Arkusz danych serwisowych Ge 49 4992

Arkusz danych serwisowych GE 49 4992 to oficjalny dokument przeznaczony do prezentacji danych technicznych dotyczących produktu marki GE. Zawiera informacje dotyczące specyfikacji, instalacji, konserwacji, regulacji i innych istotnych informacji dotyczących produktu. Dokument ten jest kluczowym źródłem informacji dla techników i inżynierów, którzy odpowiadają za użytkowanie i zarządzanie produktem. Arkusz danych serwisowych GE 49 4992 zapewnia wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania i zarządzania produktem.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz danych serwisowych Ge 49 4992

Arkusz danych to prosty widok danych rozmieszczonych w wierszach i kolumnach. Jeśli klikniesz dwukrotnie tabelę w okienku nawigacji, tabela Access zostanie wyświetlona jako arkusz danych. Dzięki zwartej prezentacji danych arkusze danych działają dobrze, gdy są używane jako podformularze do wyświetlania danych od strony "wiele" relacja jeden-do-wielu. W tym artykule opisano, jak dodawać arkusze danych do formularzy w programie Access.

Co chcesz zrobić?

 • Wyświetlanie przykładowego arkusza danych w formularzu

 • Przeciąganie i upuszczanie arkusza danych do formularzaWstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układuWstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku projektuOpis różnic między formularzem dzielony a formularzem zawierającym arkusz danych

Wyświetlanie przykładowego arkusza danych w formularzu

Załóżmy, że chcesz utworzyć formularz wyświetlacy dane dotyczące kategorii produktów, a także wszystkich produktów w tych kategoriach. Dane w tabeli Kategorie reprezentują stronę "jeden" relacji, a dane w tabeli Produkty to strona "wiele" relacji. Każda kategoria może mieć wiele produktów.

1. W formularzu głównym wyświetlane są dane strony „jeden” relacji.

2. Arkusz danych zawiera dane po stronie "wiele" relacji.

Przeciąganie i upuszczanie arkusza danych do formularza

Najszybszym sposobem dodania istniejącego arkusza danych do formularza jest otwarcie formularza w widoku projektu, a następnie kliknięcie, przytrzymanie i przeciągnięcie istniejącego formularza arkusza danych z okienka nawigacji do obszaru projektowania formularza.

Jeśli relacje zostały poprawnie skonfigurowane przed rozpoczęciem tej procedury, program Access automatycznie ustawi właściwości Podrzędne pola łączenia i Nadrzędne pola łączy z prawidłowymi wartościami, które połączą formularz główny z arkuszem danych.

Właściwości Podrzędne pola linku i nadrzędne pola łączy są puste

Jeśli program Access nie może ustalić sposobu połączenia kontrolki podformularza z formularzem głównym, pozostawi puste właściwości Podrzędne pola linku i Nadrzędne pola łączy kontrolki podformularza. Te właściwości należy ustawić ręcznie.

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układu

Jeśli relacje między tabelami w bazie danych zostały już zdefiniowane, można szybko dodać arkusz danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układu. Po dodaniu pola od strony "wiele" relacji do formularza opartego na stronie "jeden" relacji program Access automatycznie tworzy arkusz danych w celu wyświetlenia powiązanych rekordów.

 1. Otwórz istniejący formularz w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok układu w menu skrótów.

  Jeśli okienko Lista pól nie jest wyświetlane:

   Naciśnij klawisze ALT+F8.

   — lub —

   Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

   W okienku Lista pól tabele są podzielone na sekcje: Pola dostępne w tym widoku, a poniżej okienka Pola dostępne w tabelach pokrewnych. U dołu okienka Lista pól wszystkie inne tabele, które nie są bezpośrednio powiązane z tabelą główną, są wymienione w obszarze Pola dostępne w innych tabelach.

   W sekcji Pola dostępne w tabelach pokrewnych rozwiń tabelę zawierającą pierwsze pole, które ma zostać utworzone w arkuszu danych, a następnie przeciągnij je do formularza. Program Access utworzy arkusz danych i doda do niego pole.

