Zgodnie z Instrukcją BHP na stanowisku mechanika, pracownik zobowiązany jest sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska, w tym stan techniczny maszyn i urządzeń, narzędzi, osłon i zabezpieczeń. Podobnie stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych), stan wtyczek i gniazd oraz stan oświetlenia i wentylacji. W sytuacji odnotowania uszkodzeń i usterek nie wolno podejmować pracy lecz niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego (Dopiero po ich usunięciu pracownik może przystąpić do wykonania zadania). Instrukcja BHP na stanowisku mechanika precyzuje zasady bezpiecznego używania narzędzi zwracając uwagę na zagrożenia, czynności przed, w trakcie i po zakończeniu pracy. Darmowa instrukcja dla mechanika samochodowego do wydruku, edycji i własnych zmian do pobrania na stronie. pl/wzory/instrukcja-bhp-spawarka-migmag" title="Instrukcja BHP spawarki wzór druk"> Instrukcja BHP spawarki MIGMAG, opisuje zasady eksploatacji urządzenia podczas prac spawalniczych. Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy sprzęt może obsługiwać wyłącznie osoba, która jest pełnoletnia, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa migomatu od bezpośredniego przełożonego, został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jego działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy, został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją, posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim. Bezpłatny Wzór specyfikacji bhp dla maszyny MIG/MAG podkreśla, że czynności z użyciem spawarki należy wykonywać w odzieży roboczej a w sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, usterek czy awarii nie wolno podejmować pracy i niezwłocznie przełożonego. Podczas eksploatacji spawarki mig mag należy uwzględnić rodzaj pracy i warunki otoczenia. Poza stałą konserwacją, raz do roku należy wykonać generalny przegląd. Do przedmiotów podlegających konserwacji dla migomat są: uchwyt spawalniczy, podajnik drutu spawalniczego oraz źródło prądu. Wzór druku Instrukcja BHP spawarka MIGMAG do edycji i wydruku do pobrania za darmo
  • Instrukcja BHP na stanowisku PielęgniarkiInstrukcja bhp na stanowisku pracy pielęgniarki jest dokumentem opisującym zasady prawidłowego wykonywania obowiązków opieki nad pacjentami, z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa. Plansza wskazuje, że na stanowisku tym może pracował wyłącznie pracownik, który ukończył 18 lat, legitymuje się właściwym doświadczeniem i wykształceniem, nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych, ubrany jest w odzież…
  • Protokół szkód w lokaluOpis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół szkód w lokalu. Dokument Protokół szkód w lokalu stanowi formularz oświadczenia komisji dotyczącego awarii, które zaistniały w lokalu. Na podstawie druku protokołu szkód w lokalu, komisja weryfikuje przyczyny i okoliczności zdarzenia oraz drogi zgłaszania nieprawidłowości. Protokół szkód w lokalu powinien zawierać dane… Umowa zlecenie z kierowcą - dla zleceniodawcyUmowa zlecenie z kierowcą dla zleceniodawcy. Wzór druku dokumentu jednej z form zawarcia umowy o pracę pomiędzy zleceniodawcą a kierowcą. Umowę tą stosuję się powszechnie ze względu na np. sezonowy wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe czy w przypadku np. jednorazowej usługi przewozu pracowników w określone miejsce. Dokument sprawdzi się doskonale… Druk WZ - Wydanie na zewnątrzDruk WZ Excel, wydanie na zewnątrz. Druk WZ wydanie zewnętrzne to wzór popularnej WZ -tki. Druk jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz przedsiębiorstwa np. na rzecz kontrahenta. Dokument WZ jest stosowany w obrocie magazynowym, gdyż każdy rozchód towarów czy materiałów musi być odpowiednio… Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny / godziny nadliczboweWniosek o wypłatę nadgodzin wzór czyli druk wniosku o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny / godziny nadliczbowe. Pamiętać należy że jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych czyli popularnych nadgodzinach, to pracownik nie może odmówić pozostania i świadczenia pracy. W takim wypadku wystarczy, że pracodawca poprosi pracownika o dłuższe zostanie w pracy. … Karta środka trwałegoKarta środka trwałego - wzór. Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego / Karta szczegółowa środka trwałego. Dla potrzeb ewidencji analitycznej środków trwałych wykorzystuje się księgę inwentarzową, karty szczegółowe środków trwałych oraz tabele amortyzacyjne. Druk karty środka trwałego, to formularz który zakładany jest odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego w firmie i zawiera… Protokół przekazania sprzętu / mieniaProtokół przekazania sprzętu / mienia pracownikowi wzór dokumentu. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie, zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym firmowym mieniem. Mienie powierzone na mocy protokołu… Instrukcja BHP - obsługa prasy hydraulicznejInstrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu… Instrukcja BHP obsługa ekspresu do kawyInstrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy. Druk planszy informacyjnej, zawierającej punkty dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego obsługiwania urządzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z niego pracowników w barach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach oraz zakładach zbiorowego żywienia. Wzór Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy odnosi się do konieczności jego instalacji i obsługi… Kartoteka magazynowa ilościowo-wartościowaKartoteka magazynowa wzór Excel lub inaczej Ewidencja ilościowo-wartościowa. Najprostsza definicja kartoteki magazynowej to dokument stworzony do kontrolowania bieżącego przepływu towarów na magazynie zawierający z dane dotyczące stanów ilościowych i wartościowych magazynów przedsiębiorstwa oraz informacje o ruchach wewnętrznych jak i zewnętrznych powstałych w obrębie magazynu. Ewidencję magazynową stanowią kartoteki materiałowe, ilościowo-wartościowe w zależności od przyjętych… Instrukcja BHP szlifierka kątowaInstrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania… Umowa zamiany samochoduUmowa zamiany samochodu z dopłatą wzór. Dokument przygotowany dla dwóch stron zwanych zamieniający 1 i zamieniający 2. Umowa zamiany nie różni się zasadniczo on standardowej umowy kupna sprzedaży. Umowa zamiany samochodu zawiera następujące elementy identyfikacje stron czyli imię i nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania. W dalszej części… Protokół zdawczo odbiorczy samochoduProtokół zdawczo odbiorczy samochodu wzór Doc. Druk umożliwia protokolarne zdanie i przekazanie pojazdu innej osobie lub firmie. Dokument Protokół przekazania samochodu jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, które podpisują strony uczestniczące w przekazaniu. Wzór druku Protokół zdawczo odbiorczy samochodu wskazuje na ilość i rodzaj przekazywanych pojazdów, markę, typ, rok produkcji, kolor, … Karta obiegowa przy rozwiązaniu umowy o pracęKarta obiegowa przy rozwiązaniu umowy o pracę wzór. Druk pozwala udokumentować rozliczenie się pracownika z pracodawcą przed ustaniem stosunku pracy. Karta obiegowa stanowi sprawozdanie pracownika z firmowego mienia, przekazanego ze zobowiązaniem zwrotu, np. służbowego telefonu, laptopa, samochodu, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, narzędzi, pieczątek czy kart dostępu lub… Specyfikacja do fakturySpecyfikacja do faktury, to dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku. Specyfikacja do faktury posiada zestawienie kluczowych informacji dotyczących przedmiotów danej transakcji oraz wszystkich kosztów rozliczanych w ramach realizacji konkretnego zlecenia kupna - sprzedaży. W specyfikacji faktury zawarte są dane tj. imię, nazwisko, firma, adres, NIP sprzedawcy i nabywcy, data…
Jesteś tutaj:Warsztat»Warsztat - Procedura w firmie

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Asus P I P65up5

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Asus P I P65up5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Asus P I P65up5