Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww

Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww to aktualizacja oprogramowania dla urządzeń firmy General Electric. Aktualizacja ta zapewnia bezpieczeństwo i wydajność dla urządzeń Gld5600v00ww, w tym poprawioną obsługę wielu funkcji i usprawnienia w zakresie zarządzania energią. Aktualizacja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników oprogramowania i może być ściągnięta z oficjalnej strony internetowej firmy. Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww zawiera także informacje o wszelkich problemach i rozwiązaniach, które mogą wystąpić podczas korzystania z oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00097878 z dnia 2021-06-29

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306650

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: ul. Leśna 22

1. ) Miejscowość: Leżajsk

1. 3. ) Kod pocztowy: 37-300

1. 4. ) Województwo: podkarpackie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-lezajsk. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www. spzoz-lezajsk. pl/

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Serwisowej

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c8806a1-d89b-11eb-b885-f28f91688073

2. ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097878

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2021-06-29

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000630/07/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 7 Dzierżawa oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Serwisowej

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal. uzp. gov. pl/

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal. pl/

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal. pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@spzoz-lezajsk. pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia@spzoz-lezajsk. pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.
4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. 2415).
5) Pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: DZP. 261. 19. 2021

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Serwisowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

4. ) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4. ) Dodatkowy kod CPV:

30121100-4 - Fotokopiarki

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60, 00

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4. ) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4. ) Waga: 20, 00

Kryterium 3

4. ) Rodzaj kryterium:

inne. ) Nazwa kryterium: Aktualny certyfikat ISO 27001

4. ) Waga: 10, 00

Kryterium 4

4. ) Nazwa kryterium: Aktualny certyfikat ISO 20000

4. ) Waga: 10, 00

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było wydzierżawienie wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i serwisem co najmniej 30 wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących, o wartości co najmniej 130 000, 00 zł brutto każda.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5. ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego:
a) w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, dokonamy prezentacji/demonstracji oraz testów oferowanego oprogramowania monitorującego (systemu) w środowisku Zamawiającego w celu oceny posiadania wymaganych funkcjonalności oraz potwierdzenia wymagań Zamawiającego opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
b) przedłoży materiały informacyjne (ulotki, katalogi, opisy itp. ) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5. ) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) oświadczenie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego:
a) w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, dokonamy prezentacji/demonstracji oraz testów oferowanego oprogramowania monitorującego (systemu) w środowisku Zamawiającego w celu oceny posiadania wymaganych funkcjonalności oraz potwierdzenia wymagań Zamawiającego opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale X pkt 8 niniejszej SWZ.
4. Konsorcjum może przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
5. Spółka cywilna zamiast pełnomocnictwa może dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę, z których wynika ustanowione pełnomocnictwo.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wskazane w Rozdziale VI pkt 1. 1) niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI pkt 1. 2) niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib).
9. Ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
11. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
12. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana cen jednostkowych może nastąpić wskutek zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, zaś cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana wynagrodzenia w powyższym wypadku nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o powyższym Zamawiającego stosownym pismem najpóźniej wraz z pierwszą fakturą zawierającą nową (zmienioną) stawkę podatku. Zmiana cen może nastąpić w przypadku:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. poz. 2215 oraz z 2019 r. 1074 i 1572)
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana cen może nastąpić wskutek zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2021-07-08 09:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://miniportal. pl/

8. ) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 09:30

8. ) Termin związania ofertą: do 2021-08-06

2021-06-29 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Przetargi: Ogłoszenia przetargowe powyżej 130000 złotych

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-02-17 08:31:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Rosnące zainteresowanie integracją HCM i ERP ma sens, jeśli weźmiemy pod uwagę szybkość zmian w środowisku HR. Zaledwie kilka lat temu terminy takie jak COVID, pracownicy hybrydowi i Great Resignation nie miałyby większego znaczenia dla przeciętnego menedżera HR. Ale dziś słowa te są częścią nowego leksykonu biznesowego – kształtowanego przez szybkie zmiany, nowe oczekiwania i rosnące zapotrzebowanie na odporność i elastyczność. 

Obecnie firmy odnoszące największe sukcesy wiedzą, że podstawą transformacji biznesowej są dane i rozwiązania cyfrowe, a ich pracownicy są najważniejszym elementem tej transformacji, więc solidny system HCM ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się personelu. Nowoczesny system ERP oparty na sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla strategicznego zarządzania i analizy danych, zapewniając jedno źródło informacji i wglądu w działalność w całej firmie. 

Co się więc stanie, gdy te dwa systemy napędowe zostaną zintegrowane z chmurą? Dostajesz najlepsze z obu światów, to właśnie to. 

Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) zostało uruchomione w sektorze wytwórczym. W niezbyt odległej przeszłości rozwiązania ERP były wykorzystywane głównie do obsługi operacji produkcyjnych, zarządzania łańcuchem dostaw oraz funkcji finansowych i księgowych. Jednak obecnie najlepsze systemy ERP przekształciły się w w w pełni zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, które wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i zaawansowane analizy, aby połączyć każdy dział i wszystkie aspekty działalności w jednym systemie. Potężna baza danych w centrum nowoczesnego systemu ERP zapewnia jej ogromną skalowalność i szybkość. Można ją dostosować za pomocą modułów operacyjnych wykraczających poza księgowość i produkcję – aby obsługiwać całą firmę – od łańcucha dostaw po sprzedaż i marketing, badania i rozwój, zamówienia i oczywiście zasoby ludzkie.

W rzeczywistości dział HR był jednym z pierwszych w historii „modułów”, które zostały dodane do systemu ERP, gdy został włączony do systemu R/4 ERP firmy SAP w 1979 roku. Wraz z zaawansowaniem technologicznym moduły ERP HR nadal doskonalały i rozwijały się, a wraz z tym postępem zwiększyła się również presja ze strony zespołów HR na posiadanie własnego wbudowanego systemu do zarządzania kadrami. W związku z tym HCM rozwinął się i wkroczył w obecną rolę: pomagając firmom zarządzać swoimi zespołami od momentu zatrudnienia na emeryturę, korzystając z narzędzi wspomagających rekrutację i wdrażanie nowych pracowników, szkolenia, świadczenia dodatkowe i płacowe, wydajność, zarządzanie doświadczeniami pracowników, analizy pracowników itd.

Gdy rozwiązania HCM i ERP są zintegrowane, firmy mogą korzystać z połączonych możliwości obu systemów, aby pomóc im zrozumieć i zoptymalizować personel oraz zarządzać nimi.

Jeśli więc systemy HCM istniały pierwotnie jako moduły ERP, to dlaczego z czasem nie rozwijały się one tylko w systemie ERP? Dlaczego najlepsze firmy czuły potrzebę nabycia systemów HCM, odrębnych od systemów ERP? Odpowiadając na to pytanie, musimy przyjrzeć się praktyce samego zarządzania kadrami oraz temu, jak jest ona inna i bardziej złożona niż wiele innych operacji biznesowych. 

„Ludzki” w zasobach ludzkich oznacza, że to właśnie on ma związek z relacjami, zaangażowaniem i rozwojem osobistym. Oprócz „twardych” wymagań administracyjnych i księgowych liderzy HR muszą również dysponować odpowiednimi narzędziami i systemami, które pomogą im zarządzać „miękkimi” bardziej ludzkimi składnikami obciążenia pracą. Innymi słowy, muszą mieć możliwość zarządzania i analizowania zarówno danych strukturalnych, jak i nieustrukturalizowanych.

Dane strukturalne odnoszą się do wymiernych porcji informacji, które można uporządkować i sformatować w relacyjnej bazie danych – jak arkusz kalkulacyjny. Te twarde dane obejmują takie elementy jak rozliczanie listy płac, świadczenia dodatkowe i planowanie. Nieustrukturyzowane dane składają się z bardziej jakościowych, łagodniejszych informacji, takich jak umiejętności i umiejętności, zarządzanie wydajnością oraz zaangażowanie pracowników. 

Starsze szkolne systemy ERP po raz pierwszy stały się samodzielnymi narzędziami do ujednolicenia dużych ilości rozproszonych, ustrukturyzowanych zbiorów danych z całej organizacji i zarządzania nimi. Choć funkcjonalność ta była niezwykle cenna dla zespołów HR, nadal odczuwają potrzebę bardziej specjalistycznych narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem oraz systemów dostosowanych do obsługi ich bardziej nieuporządkowanych danych i informacji.

W tym miejscu po raz pierwszy pojawiły się dyskretne systemy HCM jako wysoko wyspecjalizowane narzędzia do zarządzania kadrami, które w całości odpowiadały wyjątkowym i złożonym potrzebom zespołów HR w zakresie zarządzania danymi operacyjnymi oraz qual/quant.

Późniejsze lata później nowoczesne systemy ERP wyewoluowały latami świetlnymi po pierwszych iteracjach. W rzeczywistości najlepsze systemy ERP są oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, dzięki czemu nie tylko płynnie zarządzają obydwoma nieuporządkowanymi danymi razem, ale także rozwijają się na nich i wykorzystują je do uczenia się i rozwoju bardziej inteligentnego i precyzyjnego — tym bardziej są one zasilane.

Nowoczesne HCM również doświadczyły ogromnych postępów w zakresie szybkości, funkcjonalności i wyrafinowania.