   Aby dodać kolejne pola do nowego arkusza danych, należy najpierw kliknąć arkusz danych, aby go zaznaczyć. Zwróć uwagę, że program Access zmienia rozmieszczenie okienka Lista pól, tak aby pola dostępne w arkuszu danych znajdują się u góry. Z sekcji Pola dostępne w tym widoku przeciągnij wszystkie inne pola, które chcesz dodać, do arkusza danych. Podczas przeciągania każdego pola do arkusza danych program Access rysuje pasek wstawiania, aby pokazać, gdzie zostanie wstawione pole po zwolnieniu przycisku myszy.

   Kontynuuj dodawanie pól do formularza głównego lub arkusza danych, klikając najpierw główny formularz lub arkusz danych, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągając pole z okienka Lista pól.

Sekcja Pola dostępne w innych tabelach okienka Lista pól zawiera tabele, które nie są bezpośrednio powiązane z tabelą lub zapytaniem, na podstawie których jest oparty wybrany formularz. Jeśli w oknie Relacje zostały zdefiniowane wszystkie prawidłowe relacje pomiędzy tabelami, pola w sekcji Pola dostępne w innych tabelach prawdopodobnie nie będą prawidłowymi wyborami dla formularza, który tworzysz. Jeśli przeciągniesz pole z tej sekcji do formularza, program Access wyświetli okno dialogowe Określanie relacji. Przed rozpoczęciem należy wprowadzić pole lub pola, które wiążą ze sobą dwie tabele. W takim przypadku okienko Lista pól nie będzie już sortowane według wstępnie zdefiniowanych relacji w sekcjach. Najlepszym rozwiązaniem może być kliknięcie przycisku Anuluj w tym oknie dialogowym i ponowne wyeksexowanie relacji między tabelami. Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji, zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Początek strony

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku projektu

Ta procedura umożliwia dodanie arkusza danych opartego bezpośrednio na tabeli lub zapytaniu do istniejącego formularza w widoku projektu.

Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

Jeśli jest zaznaczone narzędzie Użyj kreatorów kontrolek, na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij je, aby nie było zaznaczone. net/pl-pl/media/b045dacb-e335-4aeb-95b6-3a8131654a35. gif" alt="Obraz przycisku" loading="lazy"/>Dlaczego?

Jeśli jest używany, Kreator kontrolki podformularza tworzy osobny obiekt formularza i opiera kontrolkę podformularza na tym obiekcie formularza. Natomiast ta procedura umożliwia utworzenie arkusza danych opartego bezpośrednio na tabeli lub zapytaniu, a nie na formularzu.

Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij przycisk Podformularz/podraport.

W siatce projektu formularza kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić arkusz danych.

Zmień położenie kontrolki podformularza i zmień jej rozmiar, przeciągając uchwyty na krawędziach i rogach kontrolki.

Edytuj załączoną etykietę kontrolki podformularza, klikając ją dwukrotnie, aby zaznaczyć jej tekst, a następnie wpisując nową etykietę. Jeśli wolisz usunąć etykietę, kliknij ją raz, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

Jeśli kontrolka podformularza nie jest obecnie zaznaczona, kliknij ją raz, aby ją zaznaczyć.

Na karcie Dane arkusza właściwości kliknij listę rozwijaną Obiektu źródłowego, a następnie kliknij tabelę lub zapytanie, które chcesz wyświetlić w arkuszu danych. Aby na przykład wyświetlić dane z tabeli Zamówienia, kliknij pozycję Tabela. Zamówienia.

Jeśli program Access nie może ustalić sposobu połączenia kontrolki podformularza z formularzem głównym, pozostawi puste właściwości Podrzędne pola linku i Nadrzędne pola łączy kontrolki podformularza. Należy skonfigurować te właściwości ręcznie, wykonując następujące czynności:

  Otwórz formularz główny w widoku projektu.

  Kliknij kontrolkę podformularza jeden raz, aby ją zaznaczyć.

  Jeśli arkusz właściwości nie jest obecnie wyświetlany, naciśnij klawisz F4.

  Na karcie Dane arkusza właściwości kliknij pozycję(... )obok pola właściwości Podrzędne pola łączy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pola łączące podformularza.

  Z list rozwijanych Polagłówne i Pola podrzędne wybierz pola, za pomocą których chcesz połączyć formularze. Jeśli nie masz pewności, których pól użyć, kliknij pozycję Sugeruj, aby program Access określi pola łączące. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Jeśli pole, którego chcesz użyć do połączenia formularzy, nie jest dostępne, może być konieczne edytowanie źródła rekordów formularza głównego lub podrzędnego w celu upewninia się, że to pole się w nim znajduje. Jeśli na przykład formularz jest oparty na zapytaniu, upewnij się, że pole łączące znajduje się w wynikach zapytania.

  Zapisz formularz główny i przełącz się do widoku formularza, aby sprawdzić, czy formularz działa zgodnie z oczekiwaniami.

  Zapisz formularz, klikając przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL+S.

  Przełącz się widok formularza i sprawdź, czy arkusz danych działa zgodnie z oczekiwaniami.

Opis różnic między formularzem dzielony a formularzem zawierającym arkusz danych

W formularzu zawierającym arkusz danych są wyświetlane dane z różnych (ale zwykle powiązanych) źródeł danych. Na przykład formularz może pokazywać pracowników i może zawierać arkusz danych z wszystkimi zadaniami przypisanymi do poszczególnych pracowników. Arkusz danych ma inne źródło danych niż formularz, który go zawiera. Z kolei formularz dzielony ma dwie sekcje (formularz i arkusz danych), ale te same dane są wyświetlane w obu sekcjach. Obie sekcje są śledzone i zapewniają dwa różne widoki danych jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularza dzielonego i pracy z nim, zobacz artykuł Tworzenie formularza dzielonego.

Z Centrum pomocy technicznej HPE można przejść do Menedżera zgłoszeń serwisowych (SCM) na następujące sposoby:

 • Opcja 1: główne menu > Prześlij lub zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi.
 • Opcja 2: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Dostęp do zgłoszeń.
 • Opcja 3: Przejdź bezpośrednio na stronę: www. com/support/scm.
 • W menedżerze SCM można wykonać następujące operacje:

  Wysyłanie nowego zgłoszenia serwisowego

  Aby wysłać nowe zgłoszenie serwisowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do menedżera SCM, a jeśli już w nim jesteś, kliknij opcję Wyślij zgłoszenie serwisowe w lewym menu.

  2. Znajdź produkt, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie. Dostępne są dwie możliwości:

   Opcja 1: Jeśli nie wiesz, jaka umowa obejmuje ten produkt, kliknij opcję Przeglądaj produkty objęte umowami i gwarancjami, aby wyświetlić listę umów serwisowych, pakietów wsparcia i gwarancji (dalej nazywanych „umowami”):

   Lista obejmuje umowy powiązane z profilem użytkownika lub stanowiące część udziału umów i gwarancji z aktywną rolą SCM, którego użytkownik jest członkiem.

   Rozwiń umowy na liście, aby zobaczyć objęte nimi produkty. Znajdź na liście żądany produkt i kliknij Wyślij zgłoszenie serwisowe z prawej strony.

   Opcja 2: Jeśli wiesz, jaką umową objęty jest produkt, wprowadź dowolny z poniższych identyfikatorów w polu „Identyfikator umowy lub gwarancji”:

  3. Numer seryjny produktu (w przypadku gwarancji)
  4. Identyfikator umowy serwisowej (SAID)

   Uwaga: Klienci Datacenter Care: Jeśli wysyłasz zgłoszenie przy użyciu głównego identyfikatora SAID, wprowadź numer seryjny urządzenia w polu Opis problemu.