Więc co to wszystko znaczy? Zasadniczo wiele firm znajduje się obecnie w sytuacji, w której mają te dwa wysoce wydajne systemy (HCM i ERP), oba funkcjonujące na poziomie szczytowym – ale żadna z nich nie rozmawia ze sobą. Wyobraźmy sobie, że gdyby wizardry techniczne Wozniaka nigdy nie spotkały się z biznesowością Jobs. Oboje prawdopodobnie odnieśliby sukces sam w sobie, ale dopiero wtedy, gdy pracowali razem, wyłonił się ich prawdziwy potencjał.

Praca zespołowa sprawia, że marzenie się sprawdza

HR, finanse, IT: 3 sposoby na jedno źródło danych HR zwiększają wydajność firmy.

Integracja HCM/ERP zwiększa widoczność w całej firmie

Gdy rozwiązania HCM i ERP są zintegrowane, firmy mogą korzystać z połączonych możliwości obu systemów, aby pomóc im zrozumieć i zoptymalizować personel, a także zarządzać nim i zoptymalizować go w sposób zsynchronizowany z ogólnymi celami i priorytetami biznesowymi. Dawne powiedzenie “wiedza to władza” nigdy nie było bardziej trafne, a przecież to, co to jest wiedza, ale informacja? A co to są informacje, ale dane? Dzięki integracji unikalnych atutów rozwiązań HCM i ERP firmy likwidują silosy danych w czasie rzeczywistym, aby połączyć zarządzanie kadrami z innymi głównymi działami, w tym:

 • Łańcuch dostaw: Dzięki dostępowi do danych dotyczących łańcucha dostaw przechowywanych w systemie ERP specjaliści ds. HR są lepiej przygotowani do szybkiej optymalizacji harmonogramów kadrowych w obszarach takich jak produkcja i logistyka oraz w razie potrzeby zwiększają lub zmniejszają ilość pracowników.

 • Usługi serwisowe: dzięki szerokiemu wglądowi w przyszłe potrzeby w zakresie obsługi serwisowej lub nagłym zmianom popytu menedżerowie ds. HR mogą szybko zidentyfikować braki w umiejętnościach i albo szkolić istniejących pracowników, albo zatrudniać nowych pracowników w celu zaspokojenia potrzeb. 
 • Badania i rozwój: Cykle życia produktów są krótsze niż kiedykolwiek wcześniej, a wspólne rozwiązania programowe sprawiają, że wirtualna współpraca globalnych zespołów staje się coraz łatwiejsza. Gdy zespoły HR uzyskują w czasie rzeczywistym wskazówki dotyczące zobowiązań w zakresie badań i rozwoju, mogą lepiej pozyskiwać i sprawdzać niezbędne umiejętności.
 • Sprzedaż: codzienny lub tygodniowy dostęp do pozyskiwania i konwersji potencjalnych szans w czasie rzeczywistym pomaga zespołom HR uzyskać aktualne informacje na temat wydajności zespołu sprzedaży i mogą wykorzystywać te dane w celu ustalenia, kiedy członkowie zespołu mogą potrzebować dodatkowego wsparcia lub szkoleń.
 • Zaopatrzenie: Wykonawcy i dostawcy są często zatrudniani poza zakresem zadań zespołu HR. Wraz z ekspansją gig konomii naraża to przedsiębiorstwa na ryzyko z powodu braku zgodności i spójności. Integracja HCM/ERP ułatwia zespołom HR pracę z zespołami planowania projektu w celu zapewnienia, że wykonawcy i usługi zewnętrzne są zatrudniane i zarządzane zgodnie z ustalonymi standardami.

Pięć najważniejszych korzyści z integracji HCM i ERP

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym i łączności w ramach całej firmy zespoły HR zwiększają wartość i rentowność całej organizacji.