  5. Identyfikator konta serwisowego (SAR)
  6. Identyfikator pakietu wsparcia
  7. Nazwa skrócona
  8. Jeśli identyfikator jest prawidłowy, a umowa jest aktywna, zostanie wyświetlona lista produktów objętych tą umową. Znajdź na liście żądany produkt, a następnie kliknij Wyślij zgłoszenie serwisowe z prawej strony.

   Jeśli użytkownik jest zalogowany, umowa nie musi być powiązana z jego profilem, aby możliwe było wysłanie zgłoszenia dotyczącego objętego nią produktu.

  9. Na stronie Wyślij zgłoszenie wprowadź tytuł zgłoszenia, system operacyjny oraz wersję, istotność, numer seryjny, preferowaną metodę kontaktu, godziny kontaktu i strefę czasową, preferowaną metodę obsługi, informacje dotyczące dostępu w lokalizacji instalacji oraz możliwie jak najwięcej szczegółowych informacji. Opisz problem oraz kroki podjęte dotychczas w celu jego rozwiązania.

   Aby wyświetlić przykłady informacji, jakie należy podać, kliknij Opis problemu.

   Aby wyświetlić przykłady informacji, jakie należy podać, kliknij Czynności podjęte w celu rozwiązania problemu
  10. Wprowadź dane kontaktowe i lokalizacje sprzętu. Z danych kontaktowych może skorzystać pracownik wsparcia technicznego w celu powiadomienia o aktualizacjach i uzyskania dalszych danych. Upewnij się, czy osoba kontaktowa rzeczywiście może współpracować z pracownikiem wsparcia technicznego. Upewnij się, że podano prawidłową lokalizację sprzętu, ponieważ wizyty pracowników technicznych i dostawa części będą odbywały się pod ten adres.

  11. Kliknij przycisk Wyślij.

  Przewidywany czas reakcji

  Jeżeli zgłoszenie przesyłasz w godzinach wyznaczonych w umowie serwisowej, zareaguje na nie pierwszy dostępny pracownik wsparcia technicznego. Gdyby potrzebne było wsparcie poza normalnymi godzinami objętymi umową, należy zarejestrować zgłoszenie przez telefon, zaznaczając, że potrzebne jest „podwyższenie poziomu” umowy serwisowej. Spowoduje to naliczenie dodatkowej opłaty. W niektórych krajach tego typu usługa jest niedostępna.

  Czas reakcji w miejscu lokalizacji sprzętu jest zależny od typu umowy. Czas reakcji w miejscu lokalizacji sprzętu to czas do chwili pojawienia się pracownika technicznego na miejscu w celu rozwiązania problemu, a nie czas, w jakim problem zostanie rozwiązany.

  Sprawdzanie stanu istniejącego zgłoszenia serwisowego

  Aby sprawdzić status zgłoszenia serwisowego, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do menedżera SCM.
 • Na stronie głównej SCM dostępne są dwie opcje:

  Opcja 1: Jeśli znasz identyfikator zgłoszenia...

 • Wpisz go w polu Sprawdzanie stanu zgłoszenia i kliknij Przejdź.
 • Pod polem tekstowym zostanie wyświetlone podsumowanie zgłoszenia, w tym jego status.
 • Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij Wyświetl szczegóły zgłoszenia.
 • Opcja 2: Jeśli nie znasz identyfikatora zgłoszenia...

 • Przejrzyj tabelę Moje ostatnie zgłoszenia, aby znaleźć szukane zgłoszenie.
 • Po znalezieniu szukanego zgłoszenia kliknij jego identyfikator.
 • Powinno nastąpić przekierowanie na stronę Informacje o zgłoszeniu, zawierającą podsumowanie oraz pełną historię zgłoszenia. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Tworzenie raportu zgłoszeń z listą wszystkich zgłoszeń

  Możesz utworzyć listę wysłanych zgłoszeń dotyczących produktów objętych umowami powiązanymi z twoim profilem lub stanowiącymi część udziału umów i gwarancji z aktywną rolą SCM, którego jesteś członkiem.

  Aby utworzyć raport zgłoszeń, wykonaj następujące czynności:

 • Na stronie głównej SCM kliknij Wyświetl raport dotyczący zgłoszenia.
 • Na stronie Określ ustawienia raportu zgłoszeń wybierz z listy jedną lub więcej umów i dodaj je do pola po prawej stronie. Możesz też wyszukać konkretną umowę lub gwarancję. Wpisz umowę lub gwarancję w polu wyszukiwania i kliknij Znajdź. Zostanie ona wyróżniona na liście poniżej.

  Opcjonalnie, odfiltruj zgłoszenia według statusu i przedziału czasu.

 • Kliknij Utwórz raport.

  W raporcie zawarte są zgłoszenia powiązane z Twoim profilem, zawierające identyfikator zgłoszenia, tytuł zgłoszenia, numer seryjny, stan, istotność, daty przesłania i aktualizacji oraz monitorowania klienta. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o danym zgłoszeniu, kliknij jego identyfikator.

 • Opcjonalnie można kliknąć ikonę CSV, aby pobrać raport zgłoszeń w formacie CSV.

  Aby zmodyfikować raport, kliknij opcję Zmień ustawienia raportu. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Przeglądanie ostatnich zgłoszeń

  Szczegóły ostatnich zgłoszeń można przejrzeć na trzy sposoby:

 • Wprowadź identyfikator zgłoszenia w polu tekstowym Sprawdzanie stanu zgłoszenia na stronie głównej SCM, a następnie kliknij Przejdź.
 • Kliknij identyfikator zgłoszenia w tabeli Moje ostatnie zgłoszenia na stronie głównej SCM.
 • Kliknij identyfikator zgłoszenia w raporcie utworzonym po kliknięciu opcji Wyświetl raport zgłoszeń.
 • Strona Informacje o zgłoszeniu zawiera następujące informacje:

 • Informacje o zgłoszeniu, w tym tytuł zgłoszenia, numer monitorowania klienta, numer umowy i produktu, źródło (zgłoszenie internetowe, telefoniczne), daty wysłania i aktualizacji oraz bieżący stan.
 • Dane kontaktowe i lokalizacja sprzętu.
 • Szczegóły zgłoszenia.
 • Historia zgłoszenia, obejmująca korespondencję i informacje z rejestru zgłoszenia.
 • Zgłoszenia podrzędne, jeśli dotyczy.
 • Aktualizowanie zgłoszenia

  Do otwartych zgłoszeń można dodawać uwagi i załączniki. Można też zamknąć zgłoszenie.

  Aby zaktualizować zgłoszenie, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź na stronę Informacje o zgłoszeniu, stosując jedną z metod opisanych w temacie Przeglądanie ostatnich zgłoszeń.
 • Na karcie Szczegóły zgłoszenia i historia kliknij opcję Aktualizuj, dodaj załączniki lub żądanie, aby zamknąć to zgłoszenie.
 • Aktualizacja może obejmować następujące elementy:

  Dodawanie uwag

  W polu tekstowym dodaj uwagi i kliknij Aktualizuj. Podczas przesyłania zgłoszenia uwagi dodawane są do historii zgłoszenia i powiadamiany jest o nich pracownik techniczny.

  Wysyłanie załączników

  Do otwartych zgłoszeń można dołączać dokumenty, takie jak pliki programu, pliki dziennika i ilustracje, korzystając z łącza e-mail na stronie szczegółów zgłoszenia lub stronie potwierdzenia przesłania zgłoszenia. Nie modyfikuj wiersza tematu wiadomości e-mail. Załączniki zostaną dodane do zgłoszenia i zostanie o nich powiadomiony pracownik techniczny. Po ich przetworzeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dostęp do dokumentów dołączonych do zgłoszenia poprzez Menedżera zgłoszeń serwisowych jest niemożliwy.