 1. Wykorzystaj analizy kadrowe i analizy do podejmowania decyzji w ramach całej firmy
  W coraz większym stopniu kierownicy kadry zarządzającej najwyższego szczebla i inni decydenci stawiają na dane i analizy kadrowe oparte na dowodach, które pomagają im podejmować zyskowne decyzje i praktyki w całej firmie. 
  • Wyświetlaj dane o pracownikach w czasie rzeczywistym oparte na sztucznej inteligencji i prognozy finansowe z różnych obszarów działalności, by podejmować trafniejsze decyzje
  • Pomiar wpływu różnych działań HR (rekrutacja, zatrzymanie, doświadczenie, wydajność, nieobecności, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia) na cele biznesowe (rentowność, sprzedaż, wydajność, sukces klienta, bezpieczeństwo)
  • Dostosowanie kosztów operacyjnych i kosztów personelu HR w czasie rzeczywistym do priorytetów i celów biznesowych
 2. Zoptymalizuj cały personel
  Hybrydowe siły robocze dodatkowo komplikują optymalizację personelu. Integracja systemów ERP i HCM pomaga odwrócić kurtynę i uzyskać pełny obraz globalnej siły roboczej.
  • Dowiedz się, kto w Twojej firmie ma dostęp do jednej, możliwej do wyszukania puli talentów wszystkich pracowników, pracowników zewnętrznych i kandydatów (łącznie z profilami, umiejętnościami, szkoleniami i certyfikacjami itp. ) w spójnym, globalnym formacie).
  • Rozpowszechnianie spójnych praktyk w zakresie HR oraz rozszerzanie możliwości zarządzania talentami i rozwoju pracowników zewnętrznych 
  • Skrócenie czasu trwania procesu rekrutacji dzięki bezpośredniemu dostępowi do formularzy rekrutacji i wdrożenia do pracy oraz protokołu zgodności z przepisami
  • Szybko reaguj na krótkoterminowe potrzeby i przydzielaj pracowników z dokładnymi ocenami i co jeśli? symulacje
 3. Zwiększ zaangażowanie i wydajność dzięki płynnym doświadczeniom
  Ograniczenie biurokracji, nieprzejrzystości i zaciętych procesów, które frustrują pracowników.
  • Zapewnij pracownikom jeden, przyjazny dla urządzenia punkt dostępu do wszystkich rekordów i informacji związanych z kadrami
  • Pojedynczy interfejs pracownika, który integruje działania HR z innymi powiązanymi obszarami w całej firmie, takimi jak wdrożenie do pracy z zarządzaniem zasobami lub zarządzanie podróżami i wydatkami zainicjowane przez pracownika
  • Minimalizuj podatność na błędy i frustrujące zadania ręczne oraz raportowanie dzięki zautomatyzowanym inteligentnym technologiom i procesom, które są łatwe w obsłudze (a nawet dobrej zabawy)
  • Gromadzenie i analizowanie danych od pracowników we wszystkich ich doświadczeniach zawodowych w celu uzyskania wiarygodnych informacji i zwiększenia zadowolenia i sentymentu pracowników
 4. Ograniczenie ryzyka finansowego, zgodności z przepisami i bezpieczeństwa Praca
  zdalna i hybrydowa doprowadziła do powstania geograficznie rozproszonej siły roboczej obejmującej stany, prowincje, regiony, a nawet kraje. W wielu firmach coraz większą rolę odgrywają pracownicy typu gig and freelance, co dodatkowo zwiększa już i tak już złożoną sieć potrzeb w zakresie zgodności administracyjnej i finansowej.
  • Zapewnij zgodność z regulacjami i wymaganiami dzięki dokładnym i kompletnym raportom dotyczącym całego personelu w czasie rzeczywistym
  • Ogranicz ryzyko i koszty operacyjne dzięki globalnym kompleksowym kontrolom przetwarzania listy płac i kontrolom audytu
  • Wyeliminuj konieczność ręcznego udostępniania danych i uzyskaj bardziej szczegółowy obraz kosztów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w całej firmie
  • Chroń pracowników i firmę, standaryzując zasady nadzoru nad danymi i protokoły dostępu we wszystkich procesach biznesowych
 5. Wyeliminuj bariery w przepływie danych i przyspiesz innowacje dzięki HCM i ERP działającym na tej samej platformie
  • Wykorzystanie podstawowego „modelu danych kadrowych” do udostępniania ich w innych obszarach operacyjnych firmy
  • Dopasuj modele danych, osadź analizy obejmujące wiele systemów, zwiększ wiarygodność dzięki bezpieczeństwu w chmurze i zarządzaniu tożsamością, a także zapewnij całościowe koncepcje procesów, które pomogą w tworzeniu ujednoliconych procesów i płynnego środowiska użytkownika
  • Harmonizacja lokalnych, chmurowych i zewnętrznych struktur aplikacji w jednym dostępnym miejscu.

Dzięki integracji unikalnych atutów rozwiązań HCM i ERP firmy likwidują silosy danych w czasie rzeczywistym, aby połączyć zarządzanie kadrami z innymi głównymi działami.

Kolejne kroki do integracji HCM/ERP

Tak jak w przypadku każdej zmiany operacyjnej, wdrażanie nowych sposobów działania może być trudne i stresujące. Najbardziej udane integracje ERP i HCM mają miejsce, gdy istnieje silne zaangażowanie w komunikację i dobre zarządzanie zmianami. Gdy poświęcisz czas na pokazanie wszystkim swoim zespołom pełnego zakresu korzyści i zaskakującej łatwości korzystania ze zintegrowanych rozwiązań chmurowych, nie tylko będą gotowi na transformację cyfrową – będą z tego zadowoleni.

Integracja HCM i ERP w chmurze

Integracja HCM/ERP daje połączoną moc obu systemów w jednym miejscu.

Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Informacji Serwisowej Ge Gld5600v00ww