  O ile to możliwe, ze względów bezpieczeństwa wyślij wiadomość e-mail z tego samego adresu domeny co domena adresu e-mail osoby kontaktowej zajmującej się zgłoszeniem. (Domena to słowo po znaku @. Na przykład: @mojafirma. com). Czas dostarczenia wiadomości e-mail nie jest gwarantowany.

  Zamykanie zgłoszenia

  W polu tekstowym wprowadź krótkie wyjaśnienie, dlaczego chcesz zamknąć zgłoszenie, a następnie kliknij Aktualizuj. Zgłoszenia nie są zamykane automatycznie w wyniku pojawienia się żądania. Pracownik wsparcia technicznego zamyka zgłoszenie po dokonaniu jego przeglądu. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Edycja ustawień SCM

  Jeśli regularnie wysyłasz zgłoszenia, możesz dla wygody wcześniej wprowadzić dane kontaktowe oraz preferowane lokalizacje sprzętu i określić źródła tych informacji.

  Aby zmienić ustawienia menedżera SCM, wykonaj następujące czynności:

 • W lewym menu kliknij Edycja ustawień SCM.
 • Możesz zmienić następujące ustawienia:

  Wartości gotowych zestawów do wprowadzania z list rozwijanych kontaktów

  Wybierz źródło listy kontaktów na stronie przesyłania zgłoszeń. Użyj danych kontaktowych z jednego z następujących dokumentów:

 • Umowa używana do wysłania zgłoszenia.
 • Umowa używana do wysłania zgłoszenia i w profilu HPE Passport użytkownika oraz dane kontaktowe użyte przy wysyłaniu ostatniego zgłoszenia.
 • Preferowane opcje wstępnego wprowadzania danych kontaktowych

  Wybierz, w jaki sposób dane kontaktowe mają być automatycznie wprowadzane w polach danych kontaktowych zgłoszenia. Opcje:

 • Nie wypełniaj: Wybierz, jeśli dane kontaktowe często się zmieniają lub jeśli korzystasz z listy rozwijanej w celu wypełniania pól.
 • Wprowadź z profilu HPE Passport: Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 • Użyj ostatnio wprowadzonych danych: Opcja przydatna w przypadku, gdy za każdym razem wykorzystywane są te same dane kontaktowe.
 • Użyj danych z umowy serwisowej: Dotyczy umowy używanej do wysłania zgłoszenia. Opcja przydatna, jeśli umowa zawiera dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zgłoszenia wysyłane do firmy HPE.
 • Preferowane opcje wstępnego wprowadzania lokalizacji sprzętu

  Wybierz, w jaki sposób informacje o lokalizacji sprzętu mają być automatycznie wprowadzane w polach danych kontaktowych zgłoszenia. Opcje:

 • Kliknij Zapisz, aby wybrane opcje stały się nowymi ustawieniami domyślnymi.
 • Uwaga: Klienci posługujący się kodem PIN, na przykład klienci Datacenter Care, muszą dodać kod PIN do swojego profilu, aby móc wysyłać zgłoszenia serwisowe. W obszarze Edycja ustawień SCM wpisz ten kod w polu „PIN Menedżera zgłoszeń serwisowych” i zapisz. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Obsługa języków

  Z dniem 19 marca 2018 firma HPE zakończy udzielanie wsparcia technicznego w języku duńskim, szwedzkim, fińskim, norweskim i holenderskim, oferując w zamian obsługę w języku angielskim. W przypadku kontaktowania się z firmą HPE w celu uzyskania pomocy technicznej — przez Centrum pomocy technicznej online lub telefonicznie — do komunikacji będzie używany język angielski.

  Firma HPE może zmienić obsługę języków w przyszłości. Wszelkie tego typu zmiany zostaną wymienione tutaj.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  Szanujemy Twoją prywatność
  Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.

  Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach.
  Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
  Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami cookies.

  Arkusz danych serwisowych Ge 49 4992

  Bezpośredni link do pobrania Arkusz danych serwisowych Ge 49 4992

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Arkusz danych serwisowych Ge 49 4992